Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jesaja Eerste dail

Woorden van perfeet over Judoa en Jeruzelem
Eerste woarschaauwens (1: 1-31)   
Jesaja profetaaiert over Sion (2: 1-5:30)   
Jesaja roupen (6: 1-13)   
Oorlog van Aram en Efraïm tegen Judoa (7: 1-10:34)   
Der komt weer vree (11: 1-16)   
Loflaid (12: 1- 6)   

Oroakels over de volken
Oroakel over Boabel (13: 1-14:23)   
Oroakel over Assur (14:24-27)   
Oroakel over Filistijnen (14:28-32)   
Oroakel over Moäb (15: 1-16:12)   
Oroakel over Aram en Efraïm (17: 1-14)   
Oroakel over Kus (18: 1- 6)   
Oroakel over Egypte (19: 1-20: 6)   
Oroakel over Boabel (21: 1-10)   
Oroakel over Duma (21:11-12)   
Oroakel over Aroabie (21:13-15)   
Oroakel over Jeruzelem (22: 1-22-23)   
Oroakel over Tyrus (23: 1-16)   

De HEER sprekt recht over wereld
Dikke rampen over wereld (24: 1-23)   
Daanklaid (25: 1-27:13)   

Perfetenwoorden over Judoa
Tegen verkeerde laaiders (28: 1-29)   
Tegen Jeruzelem (29: 1-24)   
Tegen t hulp zuiken bie Egypte (30: 1- 7)   
Tegen t rebelske volk (30: 8-33)   
Tegen t hulp zuiken bie vremden (31: 1- 9)   
t Riek van vree beloofd (32: 1-20)   
HEER van de machten is keunenk (33: 1-24)   

Vizioun van kwoadens en verlözzen
Dag van kwoadens (34: 1-17)   
Verlöst (35: 1-10)   

N stok historie
Jeruzelem belegerd deur Assur (36: 1-37:38)   
Bodes oet Boabel (39: 1- 8)   

Twijde dail

Perfeet zien bosschop
Terugkeer van Boabel noar Sion beloofd (40: 1-11)   

Zoak tegen volken en heur ofgoden
Perfeet zien verwiet aan Izrel (40:12-31)   
God sprekt in t geschil (41: 1-29)   
t Eerste laid over knecht van HEER van de machten (42: 1-13)   

Oet Boabel weer noar hoes tou
Heer komt tussenbaaident (42:14-17)   
Woarom t volk straft is (42:18-25)   
HEER brengt t volk weer thoes (43: 1-21)   
Verholden tussen God en Izrel (43:22-44:23)   

Kores stuurd en Boabel valen
Kores zien odders (44:24-45:25)   
Ondergang van Boabel (46: 1-13)   
Boabel vernederd (47:1-15)   
Heer is boas, Hai allenneg (48: 1-22)   

Knecht van de HEER beraaidt intocht veur
t Twijde laid over de HEER zien knecht (49: 1-13)   
Sion zien twievel aan de HEER (49:14-50: 3)   
Daarde laid over knecht van de HEER (50: 4-11)   

God zel izrel en sion bevrijden
Haail veur Sion (51: 1- 8)   
Hou of God, Izrel en Sion op nkander betrokken binnen (51: 9-52:12)   

Izrel en oettocht
t Vaaierde laid over knecht van de HEER (52:13-53:12)   
t Haail dat komt, wordt oetschilderd (54: 1-55:13)   

Daarde dail

Wèl op haailege baarg wonen mag
Veur aal dij rechtveerdeg binnen, is ter roemte (56: 1- 8)   
Wachters doar ie nait van op aan kinnen (56: 9-57:13)   
Boan komt ter deur (57:14-21)   
Vasten holden net as de Heer dat wil (58: 1-14)   
God gript in (59: 1-21)   

Bliedschop veur Sion
t Nije Jeruzelem (60: 1-22)   
Goud nijs van perfeet veur Sion (61: 1-62:12)   
HEER zien vroak tegen onrecht (63: 1- 6)   

Perfeet zien gebed om hulp
Smeekpsaalm (63: 7-64:11)   

Zegen veur de HEER zien knechten en ondergang veur vijanden
Aanklacht (65: 1-16)   
n Nij bestoan (65:17-25)   
Oordail en verwachten (66: 1-17)   
Leste woorden (66:18-24)   

t Nije Jeruzelem (60: 1-22)

Jesaja 60


01In t èn, tou, schitter! Want t licht veur joe is kommen,
glorie van de HEER gaait over joe op.

