Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
t Evengelie volgens Matteüs 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28   

t Evengelie volgens Matteüs 01


01Dit is t bouk van ofkomst van Jezus Christus, David zien zeun, Abraham zien zeun: 02Abraham was Isaak zien voader, Isaak Jakob zienent, Jakob Juda en zien bruiers zienent. 03Juda was Peres en Zerach heur voader; Tamar was heur moeke. Peres was Chesron zien voader, Chesron Aram zienent, 04Aram Amminadab zienent, Amminadab Nachson zienent en Nachson Salmon zienent. 05Salmon was Boäz zien voader; Rachab was zien moeke. Boäz was Obed zien voader; Ruth was zien moeke. Obed was Isaï zien voader 06en Isaï was David zien voader. David was Salomo zien voader; zien moeke was Uria zien vraauw. 07Salomo was Rechabeam zien voader, Rechabeam Abia zienent, Abia Asa zienent 08en Asa Josafat zienent. Josafat was Joram zien voader, Joram Uzzia zienent, 09Uzzia Jotam zienent, Jotam Achaz zienent en Achaz Hizkia zienent. 10 Hizkia was Manasse zien voader, Manasse Amos zienent, Amos Josia zienent 11 en Josia Jechonja en zien bruiers zienent, dou zai in Babylonië verbannen wazzen. 12 Noa ballengschop in Babylonië was Jechonja Sealtiël zien voader, Sealtiël Zerubbabel zienent, 13 Zerubbabel Abiud zienent en Abiud Eljakim zienent. Eljakim was Azor zien voader, 14 Azor Sadok zienent, Sadok Achim zienent en Achim Eliud zienent. 15 Eliud was Eleazar zien voader, Eleazar Mattan zienent, Mattan Jakob zienent 16 en Jakob Jozef zienent. Jozef was man van Maria, dij moeke wer van Jezus, dij Christus nuimd wordt. 17 Ales bie nkander binnen dat ter van Abraham tot David aan tou vattien generoatsies, van David tot ballengschop in Babylonië aan tou vattien generoatsies en van ballengschop in Babylonië tot Christus aan tou vattien generoatsies. 18 Mit Jezus zien geboorte is t zó tougoan: dou zien moeke Maria mit Jozef op traauwen ston, wer dudelk dat Maria nog veur zai bie nkander kommen wazzen, deur hillege Gaist n klaaine verwachten dee. 19 Nou was Jozef, heur man, n fersounleke kerel: hai wol heur nait op kladder brengen en rezelvaaierde in ale stilte van heur te schaaiden. 20 Dou e zo onnaaierde, kreeg hai in n dreum n engel van de Heer te zain. Dij zee: "Jozef, zeun van David, wees nait benaauwd Maria, dien vraauw, bie die in hoes te nemen, omreden wat in heur verwekt is, komt van hillege Gaist. 21 Zai zel n zeun kriegen en doe most hom Jezus nuimen. Hai zel zien volk ja van heur zunden verlözzen." 22 Dit is altmoal gebeurd dat oetkommen zol wat of de Heer deur profeet zegd het: 23 "Kiek, moagd zel zwanger worden en n zeun kriegen. Immanuël zellen zai hom nuimen." Dat bedudt: "God mit ons". 24 Dou Jozef wakker worden was, dee e wat of de Heer zien engel hom besteld haar: hai nam zien vraauw bie hom in hoes. 25 Mor hai haar gain gemainschop mit heur veurdat zai n zeun kregen haar. Hai gaf hom noam Jezus.

t Evengelie volgens Matteüs 02


01Dou Jezus in Herodes zien tied geboren was in Betlehem, in kontrainen van Juda, kwammen der wiezen oet t oosten in Jeruzalem aan. 02Dij vruigen: "Woar holdt keunenk van Jeuden tou dij kòrtsleden geboren wezen mout? Wie hebben zien steern ja zain in t oosten en wie binnen kommen om hom eer te bewiezen." 03Keunenk Herodes heurde der van. Hai kreeg schrik op hoed. En hai nait allenneg, hail Jeruzalem nait minder. 04Hai dee ale opperpriesters en schriftgeleerden van t volk bie nkander roupen om der achter te kommen woar of de Christus geboren worden zol. 05"In Betlehem in Judea," zeden ze. "Zo staait t ja bie profeet schreven: 06'Betlehem (laand van Juda), bist lang nait de minste van Juda zien laaiders. Oet die zel n laaider kommen dij mien volk Israël zien hedder wezen zel.'" 07Dou raip Herodes de wiezen in t gehaaim bie zok en heurde heur oet wat tied steern persies verschenen was. 08Hai stuurde heur noar Betlehem tou. "Perbaaier zo goud meugelk oet te zuiken hou of t mit dat jonkje zit," zee e. "As ie hom vonden hebben, mout ie mie tieden geven, den goa ik ter ook hèn en breng hom eer." 09Dou ze van keunenk heurd haren wat e wol, gingen ze op pad. En kiek, steern dij zai in t oosten stoan zain haren, ging veur heur oet en bleef stilstoan boven stee doar t kind was. 10 Dou zai steern zagen, werden ze deurhèn blied. 11 Ze gingen tou t hoes in en zagen t kind mit zien moeke Maria. Ze vuilen op knijen en bewezen hom eer. Ze huilen heur kostboarheden veurndag en gavven hom dij: gold, wierook en mirre. 12 Omdat ze in n dreum deur God woarschaauwd wazzen nait weer noar Herodes tou te goan, gingen ze n aander pad langs noar heur laand tou. 13 Dou zai zok oet de vouten moakt haren, kreeg Jozef n dreum. n Engel van de Heer verscheen hom. Dij zee: "Jozef, kom in t èn en vlucht mit t kind en zien moeke noar Egypte tou. Blief doar net zo laank as ik t zeg. Herodes is der ja op oet t kind opzuiken te loaten en dood te moaken." 14 Jozef kwam in t èn en ging der midden in naacht mit moeke en kind vandeur noar Egypte. 15 Doar is e bleven tot aan Herodes zien dood tou. Zo is woarhaid worden wat of de Heer deur profeet zegd haar: "Oet Egypte heb ik mien zeun roupen." 16 Dou Herodes in de goaten kreeg dat wiezen hom bie de bok doan haren, wer e roazend. Hai gaf odder, ze zollen in Betlehem en kontrainen ale jonkjes van twij joar en doaronder doodmoaken, persies noar tied dij e bie wiezen oetzöcht haar. 17 Zo wer woarhaid wat of deur profeet Jeremia zegd is: 18 "n Stem is heurd in Rama, n bult schraiven en kloagen: Rachel reert om heur kinder; zai wil zok nait troosten loaten, ze binnen der ja nait meer." 19 Herodes kwam oet tied. Dou kreeg Jozef in Egypte n dreum. n Engel van de Heer verscheen hom. 20 "Tou! Goa mit moeke en kind noar Israël," zee e, "want dij t kind doodmoaken wollen, binnen oet tied kommen." 21 Jozef kwam in t èn en ging mit t jonkje en zien moeke noar Israël tou. 22 Mor dou e te heuren kreeg dat Archelaüs zien voader Herodes opvolgd was as keunenk van Judea, duurde hai doar nait hèn te goan. In dreum kreeg e n aanwies en ging dou noar kontrainen van Galilea. 23 Doar ging e in stad Nazaret wonen. Zo wer woarhaid wat profeten zegd haren: "Zai zellen hom Nazoreeër nuimen."

