Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Jesaja Eerste dail

Woorden van perfeet over Judoa en Jeruzelem
Eerste woarschaauwens (1: 1-31)   
Jesaja profetaaiert over Sion (2: 1-5:30)   
Jesaja roupen (6: 1-13)   
Oorlog van Aram en Efraïm tegen Judoa (7: 1-10:34)   
Der komt weer vree (11: 1-16)   
Loflaid (12: 1- 6)   

Oroakels over de volken
Oroakel over Boabel (13: 1-14:23)   
Oroakel over Assur (14:24-27)   
Oroakel over Filistijnen (14:28-32)   
Oroakel over Moäb (15: 1-16:12)   
Oroakel over Aram en Efraïm (17: 1-14)   
Oroakel over Kus (18: 1- 6)   
Oroakel over Egypte (19: 1-20: 6)   
Oroakel over Boabel (21: 1-10)   
Oroakel over Duma (21:11-12)   
Oroakel over Aroabie (21:13-15)   
Oroakel over Jeruzelem (22: 1-22-23)   
Oroakel over Tyrus (23: 1-16)   

De HEER sprekt recht over wereld
Dikke rampen over wereld (24: 1-23)   
Daanklaid (25: 1-27:13)   

Perfetenwoorden over Judoa
Tegen verkeerde laaiders (28: 1-29)   
Tegen Jeruzelem (29: 1-24)   
Tegen t hulp zuiken bie Egypte (30: 1- 7)   
Tegen t rebelske volk (30: 8-33)   
Tegen t hulp zuiken bie vremden (31: 1- 9)   
t Riek van vree beloofd (32: 1-20)   
HEER van de machten is keunenk (33: 1-24)   

Vizioun van kwoadens en verlözzen
Dag van kwoadens (34: 1-17)   
Verlöst (35: 1-10)   

N stok historie
Jeruzelem belegerd deur Assur (36: 1-37:38)   
Bodes oet Boabel (39: 1- 8)   

Twijde dail

Perfeet zien bosschop
Terugkeer van Boabel noar Sion beloofd (40: 1-11)   

Zoak tegen volken en heur ofgoden
Perfeet zien verwiet aan Izrel (40:12-31)   
God sprekt in t geschil (41: 1-29)   
t Eerste laid over knecht van HEER van de machten (42: 1-13)   

Oet Boabel weer noar hoes tou
Heer komt tussenbaaident (42:14-17)   
Woarom t volk straft is (42:18-25)   
HEER brengt t volk weer thoes (43: 1-21)   
Verholden tussen God en Izrel (43:22-44:23)   

Kores stuurd en Boabel valen
Kores zien odders (44:24-45:25)   
Ondergang van Boabel (46: 1-13)   
Boabel vernederd (47:1-15)   
Heer is boas, Hai allenneg (48: 1-22)   

Knecht van de HEER beraaidt intocht veur
t Twijde laid over de HEER zien knecht (49: 1-13)   
Sion zien twievel aan de HEER (49:14-50: 3)   
Daarde laid over knecht van de HEER (50: 4-11)   

God zel izrel en sion bevrijden
Haail veur Sion (51: 1- 8)   
Hou of God, Izrel en Sion op nkander betrokken binnen (51: 9-52:12)   

Izrel en oettocht
t Vaaierde laid over knecht van de HEER (52:13-53:12)   
t Haail dat komt, wordt oetschilderd (54: 1-55:13)   

Daarde dail

Wèl op haailege baarg wonen mag
Veur aal dij rechtveerdeg binnen, is ter roemte (56: 1- 8)   
Wachters doar ie nait van op aan kinnen (56: 9-57:13)   
Boan komt ter deur (57:14-21)   
Vasten holden net as de Heer dat wil (58: 1-14)   
God gript in (59: 1-21)   

Bliedschop veur Sion
t Nije Jeruzelem (60: 1-22)   
Goud nijs van perfeet veur Sion (61: 1-62:12)   
HEER zien vroak tegen onrecht (63: 1- 6)   

Perfeet zien gebed om hulp
Smeekpsaalm (63: 7-64:11)   

Zegen veur de HEER zien knechten en ondergang veur vijanden
Aanklacht (65: 1-16)   
n Nij bestoan (65:17-25)   
Oordail en verwachten (66: 1-17)   
Leste woorden (66:18-24)   

