Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jesaja Eerste dail

Woorden van perfeet over Judoa en Jeruzelem
Eerste woarschaauwens (1: 1-31)   
Jesaja profetaaiert over Sion (2: 1-5:30)   
Jesaja roupen (6: 1-13)   
Oorlog van Aram en Efraïm tegen Judoa (7: 1-10:34)   
Der komt weer vree (11: 1-16)   
Loflaid (12: 1- 6)   

Oroakels over de volken
Oroakel over Boabel (13: 1-14:23)   
Oroakel over Assur (14:24-27)   
Oroakel over Filistijnen (14:28-32)   
Oroakel over Moäb (15: 1-16:12)   
Oroakel over Aram en Efraïm (17: 1-14)   
Oroakel over Kus (18: 1- 6)   
Oroakel over Egypte (19: 1-20: 6)   
Oroakel over Boabel (21: 1-10)   
Oroakel over Duma (21:11-12)   
Oroakel over Aroabie (21:13-15)   
Oroakel over Jeruzelem (22: 1-22-23)   
Oroakel over Tyrus (23: 1-16)   

De HEER sprekt recht over wereld
Dikke rampen over wereld (24: 1-23)   
Daanklaid (25: 1-27:13)   

Perfetenwoorden over Judoa
Tegen verkeerde laaiders (28: 1-29)   
Tegen Jeruzelem (29: 1-24)   
Tegen t hulp zuiken bie Egypte (30: 1- 7)   
Tegen t rebelske volk (30: 8-33)   
Tegen t hulp zuiken bie vremden (31: 1- 9)   
t Riek van vree beloofd (32: 1-20)   
HEER van de machten is keunenk (33: 1-24)   

Vizioun van kwoadens en verlözzen
Dag van kwoadens (34: 1-17)   
Verlöst (35: 1-10)   

N stok historie
Jeruzelem belegerd deur Assur (36: 1-37:38)   
Bodes oet Boabel (39: 1- 8)   

Twijde dail

Perfeet zien bosschop
Terugkeer van Boabel noar Sion beloofd (40: 1-11)   

Zoak tegen volken en heur ofgoden
Perfeet zien verwiet aan Izrel (40:12-31)   
God sprekt in t geschil (41: 1-29)   
t Eerste laid over knecht van HEER van de machten (42: 1-13)   

Oet Boabel weer noar hoes tou
Heer komt tussenbaaident (42:14-17)   
Woarom t volk straft is (42:18-25)   
HEER brengt t volk weer thoes (43: 1-21)   
Verholden tussen God en Izrel (43:22-44:23)   

Kores stuurd en Boabel valen
Kores zien odders (44:24-45:25)   
Ondergang van Boabel (46: 1-13)   
Boabel vernederd (47:1-15)   
Heer is boas, Hai allenneg (48: 1-22)   

Knecht van de HEER beraaidt intocht veur
t Twijde laid over de HEER zien knecht (49: 1-13)   
Sion zien twievel aan de HEER (49:14-50: 3)   
Daarde laid over knecht van de HEER (50: 4-11)   

God zel izrel en sion bevrijden
Haail veur Sion (51: 1- 8)   
Hou of God, Izrel en Sion op nkander betrokken binnen (51: 9-52:12)   

Izrel en oettocht
t Vaaierde laid over knecht van de HEER (52:13-53:12)   
t Haail dat komt, wordt oetschilderd (54: 1-55:13)   

Daarde dail

Wèl op haailege baarg wonen mag
Veur aal dij rechtveerdeg binnen, is ter roemte (56: 1- 8)   
Wachters doar ie nait van op aan kinnen (56: 9-57:13)   
Boan komt ter deur (57:14-21)   
Vasten holden net as de Heer dat wil (58: 1-14)   
God gript in (59: 1-21)   

Bliedschop veur Sion
t Nije Jeruzelem (60: 1-22)   
Goud nijs van perfeet veur Sion (61: 1-62:12)   
HEER zien vroak tegen onrecht (63: 1- 6)   

Perfeet zien gebed om hulp
Smeekpsaalm (63: 7-64:11)   

Zegen veur de HEER zien knechten en ondergang veur vijanden
Aanklacht (65: 1-16)   
n Nij bestoan (65:17-25)   
Oordail en verwachten (66: 1-17)   
Leste woorden (66:18-24)   

Oordail en verwachten (66: 1-17)

Jesaja 66


01Dit zegt de HEER: Hemel is mien troon, eerde mien voutenbaank.
Wat veur hoes wil ie den wel veur mie baauwen?
En woar zol mien rusthòf den wezen mouten?

