Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jesaja Eerste dail

Woorden van perfeet over Judoa en Jeruzelem
Eerste woarschaauwens (1: 1-31)   
Jesaja profetaaiert over Sion (2: 1-5:30)   
Jesaja roupen (6: 1-13)   
Oorlog van Aram en Efraïm tegen Judoa (7: 1-10:34)   
Der komt weer vree (11: 1-16)   
Loflaid (12: 1- 6)   

Oroakels over de volken
Oroakel over Boabel (13: 1-14:23)   
Oroakel over Assur (14:24-27)   
Oroakel over Filistijnen (14:28-32)   
Oroakel over Moäb (15: 1-16:12)   
Oroakel over Aram en Efraïm (17: 1-14)   
Oroakel over Kus (18: 1- 6)   
Oroakel over Egypte (19: 1-20: 6)   
Oroakel over Boabel (21: 1-10)   
Oroakel over Duma (21:11-12)   
Oroakel over Aroabie (21:13-15)   
Oroakel over Jeruzelem (22: 1-22-23)   
Oroakel over Tyrus (23: 1-16)   

De HEER sprekt recht over wereld
Dikke rampen over wereld (24: 1-23)   
Daanklaid (25: 1-27:13)   

Perfetenwoorden over Judoa
Tegen verkeerde laaiders (28: 1-29)   
Tegen Jeruzelem (29: 1-24)   
Tegen t hulp zuiken bie Egypte (30: 1- 7)   
Tegen t rebelske volk (30: 8-33)   
Tegen t hulp zuiken bie vremden (31: 1- 9)   
t Riek van vree beloofd (32: 1-20)   
HEER van de machten is keunenk (33: 1-24)   

Vizioun van kwoadens en verlözzen
Dag van kwoadens (34: 1-17)   
Verlöst (35: 1-10)   

N stok historie
Jeruzelem belegerd deur Assur (36: 1-37:38)   
Bodes oet Boabel (39: 1- 8)   

Twijde dail

Perfeet zien bosschop
Terugkeer van Boabel noar Sion beloofd (40: 1-11)   

Zoak tegen volken en heur ofgoden
Perfeet zien verwiet aan Izrel (40:12-31)   
God sprekt in t geschil (41: 1-29)   
t Eerste laid over knecht van HEER van de machten (42: 1-13)   

Oet Boabel weer noar hoes tou
Heer komt tussenbaaident (42:14-17)   
Woarom t volk straft is (42:18-25)   
HEER brengt t volk weer thoes (43: 1-21)   
Verholden tussen God en Izrel (43:22-44:23)   

Kores stuurd en Boabel valen
Kores zien odders (44:24-45:25)   
Ondergang van Boabel (46: 1-13)   
Boabel vernederd (47:1-15)   
Heer is boas, Hai allenneg (48: 1-22)   

Knecht van de HEER beraaidt intocht veur
t Twijde laid over de HEER zien knecht (49: 1-13)   
Sion zien twievel aan de HEER (49:14-50: 3)   
Daarde laid over knecht van de HEER (50: 4-11)   

God zel izrel en sion bevrijden
Haail veur Sion (51: 1- 8)   
Hou of God, Izrel en Sion op nkander betrokken binnen (51: 9-52:12)   

Izrel en oettocht
t Vaaierde laid over knecht van de HEER (52:13-53:12)   
t Haail dat komt, wordt oetschilderd (54: 1-55:13)   

Daarde dail

Wèl op haailege baarg wonen mag
Veur aal dij rechtveerdeg binnen, is ter roemte (56: 1- 8)   
Wachters doar ie nait van op aan kinnen (56: 9-57:13)   
Boan komt ter deur (57:14-21)   
Vasten holden net as de Heer dat wil (58: 1-14)   
God gript in (59: 1-21)   

Bliedschop veur Sion
t Nije Jeruzelem (60: 1-22)   
Goud nijs van perfeet veur Sion (61: 1-62:12)   
HEER zien vroak tegen onrecht (63: 1- 6)   

Perfeet zien gebed om hulp
Smeekpsaalm (63: 7-64:11)   

Zegen veur de HEER zien knechten en ondergang veur vijanden
Aanklacht (65: 1-16)   
n Nij bestoan (65:17-25)   
Oordail en verwachten (66: 1-17)   
Leste woorden (66:18-24)   

Tegen t rebelske volk (30: 8-33)

Jesaja 30


08Kom, schrief dit nou veur heur op, leg t vaast in n akte,
as n bewies veur toukomst, veur aiweg en aaid.

09Dit volk is rebels, vaalze zeuns binnen t, zeuns, dij der gain zin aan hebben
te lustern noar t onderricht van de HEER.