t Evengelie volgens Matteüs 03


01In dij doagen ging Johannes de Deuper in woestijn van Judea verkundegen: 02"Mensken, begun n nij levent. t Hemels keunenkriek is stoef bie." 03Over hom het profeet Jesaja zegd: "Stem van ain dij ropt in woestijn: 'Moak weg kloar veur de Heer, moak poaden veur hom recht!'" 04Dij Johannes haar goud van kemelehoar aan, mit n leren raim om zied. Zien eterij beston oet sprinkhoanen en hunneg van wilde iemen. 05Oet Jeruzalem, oet hail Judea en t haile kontraain van Jordaan kwammen ze op hom òf. 06Ze luiten zok deupen in Jordaan en deden beliedenis van heur zunden. 07Ook hail wat Farizeeërs en Sadduceeërs kwammen zok deupen loaten. Mor dou hai heur zag, zee e: "Adderbrud! Wèl het joe wiesmoakt dat ie op dij menaaier straf ontlopen dij joe wacht? 08Loat mor ais vruchten zain doar joen bekeren oet bliekt. 09Moak joezulm nait wies dat ie zeggen kinnen: 'Wie stammen van Abraham òf.' Ik zeg joe dat God maans genog is om alderdeegs oet dizze vlinten kinder veur Abraham kommen te loaten. 10 Heksebiel ligt al kloar bie worrel van bomen. Elke boom dij gain goie vrucht dragt, wordt omkapt en in t vuur smeten. 11 Ik deup joe mit wotter as taiken van n nij levent. Mor achter mie aan komt ter ain dij maanzer is as ik. Ik bin nog te min om zien sandoalen te brengen. Dij zel joe deupen mit hillege Gaist en mit vuur. 12 Hai het zoadwaan in haand om t koorn zuver te schonen en veegt zien dörsdeel aan; t koorn slagt e op in zien schuur, mor t kaf zel e opbranden mit vuur dat nooit oetgaait." 13 Jezus ging van Galilea noar Jordaan tou om zok deur Johannes deupen te loaten. 14 Johannes perbaaierde hom der van òf te brengen: "Ik mout deur joe deupt worden," zee e, "en nou kom ie noar mie tou?" 15 "Dou t nou mor," antwoordde Jezus. "Op dizze menaaier mout wie ja aan haile gerechteghaid voldoun." Dou gaf Johannes tou. 16 Votdoalek noadat Jezus deupt was, stapte hai tou t wotter oet. En kiek, hemel ging open en Johannes zag God zien Gaist as n doef op hom deelstrieken. 17 Oet hemel kwam n stem: "Hai is mien laive zeun doar ik zo wies mit bin."

t Evengelie volgens Matteüs 04


01Dou wer Jezus deur Gaist noar woestijn brocht om deur duvel oetdoagd te worden. 02Noadat e vatteg doagen en vatteg nachten vast haar, kreeg e op t leste honger. 03Op dat ogenblik kwam oetdoager op hom tou. Dij zee: "As ie God zien Zeun binnen, zeg den ais tegen dij vlinten dat zai brood worden mouten." 04Mor Jezus antwoordde: "Der staait schreven: 'n Mensk zel nait enkeld van brood leven: hai leeft van elk woord dat oet mond van God komt.'" 05Dou nam duvel hom mit noar haailege stad tou en zette hom op raand van tempeldak. 06"As ie God zien Zeun binnen," zee e tegen hom, "spring hier den es òf. Der staait ja schreven: 'Hai zel zien engels veur joe bestellen en op heur handen zellen ze joe droagen, dat ie joen vout nait aan n vlint steuten zellen.'" 07Dou zee Jezus tegen hom: "Der staait ook schreven: 'Ie zellen de Heer, joen God, nait oetdoagen.'" 08Duvel nam hom nog ais mit noar n haile hoge baarg tou. Hai luit hom ale keunenkrieken van wereld zain mit aal heur pronk en pracht. 09"Dat zel k joe altmoal geven," zee e, "as ie veur mie op knijen valen en mie aanbeden doun." 10 Dou zee Jezus tegen hom: "Goa vot, soatan! Der staait ja schreven: 'Ie zellen de Heer, joen God, aanbeden en hom allain dainen.'" 11 Dou luit duvel hom mit vree en engels kwammen om hom te bedainen. 12 Dou Jezus vernam dat Johannes overleverd was, week e noar Galilea oet. 13 Hai ging nait in Nazaret wonen, mor vestegde zok in Kafarnaüm aan t meer, in kontrainen van Zebulon en Naftali. 14 Zo gebeurde wat deur profeet Jesaja zegd is: 15 "Laand van Zebulon, laand van Naftali, laand aan weg noar zee aan overkaant van Jordaan, Galilea, laand van haaidens: 16 t volk dat in t duustern zit, het n glìn licht zain, en veur wèl in t laand en in schaar van dood zatten, veur heur is n licht opgoan." 17 Van dou òf aan begunde Jezus te verkundegen: "Begun n nij levent. t Hemels keunenkriek is ja stoef bie." 18 Op n keer, dou hai bie t meer van Galilea langs laip, zag e twij bruiers dij heur net in t meer gooiden: Simon (doar ze ook Petrus tegen zeden) en Andreas. Viskerlu wazzen t. 19 "Tou, achter mie aan," zee e tegen heur, "den zel ik van joe viskerlu moaken dij mensken vangen." 20 Votdoalek luiten ze heur netten liggen en gingen mit hom mit. 21 n Èndje wieder zag e nog twij bruiers, Jakobus, Zebedeüs zien zeun, en zien bruier Johannes. Zai wazzen in boot mit heur voader Zebedeüs heur netten aan t noakieken. Jezus raip heur. 22 Zai luiten votdoalek schip en voader achter en gingen achter hom aan. 23 Jezus trok hail Galilea deur. Hai gaf onderricht in heur sinagoges, verkundegde bliede bosschop van t keunenkriek en muik aal heur zaiktes en kwoalen beter. 24 Hai wer alderdeegs bekend in hail Syrië. Ze brochten ale zaiken bie hom. Aan wat veur kwoalen en ploagen ze ook leden, kwam der nait op aan: alderdeegs dij bezeten wazzen, mensken dij aan touvalen leden en lu dij verlamd wazzen, hai muik ze altmoal beter. 25 n Haile tjucht mensken ging achter hom aan; ze kwammen oet Galilea, kontrainen van Dekapolis, Jeruzalem, Judea en overkaant van Jordaan.

t Evengelie volgens Matteüs 05


01Dou e aal t volk zag, ging e op baarg. Noadat e zitten goan was, kwammen zien leerlingen bie hom. 02Hai nam t woord en leerde heur:
03"Zoaleg dij aarm van gaist binnen: t hemels keunenkriek is heurent;

04zoaleg dij verdrait hebben: zai zellen troost worden;

05zoaleg dij zaachtmoudeg binnen: zai zellen eerde aarven;

06zoaleg dij honger en dörst noar gerechteghaid hebben: zai zellen zat genog kriegen;

07zoaleg dij omdenken hebben: mensken zellen ook omdenken mit heur hebben;

08zoaleg dij zuver van haart binnen: zai zellen God zain;

09zoaleg vredestichters: zai zellen kinder van God nuimd worden;

