Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jesaja Eerste dail

Woorden van perfeet over Judoa en Jeruzelem
Eerste woarschaauwens (1: 1-31)   
Jesaja profetaaiert over Sion (2: 1-5:30)   
Jesaja roupen (6: 1-13)   
Oorlog van Aram en Efraïm tegen Judoa (7: 1-10:34)   
Der komt weer vree (11: 1-16)   
Loflaid (12: 1- 6)   

Oroakels over de volken
Oroakel over Boabel (13: 1-14:23)   
Oroakel over Assur (14:24-27)   
Oroakel over Filistijnen (14:28-32)   
Oroakel over Moäb (15: 1-16:12)   
Oroakel over Aram en Efraïm (17: 1-14)   
Oroakel over Kus (18: 1- 6)   
Oroakel over Egypte (19: 1-20: 6)   
Oroakel over Boabel (21: 1-10)   
Oroakel over Duma (21:11-12)   
Oroakel over Aroabie (21:13-15)   
Oroakel over Jeruzelem (22: 1-22-23)   
Oroakel over Tyrus (23: 1-16)   

De HEER sprekt recht over wereld
Dikke rampen over wereld (24: 1-23)   
Daanklaid (25: 1-27:13)   

Perfetenwoorden over Judoa
Tegen verkeerde laaiders (28: 1-29)   
Tegen Jeruzelem (29: 1-24)   
Tegen t hulp zuiken bie Egypte (30: 1- 7)   
Tegen t rebelske volk (30: 8-33)   
Tegen t hulp zuiken bie vremden (31: 1- 9)   
t Riek van vree beloofd (32: 1-20)   
HEER van de machten is keunenk (33: 1-24)   

Vizioun van kwoadens en verlözzen
Dag van kwoadens (34: 1-17)   
Verlöst (35: 1-10)   

N stok historie
Jeruzelem belegerd deur Assur (36: 1-37:38)   
Bodes oet Boabel (39: 1- 8)   

Twijde dail

Perfeet zien bosschop
Terugkeer van Boabel noar Sion beloofd (40: 1-11)   

Zoak tegen volken en heur ofgoden
Perfeet zien verwiet aan Izrel (40:12-31)   
God sprekt in t geschil (41: 1-29)   
t Eerste laid over knecht van HEER van de machten (42: 1-13)   

Oet Boabel weer noar hoes tou
Heer komt tussenbaaident (42:14-17)   
Woarom t volk straft is (42:18-25)   
HEER brengt t volk weer thoes (43: 1-21)   
Verholden tussen God en Izrel (43:22-44:23)   

Kores stuurd en Boabel valen
Kores zien odders (44:24-45:25)   
Ondergang van Boabel (46: 1-13)   
Boabel vernederd (47:1-15)   
Heer is boas, Hai allenneg (48: 1-22)   

Knecht van de HEER beraaidt intocht veur
t Twijde laid over de HEER zien knecht (49: 1-13)   
Sion zien twievel aan de HEER (49:14-50: 3)   
Daarde laid over knecht van de HEER (50: 4-11)   

God zel izrel en sion bevrijden
Haail veur Sion (51: 1- 8)   
Hou of God, Izrel en Sion op nkander betrokken binnen (51: 9-52:12)   

Izrel en oettocht
t Vaaierde laid over knecht van de HEER (52:13-53:12)   
t Haail dat komt, wordt oetschilderd (54: 1-55:13)   

Daarde dail

Wèl op haailege baarg wonen mag
Veur aal dij rechtveerdeg binnen, is ter roemte (56: 1- 8)   
Wachters doar ie nait van op aan kinnen (56: 9-57:13)   
Boan komt ter deur (57:14-21)   
Vasten holden net as de Heer dat wil (58: 1-14)   
God gript in (59: 1-21)   

Bliedschop veur Sion
t Nije Jeruzelem (60: 1-22)   
Goud nijs van perfeet veur Sion (61: 1-62:12)   
HEER zien vroak tegen onrecht (63: 1- 6)   

Perfeet zien gebed om hulp
Smeekpsaalm (63: 7-64:11)   