Oorlog van Aram en Efra��m tegen Judoa (7: 1-10:34)

Jesaja 07


01In tied dat Achaz, Jotams zeun en klaainzeun van Uzzia, keunenk van Juda was, trok Resin, keunenk van Aram en Pekach, ain van Remaljahu, en keunenk van Israël, tegen Jeruzalem op om der tegen te vechten. Mor hai kon stad nait verovern. 02Dat wer deurgeven aan t hoes van David. Men zee: "Arameeërs stoan al in Efraïm!" Dou sluig hom schrik om t haart en keunenk en zien volk trilden, zo as bomen in t bos stoan te trillen van wind. 03Mor de HEER zee tegen Jesaja: "Goa tou stad oet, doe en dien zeun Sear-Jasub, Achaz in muit op weg noar t Blaikveld, aan t èn van wotterlaaiden van Bovenviever. 04Mos tegen hom zeggen: 'Neem joe in acht! Wees kaalm, loat joe nait oet stuur brengen deur dij baaide kwaalmende stokken branholt, deur dij Resin van Aram en deur Remaljahu's zeun, hou glìn in hoed ze ook binnen. 05Loat Aram, Efraïm en Remaljahu zien zeun mor plannen opbedenken en zeggen: 06"Optrekken wil we tegen Juda, heur schrik op hoed joagen, heur verroppen! En zeun van Tabeël zel we doar keunenk moaken." 07Zo zegt God, de HEER: Gain sproake van! Doar komt niks van in! 08Al is Damascus hoofdstad van Aram en Resin boas van Damascus, 09al is Samaria hoofdstad van Efraïm en Remaljahu's zeun boas van Samaria: binnen vievensesteg joar is t doan mit Efraïm, der is gain volk meer over. Leuf ie nait, den blief ie nait!'" 10 De HEER luit nog meer tegen Achaz zeggen: 11 "Vroag de HEER joen God mor om n taiken, al is t daip oet onderwereld vandoan of hoog hierboven heer." 12 "Dat dou k nait, hur," zee Achaz, "ik goa de HEER nait oetperbaaiern!" 13 Dou zee profeet: "Luster nou ais goud, noazoaten van David! Is t al nait mooi genog dat ie mensken taargen, dat ie mien God ook nog taargen mouten? 14 Doarom geft de Heer zulm joe n taiken: Dou der mor denk om! n Jonge vraauw is in verwachten. Zai zel n zeun kriegen en dij Immanuël nuimen. 15 Botter en hunneg zel e eten, totdat e zo veul wait dat e t kwoad ofwiezen kin en t goie aannemen. 16 Want veur en aleer jong der wait van het t kwoad òf te wiezen en t goie aan te nemen, is t laand al laank verloaten deur baaide keunenks doar ie zo baang veur binnen. 17 De HEER zel veur joe en joen volk en veur noazoaten van joen voader, n tied kommen loaten zo as ter nooit ain west het, sunt dag dat Efraïm zok van Juda ofschaaiden het: deur keunenk van Assyrië." 18 Dij dag zel de HEER muggen bie nkander floiten bie oetènnen van Egyptes revieren, en iemen in t laand van Assyrië. 19 Altmoal kommen ze der aan en strieken deel in kloven van baargen, in spleten van rotsen, op ale stiekelbozzen en bie ale drinkeldòbben. 20 Dij dag huurt de Heer n scheermès: keunenk van Assyrië aan aanderkaant Eufraat - scheert ale hoar òf, van kop tou toon, alderdeegs board gaait ter schoon òf! 21 Dij dag holden ze n veers en n poar schoapen. 22 Ze zellen zo veul te mèlken hebben, dat men botter eten kin. Botter en hunneg dat zel elk ja eten dij overbleven is in t laand. 23 Dij dag zel elke lap grond doar doezend droevebozzen stoan, doezend zulverstokken weerd, vol wezen mit roegte en roet. 24 Allenneg mit pielenboog is ter deurkommen aan, t haile laand zel ain roegte en roet wezen. 25 Aal t laand in baargen, vrouger mit haauw bewaarkt, men komt ter nait meer, benaauwd veur roegte en roet. t Vij drift men der in, schoapen poazen t plat.

