Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jesaja Eerste dail

Woorden van perfeet over Judoa en Jeruzelem
Eerste woarschaauwens (1: 1-31)   
Jesaja profetaaiert over Sion (2: 1-5:30)   
Jesaja roupen (6: 1-13)   
Oorlog van Aram en Efraïm tegen Judoa (7: 1-10:34)   
Der komt weer vree (11: 1-16)   
Loflaid (12: 1- 6)   

Oroakels over de volken
Oroakel over Boabel (13: 1-14:23)   
Oroakel over Assur (14:24-27)   
Oroakel over Filistijnen (14:28-32)   
Oroakel over Moäb (15: 1-16:12)   
Oroakel over Aram en Efraïm (17: 1-14)   
Oroakel over Kus (18: 1- 6)   
Oroakel over Egypte (19: 1-20: 6)   
Oroakel over Boabel (21: 1-10)   
Oroakel over Duma (21:11-12)   
Oroakel over Aroabie (21:13-15)   
Oroakel over Jeruzelem (22: 1-22-23)   
Oroakel over Tyrus (23: 1-16)   

De HEER sprekt recht over wereld
Dikke rampen over wereld (24: 1-23)   
Daanklaid (25: 1-27:13)   

Perfetenwoorden over Judoa
Tegen verkeerde laaiders (28: 1-29)   
Tegen Jeruzelem (29: 1-24)   
Tegen t hulp zuiken bie Egypte (30: 1- 7)   
Tegen t rebelske volk (30: 8-33)   
Tegen t hulp zuiken bie vremden (31: 1- 9)   
t Riek van vree beloofd (32: 1-20)   
HEER van de machten is keunenk (33: 1-24)   

Vizioun van kwoadens en verlözzen
Dag van kwoadens (34: 1-17)   
Verlöst (35: 1-10)   

N stok historie
Jeruzelem belegerd deur Assur (36: 1-37:38)   
Bodes oet Boabel (39: 1- 8)   

Twijde dail

Perfeet zien bosschop
Terugkeer van Boabel noar Sion beloofd (40: 1-11)   

Zoak tegen volken en heur ofgoden
Perfeet zien verwiet aan Izrel (40:12-31)   
God sprekt in t geschil (41: 1-29)   
t Eerste laid over knecht van HEER van de machten (42: 1-13)   

Oet Boabel weer noar hoes tou
Heer komt tussenbaaident (42:14-17)   
Woarom t volk straft is (42:18-25)   
HEER brengt t volk weer thoes (43: 1-21)   
Verholden tussen God en Izrel (43:22-44:23)   

Kores stuurd en Boabel valen
Kores zien odders (44:24-45:25)   
Ondergang van Boabel (46: 1-13)   
Boabel vernederd (47:1-15)   
Heer is boas, Hai allenneg (48: 1-22)   

Knecht van de HEER beraaidt intocht veur
t Twijde laid over de HEER zien knecht (49: 1-13)   
Sion zien twievel aan de HEER (49:14-50: 3)   
Daarde laid over knecht van de HEER (50: 4-11)   

God zel izrel en sion bevrijden
Haail veur Sion (51: 1- 8)   
Hou of God, Izrel en Sion op nkander betrokken binnen (51: 9-52:12)   

Izrel en oettocht
t Vaaierde laid over knecht van de HEER (52:13-53:12)   
t Haail dat komt, wordt oetschilderd (54: 1-55:13)   

Daarde dail

Wèl op haailege baarg wonen mag
Veur aal dij rechtveerdeg binnen, is ter roemte (56: 1- 8)   
Wachters doar ie nait van op aan kinnen (56: 9-57:13)   
Boan komt ter deur (57:14-21)   
Vasten holden net as de Heer dat wil (58: 1-14)   
God gript in (59: 1-21)   

Bliedschop veur Sion
t Nije Jeruzelem (60: 1-22)   
Goud nijs van perfeet veur Sion (61: 1-62:12)   
HEER zien vroak tegen onrecht (63: 1- 6)   

Perfeet zien gebed om hulp
Smeekpsaalm (63: 7-64:11)   

Zegen veur de HEER zien knechten en ondergang veur vijanden
Aanklacht (65: 1-16)   
n Nij bestoan (65:17-25)   
Oordail en verwachten (66: 1-17)   
Leste woorden (66:18-24)   

Goud nijs van perfeet veur Sion (61: 1-62:12)

Jesaja 61


01Gaist van God, de HEER, is op mie, want zaalfd het mie de HEER.
Hai het mie stuurd om aarme lu
goud nijs te verkundegen,
om broken haarten te verbinden,
om gevangenen op vrije vouten te zetten
en dij in t hok zitten in open lucht,

02om oet te roupen t genoadejoar van de HEER, dag van vergelden veur ons God,
om te troosten aal dij treuren,

03om aan dij van Sion in treur zitten, n kroon te doun in stee van aask,
lekkerroek in stee van raauwgoud,
n fleureg klaid veur n mismoudeg haart.
"Ekkelbomen van haail," zel men ze nuimen,
poot deur de HEER, zien eerbewies.