Zegen veur de HEER zien knechten en ondergang veur vijanden
Aanklacht (65: 1-16)   
n Nij bestoan (65:17-25)   
Oordail en verwachten (66: 1-17)   
Leste woorden (66:18-24)   

Jeruzelem belegerd deur Assur (36: 1-37:38)

Jesaja 36


01In t vattiende joar dat keunenk Hizkia regaaierde, kwam keunenk Sanherib van Assyrië opzetten tegen verstaarkte steden van Juda. Hai nam ze altmoal in. 02Dou stuurde keunenk van Assyrië oet Lachis ain van zien hoge heren, de rabsake, mit n machteg leger op keunenk Hizkia in Jeruzalem òf. Hai stelde zok op bie wotterlaaiden van Bovenviever, aan weg noar t Blaikveld. 03Eljakim, ain van Chilkia, dij over t hòf ging, kwam noar hom tou. Schriever Sebna en Joäch, Asaf zien zeun, - dij was roadsman -, wazzen der mit bie. 04De rabsake zee tegen hom: "Breng dizze bosschop aan Hizkia over. 'Dit zegt grode keunenk, keunenk van Assyrië: 'Woar steunt dij wizzeghaid van joe ainlieks op? 05Ie denken toch nait dat ie mit woorden net zo wied kommen as mit kriegsbelaaid en militaire macht? Op wèl vertraauw ie wel nait dat ie joe tegen mie verweren duren? 06Ie hebben toch wis gain vertraauw in Egypte, dat ofknapte stok raait, wel? Doar kin toch gainent op steunen! Dij gaait joe ja dwaars deur haand hèn! Zo zel t elk vergoan, dij vertraauwt op farao, keunenk van Egypte. 07Nou kin ie wel tegen mie zeggen: 'Wie vertraauwen op de HEER ons God,' mor Hizkia het wel mooi dij zien ovverhögten en altoars oproemd! Hai het ja tegen lu van Juda en Jeruzalem zegd: 'Veur dit altoar, hier in Jeruzalem, doar mout ie veur op knijen goan.' 08Mien boas, keunenk van Assyrië, duurt mit joe te wedden: ik lever joe twijdoezend peerden, as ie van joen kaant t volk doarveur levern kinnen! 09Mor hou zol ie aanvaal ofsloagen kinnen van ook mor ain enkeld goeverneurke, ain van mien boas zien onbelangriekste knechtjes, ook al vertraauw ie veur woagens en peermenners op Egypte? 10 Zol ik zunder dat de HEER dat goud von, noar dit laand optrokken wezen om dat te verrinnewaaiern? Nee hur, de HEER zulm het tegen mie zegd: "Trek op noar dat laand en verrinnewaaier de boudel!"'" 11 Dou zeden Eljakim, Chilkia's zeun, mit Sebna en Joäch, tegen rabsake: "Proat toch Aramees mit ons: dat verstoan wie ja wel. Ie mouten mit ons gain Judees proaten: volk op muur kin t ja heuren." 12 Mor rabsake zee: "Ie denken toch nait dat mien boas mie mit dizze bosschop allenneg noar joe en noar joen boas toustuurt? Ook toch noar manlu op muur! Dij zellen net as ie, heur aigen poep opeten mouten en heur aigen pis drinken." 13 Mit ging opperbevelhebber stoan en raip hail haard in t Judees: "Luster! Dit het grode keunenk, keunenk van Assyrië joe te vertellen. 14 Dit zegt e: 'Loat joe niks in haals hangen deur Hizkia, want hai kin joe nait redden. 15 Loat Hizkia joe nait verlaaiden om op de HEER te vertraauwen. Hai zel wizzenzeker zeggen dat de HEER joe redden zel en dat dizze stad nait in handen van keunenk van Assyrië valen zel.' 16 Nee, nait noar Hizkia lustern! Dit zegt keunenk van Assyrië: 'Geef joe over en kom noar mie tou, noar boeten! Den kin elk de vrucht eten van zien aigen droevebos en zien aigen viegeboom, en wotter drinken oet zien aigen put, 17 tot tied aan tou dat ik kom en joe mitneem noar n laand doar t net zo goud te wezen is as in joenent, n laand mit koorn en wien en mit brood en droevetoenen. 18 Mor loat Hizkia joe nait bemietern deur te beweren, dat de HEER joe redden zel. Het ter onder goden van volken ooit ain west dij zien laand redden kind het oet keunenk van Assyrië zien greep? 19 Woar zatten goden van Hamat en Arpad en woar zatten Sefarwaïm zien goden? Hebben zai Samaria meschain oet mien greep redden kind? 20 Het ter onder goden van dij landen ooit ain west dij zien laand oet mien greep redden kon? Zol de HEER Jeruzalem den wel oet mien macht redden kinnen?"'" 21 Zai deden t swiegen der tou; gainain zee n woord weerom. Keunenk haar heur ja besteld hom gain beschaaid te geven. 22 Hofmaarschalk Eljakim, Chilkia's zeun, schriever Sebna en roadsman Joäch, Asaf zien zeun, gingen noar Hizkia. Heur klaaier haren ze scheurd. Ze deden hom verslag van wat of rabsake zegd haar.

