Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jesaja Eerste dail

Woorden van perfeet over Judoa en Jeruzelem
Eerste woarschaauwens (1: 1-31)   
Jesaja profetaaiert over Sion (2: 1-5:30)   
Jesaja roupen (6: 1-13)   
Oorlog van Aram en Efraïm tegen Judoa (7: 1-10:34)   
Der komt weer vree (11: 1-16)   
Loflaid (12: 1- 6)   

Oroakels over de volken
Oroakel over Boabel (13: 1-14:23)   
Oroakel over Assur (14:24-27)   
Oroakel over Filistijnen (14:28-32)   
Oroakel over Moäb (15: 1-16:12)   
Oroakel over Aram en Efraïm (17: 1-14)   
Oroakel over Kus (18: 1- 6)   
Oroakel over Egypte (19: 1-20: 6)   
Oroakel over Boabel (21: 1-10)   
Oroakel over Duma (21:11-12)   
Oroakel over Aroabie (21:13-15)   
Oroakel over Jeruzelem (22: 1-22-23)   
Oroakel over Tyrus (23: 1-16)   

De HEER sprekt recht over wereld
Dikke rampen over wereld (24: 1-23)   
Daanklaid (25: 1-27:13)   

Perfetenwoorden over Judoa
Tegen verkeerde laaiders (28: 1-29)   
Tegen Jeruzelem (29: 1-24)   
Tegen t hulp zuiken bie Egypte (30: 1- 7)   
Tegen t rebelske volk (30: 8-33)   
Tegen t hulp zuiken bie vremden (31: 1- 9)   
t Riek van vree beloofd (32: 1-20)   
HEER van de machten is keunenk (33: 1-24)   

Vizioun van kwoadens en verlözzen
Dag van kwoadens (34: 1-17)   
Verlöst (35: 1-10)   

N stok historie
Jeruzelem belegerd deur Assur (36: 1-37:38)   
Bodes oet Boabel (39: 1- 8)   

Twijde dail

Perfeet zien bosschop
Terugkeer van Boabel noar Sion beloofd (40: 1-11)   

Zoak tegen volken en heur ofgoden
Perfeet zien verwiet aan Izrel (40:12-31)   
God sprekt in t geschil (41: 1-29)   
t Eerste laid over knecht van HEER van de machten (42: 1-13)   

Oet Boabel weer noar hoes tou
Heer komt tussenbaaident (42:14-17)   
Woarom t volk straft is (42:18-25)   
HEER brengt t volk weer thoes (43: 1-21)   
Verholden tussen God en Izrel (43:22-44:23)   

Kores stuurd en Boabel valen
Kores zien odders (44:24-45:25)   
Ondergang van Boabel (46: 1-13)   
Boabel vernederd (47:1-15)   
Heer is boas, Hai allenneg (48: 1-22)   

Knecht van de HEER beraaidt intocht veur
t Twijde laid over de HEER zien knecht (49: 1-13)   
Sion zien twievel aan de HEER (49:14-50: 3)   
Daarde laid over knecht van de HEER (50: 4-11)   

God zel izrel en sion bevrijden
Haail veur Sion (51: 1- 8)   
Hou of God, Izrel en Sion op nkander betrokken binnen (51: 9-52:12)   

Izrel en oettocht
t Vaaierde laid over knecht van de HEER (52:13-53:12)   
t Haail dat komt, wordt oetschilderd (54: 1-55:13)   

Daarde dail

Wèl op haailege baarg wonen mag
Veur aal dij rechtveerdeg binnen, is ter roemte (56: 1- 8)   
Wachters doar ie nait van op aan kinnen (56: 9-57:13)   
Boan komt ter deur (57:14-21)   
Vasten holden net as de Heer dat wil (58: 1-14)   
God gript in (59: 1-21)   

Bliedschop veur Sion
t Nije Jeruzelem (60: 1-22)   
Goud nijs van perfeet veur Sion (61: 1-62:12)   
HEER zien vroak tegen onrecht (63: 1- 6)   

Perfeet zien gebed om hulp
Smeekpsaalm (63: 7-64:11)   

Zegen veur de HEER zien knechten en ondergang veur vijanden
Aanklacht (65: 1-16)   
n Nij bestoan (65:17-25)   
Oordail en verwachten (66: 1-17)   
Leste woorden (66:18-24)   

t Twijde laid over de HEER zien knecht (49: 1-13)

Jesaja 49


01Aailanden, luster noar mie, spits joen oren, volken wied vot!
Dou ik nog was in moekes schoot,
het de HEER mie roupen,
nog veurdat ik geboren was,
het hai mien noam nuimd.

02Mien mond het hai moakt as n sweerd, zo schaarp, in schaar van zien haand het hai mie vaaileg burgen,
hai het n schaarpslepen piel van mie moakt,
mie opburgen in zien koker.

03Hai zee tegen mie: "Doe bist mien knecht, Israël, deur die loat ik mien pracht zain."

04Dou zee ik: "Vergees heb ik mie muid moakt, en mien kracht verspilderd en verdoan.
Mor de HEER staait veur mien recht,
God is mien loon."
Hoog aanschreven stoa ik bie de HEER,
God is mien kracht.

05Mor nou zee de HEER, dij mie vörmde tou zien knecht
van moekes schoot òf aan,
om Jakob noar hom weerom te brengen,
want hai wol Israël bie nkander zain,

06hai zee: "Veur die is t nait genog mien knecht te wezen, om stammen van Jakob in t èn te zetten en weerom te brengen,
dij der van Israël nog over binnen;
ik bestem die om n licht te wezen veur de volken:
tot in oethouken van eerde mout mien haail kommen."

07Zo zegt de HEER, verlözzer en Haailege van Israël, tegen hom, doar zo op deelkeken wer
en doar t volk n ofgries van haar,
tegen boasspeulers heur knecht:
As keunenks t zain, kommen ze van tronen òf,
vorsten boegen tot grond aan tou,
vanwegens de HEER, dij traauw bleef,
om Haailege van Israël, dij die oetkeurd het.

08Zo zegt de HEER: In tied van genoade verheur ik joe,
ik help joe op dag van t haail.
Ik vörm joe, ik bestem joe tou n verbond veur t volk,
om t laand der weer bovenop te helpen,
om t verwilderd aarfgoud weer tou te wiezen,

09om te zeggen tegen dij vastzitten: "Noar boeten tou!" en tegen dij in t duuster touholden: "Ie binnen vrij!"
Waaiden zellen ze aan kaant van weg,
gruinlaand zellen ze vinden op ale koale steeën.

10 Honger zellen ze nait hebben en dörst net zo min, haite wind of glìnne zun zellen heur nait ploagen,
want hai dij zok over heur ontfaarmt,
hai zel heur laaiden en heur bie wotterwèllen brengen.

11 Van aal mien baargen moak ik n weg, en mien heerwegen hoog ik op.

12 Kiek! Van vèrren kommen ze der aan, gounent oet t noorden en oet t westen,
aandern oet t laand Sinim vandoan.

13 Hemels roup joechaai! Eerde jubel t oet! Baargen breek lös in vreugde!
Bemoudegd het de HEER zien volk,
hai het zok ontfaarmd over zien onderdrokte mensken.