Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jesaja Eerste dail

Woorden van perfeet over Judoa en Jeruzelem
Eerste woarschaauwens (1: 1-31)   
Jesaja profetaaiert over Sion (2: 1-5:30)   
Jesaja roupen (6: 1-13)   
Oorlog van Aram en Efraïm tegen Judoa (7: 1-10:34)   
Der komt weer vree (11: 1-16)   
Loflaid (12: 1- 6)   

Oroakels over de volken
Oroakel over Boabel (13: 1-14:23)   
Oroakel over Assur (14:24-27)   
Oroakel over Filistijnen (14:28-32)   
Oroakel over Moäb (15: 1-16:12)   
Oroakel over Aram en Efraïm (17: 1-14)   
Oroakel over Kus (18: 1- 6)   
Oroakel over Egypte (19: 1-20: 6)   
Oroakel over Boabel (21: 1-10)   
Oroakel over Duma (21:11-12)   
Oroakel over Aroabie (21:13-15)   
Oroakel over Jeruzelem (22: 1-22-23)   
Oroakel over Tyrus (23: 1-16)   

De HEER sprekt recht over wereld
Dikke rampen over wereld (24: 1-23)   
Daanklaid (25: 1-27:13)   

Perfetenwoorden over Judoa
Tegen verkeerde laaiders (28: 1-29)   
Tegen Jeruzelem (29: 1-24)   
Tegen t hulp zuiken bie Egypte (30: 1- 7)   
Tegen t rebelske volk (30: 8-33)   
Tegen t hulp zuiken bie vremden (31: 1- 9)   
t Riek van vree beloofd (32: 1-20)   
HEER van de machten is keunenk (33: 1-24)   

Vizioun van kwoadens en verlözzen
Dag van kwoadens (34: 1-17)   
Verlöst (35: 1-10)   

N stok historie
Jeruzelem belegerd deur Assur (36: 1-37:38)   
Bodes oet Boabel (39: 1- 8)   

Twijde dail

Perfeet zien bosschop
Terugkeer van Boabel noar Sion beloofd (40: 1-11)   

Zoak tegen volken en heur ofgoden
Perfeet zien verwiet aan Izrel (40:12-31)   
God sprekt in t geschil (41: 1-29)   
t Eerste laid over knecht van HEER van de machten (42: 1-13)   

Oet Boabel weer noar hoes tou
Heer komt tussenbaaident (42:14-17)   
Woarom t volk straft is (42:18-25)   
HEER brengt t volk weer thoes (43: 1-21)   
Verholden tussen God en Izrel (43:22-44:23)   

Kores stuurd en Boabel valen
Kores zien odders (44:24-45:25)   
Ondergang van Boabel (46: 1-13)   
Boabel vernederd (47:1-15)   
Heer is boas, Hai allenneg (48: 1-22)   

Knecht van de HEER beraaidt intocht veur
t Twijde laid over de HEER zien knecht (49: 1-13)   
Sion zien twievel aan de HEER (49:14-50: 3)   
Daarde laid over knecht van de HEER (50: 4-11)   

God zel izrel en sion bevrijden
Haail veur Sion (51: 1- 8)   
Hou of God, Izrel en Sion op nkander betrokken binnen (51: 9-52:12)   

Izrel en oettocht
t Vaaierde laid over knecht van de HEER (52:13-53:12)   
t Haail dat komt, wordt oetschilderd (54: 1-55:13)   

Daarde dail

Wèl op haailege baarg wonen mag
Veur aal dij rechtveerdeg binnen, is ter roemte (56: 1- 8)   
Wachters doar ie nait van op aan kinnen (56: 9-57:13)   
Boan komt ter deur (57:14-21)   
Vasten holden net as de Heer dat wil (58: 1-14)   
God gript in (59: 1-21)   

Bliedschop veur Sion
t Nije Jeruzelem (60: 1-22)   
Goud nijs van perfeet veur Sion (61: 1-62:12)   
HEER zien vroak tegen onrecht (63: 1- 6)   

Perfeet zien gebed om hulp
Smeekpsaalm (63: 7-64:11)   

Zegen veur de HEER zien knechten en ondergang veur vijanden
Aanklacht (65: 1-16)   
n Nij bestoan (65:17-25)   
Oordail en verwachten (66: 1-17)   
Leste woorden (66:18-24)   

Oroakel over Mo��b (15: 1-16:12)

Jesaja 15


01Oetsproak over Moäb. In naacht dat Ar verrinnewaaierd wer,
ging Moäb ter aan,
in naacht dat Kir verrinnewaaierd wer,
ging Moäb ter aan.

