Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Genesis Scheppen van hemel en eerde (1: 1- 2: 4)   
Toen van Eden (2: 5-25)   
Zunde komt veurndag (3: 1- 8)   
Zeuns van Oadam (4: 1-26)   
Van Oadam tot Noach (5: 1-32)   
Zeuns van God traauwen mit dochters van mensken (6: 1- 4)   
Noach - de grode vloud (6: 5- 8:32)   
t Verbond mit Noach (9: 1-17)   
Zeuns van Noach (9:18-28)   
Noazoaten van Noach zien zeuns (10: 1-32)   
Boabel (11: 1- 9)   
Noazoaten van Sem (11:10-26)   
Terach (11:27-32)   
Oabram wordt roupen (12: 1- 9)   
Oabram in Egypte (12:10-20)   
Oabram en Lot goan oet nkander (13: 1-18)   
Oabram zien stried om Lot te bevrijden (14: 1-24)   
Belofte en taiken (15: 1-21)   
Geboorte van Ismaël (16: 1-16)   
Gods verbond mit Oabram (17: 1-27)   
Vannijs belooft God aan Oabraham n zeun (18: 1-15)   
Sodom en Gomorra (18:16-19:29)   
Lot en zien dochters (19:30-38)   
Oabraham en Abimélek (20: 1-18)   
Isaak en Ismaël (21: 1-21)   
Verbond tussen Oabraham en Abimélek (21:22-34)   
Oabraham zien geloof op proef stèld (22: 1-19)   
Zeuns van Nachor (22:20-24)   
Sara staarft en wordt begroaven in Makpela (23: 1-20)   
Isaak krigt n vraauw (24: 1-67)   
Oabraham zien leste joaren (25: 1-11)   
Zeuns van Ismaël (25:12-18)   
Joakob en Esau (25:19-34)   
Isaak en Rebekka in Gerar (26: 1-34)   
Joakob pakt Esau zien zegen òf (27: 1-28:9)   
Dreum van Joakob bie Betel (28:10-22)   
Joakob bie Laban (29: 1-14)   
Joakob traauwt mit Lea en Rachel (29:15-30)   
Kinder van Joakob (29:31-30:24)   
Joakob krigt zien segen en schoapen (30:25-43)   
Joakob zien vlucht (31: 1-42)   
Verbond tussen Joakob en Laban (31:43-32:1)   
Joakob duurt Esau nait onder ogen kommen (32: 2-22)   
Joakob zien stried (32:23-33)   
Weer goud tussen Joakob en Esau (33: 1-17)   
Dina en Sichem (33:18-34:31)   
God zegent Joakob in Betel (35: 1-15)   
Geboorte van Benjamin, dood van Rachel (35:16-29)   
Noazoaten van Esau (36: 1-43)   
Dreumen van Jozef (37: 1-11)   
Jozef noar Egypte verkocht (37:12-36)   
Judoa en Tamar (38: 1-30)   
Jozef bie Potifar (39: 1-18)   
Jozef in t gevangenhoes (39:19-23)   
Dreumen van schenker en bakker (40: 1-23)   
Dreumen van farao (41: 1-36)   
Jozef onderkeunenk van Egypte (41:37-57)   
Bruiers van Jozef veur eerste moal noar Egypte (42: 1-24)   
Weerom noar Kanan (42:25-38)   
Bruiers van Jozef veur twijde moal noar Egypte (43: 1-44:34)   
Jozef moakt zok aan zien bruiers bekend (45: 1-28)   
Joakob noar Egypte (46: 1- 7)   
Joakob zien noazoaten (46: 8-27)   
Joakob en Jozef muiten nkander (46:28-34)   
Joakob bie farao (47: 1-12)   
Hou of Jozef t regelde (47:13-26)   
Leste levensjoaren van Joakob (47:27-48:22)   
t Leste dat Joakob tegen zien zeuns zegd het (49: 1-28)   
Joakob komt oet tied en wordt begroaven (49:29-50:14)   
Jozef sprekt zien bruiers moud in (50:15-21)   
Dood van Jozef (50:22-26)   

Sara staarft en wordt begroaven in Makpela (23: 1-20)

Genesis 23


01Sara is honderdzeuventwinneg joar worden, zo laank het Sara leefd. 02Zai is sturven in Kirjat-Arba, dat is Hebron, in t laand Kanaän. Abraham ging hèn te kloagen om Sara en hai schraifde om heur. 03Dou verluit Abraham zien dode en zee tegen de Hethieten: 04"Ik bin n vremde, ain dij bie joe touholdt. Geef mie n aigen grafstee bie joe, den kin ik mien dode oetdroagen en begroaven." 05Hethieten zeden tegen hom: 06"Heur ons aan, heer. Ie binnen bie ons as n vertegenwoordeger van God. Begroaf joen dode in t beste graf dat wie hebben. Gainain van ons zel joe zien grafstee waaigern om joen dode te begroaven." 07Abraham ging stoan, boog daip veur t volk van t laand, de Hethieten, 08en zee tegen heur: "As ie t goud vinden dat ik mien dode oetdroag en begroaf, luster den noar mie en dou n goud woord veur mie bie Efron, de zeun van Sochar. Vroag hom dat hai mie grot van Machpela dut. Dij is van hom en ligt op t èn van zien laand. 09Loat hom mie dij doun veur volle pries van n aigen grafstee bie joe." 10 Efron zat maank Hethieten en hai zee tegen Abraham, dat ale Hethieten dij in poort van de stad wazzen t heuren konden: 11 "Welnee man! Luster noar mie: ik geef joe t laand en grot ter bie. Mien volk is getuge dat ik joe t geef. Begroaf joen dode!" 12 Abraham boog daip veur t volk van t laand 13 en zee tegen Efron, doar t volk bie ston: "Wees zo goud en luster noar mie. Ik betoal veur t laand t volle pond. Neem t van mie aan. Den kin ik mien dode doar begroaven." 14 Mor Efron zee tegen Abraham: 15 "Heer, heur noar mie: laand van vaaierhonderd sjekel zulver, wat moakt dat oet, veur joe en mie. Begroaf joen dode toch!" 16 Abraham heurde Efron aan en woog hom t zulver òf dat hai nuimd haar doar Hethieten bie wazzen: vaaierhonderd sjekel zulver, gangboar in de handel. 17 Zo wer Abraham aigender van dat stok laand van Efron in Machpela, oostelk van Mamre, mit grot en ale bomen der omtou. 18 Ale Hethieten, lu dij noar stadspoort kommen wazzen, wazzen getugen. 19 Dou begruif Abraham zien vraauw Sara in grot op akker in Machpela, oostelk van Mamre, dat is Hebron, in t laand Kanaän. 20 Zo is t goan dat Hethieten t laand mit grot, dij grafstee worden is van Abraham, aan hom overdoan hebben.