Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
t Evengelie volgens Matteüs 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28   

t Evengelie volgens Matteüs 26


01Aan t èn van aal zien zeggen, zee Jezus tegen zien leerlingen: 02"Ie waiten dat t over twij doagen Pesach wezen zel. Den wordt Menskenzeun oetleverd om kruzegd te worden."

03Dou kwammen hogepriesters en oldsten van t volk bie nkander in hogepriester Kajafas zien pelaais. 04Ze onnaaierden mitnkander om Jezus op n filaaine menaaier in handen te kriegen en om te brengen. 05"Mor," zeden ze, "nait op t feest. Der kon ja ais rebulie van kommen bie t volk."

06Op n keer, dou Jezus in Betanië bie meloatse Simon thoes aan t eten was, 07kwam der n vraauw op hom tou mit n albastern vleske vol aibels duroabele mirre. Loat ze dij nou haildaal op zien kop leeggaiten! 08Leerlingen aargerden zok dou ze dat zagen: "Wat n geldsmieterij!" zeden ze. 09"Haren ja n bult geld veur dat goudje kriegen kind om t aan aarme lu te geven." 10 Jezus haar dat wel in de goaten. "Woarom zit ie over dij vraauw heer?" zee e. "Zai het n goie doad veur mie doan. 11 Aarme lu heb ie ja aaltied om joe tou, mor ik zel der nait aaltied wezen. 12 Dou zai dij mirre over mie hèn goot, dee zai dat alvast veur mien begraffenis. 13 Zekerwoar! Ik zeg joe: aalderwegens woar of dizze bliede bosschop verkundegd worden zel in haile wereld, zel der bie verteld worden wat of zai doan het. Zo zellen mensken aan heur denken blieven."

14 Dou ging ain van de twaalm, Judas Iskariot haitte hai, noar hogepriester tou. 15 "Wat heb ie der veur over," zee e, "as ik hom aan joe overlever?" Ze muiken t òf op datteg zulverstokken. 16 Van dou òf aan ging e op zuik noar n goie gelegenhaid om hom over te levern.

17 t Was eerste dag van t feest van Broden-zunder-gèst. "Woar wil ie t pesachlaam eten?" kwammen leerlingen Jezus vroagen. "Den kin we t kloarmoaken." 18 Hai zee: "Goa stad in noar dij en dij, en zeg tegen hom: 'Meester let joe waiten: t is mien tied zowat. Ik wil bie joe t pesachmoal holden mit mien leerlingen.'" 19 Leerlingen deden zo as Jezus heur besteld haar en muiken t pesachmoal kloar.

20 Dou t oavend worden was, schikte hai mit de twaalm aan. 21 Onder t eten zee e: "Ain van joe zel mie overlevern, let op mien woorden!" 22 Leerlingen werden der slim triesterg van. Ain noa d'aander vruig: "Ie mainen mie toch nait, Heer?" 23 "Dij mit mie in schuddel stipt dij zel mie overlevern," antwoordde hai. 24 "Menskenzeun gaait wel hèn zo as over hom in de Schriften staait, mor o wai, man deur wèl Menskenzeun overleverd wordt. Hai haar beter mor nait geboren worden kind." 25 "Main ie mie meschain, rabbi?" vruig Judas, man dij hom overlevern wol. "Krekt!" zee Jezus.

26 Onder t eten pakte Jezus n brood, sprak zegenbee der over oet, brook t in stokken en gaf dij aan leerlingen. "Neem en eet, dit is mien liggoam," zee e.

27 Ook pakte hai n beker, sprak t daankgebed oet, gaf heur dij en zee: "Drinkt ter allemoal oet! 28 Want dit is mien bloud, bloud van t verbond, veur n bult mensken vergoten om zunden te vergeven. 29 Ik zeg joe: van nou òf aan zel ik nait meer drinken van wat wienstòk geft, totdat ik mit joe in mien Voader zien keunenkriek van nije oogst drinken zel." 30 Dou zongen ze t loflaid en gingen op pad noar Olievenbaarg.

31 "Vannaacht zel ie joe altmoal aan mie aargern!" zee Jezus tegen heur. "Der staait ja schreven: 'Ik zel hedder sloagen en schoapen zellen oetnkander jagd worden.' 32 Mor noadat ik opstoan bin, zel ik joe veuroet goan noar Galilea tou." 33 "t Kin wezen," zee Petrus, "dat ze zok altmoal aan joe aargern, mor ík nooit!" 34 "Joa wis, Petrus," antwoordde Jezus, "vannaacht, nog veur hoan kraaid het, zelstoe drijmoal ontstreden hebben dastoe mie kenst." 35 Mor Petrus zee: "Al mos ik ook mit joe staarven, nooit zel ik ontstrieden dat ik joe ken!" Aal zien leerlingen pruiten net zo.

36 Dou ging Jezus mit heur noar stee tou dij Getsemane hait. "Goa hier zitten," zee e tegen heur, "den goa ik doar aan t beden." 37 Petrus en Zebedeüs zien twij zeuns nam e mit. Dou begunde hai triesterg en onrusteg te worden. 38 Hai zee tegen heur: "t Haart begeft mie t zuver van verdrait. Blief hier mit mie aan t woaken." 39 Hai ging nog wat wieder, luit zok plat op grond valen en beedde: "Voader, as t aaids kin, loat dizze beker den aan mie verbiegoan. Mor nait zo as ik wil, mor zo as ie dat willen!" 40 Hai ging weerom noar zien leerlingen. En wazzen ze mie doar nait in sloap valen! "Kinst den nog gain uurke mit mie wakker blieven?" vruig e aan Petrus. 41 "Blief toch wakker en beed dat ie der nait onderdeur goan. Mensk zien gaist wil wel, mor noatuur is swak!" 42 Veur twijde moal ging e bie heur vandoan en beedde: "Voader, as dizze beker nait aan mie verbiegoan kin zunder dat ik hom drink, loat den mor kommen wat ie willen!" 43 Dou e weeromkwam, zag e dat ze weer in sloap valen wazzen; ze konden heur ogen nait open holden. 44 Hai luit heur geworden, ging weer vot en beedde t zulfde - veur daarde moal. 45 Dou ging e noar zien leerlingen weerom. "Nog aaltied mor aan t sloapen en aan t oetrusten?" zee e. "Nou is t zo wied! Menskenzeun wordt overleverd in handen van deugennaiten. 46 Kom, in t èn! Op pad! Kiek, doar komt man dij mie overlevert al aan!"

