Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Genesis Scheppen van hemel en eerde (1: 1- 2: 4)   
Toen van Eden (2: 5-25)   
Zunde komt veurndag (3: 1- 8)   
Zeuns van Oadam (4: 1-26)   
Van Oadam tot Noach (5: 1-32)   
Zeuns van God traauwen mit dochters van mensken (6: 1- 4)   
Noach - de grode vloud (6: 5- 8:32)   
t Verbond mit Noach (9: 1-17)   
Zeuns van Noach (9:18-28)   
Noazoaten van Noach zien zeuns (10: 1-32)   
Boabel (11: 1- 9)   
Noazoaten van Sem (11:10-26)   
Terach (11:27-32)   
Oabram wordt roupen (12: 1- 9)   
Oabram in Egypte (12:10-20)   
Oabram en Lot goan oet nkander (13: 1-18)   
Oabram zien stried om Lot te bevrijden (14: 1-24)   
Belofte en taiken (15: 1-21)   
Geboorte van Ismaël (16: 1-16)   
Gods verbond mit Oabram (17: 1-27)   
Vannijs belooft God aan Oabraham n zeun (18: 1-15)   
Sodom en Gomorra (18:16-19:29)   
Lot en zien dochters (19:30-38)   
Oabraham en Abimélek (20: 1-18)   
Isaak en Ismaël (21: 1-21)   
Verbond tussen Oabraham en Abimélek (21:22-34)   
Oabraham zien geloof op proef stèld (22: 1-19)   
Zeuns van Nachor (22:20-24)   
Sara staarft en wordt begroaven in Makpela (23: 1-20)   
Isaak krigt n vraauw (24: 1-67)   
Oabraham zien leste joaren (25: 1-11)   
Zeuns van Ismaël (25:12-18)   
Joakob en Esau (25:19-34)   
Isaak en Rebekka in Gerar (26: 1-34)   
Joakob pakt Esau zien zegen òf (27: 1-28:9)   
Dreum van Joakob bie Betel (28:10-22)   
Joakob bie Laban (29: 1-14)   
Joakob traauwt mit Lea en Rachel (29:15-30)   
Kinder van Joakob (29:31-30:24)   
Joakob krigt zien segen en schoapen (30:25-43)   
Joakob zien vlucht (31: 1-42)   
Verbond tussen Joakob en Laban (31:43-32:1)   
Joakob duurt Esau nait onder ogen kommen (32: 2-22)   
Joakob zien stried (32:23-33)   
Weer goud tussen Joakob en Esau (33: 1-17)   
Dina en Sichem (33:18-34:31)   
God zegent Joakob in Betel (35: 1-15)   
Geboorte van Benjamin, dood van Rachel (35:16-29)   
Noazoaten van Esau (36: 1-43)   
Dreumen van Jozef (37: 1-11)   
Jozef noar Egypte verkocht (37:12-36)   
Judoa en Tamar (38: 1-30)   
Jozef bie Potifar (39: 1-18)   
Jozef in t gevangenhoes (39:19-23)   
Dreumen van schenker en bakker (40: 1-23)   
Dreumen van farao (41: 1-36)   
Jozef onderkeunenk van Egypte (41:37-57)   
Bruiers van Jozef veur eerste moal noar Egypte (42: 1-24)   
Weerom noar Kanan (42:25-38)   
Bruiers van Jozef veur twijde moal noar Egypte (43: 1-44:34)   
Jozef moakt zok aan zien bruiers bekend (45: 1-28)   
Joakob noar Egypte (46: 1- 7)   
Joakob zien noazoaten (46: 8-27)   
Joakob en Jozef muiten nkander (46:28-34)   
Joakob bie farao (47: 1-12)   
Hou of Jozef t regelde (47:13-26)   
Leste levensjoaren van Joakob (47:27-48:22)   
t Leste dat Joakob tegen zien zeuns zegd het (49: 1-28)   
Joakob komt oet tied en wordt begroaven (49:29-50:14)   
Jozef sprekt zien bruiers moud in (50:15-21)   
Dood van Jozef (50:22-26)   

Dreumen van farao (41: 1-36)