10 zoaleg dij achterheer zeten worden om gerechteghaid: t hemels keunenkriek is heurent.
11 Zoaleg bin iezulm, as ze joe oetschelden, op hoed zitten en joe op alderhande menaaiers belastern, om mie. 12 Wees ter deurhèn blied om en zing der op lös. In hemel wacht joe n riek loon. Zo hebben zai ja achter profeten véúr joe heer zeten. 13 Ie binnen t zolt veur eerde. Mor as t zolt ook laf wordt, hou zel dat ooit weer goud kommen? t Is ja naargens meer veur te bruken. Kinnen t allenneg mor votsmieten en deur mensken vertrappen loaten. 14 Ie binnen t licht veur wereld. n Stad boven op n baarg kin nait bezied blieven. 15 Ook steken mensken gain laamp aan en zetten dij onder spintvat. Nee, ze zetten hom op stander. Den geft e licht veur altmoal dij in hoes binnen. 16 Zo mout ie ook licht geven veur mensken. Den kinnen ze joen goie doaden zain en zellen ze joen Voader in hemel eer bewiezen. 17 Denk mor nait dat ik kommen bin om Wet en Profeten òf te schavven. Nee, ik bin nait kommen om òf te schavven mor òf te moaken. 18 Wis en woarachteg: veurdat t mit hemel en eerde gebeurd is, zel der gain stip of streepke van wet ofgoan. Eerst mout ales verbie wezen. 19 Dij ain van minste veurschriften ofschaft en mensken zó leert dij zel in t hemels keunenkriek nait in tel wezen. Mor dij ze dut en leert dij zel n grode noam hebben in t hemels keunenkriek. 20 Joa wis, dat zeg ik joe: as t mit joen gerechteghaid nait beter staait as mit Farizeeërs en schriftgeleerden heurent, denk den mor nait dat ie in t hemels keunenkriek kommen. 21 Ie hebben heurd dat tegen joen veurolden zegd is: 'Ie maggen gainent doodsloagen. Wèl of ain doodslagt, heurt veur t gerecht.' 22 Mor ik zeg joe: wèl vergrèld is op zien bruier heurt veur t gerecht. Wèl n aander oetmoakt veur 'stovvel' heurt veur Hoge Road. En wèl zegt: 'Doe bist gek' heurt in t hellevuur. 23 As ie joen goave noar t altoar brengen en t komt joe in t zin dat joen bruier wat tegen joe het, 24 loat joen goave doar den veur t altoar liggen. Goa hèn, moak t eerst goud mit joen bruier en ovver den joen goave. 25 Ie mouten goud akkedaaiern mit joen tegenstander. Gaauw, in tied dat ie nog mit hom onderwegens binnen! Zodat tegenstander joe nait veur rechter sleept en rechter joe aan plietsie oetlevert en ie in t gevang stopt worden. 26 Ik verzeker joe: ie zellen doar vervaast nait oetkommen veur en aleer ie ales betoald hebben. Tot aan leste sènt tou! 27 Ie hebben heurd dat ter zegd is: 'Ie zellen nait ontraauw wezen.' 28 Mor ik zeg joe: elkenain dij noar n aander zien vraauw kikt en slim begereg noar heur is, dij het in zien haart al mit heur ontraauw west. 29 As joen rechteroog joe stroekeln dut, rop hom der den oet en smiet hom vot. t Is ja beter veur joe dat ain van joen ledemoaten verloren gaait as dat ie mit n geef liggoam in hel smeten worden. 30 As joen rechterhaand joe stroekeln dut, haauw hom der den òf en smiet hom vot. t Is ja beter veur joe dat ain van joen ledemoaten verloren gaait as dat ie mit n geef liggoam in hel te laande kommen. 31 Der is ook nog zegd: 'Elkenain dij zien vraauw votsturen wil, mout heur n schaaidensakte mitgeven.' 32 Mor ik zeg joe: elkenain dij zien vraauw votstuurt om aander reden as dat ze ontraauw is, dij moakt heur tou n traauwbreekster. Elkenain dij n vraauw traauwt dij votstuurd is, pleegt ook traauwbreuk. 33 Ie hebben ook heurd dat tegen joen veurolden zegd is: 'Ie mouten joen aid nait breken, mor veur de Heer joen aiden holden.' 34 Mor ik zeg joe: dou haildaal gain aid. Bie hemel nait: dat is ja God zien troon. 35 Bie eerde nait: dat is ja zien voutenbaank. Bie Jeruzalem nait: dat is grode keunenk zien stad. 36 Bie joen aigen kop ook nait: ie kinnen ja gain ain hoarke wit of swaart worden loaten. 37 Mor: joen joa mout joa wezen, joen nee, nee. Wat doar nog bie komt, deugt nait. 38 Ie hebben heurd dat ter zegd is: 'n Oog veur n oog en n taand veur n taand.' 39 Mor ik zeg joe: weer joe nait tegen wèl joe dwaarszit. As ain joe n slag op aine waang verkocht, draai hom aander den ook tou. 40 As ain joe n perses aandut en as onderpaand joen hemd hebben wil, geef hom joen jak den ook. 41 As ain of aander joe der tou dwingt n kilometer zien pakkeloazie te droagen, loop den twij kilometer mit hom mit. 42 As ain joe wat vragt, geef hom dat. Wil ain wat van joe lainen, draai joe der den nait veur vot. 43 Ie hebben heurd dat ter zegd is: 'Ie mouten joen noaste laifhebben en joen vijand hoaten.' 44 Mor ik zeg joe: hol van joen vijanden en beed veur wèl joe achternoazitten. 45 Allenneg zó kin ie kinder wezen van joen Voader in hemel. Hai moakt ja dat zun opgaait over minne en goie lu, en dat t regent over deugdzoamen en deugennaiten. 46 As ie bloots holden van ain dij jóe geern mag, wat veur loon kin ie doarvan verwachten wezen? Dat doun tolboazen ook ja! 47 As ie bloots joen bruiers en zusters goidagzeggen, wat veur biezunders doun ie den? Doun haaidens dat nait krekt zo? 48 Ie mouten den aal volmoakt wezen, krekt as joen Voader in hemel volmoakt is.

t Evengelie volgens Matteüs 06


01Denk ter om dat ie joen gerechteghaid nait doun om op te valen bie mensken. Aans krieg ie gain loon van joen Voader in hemel. 02As ie zodounde n aarm mensk wat geven, loop ter den nait mit te koop zo as hugelders dat in sinagoge en op stroat doun. Zai doun dat bloots om eer van mensken te kriegen. Zekerwoar: dij hebben heur loon al beurd. 03Mor as ie n aarm mensk wat geven, mag joen linkerhaand nait waiten wat of rechter dut. 04Joen goaven blieven den bezied, en joen Voader dij wel zugt wat bezied zit, zel t goud mit joe moaken. 05As ie beden, mout ie nait wezen as hugelders. Dij stoan geern te beden in sinagoges en op hörns van plaainen dat ze opvalen bie mensken. Neem van mie aan: zai hebben heur loon al beurd. 06Mor as ie beden, goa den in hoes. Dou deur achter joe dicht en beed den tou joen Voader, dij deur gainain zain wordt. En joen Voader dij zugt wat bezied zit, zel t goud mit joe moaken. 07As ie beden, mout ie nait zo kwedeln as haaidens doun. Dij denken ja dat God beter noar heur lustert noargelang ze meer woorden bruken. 08Dou nait as zai! (God) joen Voader wait ja wat ie neudeg binnen nog veurdat ie hom der om vroagen. 09Zo mout ie beden: Voader van ons in hemel,
dat joen noam haailegd worden zel,

10 dat joen keunenkriek kommen mag, dat joen wil doan wordt
in wereld net as in hemel.

11 t Brood doar wie verlet om hebben, geef ons dat vandoag,

12 en reken ons nait tou wat wie verkeerd doun, net zo as wie vergeven elk dij ons wat aandut.

