Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Tobit TOBIT EN SARA IN NOOD
Tobit zien komòf (1:1-2)   
Tobit zien vroomhaid (1:3-22)   
Tobit blind (2:1-3:6)   
Sara offrontaaierd (3:7-15)   
Tobit en Sara heur gebeden verheurd (3:16-17)   
Tobit nemt ofschaaid van Tobias (4:1-21)   

T OPTREDEN VAN RAFAËL
Rafaël wordt Tobias zien pazzipant op raais (5:1-6:1)   
Noar Medië (6:2-18)   

OFLOOP
Tobias en Sara traauwen mit nkander (7:1-15)   
Kwelduvel votjagd (8:1-21)   
Rafaël hoalt geld op bie Gabaël (9:1-6)   
Tobias gaait weerom (10:1-13)   
Tobit weer beter (11:1-18)   
Raguël vertelt wèl e is (12:1-22)   

ÈN
Tobit zingt lof van God (13:1-14:1)   
Tobit zien leste woorden (14:1-15)   

Noar Medi�� (6:2-18)

Tobit 06


02Mit zien baaident gingen ze op pad, Tobias en engel. Tobias zien hond kwam heur achternoa. Eerste naacht slaipen ze bie de Tigris. 03Tobias ging in revier om zien vouten te wasken. Inainen dook ter n dikke vis op oet t wotter. Hai zol Tobias in ain van vouten bieten. t Jong bèlkte t oet. 04Engel raip: "Griep hom, Tobias! Loat hom nait ontkommen!" t Jong kreeg vis te pakken en brochde hom op waal. 05"Snie hom open," zee engel, "en hoal gaal, haart en lever der oet. Dij most goud opbaargen. t Binnen haile goie meedsienen. Rest van ingewanden kinst votsmieten." 06Tobias dee t. Dou reusterde hai vis en at ter n stok van op. Wat ter overbleef zette hai in t zolt. Volgende mörgen raaisden ze wieder. Dou ze nait wied van Medië òf wazzen, 07vruig Tobias aan engel: "Azarias, woar binnen haart, lever en gaal van vis goud veur?" 08Engel zee: "As ain last het van n kwelduvel of n kwoaie gaist, mout e haart en lever in zien aanwezeghaid opbranden. Den gaait kwoaie gaist ter veur staank van deur en komt e nooit nait weerom. 09Gaal most in ogen van ain dij blind is smeren. As ter den op poesten dust, kin e weer zain."

10 Ze kwammen in Medië. Dou ze stoef bie Ekbatana wazzen, 11 zee Rafaël tegen t jong: "Tobias, heur ais." "Wat is ter?" vruig Tobias. Rafaël zee: "Wie kinnen vannaacht t beste onderdak zuiken bie Raguël. Dij is femilie van die. Hai het n dochter, dij Sara hait. 12 Wieder het e gain kinder. Sara is zien ainegste. Doe bist van elkenain t sibste tou heur. Dat zodounde hestoe t recht mit heur te traauwen en heur voader zien bezittens te aarven. t Is n verstandeg, dapper wichtje en ze is zeldzoam mooi. Heur voader is n goie kerel. 13 t Komt die tou heur as vraauw te kriegen. Luster noar wat ik die nou zeg: ik zel vanoavend mit voader over t wichtje proaten. k Zel vroagen of ze dien vraauw nait worden kin. Den hol we bruloft as we weerom binnen oet Rages. k Bin der wis van dat Raguël heur die nait waaigern kin of aan n aander beloven. Doar staait volgens veurschrift in Mozes zien bouk doodstraf op. t Is hom nait onbekend dastoe van ale manlu as eerste in aanmaarken komst heur as vraauw te nemen. Luster goud noar mie: wie zellen vanoavend vroagen of ze dien vraauw nait worden kin, en zo gaauw as wie den weerom binnen oet Rages, neem we heur mit noar hoes tou." 14 "Mor Azarias," haspelde Tobias tegen, "k heb heurd dat ze al aan zeuven kerels vergeven west het en dat dij aalmoal in eerste naacht in heur sloapkoamer omkommen binnen. k Heb begrepen dat n kwelduvel dat doan het. 15 Ik bin baang, hur. Hai dut heur niks, mor hai moakt ale kerels dood dij bie heur perbaaiern te kommen. As mie dat ook overkomt, zellen mien pa en moeke staarven van verdrait. Ik bin heur ainegste zeun ja. n Aander zeun om heur te begroaven, hebben ze nait." 16 Mor Rafaël zee: "Waist nait meer wat dien pa die zegd het? Hai het die toch opdroagen mit n vraauw oet zien femilie te traauwen, nait? Moak die nou nait drok over dij kwelduvel. Traauw mor mit heur. Ik verzeker die: dizze naacht nog wordt ze dien vraauw. 17 Astoe in heur sloapkoamer komst, mostoe haart en n stok van lever van dij vis op brandende wierook leggen. As staank zok verspraaidt 18 en kwelduvel in neus komt, trekt e aan hakken en komt e in gain aiweghaid weerom. Mor aleerstoe mit heur slepst, mout ie baaident aan de Heer van hemel beden. Vroag hom of hai zok over joe ontfaarmen wil en joe beschaarmt. Wees mor nait benaauwd. Zai was al van t begun òf aan veur die bestemd. Doe zelst heur redden. Zai zel mit die noar hoes tou goan. Doe zelst vervaast kinder bie heur kriegen. Dij zellen dien stiep en steun wezen. Moak die nou mor naargens gain zörg over!" Dou Tobias dit aalmoal vernam, dou e Rafaël zeggen heurde dat Sara bie femilie van zien pa heurde, begunde hai heur votdoalek laif te vinden. Van dat ogenblik òf aan mos e aaldeur aan heur denken.