Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jesaja Eerste dail

Woorden van perfeet over Judoa en Jeruzelem
Eerste woarschaauwens (1: 1-31)   
Jesaja profetaaiert over Sion (2: 1-5:30)   
Jesaja roupen (6: 1-13)   
Oorlog van Aram en Efraïm tegen Judoa (7: 1-10:34)   
Der komt weer vree (11: 1-16)   
Loflaid (12: 1- 6)   

Oroakels over de volken
Oroakel over Boabel (13: 1-14:23)   
Oroakel over Assur (14:24-27)   
Oroakel over Filistijnen (14:28-32)   
Oroakel over Moäb (15: 1-16:12)   
Oroakel over Aram en Efraïm (17: 1-14)   
Oroakel over Kus (18: 1- 6)   
Oroakel over Egypte (19: 1-20: 6)   
Oroakel over Boabel (21: 1-10)   
Oroakel over Duma (21:11-12)   
Oroakel over Aroabie (21:13-15)   
Oroakel over Jeruzelem (22: 1-22-23)   
Oroakel over Tyrus (23: 1-16)   

De HEER sprekt recht over wereld
Dikke rampen over wereld (24: 1-23)   
Daanklaid (25: 1-27:13)   

Perfetenwoorden over Judoa
Tegen verkeerde laaiders (28: 1-29)   
Tegen Jeruzelem (29: 1-24)   
Tegen t hulp zuiken bie Egypte (30: 1- 7)   
Tegen t rebelske volk (30: 8-33)   
Tegen t hulp zuiken bie vremden (31: 1- 9)   
t Riek van vree beloofd (32: 1-20)   
HEER van de machten is keunenk (33: 1-24)   

Vizioun van kwoadens en verlözzen
Dag van kwoadens (34: 1-17)   
Verlöst (35: 1-10)   

N stok historie
Jeruzelem belegerd deur Assur (36: 1-37:38)   
Bodes oet Boabel (39: 1- 8)   

Twijde dail

Perfeet zien bosschop
Terugkeer van Boabel noar Sion beloofd (40: 1-11)   

Zoak tegen volken en heur ofgoden
Perfeet zien verwiet aan Izrel (40:12-31)   
God sprekt in t geschil (41: 1-29)   
t Eerste laid over knecht van HEER van de machten (42: 1-13)   

Oet Boabel weer noar hoes tou
Heer komt tussenbaaident (42:14-17)   
Woarom t volk straft is (42:18-25)   
HEER brengt t volk weer thoes (43: 1-21)   
Verholden tussen God en Izrel (43:22-44:23)   

Kores stuurd en Boabel valen
Kores zien odders (44:24-45:25)   
Ondergang van Boabel (46: 1-13)   
Boabel vernederd (47:1-15)   
Heer is boas, Hai allenneg (48: 1-22)   

Knecht van de HEER beraaidt intocht veur
t Twijde laid over de HEER zien knecht (49: 1-13)   
Sion zien twievel aan de HEER (49:14-50: 3)   
Daarde laid over knecht van de HEER (50: 4-11)   

God zel izrel en sion bevrijden
Haail veur Sion (51: 1- 8)   
Hou of God, Izrel en Sion op nkander betrokken binnen (51: 9-52:12)   

Izrel en oettocht
t Vaaierde laid over knecht van de HEER (52:13-53:12)   
t Haail dat komt, wordt oetschilderd (54: 1-55:13)   

Daarde dail

Wèl op haailege baarg wonen mag
Veur aal dij rechtveerdeg binnen, is ter roemte (56: 1- 8)   
Wachters doar ie nait van op aan kinnen (56: 9-57:13)   
Boan komt ter deur (57:14-21)   
Vasten holden net as de Heer dat wil (58: 1-14)   
God gript in (59: 1-21)   

Bliedschop veur Sion
t Nije Jeruzelem (60: 1-22)   
Goud nijs van perfeet veur Sion (61: 1-62:12)   
HEER zien vroak tegen onrecht (63: 1- 6)   

Perfeet zien gebed om hulp
Smeekpsaalm (63: 7-64:11)   

Zegen veur de HEER zien knechten en ondergang veur vijanden
Aanklacht (65: 1-16)   
n Nij bestoan (65:17-25)   
Oordail en verwachten (66: 1-17)   
Leste woorden (66:18-24)   

Tegen Jeruzelem (29: 1-24)

Jesaja 29


01O wai Ariël, Ariël,f + Ariël betaikent in t Hebreeuws: "Laiw van God" of: "God is (as) n laiw". Wat hier mit Ariël nou krekt maind wordt, staait nait haildaal vaast; t kin wezen: vuurstee doar t ovver op t altoar verteerd wordt (Ezechiël 43:15) of ook n symbolische noam veur Jeruzalem (vergeliek 2 Samuël 5:7). Wie hebben net as paardie aander vertoalens, in vers 2 veur eerste oetleg kozen.f* stad doar David zien tènten opsluig!
Loat t aine joar bie t aander aansloeten,
kring van feesten mooi rond worden.

