Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Genesis Scheppen van hemel en eerde (1: 1- 2: 4)   
Toen van Eden (2: 5-25)   
Zunde komt veurndag (3: 1- 8)   
Zeuns van Oadam (4: 1-26)   
Van Oadam tot Noach (5: 1-32)   
Zeuns van God traauwen mit dochters van mensken (6: 1- 4)   
Noach - de grode vloud (6: 5- 8:32)   
t Verbond mit Noach (9: 1-17)   
Zeuns van Noach (9:18-28)   
Noazoaten van Noach zien zeuns (10: 1-32)   
Boabel (11: 1- 9)   
Noazoaten van Sem (11:10-26)   
Terach (11:27-32)   
Oabram wordt roupen (12: 1- 9)   
Oabram in Egypte (12:10-20)   
Oabram en Lot goan oet nkander (13: 1-18)   
Oabram zien stried om Lot te bevrijden (14: 1-24)   
Belofte en taiken (15: 1-21)   
Geboorte van Ismaël (16: 1-16)   
Gods verbond mit Oabram (17: 1-27)   
Vannijs belooft God aan Oabraham n zeun (18: 1-15)   
Sodom en Gomorra (18:16-19:29)   
Lot en zien dochters (19:30-38)   
Oabraham en Abimélek (20: 1-18)   
Isaak en Ismaël (21: 1-21)   
Verbond tussen Oabraham en Abimélek (21:22-34)   
Oabraham zien geloof op proef stèld (22: 1-19)   
Zeuns van Nachor (22:20-24)   
Sara staarft en wordt begroaven in Makpela (23: 1-20)   
Isaak krigt n vraauw (24: 1-67)   
Oabraham zien leste joaren (25: 1-11)   
Zeuns van Ismaël (25:12-18)   
Joakob en Esau (25:19-34)   
Isaak en Rebekka in Gerar (26: 1-34)   
Joakob pakt Esau zien zegen òf (27: 1-28:9)   
Dreum van Joakob bie Betel (28:10-22)   
Joakob bie Laban (29: 1-14)   
Joakob traauwt mit Lea en Rachel (29:15-30)   
Kinder van Joakob (29:31-30:24)   
Joakob krigt zien segen en schoapen (30:25-43)   
Joakob zien vlucht (31: 1-42)   
Verbond tussen Joakob en Laban (31:43-32:1)   
Joakob duurt Esau nait onder ogen kommen (32: 2-22)   
Joakob zien stried (32:23-33)   
Weer goud tussen Joakob en Esau (33: 1-17)   
Dina en Sichem (33:18-34:31)   
God zegent Joakob in Betel (35: 1-15)   
Geboorte van Benjamin, dood van Rachel (35:16-29)   
Noazoaten van Esau (36: 1-43)   
Dreumen van Jozef (37: 1-11)   
Jozef noar Egypte verkocht (37:12-36)   
Judoa en Tamar (38: 1-30)   
Jozef bie Potifar (39: 1-18)   
Jozef in t gevangenhoes (39:19-23)   
Dreumen van schenker en bakker (40: 1-23)   
Dreumen van farao (41: 1-36)   
Jozef onderkeunenk van Egypte (41:37-57)   
Bruiers van Jozef veur eerste moal noar Egypte (42: 1-24)   
Weerom noar Kanan (42:25-38)   
Bruiers van Jozef veur twijde moal noar Egypte (43: 1-44:34)   
Jozef moakt zok aan zien bruiers bekend (45: 1-28)   
Joakob noar Egypte (46: 1- 7)   
Joakob zien noazoaten (46: 8-27)   
Joakob en Jozef muiten nkander (46:28-34)   
Joakob bie farao (47: 1-12)   
Hou of Jozef t regelde (47:13-26)   
Leste levensjoaren van Joakob (47:27-48:22)   
t Leste dat Joakob tegen zien zeuns zegd het (49: 1-28)   
Joakob komt oet tied en wordt begroaven (49:29-50:14)   
Jozef sprekt zien bruiers moud in (50:15-21)   
Dood van Jozef (50:22-26)   

Weer goud tussen Joakob en Esau (33: 1-17)

Genesis 33


01Dou zag Jakob Esau aankommen mit vaaierhonderd man. Doarom verdailde hai kinder onder Lea en Rachel en baaide sloavinnen. 02Sloavinnen en heur kinder zette hai veuraan. Doarachter Lea en heur kinder en den Rachel en Jozef. 03Zulm laip e veurop, en mit dat e op zien bruier tou laip, boog e hail daip. Tot zeuven moal tou. 04Esau runde hom in muit, sluig aarms om hom tou, vuil hom om haals en smokte hom. En zai schraifden. 05Dou Esau opkeek, zag hai vraauwen en kinder. Hai vruig: "Wèl binnen doar bie die?" Hai zee: "Dat binnen kinder dij God aan dien knecht schonken het, omdat hai hom genoadeg is." 06Dou kwammen sloavinnen mit heur kinder dichterbie en bogen zok deel. 07Lea en heur kinder kwammen ook dichterbie en bogen zok deel. Dou kwammen Jozef en Rachel dichterbie en bogen zok deel. 08Dou zee Esau: "Wat mout dij haile karrevoan dij ik tegenkommen bin?" Hai zee: "Om mien meester gunsteg te stemmen." 09Mor Esau zee: "Ik heb meer as genog, bruier. Wat dienent is, blift dienent." 10 Mor Jakob zee: "Wis nait! Astoe mie goudgunsteg bist, nemst mien geschenk aan. As ik bie die kom, den is t of kom ik bie God. Ik zai dastoe mie lieden magst. 11 Neem toch mien goave aan dij ik die brengen loat. God het mie ja genoadeg west en ik heb ja ales." Dou hai aanhuil, nam Esau t aan.

12 Esau zee: "Wie breken op en raaizen wieder. Ik goa mit die mit." 13 Mor Jakob zee tegen hom: "Mien heer wait ook wel hou septiel of kinder binnen en dat ik schoapen en segen mit lammer bie mie heb en koien mit zoegkaalver. As dij ook mor ain dag opjagd worden, kommen ale schoapen en segen om haals. 14 Loat mien heer mor veur mie oetgoan. Den goa ikzulm op mien gemak wieder en loat mie laaiden noar gang van t vij dat veur mie oetgaait en noar gang van kinder, tot ik bie mien heer in Seïr kom." 15 Dou zee Esau: "Loat van mien mensken n poar bie die blieven." Mor Jakob zee: ""Woarom zol mien heer mie zo gunsteg gezind wezen?"

16 Aigenste dag ging Esau weerom noar Seïr. 17 Mor Jakob raaisde noar Sukkot. Hai baauwde zok n hoes. Veur zien vij muik e hutten; doarom wordt dat stee Sukkot nuimd.