Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Bijbelindex

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia

Deuterocanonieken
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes
Genesis Scheppen van hemel en eerde (1: 1- 2: 4)   
Toen van Eden (2: 5-25)   
Zunde komt veurndag (3: 1- 8)   
Zeuns van Oadam (4: 1-26)   
Van Oadam tot Noach (5: 1-32)   
Zeuns van God traauwen mit dochters van mensken (6: 1- 4)   
Noach - de grode vloud (6: 5- 8:32)   
t Verbond mit Noach (9: 1-17)   
Zeuns van Noach (9:18-28)   
Noazoaten van Noach zien zeuns (10: 1-32)   
Boabel (11: 1- 9)   
Noazoaten van Sem (11:10-26)   
Terach (11:27-32)   
Oabram wordt roupen (12: 1- 9)   
Oabram in Egypte (12:10-20)   
Oabram en Lot goan oet nkander (13: 1-18)   
Oabram zien stried om Lot te bevrijden (14: 1-24)   
Belofte en taiken (15: 1-21)   
Geboorte van Ismaël (16: 1-16)   
Gods verbond mit Oabram (17: 1-27)   
Vannijs belooft God aan Oabraham n zeun (18: 1-15)   
Sodom en Gomorra (18:16-19:29)   
Lot en zien dochters (19:30-38)   
Oabraham en Abimélek (20: 1-18)   
Isaak en Ismaël (21: 1-21)   
Verbond tussen Oabraham en Abimélek (21:22-34)   
Oabraham zien geloof op proef stèld (22: 1-19)   
Zeuns van Nachor (22:20-24)   
Sara staarft en wordt begroaven in Makpela (23: 1-20)   
Isaak krigt n vraauw (24: 1-67)   
Oabraham zien leste joaren (25: 1-11)   
Zeuns van Ismaël (25:12-18)   
Joakob en Esau (25:19-34)   
Isaak en Rebekka in Gerar (26: 1-34)   
Joakob pakt Esau zien zegen òf (27: 1-28:9)   
Dreum van Joakob bie Betel (28:10-22)   
Joakob bie Laban (29: 1-14)   
Joakob traauwt mit Lea en Rachel (29:15-30)   
Kinder van Joakob (29:31-30:24)   
Joakob krigt zien segen en schoapen (30:25-43)   
Joakob zien vlucht (31: 1-42)   
Verbond tussen Joakob en Laban (31:43-32:1)   
Joakob duurt Esau nait onder ogen kommen (32: 2-22)   
Joakob zien stried (32:23-33)   
Weer goud tussen Joakob en Esau (33: 1-17)   
Dina en Sichem (33:18-34:31)   
God zegent Joakob in Betel (35: 1-15)   
Geboorte van Benjamin, dood van Rachel (35:16-29)   
Noazoaten van Esau (36: 1-43)   
Dreumen van Jozef (37: 1-11)   
Jozef noar Egypte verkocht (37:12-36)   
Judoa en Tamar (38: 1-30)   
Jozef bie Potifar (39: 1-18)   
Jozef in t gevangenhoes (39:19-23)   
Dreumen van schenker en bakker (40: 1-23)   
Dreumen van farao (41: 1-36)   
Jozef onderkeunenk van Egypte (41:37-57)   
Bruiers van Jozef veur eerste moal noar Egypte (42: 1-24)   
Weerom noar Kanan (42:25-38)   
Bruiers van Jozef veur twijde moal noar Egypte (43: 1-44:34)   
Jozef moakt zok aan zien bruiers bekend (45: 1-28)   
Joakob noar Egypte (46: 1- 7)   
Joakob zien noazoaten (46: 8-27)   
Joakob en Jozef muiten nkander (46:28-34)   
Joakob bie farao (47: 1-12)   
Hou of Jozef t regelde (47:13-26)   
Leste levensjoaren van Joakob (47:27-48:22)   
t Leste dat Joakob tegen zien zeuns zegd het (49: 1-28)   
Joakob komt oet tied en wordt begroaven (49:29-50:14)   
Jozef sprekt zien bruiers moud in (50:15-21)   
Dood van Jozef (50:22-26)   

Noazoaten van Noach zien zeuns (10: 1-32)

Genesis 10


01Dit binnen noazoaten van Sem, Cham en Jafet, Noäch zien zeuns. Noa de vloud kregen zai zeuns. 02Zeuns van Jafet wazzen: Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Mesech en Tiras. 03Zeuns van Gomer binnen: Askenaz, Rifat en Togarma. 04Zeuns van Jawan binnen: Elisa en Tarsis, de Kittiërs en Dodanieten. 05Van heur stammen volken òf dij bie kust langs en op aailanden wonen, onderschaaiden in aigen laand, aigen toal, en femilie bie femilie, apaarte volken. 06Zeuns van Cham: Kus, Misraïm, Put en Kanaän. 07Zeuns van Kus: Saba, Chawila, Sabta, Rama en Sabtecha. Zeuns van Rama: Seba en Dedan. 08Kus is voader van Nimrod. Hai was eerste heerser op eerde. 09Hai was n geweldeg joager veur t aangezicht van de HEER. Vandoar dat ter wel zegd wordt: n joager as Nimrod veur t aangezicht van de HEER. 10 t Begun van zien keunenkriek lag in Babel, Uruk, Akkad en Kalne in t laand Sinear. 11 Van dit laand oet trok hai noar Assyrië en hai baauwde Nineve, Rechobot-Ir, Kalach, 12 en de grode stad Resen, tussen Nineve en Kalach. 13 Misraïm verwekte Ludieten, Anamieten, Lehabieten, Naftuchieten, 14 Patrusieten en Kasluchieten, doar Filistijnen en Kaftorieten van ofstammen, en Kretenzers. 15 Kanaän verwekte Sidon as oldste, en Chet, 16 en Jebusieten, Amorieten, Girgasieten, 17 Chiwwieten, Arkieten, Sinieten, 18 Arwadieten, Semarieten en Hamatieten. Loater binnen noakommelingen van Kanaänieten oet mekoar goan. 19 Grèns van Kanaänieten laip van Sidon in richten van Gerar aan Gaza tou, noar Sodom en Gomorra, Adma en Seboïm, aan Lasa tou. 20 Dit wazzen noazoaten van Cham noar heur landen, toal en ofkomst. 21 Sem, stamvoader van ale zeuns van Eber, oldste bruier van Jafet, kreeg ook zeuns. 22 Zien zeuns haitten: Elam, Assur, Arpachsad, Lud en Aram. 23 Zeuns van Aram: Us, Chul, Geter en Mas. 24 En Arpachsad kreeg Selach en Selach verwekte Eber. 25 Eber kreeg twij zeuns. Ain haitte Peleg, want in zien doagen wer eerde verdaild. Zien bruier haitte Joktan. 26 Joktan kreeg Almodad, Selef, Chasarmawet, Jerach, 27 Hadoram, Uzal, Dikla, 28 Obal, Abimaël, Seba, 29 Ofir, Chawila en Jobab. Zai wazzen aalmoal zeuns van Joktan. 30 Heur woonstee laip van Mesa tot kaant op van Sefar, baargen van t oosten. 31 Dit wazzen noazoaten van Sem, noar landen, toal en ofkomst. 32 Dit wazzen geslachten van Noäch zien zeuns volgens heur geslachtsliesten en noatsie bie noatsie. Doar binnen ofzunderlieke noatsies noa zundvloud oet ontstoan.