Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Genesis Scheppen van hemel en eerde (1: 1- 2: 4)   
Toen van Eden (2: 5-25)   
Zunde komt veurndag (3: 1- 8)   
Zeuns van Oadam (4: 1-26)   
Van Oadam tot Noach (5: 1-32)   
Zeuns van God traauwen mit dochters van mensken (6: 1- 4)   
Noach - de grode vloud (6: 5- 8:32)   
t Verbond mit Noach (9: 1-17)   
Zeuns van Noach (9:18-28)   
Noazoaten van Noach zien zeuns (10: 1-32)   
Boabel (11: 1- 9)   
Noazoaten van Sem (11:10-26)   
Terach (11:27-32)   
Oabram wordt roupen (12: 1- 9)   
Oabram in Egypte (12:10-20)   
Oabram en Lot goan oet nkander (13: 1-18)   
Oabram zien stried om Lot te bevrijden (14: 1-24)   
Belofte en taiken (15: 1-21)   
Geboorte van Ismaël (16: 1-16)   
Gods verbond mit Oabram (17: 1-27)   
Vannijs belooft God aan Oabraham n zeun (18: 1-15)   
Sodom en Gomorra (18:16-19:29)   
Lot en zien dochters (19:30-38)   
Oabraham en Abimélek (20: 1-18)   
Isaak en Ismaël (21: 1-21)   
Verbond tussen Oabraham en Abimélek (21:22-34)   
Oabraham zien geloof op proef stèld (22: 1-19)   
Zeuns van Nachor (22:20-24)   
Sara staarft en wordt begroaven in Makpela (23: 1-20)   
Isaak krigt n vraauw (24: 1-67)   
Oabraham zien leste joaren (25: 1-11)   
Zeuns van Ismaël (25:12-18)   
Joakob en Esau (25:19-34)   
Isaak en Rebekka in Gerar (26: 1-34)   
Joakob pakt Esau zien zegen òf (27: 1-28:9)   
Dreum van Joakob bie Betel (28:10-22)   
Joakob bie Laban (29: 1-14)   
Joakob traauwt mit Lea en Rachel (29:15-30)   
Kinder van Joakob (29:31-30:24)   
Joakob krigt zien segen en schoapen (30:25-43)   
Joakob zien vlucht (31: 1-42)   
Verbond tussen Joakob en Laban (31:43-32:1)   
Joakob duurt Esau nait onder ogen kommen (32: 2-22)   
Joakob zien stried (32:23-33)   
Weer goud tussen Joakob en Esau (33: 1-17)   
Dina en Sichem (33:18-34:31)   
God zegent Joakob in Betel (35: 1-15)   
Geboorte van Benjamin, dood van Rachel (35:16-29)   
Noazoaten van Esau (36: 1-43)   
Dreumen van Jozef (37: 1-11)   
Jozef noar Egypte verkocht (37:12-36)   
Judoa en Tamar (38: 1-30)   
Jozef bie Potifar (39: 1-18)   
Jozef in t gevangenhoes (39:19-23)   
Dreumen van schenker en bakker (40: 1-23)   
Dreumen van farao (41: 1-36)   
Jozef onderkeunenk van Egypte (41:37-57)   
Bruiers van Jozef veur eerste moal noar Egypte (42: 1-24)   
Weerom noar Kanan (42:25-38)   
Bruiers van Jozef veur twijde moal noar Egypte (43: 1-44:34)   
Jozef moakt zok aan zien bruiers bekend (45: 1-28)   
Joakob noar Egypte (46: 1- 7)   
Joakob zien noazoaten (46: 8-27)   
Joakob en Jozef muiten nkander (46:28-34)   
Joakob bie farao (47: 1-12)   
Hou of Jozef t regelde (47:13-26)   
Leste levensjoaren van Joakob (47:27-48:22)   
t Leste dat Joakob tegen zien zeuns zegd het (49: 1-28)   
Joakob komt oet tied en wordt begroaven (49:29-50:14)   
Jozef sprekt zien bruiers moud in (50:15-21)   
Dood van Jozef (50:22-26)   