13 En breng ons nait in verlaaiden, mor wil van verlaaider ons verlözzen.
14 As ie ja aan mensken heur overtredens vergeven, zel joen Voader in hemel joe dat ook doun. 15 Mor as ie mensken nait vergeven, zel joen Voader joe joen overtredens ook nait vergeven. 16 As ie aan t vasten binnen, zet ter den gain toesterg gezicht bie net as hugelders. Dij vertrekken heur gezicht zo, dat mensken mor goud zain kinnen dat ze aan t vasten binnen. Neem van mie aan: zai hebben heur loon al beurd. 17 Zo mout ie nait doun! As ié aan t vasten binnen, dou den lekkere roek op en wask joen gezicht. 18 Den vernemen mensken nait dat ie aan t vasten binnen; bloots joen Voader, dij deur gainain zain wordt. En joen Voader dij zugt wat bezied zit, zel t goud mit joe moaken. 19 Kraab joe hier op wereld gain goud bie nkander doar mot en roust t aanvreten en doar daiven inbreken en gappen. 20 Nee, rap joe goud in hemel bie nkander. Doar vreten gain mot en gain roust ter aan en breken daiven nait in en gappen t. 21 Doar of joen goud is, doar is joen haart ook ja! 22 Laamp van t liggoam is t oog. Is joen oog zuver, den zel joen haile liggoam helder wezen. 23 Mor deugt joen oog nait, den is joen haile liggoam duuster. As zo dus t licht in joe oetgoan is, wat is t den duuster! 24 Gainent kin twij boazen dainen. Hai zel ain achteroetzetten en aander veurtrekken, of t mit ain holden en aander niks in reken hebben. Ie kinnen nait tougelieks God en Mammon dainen! 25 Doarom zeg ik joe: zit nait in zörg over joen etendrinken en over klaaier om aan te trekken. Per slöt van reken is t levent toch meer weerd as t etendrinken en is t liggoam meer weerd as klaaieroazie. 26 Kiek ais noar vogels in lucht. Ze zaaien nait, ze zichten nait en ze mennen ook nait. Toch vouert joen Voader in hemel heur. Ie binnen toch meer weerd as zai? 27 Wèl van joe kin mit prakkezaaiern zien tied van leven n èl laanger moaken? 28 En wat zit ie in zörg over wat ie aantrekken zellen? Mouten van bloumkes in t laand leren hou of dij gruien: waarken doun ze nait en spinnen ook nait. 29 Mor ik zeg joe: alderdeegs Salomo in aal zien stoatsie was nait ains zo mooi aantrokken as ain van dijent. 30 As God nou t gras op t laand dat ter vandoag nog staait en mörgen in ovent opbraand wordt zo aankledt, den zel e joe dat toch veul meer doun? Ie mozzen hom wat beter vertraauwen! 31 Doarom nait van dat benaauwde: 'Wat zel wie eten? Wat zel wie drinken? Wat zel wie aantrekken?' 32 Dat binnen aal dingen doar mensken van wereld zok drok om moaken. Joen Voader in hemel wait toch al laank dat ie doar aalmoal verlet om hebben. 33 Nee, ie mouten joe drok moaken om zien riek en gerechteghaid. Den krieg ie aal dij dingen boetendes. 34 Zit mor nait in zörg over mörgen: mörgen zel zien aigen zörgen hebben. Elke dag het al swoaregheden genogt.

t Evengelie volgens Matteüs 07


01Oordail nait over aandern, den zel der over joe ook nait oordaild worden. 02Krekt zo as ie ja bie t oordailen tewaarkgoan, zo zel over joe oordaild worden. Mit aigenste moat doar ie mit meten, zel ie weeromkriegen. 03Woarom zain ie splinter in joen bruier zien oog aal, mor baalk in joen aigen oog verneem ie nait? 04Hou duur ie toch tegen hom zeggen: 'Loat mie dij splinter ais tou joen oog oethoalen,' en ondertied zit ter n baalk in joen aigen oog! 05Hugelder dij ie binnen! Dou eerst baalk tou joen oog oet. Den zel ie schaarp genogt zain kinnen om splinter oet joen bruier zien oog te hoalen.

06Geef wat haaileg is nait aan honden. Gooi joen peerls nait veur swienen. Zai mozzen dij ais vertrappen en zok omdraaien en joe verroppen!

07Vroag en joe zel geven worden. Zuik en ie zellen vinden. Klop en veur joe zel opendoan worden.

08Elkenain dij vragt dij krigt ja, dij zöcht vindt en dij aanklopt zel opendoan worden. 09Is ter ain maank joe dij zien zeun n stain geven zel as e om brood vragt? 10 Of n slaang as e om vis vragt? 11 Nee hur! As ie den, hou min of ie ook binnen, goie goaven aan joen kinder te geven waiten, houveulstemeer zel joen hemelse Voader t goie geven aan heur dij hom doarom vroagen doun.

12 Doarom: zo as ie willen dat mensken joe doun, dou heur net zo. Doar kommen Wet en Profeten op deel.

13 Goa deur naauwe poort. Poort en pad dij noar ondergang laaiden, binnen ja roem en braid, en n bult goan dij weg langs. 14 Mor poort en pad dij noar t levent laaiden, binnen naauw en smaal. Mor n beetje kinnen dij vinden.

15 Paas veur vaalze profeten op! Vanboeten lieken t net schoapen, mor vanbinnen, binnen t wolven vergrèld op roppen. 16 Aan heur vruchten zel ie ze kennen: ie winnen toch gain droeven van n brommelbos of viegen van stiekels? 17 Zó is t toch: n goie boom dragt goie vruchten, mor n minne boom geft minne vruchten. 18 n Goie boom kin gain minne vruchten geven en n minne boom gain goient. 19 Elke boom dij gain goie vrucht geft, wordt omkapt en in t vuur smeten. 20 Aan heur vruchten zel ie ze kennen.

21 Nait elkenain dij tegen mie zegt: 'Heer! Heer!' komt in t hemels keunenkriek. Nee, bloots dij dut wat mien Voader in hemel wil. 22 Op dag van t oordail zellen veul lu tegen mie zeggen: 'Heer! Heer! Heb wie nait in joen noam God zien bosschop verkundegd; heb we nait in joen noam duvelse gaisten oetdreven en in joen noam hail wat wonders doan?' 23 En den zel ik heur t liekoet zeggen: 'Ik ken joe hail nait! Vot, tou mien ogen oet, deugennaiten dat ie binnen!'

24 Elk dij mie dit zeggen heurt en der noar dut, liekt op ain dij zien hoes baauwde op staingrond. 25 t Begunde te regen, t wotter broesde omdeel, t waaide n störm! Haile boudel kwam op t hoes te laande. Mor t zakte nait in nkander: t was ja op staingrond baauwd. 26 Elk dij mie dit zeggen heurt en der nait noar dut, liekt op n stomkop dij zien hoes op lös zaand baauwde. 27 t Begunde te regen, t wotter broesde omdeel, t waaide n störm! Dat batste aalmoal tegen dat hoes aan, en t hoes zakte in nkander: t was ain grode puunbult!"

28 Dou Jezus oetsproken was, ston t volk verhilderd over zien leren. 29 Hai dee dat ja as ain dij t veur t zeggen haar en nait zo as heur schriftgeleerden.