Genesis 41


01Dou der twij joar verstreken wazzen, haar farao n dreum. Hai ston bie de Nijl. 02Oet de Nijl kwammen zeuven koien veurndag: besten, goud in t vlaais. Op waalskaant gingen ze waaiden. 03Noa heur kwammen zeuven aander koien oet de Nijl veurndag, min en broodmoager. Zai gingen op waalskaant van de Nijl bie aander koien stoan. 04Dij minne, moagere koien vraten dij zeuven beste koien dij goud in t vlaais zatten, op. Dou wer farao wakker. 05Hai vuil weer in sloap en kreeg vannijs n dreum. Zeuven swoare, mooie oaren schoten op oet ain stoul. 06Dou schoten der zeuven schroale, deur oostewind verzengde oaren op. 07De zeuven schroale oaren verslonden dij zeuven swoare, mooie oaren. Dou wer farao wakker, hai haar dreumd. 08Aanderdoagsmörgens was hai der lang nait rusteg op. Hai luit ale woarzeggers en geleerden bie zok kommen. Farao vertelde heur wat of hai dreumd haar, mor gainain kon farao oetleg geven. 09Dou zee overste van schenkers tegen farao: "t Schut mie nou in t zin dat ik tekòrt schoten bin. 10 Farao was kwoad op zien dainstknechten en het mie in t gevang zetten loaten, in t hoes van overste van liefwacht, mie en overste van bakkers. 11 In ain en dezulfde naacht haar wie n dreum, ik en hai. Elke dreum haar zien aigen betaikenis. 12 Der was n Hebreeuwse jong bie ons, n sloaf van overste van liefwacht, dij wie t vertelden. Hai legde ons dij dreumen oet, elk zien aigen dreum. 13 Zo as hai ons t oetlegd het, is t oetkommen: ik bin weer in t amt steld en bakker is ophongen." 14 Dou stuurde farao ain om Jozef te roupen. Ze luiten hom kop over haals oet t gevang hoalen. Hai schoor zok, trok aander klaaier aan en kwam bie farao. 15 Farao zee tegen Jozef: "Ik haar n dreum, mor der is gainain dij hom oetleggen kin. Men zegt van die dast n dreum mor heuren huifst en kinst hom oetleggen." 16 Jozef zee tegen farao: "Nait ik, mor God zel farao gelok aanzeggen." 17 Farao zee tegen Jozef: "In mien dreum ston ik aan kaant van de Nijl. 18 Oet de Nijl kwammen zeuven koien veurndag: dik in t vlaais, haile besten. Ze gingen op waalskaant waaiden. 19 Noa heur kwammen zeuven aander koien: minnen, nait om aan te zain, broodmoager. Zokke minnen heb ik in hail Egypte nog nooit zain. 20 Dij moagere en minne koien vraten eerste zeuven vedde koien op. 21 Dou ze dij opvreten haren, was nait te zain dat zai ze op haren. Ze bleven der gelieke min om. Dou wer k wakker. 22 Doarnoa zag k in mien dreum zeuven swoare, mooie oaren dij opschoten oet ain stoul. 23 Der schoten weer zeuven oaren op, schroal, veul te fien, verzengd deur oostewind. 24 Dij schroale oaren verslonden de zeuven swoare oaren. Ik heb woarzeggers t verteld, mor gainain het mie t oetleggen kind." 25 Jozef zee tegen farao: "Wat farao dreumd het, betaikent t zulfde. God let farao waiten wat of hai veurhet. 26 Dij zeuven vedde koien binnen zeuven joaren. Dij zeuven swoare oaren binnen ook zeuven joaren. t Is ain en dezulfde dreum. 27 Dij moagere minne koien dij noatied te veurschien kwammen, binnen zeuven moagere joaren. Dij zeuven schroale oaren, verzengd deur oostewind, binnen zeuven joaren hongersnood. 28 Dit bedoulde ik, dou ik tegen farao zee dat God farao waiten let wat of hai veurhet. 29 Der zellen zeuven joaren kommen van grode overvloud in hail Egypte. 30 Mor den kommen der zeuven joaren hongersnood. Den is ale overvloud in Egypte vergeten en honger zel t laand te gronde richten. 31 Van overvloud is niks meer te vernemen deur hongersnood, dij hail slim wezen zel. 32 Dat farao twijmoal t zulfde dreumde, betaikent dat dizze zoak bie God vaststaait. God zel t haile gaauw doun. 33 Farao mout oetkieken noar n verstandeg en wies man, en dij aanstellen over t laand Egypte. 34 Farao zol dít doun mouten: amtenoars aanstellen over t laand Egypte, om in dij zeuven joar van overvloud n viefde paart van opbrengst in te nemen. 35 Zai mouten ale broodkoorn in dizze goie joaren dij kommen zellen, bie nkander brengen onder touzicht van farao en as etensveurroad opsloagen in steden. 36 Dat eten zel as veurroad dainen in t laand veur zeuven joaren hongersnood dij Egypte trevven zellen. Den zel t laand nait deur hongersnood om haals kommen."