Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jesaja Eerste dail

Woorden van perfeet over Judoa en Jeruzelem
Eerste woarschaauwens (1: 1-31)   
Jesaja profetaaiert over Sion (2: 1-5:30)   
Jesaja roupen (6: 1-13)   
Oorlog van Aram en Efraïm tegen Judoa (7: 1-10:34)   
Der komt weer vree (11: 1-16)   
Loflaid (12: 1- 6)   

Oroakels over de volken
Oroakel over Boabel (13: 1-14:23)   
Oroakel over Assur (14:24-27)   
Oroakel over Filistijnen (14:28-32)   
Oroakel over Moäb (15: 1-16:12)   
Oroakel over Aram en Efraïm (17: 1-14)   
Oroakel over Kus (18: 1- 6)   
Oroakel over Egypte (19: 1-20: 6)   
Oroakel over Boabel (21: 1-10)   
Oroakel over Duma (21:11-12)   
Oroakel over Aroabie (21:13-15)   
Oroakel over Jeruzelem (22: 1-22-23)   
Oroakel over Tyrus (23: 1-16)   

De HEER sprekt recht over wereld
Dikke rampen over wereld (24: 1-23)   
Daanklaid (25: 1-27:13)   

Perfetenwoorden over Judoa
Tegen verkeerde laaiders (28: 1-29)   
Tegen Jeruzelem (29: 1-24)   
Tegen t hulp zuiken bie Egypte (30: 1- 7)   
Tegen t rebelske volk (30: 8-33)   
Tegen t hulp zuiken bie vremden (31: 1- 9)   
t Riek van vree beloofd (32: 1-20)   
HEER van de machten is keunenk (33: 1-24)   

Vizioun van kwoadens en verlözzen
Dag van kwoadens (34: 1-17)   
Verlöst (35: 1-10)   

N stok historie
Jeruzelem belegerd deur Assur (36: 1-37:38)   
Bodes oet Boabel (39: 1- 8)   

Twijde dail

Perfeet zien bosschop
Terugkeer van Boabel noar Sion beloofd (40: 1-11)   

Zoak tegen volken en heur ofgoden
Perfeet zien verwiet aan Izrel (40:12-31)   
God sprekt in t geschil (41: 1-29)   
t Eerste laid over knecht van HEER van de machten (42: 1-13)   

Oet Boabel weer noar hoes tou
Heer komt tussenbaaident (42:14-17)   
Woarom t volk straft is (42:18-25)   
HEER brengt t volk weer thoes (43: 1-21)   
Verholden tussen God en Izrel (43:22-44:23)   

Kores stuurd en Boabel valen
Kores zien odders (44:24-45:25)   
Ondergang van Boabel (46: 1-13)   
Boabel vernederd (47:1-15)   
Heer is boas, Hai allenneg (48: 1-22)   

Knecht van de HEER beraaidt intocht veur
t Twijde laid over de HEER zien knecht (49: 1-13)   
Sion zien twievel aan de HEER (49:14-50: 3)   
Daarde laid over knecht van de HEER (50: 4-11)   

God zel izrel en sion bevrijden
Haail veur Sion (51: 1- 8)   
Hou of God, Izrel en Sion op nkander betrokken binnen (51: 9-52:12)   

Izrel en oettocht
t Vaaierde laid over knecht van de HEER (52:13-53:12)   
t Haail dat komt, wordt oetschilderd (54: 1-55:13)   

Daarde dail

Wèl op haailege baarg wonen mag
Veur aal dij rechtveerdeg binnen, is ter roemte (56: 1- 8)   
Wachters doar ie nait van op aan kinnen (56: 9-57:13)   
Boan komt ter deur (57:14-21)   
Vasten holden net as de Heer dat wil (58: 1-14)   
God gript in (59: 1-21)   

Bliedschop veur Sion
t Nije Jeruzelem (60: 1-22)   
Goud nijs van perfeet veur Sion (61: 1-62:12)   
HEER zien vroak tegen onrecht (63: 1- 6)   

Perfeet zien gebed om hulp
Smeekpsaalm (63: 7-64:11)   

Zegen veur de HEER zien knechten en ondergang veur vijanden
Aanklacht (65: 1-16)   
n Nij bestoan (65:17-25)   
Oordail en verwachten (66: 1-17)   
Leste woorden (66:18-24)   

Verholden tussen God en Izrel (43:22-44:23)

Jesaja 43


22 Nee, roupen hestoe mie nait, Jakob, doe hest gain muite veur mie over had, Israël.

23 Brandovvers van schoapen heb ie mie nait brocht, joen ovvers wazzen veur mie gain eerbewies,
mit waaitovvers heb ik joe nait lastegvalen,
joe nait muid worden loaten van wierookovvers.

24 t Het joe nait veul zulver kost, dij roekerij veur mie; mit t vet van joen ovvers heb ie mie nait verkwikt.
Nee, lastegvalen heb ie mie
mit joen zunden, doar mit allain,
mie muid moakt mit joen misdoaden.