t Evengelie volgens Matteüs 08


01Hai kwam van baarg òf en n haile bult mensken gingen achter hom aan. 02Loat ter nou n meloatse man op hom ofkommen. Dij vaalt veur Jezus op knijen. "Heer, as ie willen," zegt e, "kin ie mie geef moaken!" 03Hai stook haand oet, kwam hom aan en zee: "Dat wil ik. Wor geef!" En op slag was meloatshaid over. 04"Denk ter om," zee Jezus tegen hom, "vertel der niks van. Tegen gainain! Loat priester noar joe kieken en breng t ovver dat Mozes veurschreven het. Den is t bewies leverd." 05Dou e tou Kafarnaüm inging, kwam der n kaptaain hom om hulp vroagen. 06"Mien knechtje ligt verlamd thoes, mit hellege pien," zee e. 07"Ik kom der aan!" antwoordde Jezus, "en zel hom beter moaken." 08Mor kaptaain weer: "Heer, ik bin t nait weerd dat ie bie mie over vlouer kommen. Mor zeg bloots ain woord en mien knechtje zel opkraben. 09Ikzulm stoa ja onder gezag en ik heb toch ook soldoaten onder mie. Zeg ik tegen d'ain: 'Goa doar en doar hèn!' den gaait e. En tegen d'aander: 'Kom hier!' den komt e. En as ik tegen mien knecht zeg: 'Dou dat!' den dut e t." 10 Dou Jezus dit heurde, ston e verboasd en zee tegen lu dij hom achternoalaipen: "Ik zeg joe: bie gainain in Israël bin ik zo'n vertraauw tegenkommen! 11 Joa, ik verzeker joe, n haile bult zellen tou t oosten en tou t westen oetkommen en aanschikken mit Abraham, Isaak en Jakob in t hemelriek. 12 Mor lu dij t keunenkriek ainlieks toudocht was, worden der oetsmeten, in t duustern doar boeten. Doar zellen ze schraiven en mit tanden knaarzen." 13 Jezus zee tegen kaptaain: "Goa mor noar hoes tou. t Mag mit joe goan zo as ie vertraauwen." En op dat aigenste ogenblik was knecht beter. 14 Jezus kwam in t hoes van Petrus en zag zien schoonmoeke mit koors op bèr liggen. 15 Hai pakte heur bie haand, en vot was koors. Zai kwam in t èn en bedainde hom. 16 Dou t oavend worden was, brochten zai veul lu bie hom dij bezeten wazzen. Mit n enkeld woord dreef hai kwoade gaisten oet. En dij der slim aan tou wazzen, muik e altemoal beter. 17 Deur dat aal wer woarhaid wat of profeet Jesaja zegd het: "Hai het ons swakheden op zok nomen en ons kwoalen het e droagen." 18 Dou Jezus veul volk om zok tou zag, bestelde hai heur vot te goan noar overkaant. 19 Der kwam n schriftgeleerde op hom òf. "Meester," zee e, "woar den ook noar tou, ik zel achter joe aan goan!" 20 Jezus zee tegen hom: "Vozzen hebben holen en vogels van hemel hebben nusten. Mor Menskenzeun het gain stee om zien kop deel te leggen." 21 Mor n aander, ain van zien leerlingen, zee tegen hom: "Heer, mag k eerst mien voader begroaven?" 22 "Goa achter mie aan," zee Jezus, "en loat doden heur doden begroaven." 23 Jezus stapte in boot en ale leerlingen gingen achter hom aan. 24 En begunt mie t doar op t meer nait inains balderachteg te störmen! Dat golven sluigen over haile boot hèn. Mor Jezus slaip deur ales hèn. 25 Zai muiken hom wakker. "Heer!" raipen ze, "red ons! Wie verzoepen!" 26 "Woarom bin ie baang?" zee e, "joen geleuf is mie nait veul weerd!" Dou kwam e in t èn en toalde wind en wotter stief tou. Dou wer t haile stil. 27 Mensken zeden verboasd: "Wat veur ain is dizzent dat ook wind en wotter noar hom lustern doun?" 28 Dou hai aan overkaant in kontrainen van Gardareners kommen was, kwammen hom twij bezeten lu oet grafsteden in muit. Zokke aibels gevoarleke lu dat gainent doar verbie duurde. 29 "Wat heb ie tegen ons in t zin, Zeun van God?" bèlkten zai. "Wil ie ons veurtiedeg tamtaaiern?" 30 Wied van heur vandoan laip n grode koppel swienen te waaiden. 31 Kwoaie gaisten vruigen hom (mit ale noadrok): "As ie ons oetdrieven willen, loat ons den in dij koppel swienen kroepen." 32 "Tou mor!" zee hai tegen heur. Zai gingen der oet, kropen in swienen en loat nou haile koppel bie staaile waand omdeel tou t meer in stoeven en verzoepen! 33 Swiendrievers gingen der vandeur, kwammen in stad en vertelden t haile verhoal. Ook van dij bezeten lu. 34 Haile stad laip Jezus in muit. Dou ze hom zagen, vruigen ze hom tou heur kontrainen oet te goan.

t Evengelie volgens Matteüs 09


01Hai stook mit boot t meer over en kwam in zien aigen stad. 02En kiek ais: lu brochten n lamme man noar hom tou. Hai lag op bèr. Jezus zag heur vertraauw en zee tegen lamme man: "Kop ter veur, beste man! Zunden binnen die vergeven." 03Paardie schriftgeleerden zeden onder nkander: "Dij man doar, lastert God!" 04Jezus zag wel wat of ze dochten. Hai zee: "Woarom heb ie zokke kwoaie gedachten? 05Wat is t makkelkste? Zeggen: zunden binnen die vergeven, of: stoan goan en lopen? 06Mor ik zel joe zain loaten dat Menskenzeun macht het in wereld zunden te vergeven" - dou zee e tegen dij lamme man: "Goa stoan! Pak dien bèr en goa noar hoes tou." 07Loat e nou stoan goan en noar hoes tou lopen! 08Mensken dij dat zagen stonden der versteld van. Ze prezen God dat e mensken zo'n macht geven haar. 09Jezus ging doarvandoan wieder. Hai zag ain bie t tolhoes zitten. Man haitte Matteüs. "Goa achter mie aan!" zee Jezus tegen hom. En hai kwam in t èn en ging achter hom aan. 10 Dou Jezus bie hom thoes zat te eten, schoven der n bult tolboazen en aander lu dij t mit wet nait zo naauw nammen, bie Jezus en zien leerlingen mit aan toavel. 11 Farizeeërs zagen dat en zeden tegen zien leerlingen: "Woarom et joen meester mit tolboazen en wetsovertreders?" 12 Hai heurde t en zee: "Wèl of niks mekaaiern, hebben gain verlet om n dokter, mor dij wat onder leden hebben aal. 13 Ie mouten onderhaand ais leren wat of t zeggen wil: 'Omdenken wil ik van joe. Gain ovvers!' Ik bin nait kommen om rechtveerdegen te nuigen mor zundoars." 14 Johannes zien leerlingen kwammen op hom tou: "Woarom vasten wie en Farizeeërs aal, mor joen leerlingen nait?" 15 Jezus zee tegen heur: "Kinnen gasten op n bruloft den verdrait hebben zolaank brudeman bie heur is? Mor der zel n tied kommen dat brudeman van heur votnomen is en dén zellen zai vasten. 16 Gain mensk stokt n old jak oet mit n nije lap. Opzette lap scheurt ja van t jak òf en scheur wordt slimmer. 17 Ook dut gainain nije wien in olde zakken. Dut e dat aal, den scheuren zakken. Wien lopt ter oet en zakken binnen ook weg. Nee, jonge wien dut men in nije zakken. Dén blieven ze aalbaaident goud." 18 Hai was nog mit heur aan proat dou n vernoame boas op hom tou kwam. Hai vuil veur hom deel. "Mien wichtje is net overleden," zee e, "tou, leg joen haand op heur en ze zel weer leven!" 19 Jezus kwam in t èn en ging mit zien leerlingen achter hom aan. 20 Nou was doar n vraauw dij al twaalf joar laank mit vluien te doun haar. Zai kwam van achtern op hom tou en kwam zeum van zien klaid aan. 21 "As ik ja bloots zien klaid aanroak, zel ik red wezen," zo zee ze bie zokzulm. 22 Mor Jezus draaide zok om, zag heur en zee: "Moud nait verlaizen, mien wicht! Dien geleuf het die red!" En vraauw was op slag hulpen. 23 Dou Jezus in vernoame boas zien hoes kwam, zag e de floitspeulers en n haile koppel jammernde mensken. 24 "Wiek joe!" zee e. "t Wichtje is ja nait sturven, mor ze slept!" Zai laagden hom oet. 25 Dou t volk der oetjagd was, ging hai tou t hoes in, pakte heur bie haand en t wichtje wer wakker. 26 En proat doarover ging dij haile kontraain deur. 27 In tied dat Jezus doarvandoan wieder raaisde, gingen twij blinde lu achter hom aan. "Heb omdenken mit ons, Zeun van David!" raipen ze. 28 Dou e in hoes goan was, kwammen dij blinde lu noar hom tou. "Vertraauw ie der op dat ik dit doun kin?" vruig Jezus heur. "Joa wis, Heer!" zeden ze. 29 Hai kwam heur ogen aan en zee: "Wat ie leuven, zel gebeuren!" 30 Dou gingen ogen heur open. Jezus stuupte heur stief in: "Paas ter veur op dat gainain t te waiten komt!" 31 Mor zai gingen vot en muiken hom in ale kontrainen bekend. 32 In tied dat zai votgingen, wer der n man bie hom brocht dij bezeten was. Hai kon ook niks zeggen. 33 Dou kwoaie gaist oetdreven was, begunde stomme man te proaten. t Volk zee verboasd: "Zukswat heb we in Israël nog nooit beleefd!" 34 Mor Farizeeërs zeden: "Deur kwoaie gaisten heur boas drift hai kwoaie gaisten oet!" 35 Zo trok Jezus deur loug en stad. In heur sinagoges gaf hai mensken onderricht. Hai verkundegde t grode nijs over t keunenkriek en muik ale zaiktes en ale kwoalen beter. 36 Dou hai aal dij mensken zag, kreeg e t slim mit heur te doun. Zai wazzen ja net n koppel schoapen, opjagd en zunder hedder. 37 "Der is n bult koorn riep," zee e tegen zien leerlingen, "mor aarbaiders het t nait over. 38 Ie maggen doarom boas van t laand wel beden dat e aarbaiders stuurt om te zichten."