02Ainmoal zet ik Ariël zo in kniep: t wordt altmoal jammern en jeuzeln.
Veur mie zel t den n Ariël wezen, n ovveraltoar.

03Van ale kanten beleger ik joe, toorns zet ik in kring om joe tou,
ik smiet schaanzen tegen joe op.

04Den komt wat ie zeggen daip oet grond vandoan, joen woorden klinken gedempt oet t stof,
joen stem komt oet eerde vandoan, as dij van n gaist;
piepend komt dien stem oet t stof vandoan.

05Mor totoal verpulverd wordt haile troep vijanden van die, troepen onderdrokkers, rondstoevend kaf worden ze.

06Rompslomps, in ain ogenblik, komt de HEER van de machten tussenbaaident,
mit dunder en eerdbeven en n bult lewaai,
mit dwirrelwind en störm,
mit n dikke brand dij ales verteert.

07As n dreum, n gezicht in naacht, is den de haile rieg volken dij tegen Ariël vecht,
tegen aal zien strieders en zien börg dij hom in kniep zetten.

08As ain dij honger het en dreumt dat e aan t eten is, mor as e wakker wordt nog net zo flaauw is op moag,
as ain dij dörst het en dreumt dat e aan t drinken is,
mor as e wakker wordt nog vergaait van dörst,
zo zel t haile horde volken vergoan
dij vecht tegen baarg Sion.

09Ontdoan en stom zel ie nkander aangloepen, mit blinde ogen dij niks zain,
doen, mor nait van wien,
schonjend, mor nait van draank.

10 t Is de HEER, dij joe daip in sloap brengt: hai sloet joen ogen - de profeten,
hai legt joe sluier over kop - de zainders.
11 Elk vizioun is veur joe as woorden in n verzegeld bouk. As men t ain toulangt dij lezen kin en vragt: "Tou, lees dit ais," den zel e zeggen: "Dat kin k nait, t zit ja verzegeld!" 12 Geft men t aan ain dij nait lezen kin, en men zegt: "Tou, lees dit ais," den zegt dij: "Lezen kin k nait!" 13 De HEER zegt: Dit volk komt wel bie mie mit mond,
en eert mie wel mit lippen,
mor t haart is wied bie mie vandoan,
t ontzag veur mie is aans niks as n wet van mensken,
n van boeten leerd leske.

14 Doarom zel ik vannijs wonders doun veur dit volk, t ain noa t aander.
Den gaait wieshaid van wiezen verloren
en verswint t verstand van verstandegen.

15 O wai lu, dij heur plannen daip veur de HEER beziedstoppen willen,
ales in t duustern berappen en zeggen:
"Wèl zugt ons? Wèl het ons deur?"

16 Joa, zo zet men ales op kop! Wordt poddebakker asmis lieksteld mit zien klaai?
Kin wat e moakt het over zien moaker zeggen:
"Hai het mie hail nait moakt"?
Zegt t staingoud meschain tegen poddebakker:
"Hai kin der niks van"?

17 Nog mor eefkes en de Libanon veraandert in n hof,
en dij hof wordt n bos geliek.

18 Dij dag heuren doven de woorden dij oet n bouk veurlezen worden,
en zain blinden mit aigen ogen,
vrij worden van duusternis en donkerte.

19 Dij onder doem holden worden, vinden weer genot in de HEER,
alderaarmsten onder mensken
joechaaien veur Haailege van Israël.

20 Den is t doan mit boasspeulers en is t oet mit snakkers.
Ze worden oetreud, aal dij kwoad in t zin hebben:

21 dij deur heur getugenis aandern mit veroordailen, dij rechters in poort perbaaiern n struup te zetten,
en dij onschuldeg binnen, zunder reden t recht ontholden.

22 Doarom - zo zegt de HEER, God van t hoes van Jakob,
hai, dij Abraham verlöst het:
Nou zel Jakob nait meer mit sneue neus stoan,
hai zel nait meer wit om kaam worden.

23 As hai en zien kinder zain, wat ik dou middenmaank heur,
zellen ze mien noam veur haaileg holden.
Haaileghaid van Jakobs Haailege zellen ze inzain,
ontzag hebben veur de God van Israël.

24 Dij haildaal in toeze binnen, kriegen heur verstand, dwaarsbongels willen noar reden lustern.