Sodom en Gomorra (18:16-19:29)

Genesis 18


16 Dou gingen dij mannen doarvandoan en keken kaant van Sodom oet. Abraham laip mit heur op en dee heur oetgelaaide. 17 De HEER dochde: Zol ik veur Abraham stilholden wat of ik doun goa? 18 Abraham zel vervaast tot n groot en machteg volk worden en in hom zellen ale volken van wereld zegend worden. 19 Ik heb mie mit hom verbonden, want hai zel zien zeuns en t noageslacht leren om de weg van de HEER te bewoaren deur gerechteghaid en recht te doun. Den zel de HEER ales over Abraham oetkommen loaten, wat hai over hom zegd het. 20 Dou zee de HEER: "t Geschraif over Sodom en Gomorra is hail slim en heur zunden binnen swoar. 21 Ik kom omdeel en zel zain of zai doun wat mie touschraifd wordt of nait. Hou of t ook is, ik wil t waiten!" 22 Dou keerden dij mannen zok om en gingen noar Sodom, mor Abraham bleef nog veur de HEER stoan. 23 Abraham kwam dichterbie en zee: "Zel ie n rechtveerdege en n goddeloze zunder onderschaaid ombrengen? 24 Meschain binnen der fiefteg rechtveerdege lu in dij stad. 25 Zel ie heur den ombrengen en stad nait vergeven om dij fiefteg? t Zol joen eer toch te noa wezen dat ie rechtveerdege doodmoaken mit goddeloze. Rechtveerdege zol ja geliek wezen aan goddeloze! Dat dou ie toch nait? Zol rechter van haile eerde gain recht doun?" 26 De HEER zee: "As ik in Sodom fiefteg rechtveerdegen vin in stad, zel ik t haile stee vergeven schenken om heur." 27 Dou zee Abraham: "Ik woag t ter op om tegen de Heer te spreken al bin ik ook mor stof en aask. 28 Meschain mekaaiern der aan dij fiefteg rechtveerdegen vief. Zel ie den om dij vief haile stad votvegen?" Hai zee: "Ik zel heur nait verrinnewaaiern as ik ter vievenvatteg vin." 29 Abraham ging wieder en zee: "Meschain binnen der vatteg." Hai zee: "Ik zel t nait doun om dij vatteg." 30 Dou zee e: "Wor nait kwoad, Heer, as ik nog ais spreek. Meschain binnen der mor datteg!" En hai zee: "Ik zel t nait doun as ik ter datteg vin." 31 Hai zee: "Ik heb t woagd tegen de Heer te spreken, mor meschain binnen der twinneg." Hai zee: "Ik zel heur nait verrinnewaaiern om dij twinneg." 32 Dou zee e: "Heer, wor nait kwoad as ik nog ain moal spreek. Meschain binnen der tien." En hai zee: "Ik zel heur nait verrinnewaaiern om dij tien." 33 Dou ging de HEER vot. Hai was oetproat mit Abraham. En Abraham ging weerom noar zien hoes.