t Evengelie volgens Matteüs 10


01Jezus raip zien twaalf leerlingen bie zok, gaf heur macht om kwoaie gaisten oet te drieven en ale zaikte en ale kwoal beter te moaken. 02Dij twaalf haiten zo: nummer ain Simon, doar ze ook wel Petrus tegen zeggen; den zien bruier Andreas en wieder Jakobus, Zebedeüs zien zeun, mit zien bruier Johannes; 03Filippus en Bartolomeüs; Tomas en tolboas Matteüs; Jakobus, Alfeüs zien zeun, en Taddeüs; 04Simon, mit bienoam Vrijhaidsstrieder, en Judas Iskariot, man dij Jezus verroaden het. 05Dizze twaalm werden deur Jezus op pad stuurd mit bosschop: "Kaant van haaidens nait op goan en nait in n stad goan doar Samaritanen wonen. 06Goa laiver noar ofdwoalde schoapen van t hoes Israël tou dij der min aan tou binnen. 07Onderwegens mout ie mensken aanzeggen: 't Keunenkriek van hemel is stoef bie!' 08Moak zaike lu beter, moak doden weer leventeg, meloatse mensken weer geef, drief kwoaie gaisten oet. Omsunt heb ie t kregen, omsunt mout ie t geven. 09Neem gain gold-, zulver- of kopergeld mit in buus, 10 gain pong veur onderwegens, gain twij hemdrokken, gain schounen en gain handstòk. Aarbaider is zien kost ja weerd. 11 En netgliek in wat veur stad of loug ie kommen, kiek den eerst bie wèl of ie t beste touholden kinnen. En blief doar aan joen ofraais tou. 12 Kom ie doar in hoes, geef t groutnis en wèns t vree. 13 As hoes t weerd is den mag joen vree der op deelkommen. Mor aans mag joen vree bie joe weeromkommen. 14 Willen ze joe der nait in loaten en waaigern ze noar joe te lustern, goa den tou dat hoes oet en bie dij stad vandoan en stub joen vouten òf. 15 Ik zeg joe: Sodom en Gomorra zellen der beter ofkommen op dag van t oordail as dij stad! Zekerwoar! 16 Denk ter om: ik stuur joe as schoapen middenmaank wolven. Wees doarom zo verzichteg as slangen en aargeloos as doeven. 17 Woar joe veur mensken! Zai zellen joe aan rechters oetlevern en joe in heur sinagoges mit sweep tamtaaiern. 18 Zai zellen joe veurbrengen veur stadholders en keunenks, om mie. Den zel ie veur heur en veur haaidens om mie getugen mouten. 19 Mor as ze joe oetlevern, mout ie der nait over inzitten hou of wat ie zeggen zellen. Op t aigenste ogenblik zel joe wel ingeven worden wat of ie zeggen mouten. 20 Ie binnen t ja nait dij t zeggen: joen Voader zien Gaist, dij sprekt in joe. 21 Aine bruier zel aander oetlevern en dood insturen. Alderdeegs voaders doun t zulfde mit heur kinder. Kinder zellen zok keren tegen heur olders en heur de dood aan doun. 22 Joa, elkenain zel joe hoaten, om mie. Mor wèl t tou t èn tou oetholdt, dij zel t levent ter òf redden. 23 Zitten ze achter joe heer in d'aine stad, noagel der oet noar d'aander tou. Neem mor van mie aan: Menskenzeun zel kommen veur en aleer ie ale steden in Israël bie langs west hebben. 24 Leerling staait nait boven zien meester of knecht boven zien boas. 25 Leerling mout blied wezen as e zo wied komt as zien meester en knecht zo wied as zien boas. As ze boas van t hoes al oetmoaken veur Beëlzebul, houveulstemeer zellen ze dat zien volk nait doun. 26 Wees doarom mor nait baang veur heur. Der is ja niks ofdekt of t zel bloot kommen en niks achterholden of t zel bekend worden. 27 Aal wat ik joe zeg bie duustern, mout ie bie lichten zeggen. Aal wat of ie joe in t oor flustern heuren, mout ie van doaken òf oetbezunen! 28 Wees nait baang veur heur, dij t liggoam wél ombrengen kinnen, mor zail nait. Wees laiver baang veur hom dij baaident, liggoam en zail, vernailen kin in hel. 29 Dounen muskes nait n stuver de twij? Toch valen ze gainain van baaident omdeel boeten joen Voader om. 30 En hoaren op joen kop binnen alderdeegs altmoal teld. 31 Wees doarom nait baang: ie binnen meer weerd as n haile tjucht muskes. 32 Elkenain dij der tegen mensken over veur oetkomt dat e bie mie heurt, veur dij zel ik oetkommen veur mien Voader dij in hemel is. 33 Mor wèl of mie tegen mensken over nait kennen wil, dij zel ik ook nait kennen willen veur mien Voader in hemel. 34 Haar ie docht dat ik in wereld vree brengen zol? Gain denken aan! Ik breng gain vree, mor t sweerd. 35 Ik bin kommen om n kiel te drieven tussen voader en zeun, tussen moeke en dochter en tussen schoonmoeke en schoondochter. 36 Joa, lu dij sib tou nkander binnen, zellen nkanders vijanden worden. 37 Wèl meer van zien pa of zien moeke holdt as van mie is veur mie niks weerd. Ook wèl zien zeun of zien dochter laiver het, is veur mie niks weerd. 38 Net zo min is veur mie niks weerd dij zien kruus nait op nek nemt en achter mie aan gaait. 39 Wèl aan zien levent vastholdt, zel t verlaizen. Mor wèl of zien levent verlust om mie, dij zel t vinden. 40 Wèl of joe der in let, let mie der in. En wèl of mie der in let, dij let hom der in dij mie stuurd het. 41 Wèl of n profeet der in let omreden t is n profeet, dij zel t loon van n profeet kriegen. Wèl of n rechtveerdege der in let omreden hai is rechtveerdeg, dij zel t loon van n rechtveerdege kriegen. 42 Wèl of aan ain van dizze lutjekes wat geft, ook al is t mor n napke kold wotter, omreden hai is n leerling, zien loon zel e wis nait mislopen. Neem dat mor van mie aan!"

t Evengelie volgens Matteüs 11


01Dou Jezus kloar was mit t geven van odders aan zien twaalf leerlingen, raaisde hai doarvandoan om in heur steden te onderrichten en te verkundegen.

02Johannes, dij nog altied in gevangenis zat mout ie waiten, heurde over de Christus zien waark. Hai stuurde gounent van zien leerlingen noar hom tou. Ze zollen vroagen: 03"Bin ie man dij kommen zol, of mout we nog op n aander wachten?" 04"Goa noar Johannes weerom," zee Jezus tegen heur, "en vertel hom wat ie heurd en zain hebben: 05blinden kinnen weer zain. Lammen lopen weer. Meloatse lu worden weer geef. Doven heuren weer. Doden worden opwekt. Aarme lu kriegen t evengelie. 06Gelokkeg, wèl zok nait aan mie aargert."

