Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Genesis Scheppen van hemel en eerde (1: 1- 2: 4)   
Toen van Eden (2: 5-25)   
Zunde komt veurndag (3: 1- 8)   
Zeuns van Oadam (4: 1-26)   
Van Oadam tot Noach (5: 1-32)   
Zeuns van God traauwen mit dochters van mensken (6: 1- 4)   
Noach - de grode vloud (6: 5- 8:32)   
t Verbond mit Noach (9: 1-17)   
Zeuns van Noach (9:18-28)   
Noazoaten van Noach zien zeuns (10: 1-32)   
Boabel (11: 1- 9)   
Noazoaten van Sem (11:10-26)   
Terach (11:27-32)   
Oabram wordt roupen (12: 1- 9)   
Oabram in Egypte (12:10-20)   
Oabram en Lot goan oet nkander (13: 1-18)   
Oabram zien stried om Lot te bevrijden (14: 1-24)   
Belofte en taiken (15: 1-21)   
Geboorte van Ismaël (16: 1-16)   
Gods verbond mit Oabram (17: 1-27)   
Vannijs belooft God aan Oabraham n zeun (18: 1-15)   
Sodom en Gomorra (18:16-19:29)   
Lot en zien dochters (19:30-38)   
Oabraham en Abimélek (20: 1-18)   
Isaak en Ismaël (21: 1-21)   
Verbond tussen Oabraham en Abimélek (21:22-34)   
Oabraham zien geloof op proef stèld (22: 1-19)   
Zeuns van Nachor (22:20-24)   
Sara staarft en wordt begroaven in Makpela (23: 1-20)   
Isaak krigt n vraauw (24: 1-67)   
Oabraham zien leste joaren (25: 1-11)   
Zeuns van Ismaël (25:12-18)   
Joakob en Esau (25:19-34)   
Isaak en Rebekka in Gerar (26: 1-34)   
Joakob pakt Esau zien zegen òf (27: 1-28:9)   
Dreum van Joakob bie Betel (28:10-22)   
Joakob bie Laban (29: 1-14)   
Joakob traauwt mit Lea en Rachel (29:15-30)   
Kinder van Joakob (29:31-30:24)   
Joakob krigt zien segen en schoapen (30:25-43)   
Joakob zien vlucht (31: 1-42)   
Verbond tussen Joakob en Laban (31:43-32:1)   
Joakob duurt Esau nait onder ogen kommen (32: 2-22)   
Joakob zien stried (32:23-33)   
Weer goud tussen Joakob en Esau (33: 1-17)   
Dina en Sichem (33:18-34:31)   
God zegent Joakob in Betel (35: 1-15)   
Geboorte van Benjamin, dood van Rachel (35:16-29)   
Noazoaten van Esau (36: 1-43)   
Dreumen van Jozef (37: 1-11)   
Jozef noar Egypte verkocht (37:12-36)   
Judoa en Tamar (38: 1-30)   
Jozef bie Potifar (39: 1-18)   
Jozef in t gevangenhoes (39:19-23)   
Dreumen van schenker en bakker (40: 1-23)   
Dreumen van farao (41: 1-36)   
Jozef onderkeunenk van Egypte (41:37-57)   
Bruiers van Jozef veur eerste moal noar Egypte (42: 1-24)   
Weerom noar Kanan (42:25-38)   
Bruiers van Jozef veur twijde moal noar Egypte (43: 1-44:34)   
Jozef moakt zok aan zien bruiers bekend (45: 1-28)   
Joakob noar Egypte (46: 1- 7)   
Joakob zien noazoaten (46: 8-27)   
Joakob en Jozef muiten nkander (46:28-34)   
Joakob bie farao (47: 1-12)   
Hou of Jozef t regelde (47:13-26)   
Leste levensjoaren van Joakob (47:27-48:22)   
t Leste dat Joakob tegen zien zeuns zegd het (49: 1-28)   
Joakob komt oet tied en wordt begroaven (49:29-50:14)   
Jozef sprekt zien bruiers moud in (50:15-21)   
Dood van Jozef (50:22-26)   

Gods verbond mit Oabram (17: 1-27)

