Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
t Evengelie volgens Matteüs Jezus Christus zien ofkomst (1: 1-17)   
Jezus zien geboorte (1:18-25)   
Wiezen oet t oosten (2: 1-12)   
Vlucht noar Egypte (2:13-15)   
Kindermoord in Betlehem (2:16-18)   
Weeromraais oet Egypte (2:19-23)   
Johannes de Deuper (3: 1-12)   
Jezus let zok deupen (3:13-16)   
Jezus oetdoagd (4: 1-11)   
Jezus zien eerste optreden (4:12-17)   
Menskenviskers (4:18-22)   
n Bult volk achter Hom aan (4:23-25)   
Baargrede (5: 1-12)   
Zolt en licht (5:13-16)   
Jezus en wet (5:17-48)   
Hou of we geven mouten (6: 1- 4)   
Beden (6: 5-15)   
Vasten (6:16-18)   
Echte schat (6:19-34)   
Nait oordailen (7: 1- 6)   
Vroagen, zuiken, aankloppen (7: 7-12)   
Twij wegen (7:13-23)   
Heuren en doun (7:24-27)   
Oetwaarken op t volk (7:28-8:1)   
Meloatse man beder moakt (8: 2- 4)   
Ofsier zien knecht beder moakt (8: 5-13)   
Jezus moakt Petrus zien schoonmoeke beder (8:14-17)   
Achter Jezus heer (8:18-22)   
Störm op t meer (8:23-27)   
Twij bezeten lu beder moakt (8:28-34)   
Lamme man beder moakt (9: 1- 8)   
Jezus ropt Matteüs (9: 9-13)   
Over t vasten (9:14-17)   
n Vraauw en n wichtje red (9:18-26)   
Twij blinden beder moakt (9:27-31)   
Stomme man gaait proaten (9:32-34)   
Jezus zien waark (9:35-38)   
Apostels worden oetstuurd (10: 1-11: 1)   
Jezus en Johannes de Deuper (11: 2-15)   
Strafpredekoatsie tegen tiedgenoten (11:16-24)   
Jezus zien daankbedens (11:25-30)   
Jezus en sabbat (12: 1-21)   
Hou kin soatan, soatan oetdrieven? (12:22-32)   
Boom en zien vrucht (12:33-37)   
Farizeeërs willen n taiken zain (12:38-42)   
Duvel komt weerom (12:43-45)   
Jezus zien volk (12:46-50)   
Geliekenis over t zoad (13: 1- 9)   
Woarom geliekenizzen? (13:10-23)   
Aander geliekenizzen (13:24-35)   
Geliekenis van t roet oetlegd (13:36-50)   
Nij en old (13:51-52)   
Verlet om vertraauw (13:53-58)   
Johannes de Deuper ombrocht (14: 1-12)   
Jezus geft 5000 man te eten (14:13-21)   
Jezus lopt over t wotter (14:22-33)   
Zaiken in Gennésaret beder moakt (14:34-36)   
Menskegeboden en God zien gebod (15: 1-20)   
Vraauw oet Kana (15:21-28)   
Jezus moakt veul mensken beder (15:29-31)   
Twijde moal worden lu wonderliek zat (15:32-39)   
Vroag om n taiken (16: 1- 4)   
Leerlingen begriepen t nait (16: 5-12)   
Petrus zien beliedenis (16:13-20)   
Jezus zegt zien lieden aan (16:21-28)   
Jezus op baarg verheerlekt (17: 1-13)   
Jezus moakt bezeten jong beder (17:14-21)   
Twijde moal t lieden veurzegd (17:22-23)   
Betoalen van tempelbelasten (17:24-27)   
Wèl is boas? (18: 1- 9)   
t Verloren schoap (18:10-14)   
Over t vergeven (18:15-35)   
Oftraauwen (19: 1-12)   
Jezus zegent kinder (19:13-15)   
Rieke jongkerel (19:16-30)   
Dij t leste komt, t eerste moalt (20: 1-16)   
Jezus het t veur daarde moal over zien dood (20:17-19)   
Nait boas speulen, mor knecht wezen (20:20-28)   
Twij blinden beder moakt (20:29-34)   
Intocht in Jeruzelem (21: 1-11)   
Jezus in tempel (21:12-17)   
Jezus verflukt viegeboom (21:18-22)   
Jezus zien gezag (21:23-32)   
Geliekenis over minne pachters (21:33-44)   
Komplöt tegen Jezus (21:45-46)   
Geliekenis over bruloft (22: 1-14)   
Vroagen aan Jezus (22:15-33)   
t Veurnoamste gebod (22:34-40)   
Christus: Doavid zien Zeun en Heer (22:41-46)   
Jezus veroordailt schriftgeleerden en Farizeeërs (23: 1-36)   
Jezus beklagt Jeruzelem (23:37-39)   
t End van wereld (24: 1-28)   
Menskenzeun komt (24:29-50)   
Geliekenis over tien wichter (25: 1-13)   
Geliekenis over talenten (25:14-30)   
Menskenzeun zien oordail over volken (25:31-46)   
Veur leste moal t lieden veurzegd (26: 1- 5)   
Jezus wordt zaalfd (26: 6-16)   
Leste Oavendmoal (26:17-35)   
Getsemané (26:36-56)   
Jezus veur Hoge Road (26:57-75)   
Hou of t mit Judas oflopen is (27: 1-10)   
Jezus veur Piloatus (27:11-26)   
Jezus bespot en kruzegd (27:27-56)   
Jezus zien begraffenis (27:57-61)   
Wachters bie t graf (27:62-66)   
Vraauwlu bie t graf (28: 1-10)   
Wachters heur verhoal (28:11-15)   
Leste opdracht aan leerlingen (28:16-20)