02Kiek mor! Duustern ligt over eerde, en donkern over volken,
mor over joe komt de HEER op as n licht,
zien heerlekhaid schient over joe.

03Volken kommen op joen licht òf, keunenks op glaans van joen rodoagen.

04Sloag joen ogen op en kiek om joe tou, altmoal kommen ze bie nkander,
ze stromen op joe òf,
van vèrren kommen joen zeuns der aan,
joen dochters droagen ze op aarm.

05Ie zellen t zain, ie stroalen der over, joen haart trilt ter van, bòrst wordt joe roem.
Schatten van zee worden bie joe brocht,
riekdom van volken komt noar joe tou.

06Krimmeln en wimmeln zel t bie joe van kemélen, drommedoarezen oet Midjan en Efa.
Oet Seba kommen ale bewoners,
gold en wierook droagen ze op nek.
Ze verkundegen de HEER zien lof.

07Schoapen en sikken van Kedar binnen veur joe bie nkander dreven.
Bokrammen van Nebajot,
ie kinnen der mit doun wat ie willen:
ze kommen op mien altoar en ik heb ter nocht aan.
Mien hoes geef ik weer eer en glorie.

08Wèl kommen doar toch aanvlaigen as n wolk, as doeven onderwegens noar til?

09Boten van aailanden liggen bie nkander, Tarsisschepen as eerste veuraan,
om joen kinder van vèrren weerom te brengen,
mit heur zulver en gold,
tou eer van de HEER, joen God,
de Haailege van Israël,
dij joe glorie verschaft.

10 Vremden zellen joen muren weer optrekken, heur keunenks zellen zok aan joe onderwaarpen.
Al heb ik joe sloagen in mien kwoadens,
in mien erbaarmen ontfaarm ik mie over joe.

11 Altied zellen joen poorten open stoan, nooit goan ze dicht, bie dag nait en bie naacht net zo min;
den kinnen volken heur riekdommen brocht worden,
onder laaiden van heur keunenks, in bliede optocht!

12 Want volk en keunenkriek dat joen knecht nait wezen wil, gaait ten onder,
zokke volken worden oetreud.

13 Pronk van de Libanon zel noar joe tou kommen, ciprezzen, iepen en dennebomen, altmoal,
om t stee van mien haailegdom aanzain en glorie te geven;
t stee doar ik mien vouten deel zet, dou ik eer aan.

14 Daip doeknekt kommen ze noar joe tou, onderdrokkers heur zeuns,
altmoal dij joe vrouger min in reken haren,
smieten zok deel veur joen vouten.
Ze nuimen joe: "Stad van de HEER",
"Haailege van Israël zien Sion".

15 Eerst was ie n verloaten vraauw, n gehoat mensk, doar gainent kwam,
nou moak ik van joe n pronkjewail veur aaid,
n vreugde veur ale geslachten.

16 Melk van volken zel ie drinken, bie keuneginnen wor ie aan bòrst legd.
Den zel ie erkennen,
dat ik, de HEER, joen redder bin, joen verlözzer,
Held van Jakob.

17 In stee van koper breng ik joe gold, in ploats van iesder, zulver,
veur holt breng ik koper in plak,
in stee van stainen is ter iesder.
Vree stel ik bie joe aan, dij het t veur t zeggen,
en gerechteghaid, dij zel joe laaiden.

18 Der zel gain sproake meer wezen van geweld in joen laand, en binnen joen grènzen nait meer van verrinnewaaiern en puun.
Joen muren zel ie Redden nuimen,
en joen poorten Eer.

19 Zun zel joen licht nait meer wezen bie dag, schien van moan zel joe snaachts nait bielichten;
nee, de HEER zel joen licht wezen veur aiweg,
en God joen glaans en glorie.

20 Joen zun gaait nooit onder, joen moan mindert nait meer,
want de HEER zel veur aiweg joen licht wezen,
oflopen is joen tied van raauw.

21 Joen volk - t zellen altmoal rechtveerdegen wezen, veur aaid hebben ze t laand in aigendom,
zai binnen stek dij ik poot heb,
t waark van mien handen, mien glaans en glorie.

22 Klaainste wordt wel n rieg van doezend, minste n dik en machteg volk.
Ik, de HEER, loat dat gebeuren,
zo gaauw as tied ter heer is.