Jesaja 08


01De HEER zee tegen mie: "Pak n groot schriefbred en schrief doar in dudelke letters op: Raproofd -Vlugverdaind." 02Ik huil der twij betraauwboare getugen bie, priester Uria en Zecharja, zeun van Jeberechjahu. 03Dou slaip ik mit profetenvraauw. Dij kwam in verwachten en kreeg n zeun. De HEER zee tegen mie: "Nuim hom: Raproofd - Vlugverdaind. 04Want veur en aleer t jong pap en mam zeggen kin, hebben ze riekdom van Damascus en t roofgoud van Samaria noar keunenk van Assyrië brocht." 05De HEER zee nog meer tegen mie: 06"Omdat dit volk t kaalm kabbelnde wotter van Siloäch niks in reken het en baang is veur Resin en veur Remaljahu's zeun, 07doarom let de HEER over heur hèn broezen t machtege en geweldege wotter van de Eufraat - keunenk van Assyrië mit zien haile macht -. t Golft over ale walen hèn, t stroomt aan ale kanten over, 08t stört zok op Juda en overspoult t laand, aal wieder, aan haals tou, joa, mit wiede vleugels bedekt t joen laand, zo laank en braid as t is. O, Immanuël! 09Volken, bèlkt t mor oet: Aanvalen! Mor schrik vaalt joe op hoed. Luster mor goud, ale oethouken van eerde! Moak joe mor kloar - schrik vaalt joe op hoed! Moak joe mor kloar - schrik vaalt joe toch op hoed! 10 Bedenk mor plannen - der komt niks van, moak mor ofsproaken - t hoalt toch niks oet, want God-is-mit-ons!" 11 Dit het de HEER tegen mie zegd dou hai mie bie haand pakte en mie woarschaauwde nait t zulfde pad te goan as dit volk: 12 "Ie mouten nait konkelefoezen nuimen, doar dit volk konkelefoezen tegen zegt, en doar zai baang veur binnen, huif ie nait baang te wezen of kèl van te worden. 13 De HEER van de machten, doar mout ie haaileg ontzag veur hebben, hai is t dij ie vrezen mouten, hai is t dij ie te duchten hebben. 14 Hai zel n haailegdom veur joe wezen, mor ook n stain doar ie joe aan steuten, n rotsblok doar ie over stroekeln veur baaide hoezen van Israël, n klapnet en vaalstrik veur t volk van Jeruzalem. 15 n Bult zellen stroekeln, valen, en zok zeer doun, n bult zellen in struup vongen worden. 16 Dizze getugenis zel k goud bewoaren en dit onderricht in mien leerlingen verzegeln." 17 Wachten wil ik op de HEER, dij zok bezied holdt veur t volk van Jakob, op hom blief ik mien hoop stellen. 18 Ikzulm en kinder dij de HEER mie geven het, wie binnen taikens en symbolen in Israël, van de HEER van de machten, dij woont op baarg Sion. 19 As ze tegen joe zeggen: "Bevroag gaisten van doden en woarzeggers, dij flustern en mommeln - zol n volk nait bie zien goden te roade goan en doden bevroagen in t belang van leventegen?" 20 blief ie den bie t onderricht en getugenis. Veur dij dat nait dut, komt ter gain nije dag. 21 Omswinnen zellen ze, mit muite en hongereg. En roazend van honger zellen ze heur keunenk en God vervluiken. Of men nou noar boven kikt 22 of noar beneden, t is overaal benaauwd en swaartdonker, in boare duustern wordt men jagd. 23 Der is gain ontkommen aan veur dij der deur insloten binnen. Destieds werden vernederd t laand Naftali en t laand Zebulon,
In tied dij komt, worden ze weer eerd: weg noar zee,
laand aanderkaant Jordaan, Galilea doar haaidens wonen.

Jesaja 09


01t Volk dat omswint in t duustern zugt n kloar licht,
dij wonen in n laand, swaart as naacht,
over dij stroalt licht.

02Ket oet loat ie heur joechaaien, groot moak ie heur bliedschop,
veur joen ogen deurhèn blied,
zo blied as men is bie t mennen,
en joechaai ropt bie t roofgoud verdailen.

03Want t juk dat ze rizzen mouten, staang bie heur op nek en stòk van heur driever,
stokkend broken heb ie dij of was t Midjansdag.