47 Hai haar dat nog mor naauw zegd of Judas kwam der aan, ain van de twaalm. Hai haar n haile koppel volk bie zok mit sweerden en knuppels. Ze wazzen der op oetstuurd deur opperpriesters en oldsten van t volk. 48 Dij hom overleverde, haar n taiken mit heur ofproat en zegd: "Dij ik n doetje geef, dat is hom! Dij mout ie pakken!" 49 Hai ging liek op Jezus òf en zee: "Goidag, rabbi!" en gaf hom n doetje. 50 "Mien laive man," zee Jezus tegen hom, "bistoe doarveur hier?" Dou kwammen ze op hom tou, pakten Jezus vaast en nammen hom gevangen. 51 En verdold, ain van leerlingen greep zien sweerd, sluig noar hogepriester zien knecht: t oor der òf! 52 "Steek dien sweerd weer bie die," bestelde Jezus hom. "Elk dij t sweerd bruukt, zel der deur omkommen. 53 Dochstoe meschain dat ik mien Voader nait om hulp vroagen kin? Dij zol mie votdoalek meer as twaalf legiounen engels sturen. 54 Mor hou zellen de Schriften den oetkommen dij zeggen dat t zó mout en nait aans?" 55 Op t aigenste ogenblik zee e tegen dij bende manlu: "Bin ik meschain n bandiet dat ie mit sweerden en knuppels der op oettrokken binnen om mie te pakken? Doagelks heb ik bie joe in tempel zeten om onderricht te geven en dou heb ie gain haand noar mie oetstoken! 56 Mor dit is allemoal zo goan omdat oetkommen mos wat profeten schreven hebben." Dou trokken ale leerlingen aan hakken en luiten hom in steek.

57 Lu dij Jezus oppakt haren, brochten hom noar hogepriester Kajafas. Doar wazzen schriftgeleerden en oldsten van t volk bie nkander kommen. 58 Op n ofstandje ging Petrus achter hom aan tot aan binnenploats van hogepriester zien hoes tou. Dou e der in was, ging e maank knechten en maaiden zitten om te kieken hou of t oflopen zol. 59 Opperpriesters en aal aander leden van Hoge Road perbaaierden n vaalze aanklacht tegen Jezus te vinden doar ze hom op tou dood veroordailen konden. 60 Mor vinden deden ze niks, schoon dat hail wat vaalze getugen opkwammen. Op t alderlest wazzen der toch nog twij. 61 Dij zeden: "Dij man doar, het beweerd: 'Ik kin God zien tempel ofbreken en in drij doagen weer opbaauwen.'" 62 Hogepriester kwam in t èn en vruig: "Heb ie doar niks op te zeggen, wat of dizze lu altmoal tegen joe inbrocht hebben?" 63 Mor Jezus zee niks of naks. "Ik besweer joe bie God dij leeft," ging hogepriester wieder, "zeg ons, bin ie de Christus, Zeun van God?" 64 Jezus zee tegen hom: "Zo as ie zeggen! Mor ik verzeker joe: van nou òf aan zel ie Menskenzeun zitten zain aan rechterhaand van de Machtege en hom kommen zain op wolken van hemel." 65 Dou scheurde hogepriester zien mantel en zee: "Hai het God lasterd! Woar bin we nog meer getugen veur neudeg? Ie hebben ja zulm heurd dat e God lastern dut. 66 Wat ducht joe der van?" Zai antwoordden: "Schuldeg! Doodstraf!" 67 Dou spijden ze hom liek in t gezicht en stompten hom. 68 Aandern sluigen hom mit stòkken en zeden: "Hé doe, Messias! Loat ais zain dastoe n profeet bist: wèl het die sloagen?"

69 Petrus zat nog aal in boeten op binnenploats. Doar kwam n maaid op hom tou. "Doe heurst ook bie dij Jezus oet Galilea!" zee ze. 70 Mor doar elkenain bie was, ontstree hai dat. "Ik wait nait woar ofstoe t over hest!" zee e. 71 Hai ging bie binnenploats vandoan noar poort tou, mor doar zag n aander maaid hom. "Hai heurde ook bie dij Jezus van Nazaret," zee ze tegen lu dij doar stonden. 72 Weer zee e van nait en verzekerde bie hoog en bie leeg: "Dij man ken k haildaal nait!" 73 n Zetje loater kwammen dij der stonden dichterbie en zeden tegen Petrus: "Doe heurst ter ook bie! Joa wis! Kinnen t ja aan dien proat wel heuren!" 74 Dou begunde Petrus te vluiken en te bandiezen en beswoor heur: "Dij man ken k écht nait!" En votdoalek kraaide hoan. 75 Dou kwam hom in t zin wat of Jezus zegd haar: "Nog veur hoan kraaid het, zelstoe drijmoal ontstreden hebben dastoe mie kenst!" En hai ging noar boeten tou en begunde aldernoarst te schraiven.