02Dit altmoal heb ik moakt mit aigen handen, t is altmoal mienent - godssproak van de HEER.
Doar ik noar omkiek,
is aarme mensk dij knuurd is en versloagen,
dij huvert veur mien woorden.

03Ain dij veur mie n bol slacht, denkt dat e n mensk van kaant moaken mag;
dij n schoap ovvert, brekt ook n hond de nek;
dij n waaitovver opdragt, dut t zulfde mit swienebloud;
dij wierook braandt as eerbewies, vereert ook ofgoden.
Zo as zai t laifste goan heur aigen wegen,
aan heur ofgriezelke doaden ale oardeghaid hebben,

04zo zel ik ter veur kaizen om heur te tamtaaiern, en doar ze baang veur binnen over heur kommen te loaten.
Want dou ik raip, het gainain antwoord geven,
en dou ik wat zee, het gainent lusterd.
Zai deden wat ik nait lieden wol,
en wat mie nait aanston, gavven ze veurkeur aan.

05Heur noar t woord van de HEER, ie, dij huvern veur zien woord.
Joen aigen laandslu, dij joe hoaten,
dij joe niks in reken hebben om mien noam,
hebben zegd:
"Loat de HEER zien heerlekhaid teunen,
den kin we ais zain hou blied of ie binnen!"
Mor - mit sneue neus zellen ze stoan te kieken.

06Luster! Wat n rebulie oet stad, wat n lewaai oet tempel:
t is de HEER, dij ofrekent mit zien vijanden.

07Veur en aleer ze vloagen het, mout ze al n kind kriegen; veur dat pien heur overvaalt, brengt ze n zeun in wereld.

08Wèl het ooit zukswat heurd? Wèl het zoks ooit zain?
Brengt men n hail laand ooit in ain dag in wereld,
is n hail volk ter mor zo in ainen?
Mor amper aan het Sion vloagen
of kinder liggen heur al op schoot.

09Zol ik schoot ontsloeten en t kind nait kommen loaten? - zegt de HEER.
As ik t bin dij verlözzen geft,
zol ik dat den tegenholden? - zegt joen God.

10 Wees blied mit Jeruzalem en joechaai om heur, ie altmoal dij van heur holden.
Jubel mit heur van bliedschop,
ie altmoal dij mit heur in treur zitten.

11 Ie maggen zoegen en joe zat drinken aan heur bòrsten vol troost,
mit dikke slokken mag ie drinken
oet heur volle bòrst.

12 Want zo zegt de HEER: Ik loat vree noar joe tou lopen as n revier,
en weelde van volken as n beek, dij overlopt.
Op aarm worden heur potjes droagen
en op schoot beklokkerd.

13 Net as n moeke heur kind troost, zo zel ik joe troosten:
in Jeruzalem, doar zel ie troost worden.

14 Zain zel ie t en van haarten blied wezen, joen gebainte zel opbluien as vris gras.
De HEER zel zien macht blieken loaten aan zien knechten,
mor over zien vijanden let e zien grammiedeghaid deelkommen.

15 Kiek nou! In vuur komt de HEER, zien woagen is n störm geliek.
Hai geft zien kwoadens vrijloop,
draaigt mit vuur en vlam.

16 Te vuur en te sweerd komt de HEER mit zien oordail over aal wat leeft.
Nait te tellen, binnen de HEER zien slachtovvers.

17 Dij zok haaileg en zuver moaken om noar de toenen tou te goan,
achter ain aan dij maank heur staait,
en zai, dij t vlaais van swienen eten,
van ofgriezelke daaiern en moezen:
wat of ze doun en denken,
t zel aal vergoan - godssproak van de HEER.