10 Tegen zainders zeggen ze: "t Mout doan wezen mit dij zainderij!"
En tegen dij viziounen kriegen:
"Ie huiven veur ons woarhaid nait te verkundegen.
Vertel ons mor aangenoame zoaken,
viziounen - begugelderij is t!

11 Van dizze weg òf, verloat dit pad! Vaal ons nait laanger lasteg mit dij Haailege van Israël."

12 Doarom - zegt de Haailege van Israël: Omdat ie mien woorden nait in reken hebben,
vertraauwen op vaalze en gemaine streken
en doar t op aankommen loaten,

13 doarom zel dizze zunde op joe deelkommen as n lös stok stain in n hoge muur,
rompslomps en onverwachts komt e omdeel.

14 t Brekt stokkend as n eerden kroek, ongenoadeg in groezels sloagen:
der is gain diggel te vinden,
groot genog om vuur mit oet heerd te pakken
of wotter oet n plas te scheppen.

15 Zo sprekt God, de HEER, de Haailege van Israël:
"In beraauw en berusten ligt joen redden,
in trankiel vertraauw joen kracht."
Mor ie wollen der nait aan.

16 "Nee hur!" zee ie, "wie goan der op peerd van deur!" -
Tou den, trek mor aan hakken!
"Op ons haarddroavers kniep we der tussenoet!" - dat docht ie!
Mor dij achter joe heer zitten, kinnen gelieke haard.

17 Doezend goan der vandeur veur t draaigen van ain man, veur t draaigen van vief trekken der net zo veul aan hakken.
Aal wat ter van joe overblift
is as n vlaggemast op n baargtop,
as n voan op n heuvel.

18 Doarom wacht de HEER der op, joe zien goudens te bewiezen;
doarom zel hai in t èn kommen
en zok over joe ontfaarmen.
Want de HEER is n rechtveerdeg God.
Dij noar hom oetkieken - dij binnen gelokkeg.
19 Volk van Sion, lu dij in Jeruzalem wonen, schraiven huif ie nait laanger. De HEER zel zok over joe ontfaarmen as hai heurt dat ie roupen om hulp. Zo gaauw as de HEER dat vernemt, verheurt hai joe. 20 De HEER het joe t brood van benaauwdens geven en t wotter van verdrokken. Mor joen leermeester zel zok nait laanger bezied holden. Mit aigen ogen zel ie hom zain, 21 mit aigen oren heur ie n stem achter joe: "Dit is weg! Dij mout ie volgen! Of ie nou noar links goan of noar rechts." 22 Dij zulvern beelden, dij mit gold besloagen ofgoden zel ie onnuur reken, ze votsmieten of was t voelens. "Vot ter mit!" zel ie zeggen. 23 Den geft de HEER regen over t zoad dat ie op joen laand oetstreud hebben, en t brood dat ie kriegen van joen grond zel lekker smoaken en zoadzoam wezen. Dij dag waaiden joen koppels vij op groot gruinlaand. 24 Joen ozzen en ezels dij t laand beaarbaiden, zellen vouer vreten mit zoetjebloaden, opschud mit gavvel en vörk - vol zörg. 25 Bie elke hoge baarg en elke hoge heuvel stromen beken vol wotter deel, dij grode dag as ter n haile bult ombrocht worden en staarke toorns in nkander dondern. 26 t Licht van moan zel wezen as t licht van zun, en t licht van zun is zeuvenmoal staarker, net zo staark as t licht van zeuven volle doagen, op dij dag dat de HEER blaauwe plekken van zien volk verbindt en t beter moakt van oplopen wonden.
27 Kiek, van vèrren komt noam van de HEER der aan. verbraand is e van kwoadens: in dikke rook staait e;
zien lippen spijen aargernis en zien tong is n verterend vuur.

28 Zien oam is n overstromende baargbeek, zo hoog, hai komt aan haals tou.
Noatsies let hai deur teems lopen: teems van vernailen,
en volken kriegen toom aan dij heur op biesterboan brengt.

29 Den zel der gezang bie joe wezen as in naacht van t haaileg feest; bliedschop zel der wezen in joen haart, zo as bie heur, dij mit heur floiten
optrekken noar baarg van de HEER, rots van Israël.

30 De HEER zel zien machtege stem heuren loaten, zain loaten zien striemende aarm,
in roazende kwoadens en verterend vuur,
in wolkbreuken, slagregens en dikke hoagel.

31 Assyrië rakt glìnverhilderd bie t heuren van de HEER zien stem, as e veur t gat krigt mit zien stòk.

32 Bie elke slag van stòk dij de HEER deelkommen let, klinken rinkelbèllen en citer.
Onder t riegdaanzen nemt hai hom onderhanden.

33 Eerder al is vuurovent kloarmoakt - dij ook dainde veur Moloch, daip en braid,
mit haile stoapels holt veur t vuur.
As n stroom van swevel
stekt de HEER zien oam dij aan!