25 Ik, en gainent aans, wisk joen misstappen oet, joen zunden hol ik nait laanger veur ogen.

26 Kloag mie mor aan, n rechtszoak moak wie der van, beplaait joen zoak, loat mor zain dat ie geliek hebben!

27 Mit joen stamvoader was t al mis, dij veur joe t woord deden, wazzen rebels tegen mie.

28 Ik heb heur doarom ombrocht, joen laaiders, wijd en aal, Jakob heb ik vervlökt,
Israël overleverd aan schimp en schaande.

Jesaja 44


01Jakob mien knecht, Israël, dij ik oetkeurd heb:
luster nou toch!

02Zo zegt de HEER, joen moaker, dij joe vörmd het van moekes schoot òf aan,
dij joe helpt:
Wees nait baang, Jakob, mien knecht,
Jesurun, dij ik oetkeurd heb.

03Want ik zel wotter stromen loaten op dörstege grond, beken op oetdreugd laand.
Mien gaist zel ik oetstörten over joen noazoaten,
over joen ofstammelingen mien zegen:

04Opschaiten zellen ze as gruine tamarisk, as wilgenbomen aan kaant van stromend wotter.

05Aine zel zeggen: "Ik bin van de HEER." "Ain van Jakob!" zel aander zok nuimen.
Daarde schrift op haand: "De HEER zienent!"
en geft zokzulm de noam van Israël.

06Zo zegt de HEER, Israëls keunenk en verlözzer, de HEER van de machten:
Ik bin eerste en ik bin leste,
der is gain aander god as ik.

07Wèl is zo as ik? Loat e t zeggen, t rondvertellen, veur mie op n riegje zetten.
Wèl het van t begun òf aan kundeg moakt
wat of der ston aan te kommen?
Loat ze ons bekendmoaken
wat nog kommen mout.

08Wees nait baang en bibber nait: heb ik joe t nait waiten loaten en verkundegd
van laankmanstieden òf aan?
Mien getugen bin ie: is ter n aander god as ik?
Nee, der is gain aander rots. Ik zol gainent waiten.
09Altmoal dij beelden moaken - lu van niks binnen t, doar ze zok zo mit vernuvern - gainain het ter wat aan, dij der van getugen - ze hebben gain inzicht en begrip, schoamen mouten ze zok ter veur. 10 Wèl snidt of gut nou n godenbeeld dat nait nut? 11 Joa, hai en zien soort, beschoamd zellen ze stoan, de lu dij ze moakt hebben, t binnen ja mor gewone mensken. Loat ze altmoal bie nkander kommen en verschienen veur t gerecht, trillen van benaauwdens zellen ze den, joa, beschoamd zellen ze stoan! 12 Smid smeedt n schaarpe biel. As t glìnne vuur zien waark doan het, bewaarkt e dij mit zien staarke haand. Doar krigt e honger van, hai verlust zien kracht, hai drinkt nait, en vaalt ter bie deel. 13 Timmerman roamt moat van t beeld, mit piepke kriet taikent hai hom oet, den hoalt e schoaf der over, en meet t aal noa mit pazer. n Mensk staait ter model veur, den kin t stee kriegen in tempel. 14 Hai haauwt n cederboom om, n lindeboom of n ekkelboom, dij hai mit aander bomen kweekt het, of n pienboom, dij e zulm pootte en dij regen wazen dee. 15 Mensken verbranden t holt om der waarm bie te worden, ze buiten der vuur mit aan om brood op te bakken, of ze moaken der n god van doar ze heur knijen veur boegen, n beeld dat ze aanbeden doun. 16 t Aine paart steken ze in brand, op t aander dail broaden ze vlaais doar ze zat van worden, waarmen doun ze zok ter bie en zeggen: "Hè, wat wor k lekker waarm!" 17 Van wat ter overblift moaken ze n god, n beeld dat ze aanbeden doun. Ze goan der veur op knijen en smeken: "Red ons, ie binnen ons god toch!" 18 Dom binnen ze, besef hebben ze nait, heur ogen binnen dichtplakt, zain doun ze nait, t mekaaiert heur aan begrip. 19 t Dringt nait tou heur deur. Zoveul verstand het gain ain, dat e zegt: "Aine haalfschaid verbraand wie, op holtskool der van bak we brood en broad we vlaais dat we opeten. Van aander haalfschaid moak we n ofgriezelk beeld, en veur dat blok holt goan we op knijen." 20 Hai kust veur zo'n stok branholt en loat zok op biesterboan brengen deur zien bedrogen verstand. Hai kin zok ter nait mit redden en vragt zok nait òf: "Heb ik nait wat verkeerds bie haand?'
21 Denk doar altmoal mor ais goud aan, Jakob, en doe ook Israël, bist mien knecht ja.
Ik heb die vörmd, mien knecht bistoe.
Israël, doe wordst deur mie nait vergeten.

22 Joen misstappen heb ik votwiskt as n wolk, joen zunden as dook.
Keer joe weerom noar mie, ik heb joe ja verlöst.

23 Jubel der over, hemels, om wat de HEER doan het; joechaai, daiptes van eerde,
baarst in jubeln oet, baargen,
doe bos, mit aal dien bomen,
want de HEER het Jakob verlöst,
in Israël zien glorie verteund.