02Moäb trekt op noar Bet en Dibon, om doar op högten te raauwen.
Op Nebo en Medeba zit men te schraiven,
mit koppen koal en board ter òf.

03Op stroat gaait elkenain in raauw, op dak en plaain zit elk te treuren,
doeknekt, haildaal in troanen.

04Chesbon en Elale roupen en reren, tot in Jahas kin je t heuren.
Moäbs kriegers roupen t oet,
ale moud hebben ze verloren.

05t Haart is mie van slag om Moäb: t volk doar is op loop, aan Soär en Eglat-Selisia tou,
aal rerend trekken ze deur baargpas van Luchit,
op weg noar Choronaïm jammern ze heur nood oet.

06Joa, t laand van Nimrim mit zien wotterlopen ligt ter bie as onlaand,
t gras verdreugt, t gruin wordt soor,
gain plant meer te zain.

07Doarom wordt wat bie nkander hoald en opspoard is Wilgenbeek overbrocht,
op n vaaileg stee.

08Heur jammern gaait rond deur haile gerechteghaid van Moäb, tot in Eglaïm en Beër-Elim is heur kloagen te heuren.

09Joa, in Dimon is t wotter rood van bloud, mor nog meer ellèn breng ik over dij stad:
op dijent van Moäb dij t overleefd hebben,
en op t leste beetje van Adama,
doar zel ik n laiw op aanhuzen!

Jesaja 16


01Stuur n ram noar boas van t laand, tou Sela oet, deur woestijn hèn,
noar baarg Sion tou.

02As vogels op vlucht, verjagd van t nust, lopen vraauwlu van Moäb op n bult
bie oversteekploatsen van de Arnon:

03"Help mit road en doad! Moak joen schaar as naacht
midden overdag.
Beschut dij enter-de-twenter rondstrunen,
lever dij votvlogen binnen, nait over!

04Loat dij verdreven binnen oet Moäb bie joe te gast wezen."
Wees heur schoel en schut
tegen wèl of t om vernailen te doun is.
Joa, as t mit verdrokkers doan is,
as ter n èn kommen is aan t verrinnewaaiern,
as vernailers verswonnen binnen oet t laand,

05den wordt ter n troon vestegd mit traauw as fonnement; en doar op zit, in Davids tènt, heer van t laand,
op recht bedocht,
dij zok inzet veur gerechteghaid.

06Wie hebben heurd van Moäbs grootseghaid, van zien hoogmoud zunder èn of swet.
Wie hebben vernomen van zien verbeeldens,
zien tröts en overmoud, zien proat van niks.

07Doarom zel Moäb zokzulm bekloagen; altmoal jeuzeln ze t oet.
Jammernd en jeuzelnd, totoal versloagen,
denken ze weerom aan rezienekouken van Kir-Chareset.

08Want laanderijen van Chesbon en droevetoenen van Sibma verkommern.
Dij t veur t zeggen hebben over volken
hebben beste keur droeveplanten verpoasd.
Tot aan Jazer kwammen ze tou,
ze laipen deur tot aan woestijn,
heur oetlopers kwammen aan zee tou.

09Doarom mout ik hoelen, mout ik schraiven mit Jazer,
om droevebozzen van Sibma.
Kletsdeurnat moak ik joe mit mien troanen,
Chesbon en Elale,
want bie t inhoalen van vruchten
bie t plokken van joen droeven,
het n kriegskreet klonken.

10 Stil worden is t in appelhoven: gain bliedschop en plezaaier meer,
gain zingen of joechaaien in droevetoen.
Men treedt gain wien meer in de koepen,
gain blied geroup is meer te heuren.

11 As snoaren van n haarp zo trilt mie t haart om Moäb, t gemoud schut mie vol om Kir-Cheres.

12 Al geft Moäb zok ook ale muite om bie zien högten te kommen,
om te beden in zien haailegdom:
hai het ter gain boat bie.