Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Genesis Scheppen van hemel en eerde (1: 1- 2: 4)   
Toen van Eden (2: 5-25)   
Zunde komt veurndag (3: 1- 8)   
Zeuns van Oadam (4: 1-26)   
Van Oadam tot Noach (5: 1-32)   
Zeuns van God traauwen mit dochters van mensken (6: 1- 4)   
Noach - de grode vloud (6: 5- 8:32)   
t Verbond mit Noach (9: 1-17)   
Zeuns van Noach (9:18-28)   
Noazoaten van Noach zien zeuns (10: 1-32)   
Boabel (11: 1- 9)   
Noazoaten van Sem (11:10-26)   
Terach (11:27-32)   
Oabram wordt roupen (12: 1- 9)   
Oabram in Egypte (12:10-20)   
Oabram en Lot goan oet nkander (13: 1-18)   
Oabram zien stried om Lot te bevrijden (14: 1-24)   
Belofte en taiken (15: 1-21)   
Geboorte van Ismaël (16: 1-16)   
Gods verbond mit Oabram (17: 1-27)   
Vannijs belooft God aan Oabraham n zeun (18: 1-15)   
Sodom en Gomorra (18:16-19:29)   
Lot en zien dochters (19:30-38)   
Oabraham en Abimélek (20: 1-18)   
Isaak en Ismaël (21: 1-21)   
Verbond tussen Oabraham en Abimélek (21:22-34)   
Oabraham zien geloof op proef stèld (22: 1-19)   
Zeuns van Nachor (22:20-24)   
Sara staarft en wordt begroaven in Makpela (23: 1-20)   
Isaak krigt n vraauw (24: 1-67)   
Oabraham zien leste joaren (25: 1-11)   
Zeuns van Ismaël (25:12-18)   
Joakob en Esau (25:19-34)   
Isaak en Rebekka in Gerar (26: 1-34)   
Joakob pakt Esau zien zegen òf (27: 1-28:9)   
Dreum van Joakob bie Betel (28:10-22)   
Joakob bie Laban (29: 1-14)   
Joakob traauwt mit Lea en Rachel (29:15-30)   
Kinder van Joakob (29:31-30:24)   
Joakob krigt zien segen en schoapen (30:25-43)   
Joakob zien vlucht (31: 1-42)   
Verbond tussen Joakob en Laban (31:43-32:1)   
Joakob duurt Esau nait onder ogen kommen (32: 2-22)   
Joakob zien stried (32:23-33)   
Weer goud tussen Joakob en Esau (33: 1-17)   
Dina en Sichem (33:18-34:31)   
God zegent Joakob in Betel (35: 1-15)   
Geboorte van Benjamin, dood van Rachel (35:16-29)   
Noazoaten van Esau (36: 1-43)   
Dreumen van Jozef (37: 1-11)   
Jozef noar Egypte verkocht (37:12-36)   
Judoa en Tamar (38: 1-30)   
Jozef bie Potifar (39: 1-18)   
Jozef in t gevangenhoes (39:19-23)   
Dreumen van schenker en bakker (40: 1-23)   
Dreumen van farao (41: 1-36)   
Jozef onderkeunenk van Egypte (41:37-57)   
Bruiers van Jozef veur eerste moal noar Egypte (42: 1-24)   
Weerom noar Kanan (42:25-38)   
Bruiers van Jozef veur twijde moal noar Egypte (43: 1-44:34)   
Jozef moakt zok aan zien bruiers bekend (45: 1-28)   
Joakob noar Egypte (46: 1- 7)   
Joakob zien noazoaten (46: 8-27)   
Joakob en Jozef muiten nkander (46:28-34)   
Joakob bie farao (47: 1-12)   
Hou of Jozef t regelde (47:13-26)   
Leste levensjoaren van Joakob (47:27-48:22)   
t Leste dat Joakob tegen zien zeuns zegd het (49: 1-28)   
Joakob komt oet tied en wordt begroaven (49:29-50:14)   
Jozef sprekt zien bruiers moud in (50:15-21)   
Dood van Jozef (50:22-26)   

Kinder van Joakob (29:31-30:24)

