Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jesaja Eerste dail

Woorden van perfeet over Judoa en Jeruzelem
Eerste woarschaauwens (1: 1-31)   
Jesaja profetaaiert over Sion (2: 1-5:30)   
Jesaja roupen (6: 1-13)   
Oorlog van Aram en Efraïm tegen Judoa (7: 1-10:34)   
Der komt weer vree (11: 1-16)   
Loflaid (12: 1- 6)   

Oroakels over de volken
Oroakel over Boabel (13: 1-14:23)   
Oroakel over Assur (14:24-27)   
Oroakel over Filistijnen (14:28-32)   
Oroakel over Moäb (15: 1-16:12)   
Oroakel over Aram en Efraïm (17: 1-14)   
Oroakel over Kus (18: 1- 6)   
Oroakel over Egypte (19: 1-20: 6)   
Oroakel over Boabel (21: 1-10)   
Oroakel over Duma (21:11-12)   
Oroakel over Aroabie (21:13-15)   
Oroakel over Jeruzelem (22: 1-22-23)   
Oroakel over Tyrus (23: 1-16)   

De HEER sprekt recht over wereld
Dikke rampen over wereld (24: 1-23)   
Daanklaid (25: 1-27:13)   

Perfetenwoorden over Judoa
Tegen verkeerde laaiders (28: 1-29)   
Tegen Jeruzelem (29: 1-24)   
Tegen t hulp zuiken bie Egypte (30: 1- 7)   
Tegen t rebelske volk (30: 8-33)   
Tegen t hulp zuiken bie vremden (31: 1- 9)   
t Riek van vree beloofd (32: 1-20)   
HEER van de machten is keunenk (33: 1-24)   

Vizioun van kwoadens en verlözzen
Dag van kwoadens (34: 1-17)   
Verlöst (35: 1-10)   

N stok historie
Jeruzelem belegerd deur Assur (36: 1-37:38)   
Bodes oet Boabel (39: 1- 8)   

Twijde dail

Perfeet zien bosschop
Terugkeer van Boabel noar Sion beloofd (40: 1-11)   

Zoak tegen volken en heur ofgoden
Perfeet zien verwiet aan Izrel (40:12-31)   
God sprekt in t geschil (41: 1-29)   
t Eerste laid over knecht van HEER van de machten (42: 1-13)   

Oet Boabel weer noar hoes tou
Heer komt tussenbaaident (42:14-17)   
Woarom t volk straft is (42:18-25)   
HEER brengt t volk weer thoes (43: 1-21)   
Verholden tussen God en Izrel (43:22-44:23)   

Kores stuurd en Boabel valen
Kores zien odders (44:24-45:25)   
Ondergang van Boabel (46: 1-13)   
Boabel vernederd (47:1-15)   
Heer is boas, Hai allenneg (48: 1-22)   

Knecht van de HEER beraaidt intocht veur
t Twijde laid over de HEER zien knecht (49: 1-13)   
Sion zien twievel aan de HEER (49:14-50: 3)   
Daarde laid over knecht van de HEER (50: 4-11)   

God zel izrel en sion bevrijden
Haail veur Sion (51: 1- 8)   
Hou of God, Izrel en Sion op nkander betrokken binnen (51: 9-52:12)   

Izrel en oettocht
t Vaaierde laid over knecht van de HEER (52:13-53:12)   
t Haail dat komt, wordt oetschilderd (54: 1-55:13)   

Daarde dail

Wèl op haailege baarg wonen mag
Veur aal dij rechtveerdeg binnen, is ter roemte (56: 1- 8)   
Wachters doar ie nait van op aan kinnen (56: 9-57:13)   
Boan komt ter deur (57:14-21)   
Vasten holden net as de Heer dat wil (58: 1-14)   
God gript in (59: 1-21)   

Bliedschop veur Sion
t Nije Jeruzelem (60: 1-22)   
Goud nijs van perfeet veur Sion (61: 1-62:12)   
HEER zien vroak tegen onrecht (63: 1- 6)   

Perfeet zien gebed om hulp
Smeekpsaalm (63: 7-64:11)   

Zegen veur de HEER zien knechten en ondergang veur vijanden
Aanklacht (65: 1-16)   
n Nij bestoan (65:17-25)   
Oordail en verwachten (66: 1-17)   
Leste woorden (66:18-24)   

Oroakel over Boabel (13: 1-14:23)

Jesaja 13


01Oetsproak over Babel, dij Jesaja, zeun van Amos, as vizioun veur ogen kreeg.
02Steek op koale baargtop vlaag omhoog, roup ze op veur t gevecht, swaai mit haand dat ze aanzetten kommen
op poorten van edellu òf.