04Joa, ale soldoatenstevels dij der over stampen, en ale jazzen rondrold in t bloud,
opbraand zellen ze worden,
verteerd deur t vuur.

05Want n potje is veur ons geboren, n jonge zeun is ons geven,
macht en gezag ligt hom op scholder.
Men nuimt hom: Roadsman van wonder en geweld,
Held staark as n god, Voader veur aiweg en aaid, Vorst van vree.

06Groot is zien macht, zunder èn zien vree, veur troon van David en over zien riek.
Stichten en onderholden zel hai t mit recht en gerechteghaid;
van nou òf aan en veur aiweg en aaid.
Dat dut de HEER van de machten
in zien laifde, deur ales hèn.

07De HEER richt zok tou Jakob, zien woord komt te laande op Israël.

08t Haile volk van Efraïm en dij wonen in Samaria zellen t gewoar worden.
Dij beweren in hoogmoud en grootseghaid:

09"Bakstainen muren binnen deelkommen: mit dikke vlinten baauw we heur op;
viegebomen binnen omkapt:
wie zetten der ceders veur in plak."

10 Mor de HEER geft macht aan heur tegenstanders, hai steukelt heur vijanden op:

11 Aram in t oosten en Filistijnen in t westen,
opvreten doun ze Israël, mit hoed en hoar.
Mor nog bedoart zien grammiedeghaid nait,
hai blift zien voest omhoog steken!

12 t Volk komt nait weerom bie hom dij t sluig; noar de HEER van de machten vroagen ze nait.

13 Doarom snidt de HEER Israël òf, kop en steert, paalmtoek en raaitstoal,
op ain en dezulfde dag.

14 Kop, dat binnen oldsten en hoge heren, profeten dij leugens verkopen, binnen steert.

15 Laaiders van t volk - verlaaiders binnen t worden; dij laaid worden mozzen, binnen op biesterboan stuurd.

16 Doarom woart de HEER t jonkgoud nait, het hai gain omdenken mit wedevraauw en weeskind.
Altmoal binnen ze ja goddeloos en kwoadoardeg,
proat-van-niks komt elk tou mond oet.
Mor nog bedoart zien grammiedeghaid nait,
hai blift zien voest omhoog steken!

17 Joa wis, kwoaiens braandt as vuur dat roet en roegte verteert, stroeken en strevèllen in brand zet dat rook omhoog stoft.

18 Grammiedeghaid van de HEER van de machten braandt t laand swaart,
t volk komt in vlammen om.
Ain spoart aander nait:

19 men bit noar rechts, mor honger blift, men hapt noar links, mor wordt nait zat,
heur aigen vlaais en bloud eten ze op - altmoal:

20 Manasse verslindt Efraïm en Efraïm Manasse,
mit zien baaident nemen ze Juda te groazen.
Mor nog bedoart zien grammiedeghaid nait,
hai blift zien voest omhoog steken!

Jesaja 10


01O wai lu, dij onrechtveerdege wetten moaken, o wai lu, dij drokkende dekreten veurschrieven,

02zo aarme stumpers heur zoak verdraaien, stakkers van mien volk van heur recht beroven;
wedevraauwen plundern ze oet,
weeskinder beroven ze.

03Hou mout ie der mit aan op dag van ofreken as noodweer van vèrren opzetten komt?
Noar wèl zel ie om hulp vlaigen,
woar mout ie mit joen riekdommen hèn?

04Kop zel ie boegen mouten as van ain dij in t gevang zit, of sneuveln in de stried as ain dij trovven wordt.
Mor nog bedoart zien grammiedeghaid nait,
hai blift zien voest omhoog steken!

05O wai Assyrië, knuppel van mien grammiedeghaid, stòk dij ik hantaaier in mien kwoadens.

06Ik stuur hom noar n godvergeten laand, noar n volk dat mie hoagels muik,
om dij koal te plokken en leeg te roven,
om dij te verpoazen as voel op stroat.

07Mor zo haar hai t nait maind, zo haar hai dat nait bedocht:
hai was oet op verdelgen,
op t oetreuden van haile noatsies.

08Hai zee: "Binnen aal mien aanvoerders nait net keunenks?
09Is t mit Kalno nait net zo goan as mit Karkemis, mit Hamad as Arpad, mit Samaria as Damascus?