07Dou ze weer votgingen, begunde Jezus tegen t volk over Johannes te zeggen: "Woar bin ie in woestijn op ofgoan? Wat wol ie doar zain? Raait dat deur wind hènneweer zuit? 08Mor woar bin ie den aal op ofgoan? Op n mensk mit weelderge klaaier aan? Dij mooi aantrokken binnen, wonen in pelaaizen van keunenks. 09Mor wat wol ie den toch zain? n Profeet? Joa, ik zeg joe: hai is alderdeegs meer as n profeet. 10 Hai is t over wèl of schreven staait: 'Denk ter om! Ik stuur mien bode veur joe oet dij joen weg veur joe kloarmoaken zel.' 11 Zekerwoar, ik zeg joe: maank ale mensken dij geboren binnen, is gainain groder as Johannes. Mor lutjeste in God zien keunenkriek is groder as hai!

12 Vanòf Johannes zien tied aan nou tou het t keunenkriek van hemel t swoar te verduren en elkenain perbaaiert ter mit geweld in te kommen. 13 Wet en ale profeten aan Johannes tou hebben dat in t veuren al zegd. 14 En as ie t nou mor aannemen willen: Johannes is Elia dij kommen zel. 15 Wèl oren het, mout ter ook mit lustern!

16 Woar zel ik mensken van nou mit vergelieken? t Binnen net kinder dij op maart aan t speulen binnen. Aine ploug ropt tegen aander:
17 'Veur joe heb wie floten, mor daanst heb ie nait. En treurlaidjes zongen, toch heb ie nait schraifd.'


18 Johannes de Deuper is ja kommen. At gain brood en dronk gain wien. En ze zeggen: 'Hai is deur duvel bezeten!' 19 Menskenzeun is kommen. At en dronk aal. En ze zeggen: 'Kiek dij vreterd en dij zoeperd ais! n Vrund van tolboazen en zundoars!' Wieshaid overtuugt deur wat ze dut."

20 Dou begunde hai de lougen oet te vetern doar e mainste wonders doan haar zunder dat ze der aans van werden. 21 "Wacht mor, Chorazin! Wacht mor, Betsaïda! As in Tyrus en Sidon aigenste wonders doan wazzen as bie joe, den haren ze al laank in zak en aask zeten en zok bekeerd. 22 Mor ik zeg joe: op dag van t oordail zellen Tyrus en Sidon der beter ofkommen as ie! 23 En den doe, Kafarnaüm! Mainst dastoe aan hemel tou optild worden zelst? In t dodenriek zelst deelvalen! As in Sodom aigenste wonders doan wazzen as bie joe, den zol t aan vandoag tou nog bestoan! 24 Mor ik verzeker joe: op dag van t oordail zel t laand van Sidon der beter ofkommen as ie!"

25 In dij tied zee Jezus: "Ik daank joe, Voader, Heer van hemel en van eerde, dat ie aan gewone mensken zain loaten hebben wat ie veur wieze en verstandege lu bezied holden hebben. 26 Joa, Voader, zo wol ie t ja hebben.

27 Mien Voader het mie t aal in handen geven. Gainain wait wèl of Zeun is, as allenneg Voader. En gainain wait wèl of Voader is, as allenneg Zeun en dijent dij Zeun dat kundeg moaken wil.

28 Aal dij doeknekt goan onder swoare drok: kom bie mie! Ik zel joe rust geven. 29 Neem mien juk op scholders en leer van mie. Ik bin ja zaachtmoudeg en beschaaiden. Zo zel ie rust vinden veur joen gemoud. 30 t Juk dat ik joe opleg, is ja makkelk te rizzen en mien last dij ik joe te droagen geef, is ja licht."

t Evengelie volgens Matteüs 12


01Op n sabbat laip Jezus deur stokken koorn hèn. Zien leerlingen werden gammel. Ze begunden oaren òf te strupen en atten t koorn op. 02Farizeeërs zagen dat. Ze zeden tegen hom: "Kiek toch ais! Joen leerlingen doun wat, dat op sabbat nait mag!" 03Hai antwoordde heur: "Heb ie den nait lezen wat of David doan het dou hai en zien manlu honger kregen? 04Hai ging in God zien hoes en at mit zien manlu broden op dij op t altoar laggen. Dat mog e toch nait doun? En zien manlu toch net zo min? Priesters maggen dij toch allenneg mor opeten? 05Of heb ie nait lezen in wet dat priesters dij op sabbat in tempel dainstdoun, aal sabbatswet overtreden, mor dat heur t nait aanrekend wordt? 06Mor ik zeg joe: hier gaait t om meer as allain om tempel. 07As ie begrepen haren wat of t betaikent: 'Barmhaarteghaid, doar gaait mie t om, nait om ovvers,' den haar ie onschuldege lu nait veroordaild. 08Menskenzeun is ja boas over sabbat!"

09Hai ging doarvandoan wieder en kwam bie heur in sinagoge. 10 Doar was net ain mit n verschrompelde haand. Ze vruigen hom: "Mag je op sabbat wel mensken beter moaken?" Ze wollen hom ja aanbrengen. 11 "Heur ais!" zee e. "Ain van joe het n schoap. Dij vaalt in n koel. Op sabbat! Zol e t daaier den nait vot tou koel oettrekken? 12 n Mensk is toch zeker veul en veul meer weerd as n schoap? Doarom mag ie ook op sabbat mensken beter moaken."

13 Dou zee e tegen man: "Steek joen haand ais oet!" Dat dee e en dij haand wer krekt zo zond as aander. 14 Farizeeërs gingen tou sinagoge oet en beroadden zok hou of ze hom om haals brengen konden. 15 Mor Jezus haar dat deur en week doarom oet noar n aander stee. n Tjucht volk ging achter hom aan. Hai muik aal heur zaiken beter, 16 en wol nait lieden dat ze hom kundeg muiken. 17 Zo wer woarhaid wat profeet Jesaja zegd het:
18 "Kiek, mien knecht, dij ik oetkeurd heb: mien laiverd, n mensk noar mien haart.
Mien Gaist leg ik op hom,
haaidens zel e t oordail verkundegen.

19 Gain roezie zel e moaken of bèlken, zien stem zellen ze op stroat nait heuren.

20 t Raait dat knikt is, zel e nait breken, pit dij kwaalmt, zel e nait doven,
aleer hai t recht winnen loaten het.

21 Haaidens zellen op zien noam heur hoop zetten."

22 Op n keer wer der ain bie hom brocht dij bezeten was. Boetendes was e blind en kon e ook nait proaten. Jezus muik hom beter: man kon weer proaten en weer zain. 23 Aal t volk ston der versteld van. "Dit is David zien Zeun toch nait?" zeden ze. 24 Farizeeërs heurden dat. "Dizze man," zeden ze, "kin allenneg kwoaie gaisten oetdrieven mit behulp van Beëlzebul, kwoaie gaisten heur boas." 25 Mor Jezus haar wel deur wat of ze in t zin haren en zee tegen Farizeeërs: "Elk riek doar twijspaalk is, gaait verloren en gain stad of femilie doar twijspaalk is, zel bestoan blieven. 26 As aine soatan aander soatan oetdrift, rakt e mit zokzulm in twijspaalk. Hou zel zien riek den standholden kinnen? 27 Ie beweren dat ik mit behulp van Beëlzebul kwoaie gaisten oetdrief. Mor zeg mie den ais, mit behulp van wèl drieven joen aigen mensken ze oet? Doarom zellen ze zulm rechters over joe wezen. 28 Mor as ik mit behulp van God zien Gaist kwoaie gaisten oetdrief, den is God zien keunenkriek aan joe toukommen. 29 Aans zegd: hou kin ain bie n staarke kerel inbreken en zien hoesgroad stelen? Eerst zel e den toch wel dij staarke kerel vastbinden mouten! Den eerst zel e zien hoes leeghoalen kinnen. 30 Dij t nait mit mie holdt, staait tegen mie. Dij nait mit mie schoapen bie nkander drift, dij jagt ze oetnkander. 31 Doarom zeg ik joe: ale kwoad zel mensken vergeven worden, alderdeegs as ze God lèlk moaken. Mor dij hillege Gaist op t woord brengt dij zel t nooit vergeven worden. 32 As ain Menskenzeun op t woord brengt dat zel hom vergeven worden. Mor as ain hillege Gaist lèlk moakt den zel hom dat nait vergeven worden. Nou nait en nooit nait!