03Ikzulm geef odders aan dij zok aan mie wijd hebben, mien kriegers, dij groot goan op mien macht.
Roupen heb ik heur om waark te moaken van mien kwoadens.

04Heur, t rommelt op baargen, n dikke koppel volk liekt t wel,
n geroas of ter keunenkrieken aanbroezen kommen,
volken dij op n bult lopen van ale kanten:
de HEER van de machten monstert zien leger.

05Doar kommen ze aanzetten, oet n laand vandoan, wied vot, doar lucht aan grond komt:
de HEER mit woapens van zien kwoadens,
verrinnewaaiern doun ze t haile laand.

06Jammer en jeuzel mor. Stoef bie is de HEER zien dag.
Verrinnewaaiern kommen ze in noam van de Aalmachtege!

07Lu loaten handen slap hangen, t wordt mensken waik om t haart.

08Schrik slagt heur in bainen, liefzeerte kriegen ze der van.
Ze krimpen in mekoar as n vraauw dij n kind krigt.
Verbiesterd kieken ze nkander aan,
kleur slagt heur oet!

09De HEER zien dag komt ter aan, ongenoadeg,
ain bonk grammiedeghaid en hellege kwoadens,
om t laand te veraandern in ain dikke toesternust
en zundoars oet te reuden!

10 Joa, steerns en planeten geven gain licht meer; al duuster is zun as e opkomt,
moan let zien licht nait laanger schienen.

11 Ik straf wereld, hai is deurhèn min, misdoadegers straf ik om heur wandoaden.
Grootseghaid van hoogmoudege lu ik zel der n èn aan moaken;
tröts van geweldenoars breek ik òf!

12 t Menskengoud moak ik meer betuun as gold, mensken zeldzoamer as zuver gold oet Ofir.

13 Doarom moak ik hemel aan t wankeln en trilt eerde van zien stee,
dij dag dat de HEER van de machten zo glìn in hoed is,
dij dag van zien hoagelse kwoadens.

14 Den zel t ter zo heergoan: as opjoagde herten,
as schoapen zunder hedder,
gaait elk weerom noar aigen volk,
wiekt elkenain noar aigen laand.

15 Elk dij ze vinden, wordt doodstoken, dij grepen wordt, komt om deur t sweerd.

16 Heur lutje kinder worden verpletterd veur heur aigen ogen; heur hoezen worden plunderd, heur vraauwlu schonden.

17 Denk ter om, ik steukel de Meden tegen heur op; dij hebben zulver niks in reken en gold kin heur niks schelen.

18 Mit heur pielenbogen brengen ze jongkerels om haals, gain genoade hebben ze mit alderlutjesten,
kinder worden nait ontzain.

19 Babel, peerl van ale keunenkrieken, pronkjewail van Chaldeeërs,
zel t net zo vergoan as Sodom en Gomorra,
deur God ondersteboven keerd.

20 Woond zel der nait meer worden, veur aiweg en aaid nait; n laand zunder volk, van geslacht op geslacht,
gain Arabier zet ter zien tènt op,
gain hedder let ter zien koppel oetrusten.

21 Daaiern tou woestijn oet hebben der heur leger, hoezen zitten vol oelen,
der holden struusvogels tou,
ondaaiern springen der rond.

22 Hyenoa's hoelen noar nkander in börgsteeën, jakhaalzen in overdoadege pelaaizen.
t Leste uur van Babel het sloagen,
zien tied is ter heer.