Jesaja 37


01Dou keunenk Hizkia dit heurde, scheurde hai zien klaaier middendeur, dee n bouteklaid om en ging noar t hoes van de HEER tou. 02Hai stuurde hofmaarschalk Eljakim, schriever Sebna en oldsten van priesters, altmoal in t bouteklaid, noar profeet Jesaja, zeun van Amos. 03Hai gaf heur dizze bosschop mit: "Dit zegt Hizkia: 'Dit is n dag van benaauwdens, n dag van straf en schaande! t Kind is op komst, mor kracht om t op wereld te zetten, is ter nait! 04t Is te hopen, dat de HEER, joen God, woorden heurd het van rabsake, dij deur zien boas, keunenk van Assyrië, stuurd was om God dij leeft te belastern. De HEER, joen God, mag hom stravven veur dij woorden! Droag doarom n gebed op veur rest van t volk dat overbleven is.'" 05Dou keunenk Hizkia zien hofdainders bie Jesaja kommen wazzen, 06zee hai tegen heur: "Dit mout ie tegen joen boas zeggen: 'Dit zegt de HEER: Wees mor nait baang veur wat ie heurd hebben, veur woorden doar dij kwoajonges van keunenk van Assyrië mie mit belaidegd hebben. 07Want ik, ik zel hom schrik op hoed joagen: Hai heurt n tieden en zel vot rechtsomkeert moaken noar zien laand. Doar, op aigen grond, zel ik hom deur t sweerd omkommen loaten.'" 08Rabsake dij vernomen haar dat keunenk van Assyrië oet Lachis opbroken was, ging vot. Hai ging noar keunenk tou, dij op dat ogenblik Libna belegerde. 09Mor dou keunenk vernam dat Tirhaka, keunenk van Nubië, oprukt was om hom aan te valen, stuurde hai bodes noar Hizkia mit bosschop: 10 "Dit mout ie zeggen tegen Hizkia, keunenk van Juda: 'Loat joe nait bemietern deur joen God, op wèl ie vertraauwen. Denk mor nait dat keunenk van Assyrië Jeruzalem nait in handen krigt. 11 Man, ie hebben toch zulm wel heurd wat of keunenks van Assyrië ale landen aandoan hebben dij ze verrinnewaaierden. Zol ie t ter den ofredden? 12 Volken dij deur mien veurolden verdizzelwaaierd binnen, Gozan, Charan, Resef en t volk van Eden in Telassar, binnen dij sums deur heur goden red? 13 Woar binnen ze bleven, keunenks van Hamat, Arpad, van stad Sefarwaïm, van Hena en Iwwa?'" 14 Hizkia pakte braif van bodes aan en leesde hom. Dou ging e noar t hoes van de HEER tou en vòlde braif open veur de HEER. 15 Hizkia beedde dou de HEER. 16 "HEER van de machten," zee e, "God van Israël dij op cherubs troont, ie allenneg binnen God over ale keunenkrieken van eerde. Ie, dij hemel en eerde moakt hebben. 17 HEER, lain joen oor en luster. HEER, dou joen ogen open en kiek wat Sanherib altmoal schreven het om joe, levende God, te belastern. 18 Joa wis, HEER, keunenks van Assyrië hebben ale volken en heur laand verdizzelwaaierd. 19 Heur goden hebben ze in t vuur smeten: t wazzen ja ook gain goden, mor aans niks as n fertuut van menskenhanden, holt en stain, doarom konden ze dij vernailen. 20 Mor, HEER, ons God, verlös ie ons oet zien greep, dat keunenkrieken van eerde erkennen zellen dat ie, HEER, allenneg God binnen." 21 Dou luit Jesaja, zeun van Amos, tegen Hizkia zeggen: "Dit zegt de HEER, God van Israël: Ik heb t gebed heurd dat ie aan mie richt hebben over Sanherib, keunenk van Assyrië. 22 Dit is wat ik, de HEER, over hom zeg: Zai het joe niks in reken, zai het de gek mit joe, dochter Sion;
achter joen rug om schudt zai kop, dochter Jeruzalem!