10 Haand heb ik legd op keunenkrieken mit meer ofgoden en beelden
as Jeruzalem en Samaria.

11 Zo as ik doan heb mit Samaria en zien goden, zol ik zo ook nait doun kinnen
mit Jeruzalem en zien beelden?"

12 Mor as de HEER aal zien waark doan het op baarg Sion en in Jeruzalem,
den rekent hai òf mit t hoge haart en trötse ogen
van keunenk van Assyrië.

13 Assyrië zee ja: "Op aigen kracht heb ik dat altmoal doan,
deur aigen wieshaid - loos as k bin!
Volken heur grènzen heb ik verlegd,
heur riekdommen mit geweld votsleept.f + Dizze tekst kin op meer menaaiers oetlegd worden; t Hebreeuws is hier nait slim dudelk.f*

14 Net of hoal je n vogelnust oet, zo heb ik volken heur riekdommen roofd,
en net of je aaier rappen, deur vogels verloaten,
zo heb ik haile eerde bie nkander rapt.
Gainain dij mit vleugels fladderde
of snoavel opendee en piepte."

15 Snaart biel meschain tegen man dij der mit slagt, of dut zoag groot tegen dij hom hènneweer trekt?
Net of zol stòk swaaien mit man dij hom omhoog stekt,
net of stam ain optilt, dij nait van holt is!

16 Doarom let God, de HEER van de machten, zien vet wegteren.
Zien macht en glorie stekt e in brand -
as vuur braandt t!

17 t Licht van Israël wordt n vlam, Haailege van Israël n vuur,
dat brand jagt in zien roet en roegte,
ze verteren zel in ain dag,

18 pracht van zien bozzen en droevetoenen oetreuden zel mit worrel en tak,
as n wegterende zaike.

19 Wat ter aan bomen in t bos overblift kin je op vingers van ain haand tellen,
n kind kin t wel opschrieven.
20 Dij dag zel wat ter nog van Israël overbleven is, wat ter ontkommen is van t hoes van Jakob, nait laanger steunen op dij heur mit sloagen taaisterde. Nee, in ale eerns zellen ze steunen op de HEER, de Haailege van Israël. 21 n Rest zel weeromkommen, de rest van Jakob, weerom noar staarke God. 22 Want, Israël, al is joen volk as zaand aan zee, der zel mor n restje van weerom kommen: ondergang staait vaast, gerechteghaid zel deurbreken. der is gain holden aan! 23 Joa, God, de HEER van de machten, zel ondergang doar e tou besloten het, oetvoeren in t haile laand. 24 Doarom, zo zegt God, de HEER van de machten: Mien volk dat op de Sion woont, wees nait baang veur Assyrië, as e joe mit stòk slagt, zien knuppel tegen joe opstekt, net as eertieds in Egypte. 25 Nog mor n schòft, joa, n luk schòftke, den is t mit zien kwoadens doan. Den zel mien grammiedeghaid heur votvegen. 26 Den legt de HEER van de machten sweep over hom hèn, en krekt as hai destieds Midjan sloagen het bie rots van Oreb, stekt hai zien knots op tegen zee, zo as in Egypte. 27 Dij dag zel pak van Assyrië joe van scholders ofglieden, ie binnen ie òf van t juk bie joe op nek.
28 Zai kommen van kaant van Rimmon heer, kommen op Ajjat òf, trekken deur Migron hèn,
in Michmas loaten ze manschop en pakkeloazie,

29 ze steken baargpas over, brengen naacht in Geba deur, Rama staait te trillen op bainen, Gibea van Saul gaait ter vandeur.

30 Gier t mor oet, Bat-Gallim! Dou der denk om, Laïs!
Geef antwoord, Anatot!

31 Madmena vlogt vot, inwoners van Gebim stoeven der vandeur.

32 Vandoag nog zel vijand ho holden in Nob, voest omhoog steken tegen baarg Sion,
tegen heuvel van Jeruzalem.

33 Kiek toch ais, God, de HEER van de machten, kapt toeken òf mit koegels geweld.
Hoogste bomen worden klaainmoakt,
aal wat hoog is, deelhoald.

34 Stroeken en strevèllen in t bos - biel gaait ter in. De Libanon in aal zien pracht - hai gaait ter aan!