Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jesaja Eerste dail

Woorden van perfeet over Judoa en Jeruzelem
Eerste woarschaauwens (1: 1-31)   
Jesaja profetaaiert over Sion (2: 1-5:30)   
Jesaja roupen (6: 1-13)   
Oorlog van Aram en Efraïm tegen Judoa (7: 1-10:34)   
Der komt weer vree (11: 1-16)   
Loflaid (12: 1- 6)   

Oroakels over de volken
Oroakel over Boabel (13: 1-14:23)   
Oroakel over Assur (14:24-27)   
Oroakel over Filistijnen (14:28-32)   
Oroakel over Moäb (15: 1-16:12)   
Oroakel over Aram en Efraïm (17: 1-14)   
Oroakel over Kus (18: 1- 6)   
Oroakel over Egypte (19: 1-20: 6)   
Oroakel over Boabel (21: 1-10)   
Oroakel over Duma (21:11-12)   
Oroakel over Aroabie (21:13-15)   
Oroakel over Jeruzelem (22: 1-22-23)   
Oroakel over Tyrus (23: 1-16)   

De HEER sprekt recht over wereld
Dikke rampen over wereld (24: 1-23)   
Daanklaid (25: 1-27:13)   

Perfetenwoorden over Judoa
Tegen verkeerde laaiders (28: 1-29)   
Tegen Jeruzelem (29: 1-24)   
Tegen t hulp zuiken bie Egypte (30: 1- 7)   
Tegen t rebelske volk (30: 8-33)   
Tegen t hulp zuiken bie vremden (31: 1- 9)   
t Riek van vree beloofd (32: 1-20)   
HEER van de machten is keunenk (33: 1-24)   

Vizioun van kwoadens en verlözzen
Dag van kwoadens (34: 1-17)   
Verlöst (35: 1-10)   

N stok historie
Jeruzelem belegerd deur Assur (36: 1-37:38)   
Bodes oet Boabel (39: 1- 8)   

Twijde dail

Perfeet zien bosschop
Terugkeer van Boabel noar Sion beloofd (40: 1-11)   

Zoak tegen volken en heur ofgoden
Perfeet zien verwiet aan Izrel (40:12-31)   
God sprekt in t geschil (41: 1-29)   
t Eerste laid over knecht van HEER van de machten (42: 1-13)   

Oet Boabel weer noar hoes tou
Heer komt tussenbaaident (42:14-17)   
Woarom t volk straft is (42:18-25)   
HEER brengt t volk weer thoes (43: 1-21)   
Verholden tussen God en Izrel (43:22-44:23)   

Kores stuurd en Boabel valen
Kores zien odders (44:24-45:25)   
Ondergang van Boabel (46: 1-13)   
Boabel vernederd (47:1-15)   
Heer is boas, Hai allenneg (48: 1-22)   

Knecht van de HEER beraaidt intocht veur
t Twijde laid over de HEER zien knecht (49: 1-13)   
Sion zien twievel aan de HEER (49:14-50: 3)   
Daarde laid over knecht van de HEER (50: 4-11)   

God zel izrel en sion bevrijden
Haail veur Sion (51: 1- 8)   
Hou of God, Izrel en Sion op nkander betrokken binnen (51: 9-52:12)   

Izrel en oettocht
t Vaaierde laid over knecht van de HEER (52:13-53:12)   
t Haail dat komt, wordt oetschilderd (54: 1-55:13)   

Daarde dail

Wèl op haailege baarg wonen mag
Veur aal dij rechtveerdeg binnen, is ter roemte (56: 1- 8)   
Wachters doar ie nait van op aan kinnen (56: 9-57:13)   
Boan komt ter deur (57:14-21)   
Vasten holden net as de Heer dat wil (58: 1-14)   
God gript in (59: 1-21)   

Bliedschop veur Sion
t Nije Jeruzelem (60: 1-22)   
Goud nijs van perfeet veur Sion (61: 1-62:12)   
HEER zien vroak tegen onrecht (63: 1- 6)   

Perfeet zien gebed om hulp
Smeekpsaalm (63: 7-64:11)   

Zegen veur de HEER zien knechten en ondergang veur vijanden
Aanklacht (65: 1-16)   
n Nij bestoan (65:17-25)   
Oordail en verwachten (66: 1-17)   
Leste woorden (66:18-24)   

Smeekpsaalm (63: 7-64:11)

Jesaja 63


07Gunstbewiezen van de HEER wil ik bezingen, de doaden doar ze de HEER veur priezen mouten,
ales wat hai doan het veur ons,
zien goudens veur t hoes van Israël,
barmhaarteghaid dij hai ons bewees,
ale taikens van zien traauw.

