Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Tobit TOBIT EN SARA IN NOOD
Tobit zien komòf (1:1-2)   
Tobit zien vroomhaid (1:3-22)   
Tobit blind (2:1-3:6)   
Sara offrontaaierd (3:7-15)   
Tobit en Sara heur gebeden verheurd (3:16-17)   
Tobit nemt ofschaaid van Tobias (4:1-21)   

T OPTREDEN VAN RAFAËL
Rafaël wordt Tobias zien pazzipant op raais (5:1-6:1)   
Noar Medië (6:2-18)   

OFLOOP
Tobias en Sara traauwen mit nkander (7:1-15)   
Kwelduvel votjagd (8:1-21)   
Rafaël hoalt geld op bie Gabaël (9:1-6)   
Tobias gaait weerom (10:1-13)   
Tobit weer beter (11:1-18)   
Raguël vertelt wèl e is (12:1-22)   

ÈN
Tobit zingt lof van God (13:1-14:1)   
Tobit zien leste woorden (14:1-15)   

Rafa��l hoalt geld op bie Gaba��l (9:1-6)

Tobit 09


01Tobias zee tegen Rafaël: 02"Azarias, neem vaaier sloaven mit en twij kemélen, en goa noar Gabaël in Rages tou. Loat hom t ontvangstbewies zain, hoal t geld op en nuig hom veur bruloft. 3-4 Doe waist dat mien pa doagen telt dat ik weer thoeskom. Ik dou hom n bult verdrait as ik ook mor ain dag te laank votblief. Mor doe waist net zo goud as ik, wat Raguël sworen het, en doar kin k mie mor zo nait aan onttrekken." 05Dat zodounde ging Rafaël mit sloaven en kemélen aan raais noar Rages in Medië. Gabaël ontvong hom gastvrij. Rafaël luit hom t ontvangstbewies zain en vertelde hom dat Tobit zien zeun Tobias net traauwd was. Hai nuigde Gabaël veur bruloft. Gabaël pakte dou verzegelde puten mit geld en telde t veur Rafaël oet. Dou muiken ze puten vaast op kemélen.

06Volgende mörgen gingen ze al vroug op pad noar t bruloftsfeest. Dou ze in Raguël zien hoes kwammen, zat Tobias net aan t feestmoal. Hai sprong in t èn om Gabaël welkom te haiten. Dij zegende Tobias mit troanen in ogen. Hai zee: "Doe bist n goie en achtensweerdege zeun van n goud en rechtschoapen man, dij n bult gouds veur n aander doan het. Mag de Heer die oet hemel vandoan n haile bult weldoaden schenken. Dien vraauw ook, en pa en moeke van dien vraauw. Te priezen is God! t Is net of zai k neef Tobit veur mie stoan. Zo'n bult liekstoe op dien pa!"