Genesis 29


31 Dou de HEER zag dat Lea over en teveul was, muik hai heur vruchtboar, mor Rachel was onvruchtboar. 32 Lea kwam in verwachten en ze kreeg n zeun. Ze nuimde hom Ruben. "Want," zee ze, "de HEER het wel zain hou of ik over en te veul was. Nou zel mien man wel van mie holden." 33 Weer kwam ze in verwachten en kreeg n zeun. Ze zee: "De HEER het heurd dat ik over en te veul bin en doarom het hai mie dizzent ook geven." Ze nuimde hom Simeon. 34 En weer kwam ze in verwachten en kreeg n zeun. Ze zee: "Nou, diskeer zel mien man zok wel aan mie hechten, omreden ik heb hom al drij zeuns schonken." Doarom nuimde ze hom Levi. 35 Weer kwam ze in verwachten en kreeg n zeun. Dou zee ze: "Diskeer zel ik de HEER priezen." Dat doarom nuimde ze hom Juda. Doarnoa kreeg ze eerst gain kinder weer.

Genesis 30


01Dou Rachel zag dat ze gain kinder kreeg van Jakob, wer ze ofgunsteg op heur zuster. Ze zee tegen Jakob: "Geef mie kinder, aans goa k dood!" 02Dou wer Jakob aldernoarste kwoad op Rachel en zee: "Bin ik t, of is t God, dij moakt het dastoe onvruchtboar bist?" 03Dou zee ze: "Hier hest mien sloavin Bilha. Sloap bie heur en loat ze n kind kriegen op mien knijen. Zo krieg ik deur heur mien noageslacht ook." 04Zai gaf hom heur sloavin Bilha as vraauw en Jakob haar gemainschop mit heur. 05Bilha kwam in verwachten en schonk Jakob n zeun. 06Dou zee Rachel: "God het mie recht doan: hai het noar mien stem heurd en mie n zeun schonken." Doarom nuimde ze hom Dan. 07Weer kwam heur sloavin Bilha in verwachten. Zai schonk Jakob n twijde zeun. 08Rachel zee: "Ik heb streden mit mien zuster om God zien genoade, en wonnen." Doarom nuimde zai hom Naftali. 09Dou Lea vernam dat zai gain kinder meer kreeg, nam zai heur sloavin Zilpa en gaf dij aan Jakob as vraauw. 10 De sloavin van Lea, Zilpa, schonk Jakob n zeun. 11 Dou zee Lea: "Der is gelok kommen." Zai nuimde hom Gad. 12 Lea heur sloavin Zilpa schonk Jakob n twijde zeun 13 en Lea zee: "Dat is mien gelok! Van nou òf aan zellen jonge vraauwen mie gelokkeg priezen." Zai nuimde hom Aser. 14 In tied van t waait zichten, ging Ruben t veld in. Doar von hai laifdesappels dij hai noar zien moeke Lea brochde. Rachel zee tegen Lea: "Dou mie n poar van dij laifdesappels van dien zeun!" 15 Mor zai zee: "Is t nait genog dastoe mien man ofnomen hest? Nou most mien zeun zien laifdesappels ook nog hebben?" Rachel zee: "Den zel Jakob vannaacht bie die sloapen veur dij laifdesappels van dien zeun." 16 Dou Jakob soavends tou t laand oetkwam, ging Lea hom in muit en zee: "Doe komst bie mie, want ik heb die eerlek huurd veur laifdesappels van mien zeun." Zo slaip hai dij naacht bie heur. 17 God heurde noar Lea, zai kwam in verwachten en schonk Jakob n viefde zeun. 18 Dou zee Lea: "God het mie beloond, omdat ik mien sloavin aan mien man ofstoan heb." En zai nuimde hom Issachar. 19 Vannijs kwam Lea in verwachten en schonk Jakob n zèsde zeun. Lea zee: 20 "God het mie hail wat moois geven. Nou zel k wel bie mien man in aanzain wezen omdat ik hom zès zeuns schonken heb." Zai nuimde hom Zebulon. 21 Loater kreeg zai nog n dochter en dij nuimde zai Dina. 22 God bedochde Rachel en gaf heur vruchtboarhaid. 23 Zai kwam in verwachten en kreeg n zeun. "God het mie oet neerloag hoald," zee ze. 24 Zai nuimde hom Jozef en zee: "Loat de HEER mie nog n zeun geven."