04Brekvalen van aiwen heer worden weer opbaauwd, puunbulten oet laankmanstieden weer opklanderd.
Weer as nij worden verrinnewaaierde steden moakt,
aal wat in puun lag, zo laank as t mensken heugt.

05Vremden zellen joen vij waaiden, boetenlanders joen laand bebaauwen
en joen droevetoenen doun.

06Mor ie worden nuimd De HEER zien priesters, bie God in dainst, zegt men van joe.
Mit volken heur riekdom zel ie joe vernuvern,
pronken zel ie mit heur glaans en glorie.

07Omdat heur schaande dubbeld zo groot was, en spot en spij heur paart,
doarom kriegen ze in aigen laand
nou dubbelde riekdom weerom,
aiwege bliedschop is heur dail.

08Want ik, de HEER, hol van wat recht is, n ofgries heb ik van roven en roppen.
Ik dou heur eerlieks heur loon,
n aiweg verbond zel ik mit heur sloeten.

09Heur noazoaten worden bekend bie volken, heur noageslacht bie noatsies.
Aal dij heur zugt, zel heur herkennen:
"Joa, zai binnen t geslacht, zegend deur de HEER!"

10 Om de HEER bin ik deurhèn blied, ik jubel en joechaai om God.
Hai het mie aantrokken mit pronkklaid van genoade,
mantel van haail om mie tou sloagen,
net as brudegom n kraans op zet
en t bruudje zok siert mit heur pronk.

11 Joa, zo as op t laand gewas opkomt, zo as toen t zaaizoad oetspieren let,
zo let God, de HEER, joen haail oetkiemen
joen glorie veur t oog van volken schittern.

Jesaja 62


01Om Sion wil k mie nait stil holden, oet laifde veur Jeruzalem gun k mie gain rust,
veurdat zien haail stroalt as t rodoagen
en zien redden as n brandende fakkel.

02Volken zellen joen haail zain, ale keunenks joen glorie.
Ze doun joe n nije noam,
zulm vaststeld deur de HEER.

03n Schitternde kroon zel ie wezen in haand van de HEER,
n diadeem as veur n keunenk
in haand van joen God.

04Nait laanger zel men joe nuimen Verloaten Vraauw, tegen joen laand nait meer zeggen Verloaten Grond.
Mor ie zellen haiten Mien Laiverd,
en joen laand Mien bruudje.
Want de HEER het joe laif
en joen laand zel weer traauwd wezen.

05Zo as n jongkerel n wichtje traauwt, zo zel hai, joen baauwheer, mit joe traauwen.
Zo blied as brudeman is mit zien bruud,
zo zel joen God blied wezen mit joe.

06Op joen muren, Jeruzalem, heb ik wachtposten zet; nooit maggen ze zok stil holden, haile dag en haile naacht nait.
Veur joe, dij de HEER opropt,
is ter gain rust of duur.

07Gun hom ook gain rust, tot hai Jeruzalem weer in odder brengt
en lof der van zingt over haile eerde.

08n Aid het de HEER der op doan bie zien rechterhaand en bie zien staarke aarm:
"Nooit meer geef ik joen koorn
te eten aan joen vijanden;
nooit meer drinken vremden wien
doar ie veur bokseld hebben.

09Zai dij t koorn inhoalen, zellen t zulm ook eten, zai zellen de HEER der om priezen,
dij droeven plokken, zellen wien der ook van drinken,
in veurhòf van mien haailegdom."

10 Vooruit, goa tou poorten oet noar boeten, moak veur t volk boan der deur.
Hoog stroaten op! Omhoog der mit, roem stainen op,
steek veur t volk banier in lucht.

11 Dit let de HEER omroupen tot aan t èn van wereld tou:
"Zeg tegen dochter van Sion:
'Joen redden komt ter aan!
Zien loon het hai bie zok,
wat hai kloarkregen het, nemt e mit.'"

12 Men nuimt heur "t Haaileg volk," "Mensken dij de HEER verlöst het,"
en tegen joe zeggen ze "Noar zöcht,"
en "Stad Nooitverloren."