08Hai zee: "Zai binnen mien volk! Kinder dij heur woord van traauw nait breken."
Hai het heur redder west

09in aal heur ellèn. Gain ofgezant of engel, haizulm het heur red.
In zien laifde en meedlieden het hai heur verlöst.
Hai het heur optild en droagen,
ale doagen van laankmanstieden heer.

10 Mor zai wazzen rebels en taargden zien hillege gaist.
Zo wer hai heur vijand,
haizulm ging tegen heur tekeer.

11 Dou dochde hai weer aan doagen van aleer, aan Mozes en zien volk.
Woar is hai nou, hedder van zien koppel, dij hai oet zee hoald het?
Woar is hai nou, dij zien hillege gaist maank heur wonen dee?

12 Dij Mozes laaidde aan zien rechterhaand, zien machtege aarm, dij veur heur t wotter in twijen spleet
om n aiwege noam te kriegen?

13 Woar is hai nou, dij heur deur daibe wotterkolk laaidde, as peerden deur onlaand,
dij naargenswoar stroekeln,

14 as vij dat ofdoalt noar leegte? Bie heur was gaist van de HEER.
Joa, zo bin ie veur joen volk aan goan,
om joe n eervolle noam te moaken.

15 Kiek oet hemel omdeel, kiek oet joen haailege en heerleke woonstee.
Woar is joen iever en joen kracht?
Joen meedlieden en erbaarmen,
woarom onderdrok ie dij?

16 Ie binnen ons voader toch? Abraham is ons vergeten,
veur Israël bin we vremden.
Ie, HEER, binnen ons voader,
Verlözzer van oldsheer - dat is joen noam.

17 Woarom, HEER, luit ie ons ofdwoalen van joen wegen, muik ie ons haart as n stain,
dat we gain ontzag meer veur joe hebben?
Kom weerom, ter wille van joen knechten,
stammen, dij joen aigendom binnen.

18 Hou kòrt was t haaileg volk aigender van t laand;
en nou verpoazen ons vijanden joen haailegdom!

19 Zo bin we worden of ie nooit over ons regaaierd hebben, of joen noam nooit over ons oetroupen is.
Scheur hemel toch open en kom omdeel!
Baargen zollen veur joe stoan te schudden!

Jesaja 64


01As vuur dat dreuge sprikken in vlam zet, of wotter aan kook brengt,
loat zo joen vijanden joen noam kennen,
en dou zo volken veur joe trillen.

02Ie doun ja dingen, ofgriezelk en onverwacht, ie kwammen omdeel en baargen schudden der van.

03Nee, gainent het ter van heurd, gain oor het t vernomen,
gain oog het t zain:
n aander god as ie,
dij t zo opnemt veur mensken dij op hom vertraauwen.

04Ie kommen te hulp, dij geern recht doun
en aan joen wegen denken.
Kwoad bin ie op ons,
want wie doun verkeerd.
Op ons vergraimd omdat we zundegen.
Hou wor we red?

05Wie hebben ons altmoal besmoezeld, en ons gerechte doaden lieken wel besmotjede klaaier;
verdreugde bloaren bin we net,
wind van ons zunden poest ons vot.

06Gainain dij joen noam nog aanropt, gainent dij meer moud het om zok aan joe vaast te holden;
want ie hebben joen gezicht veur ons bezied holden,
ons oetleverd aan ons zunden.

07En toch, HEER, bin ie ons voader, wie binnen de klaai, ie de poddebakker,
altmoal bin we joen handwaark.

08HEER, wees toch nait al te kwoad op ons. Denk nait aiweg aan ons schuld,
kiek noar ons om, wie binnen joen volk toch?

09Joen haailege steden: n woestijn binnen ze worden.
Sion is ain wildernis, Jeruzalem ligt ter troosteloos bie.

10 Aan grond tou opbraand is ons haaileg, heerlek hoes, doar ons veurolden joe lof touzongen.
Ales doar wie zo wies mit wazzen, ligt nou in puun.

11 HEER, kin ie doar kold onder blieven? Hol ie joe stil, loat ie ons nog laanger zo slim lieden?