Jesaja 14


01De HEER zel zok over Jakob ontfaarmen en vannijs zel hai kaizen veur Israël. Hai brengt ze noar aigen grond weerom. Lu van boeten sloeten zok bie heur aan en doun mit t hoes van Jakob mit. 02Hai brengt ze noar aigen grond weerom, volken kommen heur ophoalen en brengen heur weer op aigen stee. Doar, op de HEER zien gerechteghaid, zel t volk van Israël heur touwezen kriegen as knechten en maaiden. Volken dij heur vrouger vongen, worden nou zulm vongen. Dij boas over heur speulden, kriegen zai der nou onder.

03Zo zel t gebeuren, dat de HEER joe rust geven zel noa aal dat lieden en aal dij muite en t haarde sloavenlevent dat ie te verduren haren. 04Dij dag zel ie dit taimke zingen op keunenk van Babel: "Nou is t doan mit dij driever,
oflopen mit zien kommersietsen!

05In braiten sloagen het de HEER onvoug volk heur stòk, staf van dij over heur de boas speulden.

06Aalgedureg sluigen ze doar roazens mit op volken in, trapten ze heur helleg in houk, zatten heur op hoed, zunder genoade.

07Nou het haile wereld rust en duur, mensken roupen van bliedschop joechaai.

08Ciprezzen en cederbomen van de Libanon doun mit; ze roupen blied: 'Nou ie plat liggen,
haauwt gainent ons meer om!'

09t Dodenriek hier beneden is drok in schrip joe n welkom te beraaiden:
om joe worden schimmen wakker,
ale machthebbers van wereld,
ale keunenks van volken,
kommen van heur troon in t èn.

10 Altmoal kommen ze joe in muit en zeggen: 'Nou bin ie net zo machteloos as wie,
lieken nou net op ons.

11 Mit aal joen pracht en proal, joen meziek van haarpen, bin ie in t dodenriek te laande kommen.
Joen bèr zit onder moaden, ain en aal wurms is joen dek.

12 Wat bin ie toch maal oet hemel valen, ie Mörgensteern, kind van rodoagen!
Wat lig ie doar nou, deelsmeten in onderwereld,
ie, dij boas over volken wazzen!

13 Ie dochten bie joezulm: Ik klim noar hemel tou;
hoog boven God zien steerns zet ik mien troon hèn;
ik goa zitten op baarg doar goden bie nkander kommen,
op hoogste toppen van Safon.

14 Boven op wolken klim ik, k wor aan Alderhoogste geliek.

15 Joa wis, mor ie kwammen in hel te laande, in t alderdaipste van ofgrond.

16 Dij joe gewoarwerden, gloepen joe aan, bekieken joe en zeggen:
'Is dát man nou, dij eerde oet stuur brochde,
dij keunenkrieken trillen dee?

17 Dij eerde veraanderde in onlaand, steden verrinnewaaierde, dij nooit gain gevangene noar hoes goan luit?'

18 Van aander volken is ter gain keunenk, of hai ligt wel in n graftombe, elk op zien aigen stee.

19 Mor ie? Votsmeten wer ie, votsmeten as n tak van niks,
n graf is ter veur joe nait bie,
begroaven hebben ze joe onder lieken van mensken,
doodstoken mit t sweerd,
deelsmeten in koel vol stainen,
verpoasd as n stinkend dood daaier.

20 Ie worden mit heur nait biezet in n graf: joen aigen laand heb ie ja in ellèn stöt,
joen aigen volk oetmoord.
Over noazoaten van zokke swienhonden
zel men t nooit meer hebben."

21 Veur zien zeuns mag e slachtbaank wel kloarzetten, om minne doaden van heur veurolden te stravven.
Nooit nait zellen ze meer in t èn kommen
om wereld te verovern, of steden te baauwen,
op haile wereld nait!

22 Want ik stel mie tegen heur op - zegt de HEER van de machten,
noam en wat ter van Babel nog over is,
zel ik oetreuden mit worrel en tak!
- zegt de HEER.

23 Van Babel moak ik n kontraain veur swieniegels, ain sjompege boudel,
bezzem hoal ik ter deur, bezzem van vernailen
- zegt de HEER van de machten.