Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jesaja Eerste dail

Woorden van perfeet over Judoa en Jeruzelem
Eerste woarschaauwens (1: 1-31)   
Jesaja profetaaiert over Sion (2: 1-5:30)   
Jesaja roupen (6: 1-13)   
Oorlog van Aram en Efraïm tegen Judoa (7: 1-10:34)   
Der komt weer vree (11: 1-16)   
Loflaid (12: 1- 6)   

Oroakels over de volken
Oroakel over Boabel (13: 1-14:23)   
Oroakel over Assur (14:24-27)   
Oroakel over Filistijnen (14:28-32)   
Oroakel over Moäb (15: 1-16:12)   
Oroakel over Aram en Efraïm (17: 1-14)   
Oroakel over Kus (18: 1- 6)   
Oroakel over Egypte (19: 1-20: 6)   
Oroakel over Boabel (21: 1-10)   
Oroakel over Duma (21:11-12)   
Oroakel over Aroabie (21:13-15)   
Oroakel over Jeruzelem (22: 1-22-23)   
Oroakel over Tyrus (23: 1-16)   

De HEER sprekt recht over wereld
Dikke rampen over wereld (24: 1-23)   
Daanklaid (25: 1-27:13)   

Perfetenwoorden over Judoa
Tegen verkeerde laaiders (28: 1-29)   
Tegen Jeruzelem (29: 1-24)   
Tegen t hulp zuiken bie Egypte (30: 1- 7)   
Tegen t rebelske volk (30: 8-33)   
Tegen t hulp zuiken bie vremden (31: 1- 9)   
t Riek van vree beloofd (32: 1-20)   
HEER van de machten is keunenk (33: 1-24)   

Vizioun van kwoadens en verlözzen
Dag van kwoadens (34: 1-17)   
Verlöst (35: 1-10)   

N stok historie
Jeruzelem belegerd deur Assur (36: 1-37:38)   
Bodes oet Boabel (39: 1- 8)   

Twijde dail

Perfeet zien bosschop
Terugkeer van Boabel noar Sion beloofd (40: 1-11)   

Zoak tegen volken en heur ofgoden
Perfeet zien verwiet aan Izrel (40:12-31)   
God sprekt in t geschil (41: 1-29)   
t Eerste laid over knecht van HEER van de machten (42: 1-13)   

Oet Boabel weer noar hoes tou
Heer komt tussenbaaident (42:14-17)   
Woarom t volk straft is (42:18-25)   
HEER brengt t volk weer thoes (43: 1-21)   
Verholden tussen God en Izrel (43:22-44:23)   

Kores stuurd en Boabel valen
Kores zien odders (44:24-45:25)   
Ondergang van Boabel (46: 1-13)   
Boabel vernederd (47:1-15)   
Heer is boas, Hai allenneg (48: 1-22)   

Knecht van de HEER beraaidt intocht veur
t Twijde laid over de HEER zien knecht (49: 1-13)   
Sion zien twievel aan de HEER (49:14-50: 3)   
Daarde laid over knecht van de HEER (50: 4-11)   

God zel izrel en sion bevrijden
Haail veur Sion (51: 1- 8)   
Hou of God, Izrel en Sion op nkander betrokken binnen (51: 9-52:12)   

Izrel en oettocht
t Vaaierde laid over knecht van de HEER (52:13-53:12)   
t Haail dat komt, wordt oetschilderd (54: 1-55:13)   

Daarde dail

Wèl op haailege baarg wonen mag
Veur aal dij rechtveerdeg binnen, is ter roemte (56: 1- 8)   
Wachters doar ie nait van op aan kinnen (56: 9-57:13)   
Boan komt ter deur (57:14-21)   
Vasten holden net as de Heer dat wil (58: 1-14)   
God gript in (59: 1-21)   

Bliedschop veur Sion
t Nije Jeruzelem (60: 1-22)   
Goud nijs van perfeet veur Sion (61: 1-62:12)   
HEER zien vroak tegen onrecht (63: 1- 6)   

Perfeet zien gebed om hulp
Smeekpsaalm (63: 7-64:11)   

Zegen veur de HEER zien knechten en ondergang veur vijanden
Aanklacht (65: 1-16)   
n Nij bestoan (65:17-25)   
Oordail en verwachten (66: 1-17)   
Leste woorden (66:18-24)   

Oroakel over Egypte (19: 1-20: 6)

Jesaja 19


01Oetsproak over Egypte. Doar komt de HEER aan
op n licht wolkje op Egypte òf.
Ofgoden van Egypte, ze stoan veur hom te trillen,
t haart van Egypte staait stil van schrik.

