Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Genesis Scheppen van hemel en eerde (1: 1- 2: 4)   
Toen van Eden (2: 5-25)   
Zunde komt veurndag (3: 1- 8)   
Zeuns van Oadam (4: 1-26)   
Van Oadam tot Noach (5: 1-32)   
Zeuns van God traauwen mit dochters van mensken (6: 1- 4)   
Noach - de grode vloud (6: 5- 8:32)   
t Verbond mit Noach (9: 1-17)   
Zeuns van Noach (9:18-28)   
Noazoaten van Noach zien zeuns (10: 1-32)   
Boabel (11: 1- 9)   
Noazoaten van Sem (11:10-26)   
Terach (11:27-32)   
Oabram wordt roupen (12: 1- 9)   
Oabram in Egypte (12:10-20)   
Oabram en Lot goan oet nkander (13: 1-18)   
Oabram zien stried om Lot te bevrijden (14: 1-24)   
Belofte en taiken (15: 1-21)   
Geboorte van Ismaël (16: 1-16)   
Gods verbond mit Oabram (17: 1-27)   
Vannijs belooft God aan Oabraham n zeun (18: 1-15)   
Sodom en Gomorra (18:16-19:29)   
Lot en zien dochters (19:30-38)   
Oabraham en Abimélek (20: 1-18)   
Isaak en Ismaël (21: 1-21)   
Verbond tussen Oabraham en Abimélek (21:22-34)   
Oabraham zien geloof op proef stèld (22: 1-19)   
Zeuns van Nachor (22:20-24)   
Sara staarft en wordt begroaven in Makpela (23: 1-20)   
Isaak krigt n vraauw (24: 1-67)   
Oabraham zien leste joaren (25: 1-11)   
Zeuns van Ismaël (25:12-18)   
Joakob en Esau (25:19-34)   
Isaak en Rebekka in Gerar (26: 1-34)   
Joakob pakt Esau zien zegen òf (27: 1-28:9)   
Dreum van Joakob bie Betel (28:10-22)   
Joakob bie Laban (29: 1-14)   
Joakob traauwt mit Lea en Rachel (29:15-30)   
Kinder van Joakob (29:31-30:24)   
Joakob krigt zien segen en schoapen (30:25-43)   
Joakob zien vlucht (31: 1-42)   
Verbond tussen Joakob en Laban (31:43-32:1)   
Joakob duurt Esau nait onder ogen kommen (32: 2-22)   
Joakob zien stried (32:23-33)   
Weer goud tussen Joakob en Esau (33: 1-17)   
Dina en Sichem (33:18-34:31)   
God zegent Joakob in Betel (35: 1-15)   
Geboorte van Benjamin, dood van Rachel (35:16-29)   
Noazoaten van Esau (36: 1-43)   
Dreumen van Jozef (37: 1-11)   
Jozef noar Egypte verkocht (37:12-36)   
Judoa en Tamar (38: 1-30)   
Jozef bie Potifar (39: 1-18)   
Jozef in t gevangenhoes (39:19-23)   
Dreumen van schenker en bakker (40: 1-23)   
Dreumen van farao (41: 1-36)   
Jozef onderkeunenk van Egypte (41:37-57)   
Bruiers van Jozef veur eerste moal noar Egypte (42: 1-24)   
Weerom noar Kanan (42:25-38)   
Bruiers van Jozef veur twijde moal noar Egypte (43: 1-44:34)   
Jozef moakt zok aan zien bruiers bekend (45: 1-28)   
Joakob noar Egypte (46: 1- 7)   
Joakob zien noazoaten (46: 8-27)   
Joakob en Jozef muiten nkander (46:28-34)   
Joakob bie farao (47: 1-12)   
Hou of Jozef t regelde (47:13-26)   
Leste levensjoaren van Joakob (47:27-48:22)   
t Leste dat Joakob tegen zien zeuns zegd het (49: 1-28)   
Joakob komt oet tied en wordt begroaven (49:29-50:14)   
Jozef sprekt zien bruiers moud in (50:15-21)   
Dood van Jozef (50:22-26)   

Oabraham zien geloof op proef stèld (22: 1-19)

Genesis 22


01Noa dit veurvaal het God Abraham op proef steld. Hai raip hom: "Abraham!" Dij zee: "Joa?" 02Hai zee: "Neem dien ainegste zeun mit, Isaak, doarstoe zo wies mit bist, en goa noar t laand Moria. Ovver hom doar as brandovver op ain van baargen dij ik die nog nuimen zel." 03Abraham ston smörgens vroug op, dee zoadel op zien ezel, nam twij van zien knechten mit en zien zeun Isaak. Hai kapte holt veur t brandovver en ging aan raais noar t stee dat God hom zegd haar. 04Dou hai op daarde dag ogen opsluig, zag hai dat stee van vèrren liggen. 05Abraham zee tegen zien knechten: "Blief ie hier bie ezel. Ik goa mit jong doarhèn. As wie beden hebben, kom wie bie joe weerom." 06Abraham kreeg t holt veur t brandovver en luit zien zeun Isaak dat droagen. Vuur en mès druig hai zulm. Ze gingen mit heur baaident wieder. 07Isaak nam t woord. "Voader!" zee e. "Joa, mien jong," zee Abraham. Dou hai weer: "Nou heb wie wel vuur en holt, mor woar is t laam veur t brandovver?" 08Abraham zee: "God zulm zörgt wel veur t ovverlaam, mien jong!" Ze gingen mit heur baaident wieder. 09Dou ze op t stee aankommen wazzen dij God heur nuimd haar, baauwde Abraham doar n altoar en spraaidde t holt ter op oet. Hai bon zien zeun Isaak vaast en legde hom op t altoar, boven op t holt. 10 Abraham stook zien haand oet en kreeg t mès om zien zeun te slachten. 11 Mor n engel van de HEER raip hom aan oet hemel: "Abraham! Abraham!" Hai antwoordde: "Hier bin ik!" 12 "Sloag haand nait aan dien jong. Dou hom niks. Want nou wait ik dastoe God eerst en mie alderdeegs dien ainegste zeun nait ontholden hest." 13 Abraham keek op en achter zok zag hai n ram dij mit hoorns in stroeken vastzat. Hai pakte ram en ovverde hom as brandovver in stee van zien zeun Isaak. 14 Abraham nuimde dat stee: "De HEER zel der in veurzain." Doarom wordt ter nog aaltied zegd: "Op baarg van de HEER zel der in veurzain worden." 15 Dou raip engel van de HEER veur twijde moal aan Abraham oet hemel: 16 "Ik sweer bie miezulm - zegt de HEER, omreden doe hest dit doan en mie alderdeegs dien ainegste zeun nait ontholden, zel ik die riekelk zegen. 17 Dien noazoaten zel ik talriek moaken. As steerns aan hemel en as zaand bie zee zellen zai wezen. Steden van heur vijanden zellen zai in bezit nemen. 18 Mit dien noageslacht zellen ale volken op eerde zegend worden, omreden doe hest heurd noar mien stem." 19 Dou ging Abraham weerom noar zien knechten en mitnkander gingen ze aan raais noar Berseba. Doar bleef Abraham wonen.