Genesis 19


01t Was oavend dou twij engels in Sodom kwammen. Lot zat doar in poort. Dou Lot heur zag, kwam e in t èn en ging heur in muit. Hai boog zok hail daip en zee: 02"Heren, kom in t hoes van joen knecht, blief, wask joen vouten, stoa tiedeg op en goa joens weegs." Mor zai zeden: "Nee, wie sloapen vannaacht op plaain!" 03Dou hai slim aanhuil, binnen ze der inkommen en bie hom in hoes bleven, hai het eten veur heur moakt en ongerezen kouken veur heur bakt, doar ze van eten hebben. 04Ze haren zok nog nait deellegd, of mannen van Sodom wazzen rondom t hoes, jong en old, joa, t haile volk. 05Ze raipen tegen Lot: "Woar binnen dij manlu dij vannaacht bie joe aankommen binnen? Breng ze noar boeten tou. Wie willen gemainschop mit heur hebben!" 06Dou ging Lot ter hèn, dee deur achter zok dicht 07en zee: "Beste lu, dou heur toch gain kwoad! 08Heur ais, ik heb twij dochters dij nog gain omgang mit n man had hebben, loat mie dij boeten bie joe brengen en dou mit heur wat joe gouddunkt. Mor kom dizze mannen nait te noa, want zai binnen onder beschaarmen van mien dak kommen." 09Mor zai zeden: "Oet zied!" En ze raipen: "Dizze man is as vremde hier kommen en zel dij ons de wet stellen? Wie zellen joe nog meer kwoad doun as heur." Zai brochten Lot aal meer in t naauw en drongen op, om deur open te breken. 10 Mor zien gasten stoken heur handen oet, trokken Lot in hoes en deden deur vaast. 11 Mannen bie deur, van klaain tot groot, sluigen zai mit blindhaid. Mit gain meugelkhaid konden ze deur nog vinden. 12 Mannen zeden tegen Lot: "Wèl van dien lu holden hier nog meer tou? Wèl ie ook in dizze stad wonen hebben: schoonzeuns, joen zeuns of joen dochters, breng heur weg oet dizze ploats. 13 Wie zellen dit stee verrinnewaaiern, want der binnen n baarg klachten over bie de HEER. Doarom het de HEER ons stuurd om heur te verrinnewaaiern." 14 Lot ging op pad. Hai pruit mit zien schoonzeuns dij mit zien dochters traauwen zollen en zee tegen heur: "Kom mit, hier vot, want de HEER zel de stad verrinnewaaiern." Mor zien schoonzeuns mainden dat hai t oet gekkens zee. 15 Dou t licht wer, drongen engels der bie Lot op aan om hoast te moaken: "Kom gaauw in t èn, neem dien vraauw en dien baaide dochters dij hier in hoes binnen mit, veurdat ie deur ongerechteghaid van dizze stad omkommen!" 16 Dou Lot mor nait besloeten kon, kregen mannen hom bie haand en zien vraauw en zien baaide dochters ook, omreden de HEER wol hom spoaren. Zai brochten hom boeten stad in vaaileghaid. 17 Dou zai heur noar boeten brochten, zee ain van heur: "Vlucht veur joen levent! Kiek nait achterom en blief in t daal naargens stilstoan! Vlucht noar de baargen dat ie nait om haals kommen!" 18 Lot zee tegen heur: "Nee toch zeker, mien Heer. 19 Joen knecht het ja genoade vonden in joen ogen en ie hebben mie n grode weldoad doan dat ie mien levent bewoard hebben, mor ik kin nooit zo gaauw noar baargen kommen, dat t onhaail mie nait overlopt en ik staarf. 20 Kiek, stad doar gunter is nait te wied vot om hèn te vluchten en is mor luddek. Loat mie doar ontkommen, t is ja mor n luk stadje, den zel ik t ter wel levent ofbrengen." 21 Dou zee hai: "Ik zel doun doarstoe om vragst en stad dijstoe nuimd hest, nait verrinnewaaiern. 22 Moak dat je der kommen, want ik zel niks doun kinnen veur en aleer ie doar aankommen binnen." Vandoar dat dij stad Soär nuimd wordt. 23 Zun kwam op dou Lot in Soär aankwam. 24 De HEER luit n regen van swevel en vuur oet hemel op Sodom en Gomorra deelkommen. 25 Hai verwoestte dij steden en haile vlakte, mit ale bewoners van steden en ales wat ter gruide der bie. 26 Mor vraauw van Lot, dij achter hom laip, keek achterom en wer n zoltpiloar. 27 Abraham ging aanderdoags op tied noar stee doar hai veur de HEER stoan haar. 28 Hai keek noar Sodom en Gomorra en noar t laand doar beneden. Hai zag rook omhoog goan van t laand, as rook van n smeltoven. 29 Dou God steden in dij vlakte vernailde, dochde hai om Abraham. Hai luit Lot aan ondergang ontkommen dou hai steden doar Lot woond haar, verrinnewaaierde.