02Egypte zet ik op tegen Egypte, ain vecht mit aander,
man tegen man, kammeroad tegen kammeroad,
stad tegen stad, keunenkriek tegen keunenkriek.

03Egyptenoars zellen kop ter bie verlaizen. Heur plannen stuur ik in toeze,
hou of ze heur goden en woarzeggers,
gaisten en teuvenoars,
ook vroagen om road.

04Ik lever Egyptenoars oet aan n heer, haard as n spieker; ongenoadeg zel e boas over heur speulen,
- zegt God, de HEER van de machten.

05t Wotter van zee ebt vot, revier verlopt en verzaandt,

06oftakkens van revier goan stinken, Egyptes daipen lopen leeg en valen dreug,
raait en buis vergaait.

07t Raaitlaand bie Nijl en bie mond van revier, t zaailaand bie Nijl langs,
t verdreugt en verwaait, niks blift ter van over.

08Viskerlu kloagen heur nood, dij angel oetgooien in revier lopen troanen over wangen;
dij heur netten in t wotter oetzetten, kommen om van ellèn.

09Vlaskers waiten zok gain road, lu dij t vlas riepeln en vraauwlu dij t spinnen
worden wit om kaam.

10 Wevers van Egypte binnen mismoudeg, lösaarbaiders stoan der versloagen bie.

11 De hoogste boazen van Soän: haalfmalen binnen t! Geleerde heren van farao: t binnen koien!
Hou duur ie tegen farao zeggen:
"Ik kom oet n nust van wiezen,
noazoat van n old keunenksgeslacht, dat bin k!"

12 Woar binnen ze den wel, dij looskes? Wèl t wait mag t zeggen
wat de HEER van de machten
besloten het over Egypte!

13 Hoogste boazen van Soän binnen n stel haalfmalen, en dij van Memfis loaten zok op biesterboan brengen.
Egypte wordt in toeze brocht deur zien aigen veurlu.

14 De HEER het over dat laand n dwoalgaist brocht, Egypte zit op biesterboan bie ales wat e dut:
net n doene kerel dij rondpoast in zien aigen spij.

15 Kop of steert, paalm of raait, gainain zel nog wat oet t stro zetten,
in hail Egypte nait.
16 Dij dag zellen Egyptenoars net vraauwlu wezen. Huvern zellen ze en baang wezen veur voest dij de HEER van de machten tegen heur omhoog stekt. 17 t Judeeske laand zel veur Egypte n schrikbeeld worden: as men zien noam allenneg nog mor nuimt, trillen ze der al over van benaauwdens. En dat altmoal om t besloet dat de HEER van de machten over heur nomen het. 18 Dij dag zellen der in Egypte vief steden wezen doar of ze Kananees proaten, en sweren bie noam van de HEER van de machten. Ain der van zel Ir-Haheres haiten - Stad zunder zun. 19 Dij dag zel der midden in Egypte n altoar stoan veur de HEER en aan grèns staait n gedenktaiken. 20 n Taiken zel dat veur Egypte wezen as n herinnern aan de HEER van de machten. As zai den in t naauw dreven binnen en hom aanroupen, zel hai ain sturen dij heur bevrijdt. Dij zel veur heur opkommen en heur redden. 21 Zo zel de HEER Egypte zain loaten wèl of hai is. Dij dag zellen Egyptenoars de HEER kennen. Ze zellen hom dainen mit vree-ovvers en waaitovvers. Ze zellen hom geloftes doun en dij ook noakommen. 22 De HEER zel Egypte klappen verkopen, hai zel heur sloagen, mor ook beter moaken. Ze zellen noar de HEER weeromkeren en hai let zok deur heur beden overhoalen, hai moakt ze beter. 23 Dij dag komt ter n weg, dij Egypte koppelt mit Assyrië. Assyrië komt den noar Egypte en Egypte noar Assyrië. Mit zien baaident, Egypte en Assyrië, zellen ze de HEER dainen. 24 Dij dag zel Israël as daarde noast Egypte en Assyrië stoan, n zegen veur haile wereld. 25 De HEER van de machten zel zien zegen der op geven en zeggen: "Zegend is Egypte mien aigen volk; zegend Assyrië, mien aigen waark; zegend is Israël, mien aigen bezit."

Jesaja 20


01Keunenk Sargon van Assyrië stuurde ain van zien kriegsheren, de tartan, noar Asdod. Dij trok op tegen stad en veroverde dij. 02In t aigenste joar zee de HEER tegen Jesaja, zeun van Amos: "Dou hoaren mantel dijstoe aanhest, òf, en trek dien sandoalen oet." Profeet haar dat doan en laip noakend en op blode vouten rond.