Genesis 17


01Dou Abram negentnegenteg joar was, verscheen de HEER aan hom en zee: "Ik bin God, de Aalmachtege. Hol die in dien levenswandel aan mie en wees rechtschoapen. 02Ik sloet mien verbond mit die en zel die n talriek noageslacht geven." 03Dou boog Abram hail daip deel mit kop aan grond en God zee tegen hom: 04"Ik sloet mien verbond mit die, kiek, hier is mien verbond mit die. En doe zelst n voader van n mennegte van volken worden. 05Doe zelst nait meer Abram nuimd worden, mor doe zelst Abraham haiten, omreden ik heb die steld tot n voader van n mennegte volken. 06Ik zel die hail vruchtboar moaken en die tot volken oetgruien loaten. Keunenks zellen oet die votkommen. 07Ik goa mien verbond aan tussen mie en die, van geslacht op geslacht, n verbond veur aaid. Ik zel de God wezen van die en dien noageslacht. 08Ik zel aan die en dien noageslacht t laand, doarstoe as vremde touholdst, t haile laand Kanaän, veur aaltied in bezit geven en ik zel heur God wezen." 09Ook zee God tegen Abraham: "En wat die aanbelangt, doe zelst mien verbond onderholden, doe en dien noageslacht en dat de geslachten deur. 10 Dit is mien verbond tussen mie en die en dien noageslacht, dat ie onderholden zellen: aal wat manlek is bie joe zel besneden worden. 11 Ie zellen t vèl van joen veurhoed besnieden loaten en dat zel as n taiken gelden van t verbond tussen mie en joe. 12 Dij aacht doagen old is, zel bie joe besneden worden, aal wat manlek is in joen geslachten. Ain dij in joen hoes geboren is, mor ook ain dij van boetenòf veur geld aankocht is mor nait van dien noageslacht is. 13 Dij in dien hoes geboren is en dij deur die veur geld kocht is, mout zeker besneden worden. Zo zel mien verbond in joen liggoam taikend wezen tou n verbond veur aaid. 14 Mor dij nait besneden is, de man dij veurhoed nait besneden loaten het, dij zel oetreud worden oet zien volk. Hai het mien verbond verbroken." 15 Wieder zee God tegen Abraham: "Sarai, dien vraauw, zel nait laanger Sarai haiten, mor heur noam zel Sara wezen. 16 Ik zel heur zegen en die oet heur n zeun geven. Joa, ik zel heur zegen. Tou volken zel zai worden en keunenks van volken zellen oet heur geboren worden." 17 Dou boog Abraham hail daip en laagde en zee bie zokzulm: Zel n man van honderd joar nog voader worden en zel Sara, n vraauw van negenteg joar, nog n kind kriegen? 18 Abraham zee tegen God: "Ston Ismaël mor in joen gunst!" 19 Mor God zee: "Zeker nait! Dien vraauw Sara zel dien zeun droagen en doe most hom Isaak nuimen. Ik zel n verbond mit hom sloeten en dat zel n aiweg verbond wezen, van geslacht op geslacht. 20 En wat Ismaël aanbelangt: ik heb noar die heurd. Hom zel ik net zo goud mien zegen geven en hom vruchtboar moaken. Hai zel n groot noageslacht kriegen. Twaalf vorsten zel hai verwekken en ik zel n groot volk oet hom votkommen loaten. 21 Mor mien verbond zel ik sloeten mit Isaak dij Sara die geven zel, ankom joar om distied." 22 Dou God dat aalmoal zegd haar, voarde hai omhoog bie Abraham vandoan. 23 Abraham nam zien zeun Ismaël, aalmoal dij bie hom in hoes geboren wazzen en elk dij veur geld kocht was, ales wat manlek was onder Abrahams hoesgenoten, en besnee heur de veurhoed nog op aigenste dag, zo as God hom opdroagen haar. 24 Abraham was negentnegenteg joar dou zien veurhoed besneden wer. 25 Zien zeun Ismaël was dattien joar dou hai besneden wer. 26 Op aigenste dag werden Abraham en zien zeun Ismaël besneden. 27 Ale mannen in zien hoes dij doar geboren wazzen en ook dij veur geld van vremden kocht wazzen, werden mit hom besneden.