23 Wèl heb ie bespot en belaidegd, tegen wèl joen mond openscheurd,
noar wèl hoogmoudeg t oog opsloagen?
t Is de Haailege van Israël!

24 Deur joen knechten haar ie spot mit de HEER. Ie zeden: 'Mit mien rommel woagens, goa ik bie baargen omhoog,
bie kanten van de Libanon langs.
Ik kap zien hoogste ceders om en zien aldermooiste ciprezzen.
Ik dring deur tot aan hoogste top, tot aan zien mooiste bozzen tou.

25 Wotter van vremde landen heb ik aanboord en dronken. Ale wotterlopen van Egypte valen dreug, as ik ter mien vout op zet.'

26 Mor heb ie t den nooit heurd? Al van oldsheer heb ik t toumoakt,
in laankmanstied heb ik t beschikt,
ik, de HEER.
Mor nou gaait t ter heer!
Ie mozzen staarke steden vernailen,
der dikke puunbulten van moaken!

27 Inwoners stonden befoezeld en beschoamd, en haildaal machteloos; ze wazzen as gewas op t laand, as jonk gruin,
as gras op t dak, verschruid nog veurdat t in haalm staait.

28 Of ie nou stoan of zitten, goan of kommen, ik bin der mit bekend.
Hou of ie tegen mie tekeer goan,
ik wait ter van.

29 Omdat ie tegen mie tekeer goan binnen, om joen gebeer dat mie in oren klinkt,
sloag ik joe n ring deur neus,
en leg joe n bit in mond.
Doar breng ik joe mit weerom
t pad langs dij ie kommen binnen!
30 Veur joe, Hizkia, zel dit t taiken wezen: dit joar zel ie t nog doun mouten van wat ter overblift op t laand, ankom joar van wat vanzulm opkommen is, t daarde joar kin ie weer zaaien en mennen, droevetoenen aanplanten en vrucht ter van eten. 31 Wat spoard blift van t hoes van Juda, dij rest, zel weer worrel zetten van ondern en vrucht droagen van boven. 32 Want oet Jeruzalem vandoan komt n rest, van baarg Sion komt wat spoard is. Ofgunstege laifde van de HEER van de machten zel dit doun. 33 Doarom - zegt de HEER over keunenk van Assyrië: Hai komt dizze stad nait in, gain piel schut e op heur òf, gain schild komt ter in de buurt, gain waal smit e tegen heur op. 34 Bie t pad langs doar e langs kommen is, keert e weerom en dizze stad komt e nait in - godssproak van de HEER. 35 Ik zel dizze stad beschaarmen en redden, om miezulm en om David, mien knecht!" 36 Engel van de HEER trok oet en muik in t leger van Assyrië honderdvieventachtegdoezend man dood, smörgensvroug laggen der aans niks as lieken. 37 Sanherib, Assyriës keunenk, brook t beleg op, keerde weerom noar zien laand en bleef in Nineve. 38 Op n keer, dou e op knijen goan was in tempel van zien god Nisroch, muiken zien zeuns Adrammelech en Sareser hom dood mit t sweerd; zulm ontkwammen ze noar t laand Ararat. Zien zeun Esarhaddon volgde hom op as keunenk.