33 Stel dat boom goud is, den binnen der ook goie vruchten. Is boom zaik, den binnen zien vruchten krekt zo. Aan zien vruchten ken wie boom ja! 34 Adderbrud! Hou kin ie wat gouds zeggen, deugennaiten? Doar t haart vol van is, doar lopt mond ja van over. 35 n Goud mensk brengt oet goie veurroad goie zoaken veurndag, en n min mensk oet minne veurroad minne dingen. 36 Ik verzeker joe, op dag van t oordail zellen mensken rekenschop geven van elk weerdeloos woord dat ze zegd hebben. 37 Vanwegens joen aigen woorden zel ie vrijsproken worden en vanwegens joen aigen woorden zel ie veroordaild worden."

38 "Meester!" zeden gounent van schriftgeleerden en Farizeeërs tegen hom, "loat ons ais n taiken zain!" 39 Jezus antwoordde heur: "Min goud dat mor aanklongelt en mor vragt om n taiken! Ie zellen gain aander te zain kriegen as profeet Jona zienent. 40 Krekt as Jona drij doagen en drij nachten in t lief van t zeemonster zeten het, krekt zo zel Menskenzeun drij doagen en drij nachten in schoot van eerde zitten. 41 Lu van Nineve zellen op dag van t oordail in t èn kommen tougelieks mit dizze generoatsie. Ze zellen heur veroordailen. Zai hebben zok ja bekeerd noa Jona zien bosschop. Kiek! Hier staait ain dij groder is as Jona. 42 Keunegin oet t zuden zel op dag van t oordail oproupen worden tougelieks mit dizze generoatsie en dij veroordailen. Zai is ja kommen van t oetèn van wereld om noar Salomo zien wieshaid te lustern. Nou den! Ain dij groder is as Salomo staait hier!

43 Zo gaauw as n kwoaie gaist tou n mensk oetvoaren is, swindt e om deur dreuge kontrainen. Hai zöcht noar n vaast stee. As hai dij nait vinden kin, zegt e: 44 'Ik goa weerom noar mien hoes tou doar ik heerkommen bin!' As e doar komt, vindt hai t hoes leeg, hemmeld en aan kaant. 45 Den hoalt e der nog zeuven aander gaisten bie, nog gemainer as haizulm. Dij nemen doar heur intrek en blieven der wonen. Den is dij man der op t lest nog slimmer aan tou as veurtied. Krekt zo zel t goan mit dizze minne generoatsie."

46 In tied dat e t volk nog tousprak, stonden zien moeke en zien bruiers boetendeur te wachten. Ze wollen mit hom proaten. 47 Ain zee tegen hom: "Joen moeke en joen bruiers stoan boeten te wachten. Ze willen joe geern even hebben." 48 "Wèl is mien moeke en wèl binnen mien bruiers?" zee Jezus tegen man. 49 Hai wees noar zien leerlingen. "Kiek!" zee e, "doar heb ie mien moeke en mien bruiers. 50 Dij dut wat of mien Voader in hemel wil, dat is mien bruier, mien zuster en mien moeke."

t Evengelie volgens Matteüs 13


01Op dij dag ging Jezus tou t hoes oet en ging aan t meer zitten. 02Der kwam zo'n koppel volk om hom toustoan dat e in n boot stapte. Doar ging e in zitten en aal t volk bleef op kaant van waal stoan. 03Hai vertelde heur veul en bruukte doarbie geliekenizzen: "Der was ais n boer dij ging aan t zaaien. 04Bie t zaaien vuil n dail bie t pad langs. Dou kwammen der vogels aan en dij pikten t op. 05n Aander paart kwam in staingrond te laande. Doar lag mor n beetje eer. t Zoad kwam al gaauw op: t lag ja nait daip. 06Mor dou zun opkommen was, verschruide en verdreugde t, omreden t haar ja gain worrels zet. 07Weer n aander dail vuil maank stiekels. Dij kwammen tougelieks op en smoorden t zoad. 08Weer n aander dail vuil in goie grond. Dou dat opkommen was, smeet t honderd, sesteg of dattegmoal zoveul op. 09Wèl oren het, mout ter ook mit lustern!" 10 Leerlingen kwammen Jezus vroagen: "Woarom bruuk ie geliekenizzen as ie mensken toutoalen?" 11 Hai antwoordde heur: "Joe is t gund gehaaimen van God zien riek te kennen, mor heur nait. 12 Wèl ja wat het, krigt nog tou, zodat e meer as zat het. Mor wèl niks of naks het, dij zel ook nog ofpakt worden wat of e het. 13 Doarom bruuk ik geliekenizzen as ik heur toutoal. Hou of zai ook kieken, ze zain ja niks. En hou of zai ook lustern, ze begriepen nait. 14 Zo wordt woarhaid wat of Jesaja profetaaierd het: 'Luster zo goud as ie kinnen,
verstoan zel ie nait.
Kiek zo schaarp as ie willen,
zain zel ie nait.

15 t Haart van dit volk is verstaind, mit heur oren willen ze mor naauw heuren
en heur ogen hebben ze dichtknepen.
Aans zollen ze ja zain mit heur ogen
en heuren mit heur oren,
ze zollen inzicht kriegen,
tou inkeer kommen
en deur mie beter moakt worden.'
16 Mor wat heb ie n gelok dat ie mit joen ogen zain en mit joen oren heuren. 17 Ik zeg joe: veul profeten en rechtveerdege lu haren geern zain wild wat of ie zain, mor ze kregen t nait te zain. Ze haren geern heuren wild wat of ie heuren, mor ze hebben t nait te heuren kregen. 18 Luster nou goud wat of geliekenis van zaaier maint. 19 Ain dij bosschop van t keunenkriek heurt zunder hom te begriepen, liekt op t zoad dat bie t pad langs streud is. Den komt duvel en pikt vot wat in zien haart oetzaaid is. 20 t Zoad dat op staingrond te laande kwam, slagt op ain dij bosschop heurt en hom votdoalek mit bliedschop aannemt. 21 Mor t het bie hom nait daip worrel schoten. t Is n mensk van n ogenslag. As e in verdrokken komt of achternoazeten wordt, vaalt e votdoalek weer òf. 22 t Zoad dat maank stiekels zaaid is doar wordt ain mit bedould dij t woord wel heurt, mor wereld mit zien zörg, en riekdom mit zien bekukelderij, smoren bosschop. Hai dragt gain vrucht. 23 t Zoad dat in goie grond terechtkomt, slagt op dijent dij bosschop heuren en onder t verstand kriegen. Dij droagen ook vruchten: d'ain honderd-, d'aander sesteg- en weer n aander dattegmoal zoveul." 24 Jezus vertelde heur nog n aander geliekenis: "t Is mit t hemels keunenkriek krekt as mit n boer dij goud zoad zaaid haar op zien laand. 25 Mor in tied dat elkenain slaip, kwam zien vijand en zaaide roet maank t koorn en verswon weer. 26 Dou t koorn opkwam en vrucht zetten dee, kwam t roet ook veurndag. 27 Boer zien aarbaiders kwammen bie hom en vruigen: 'Boas, heb ie wel goud zoad op joen laand zaaid? Woar komt aans aal dat roet vandoan?' 28 Hai zee tegen heur: 'Dat het n vijand doan!' Aarbaiders zeden: 'Zel wie t ter den mor oetroppen en bie nkander pakken?' 29 'Nee, nait doun!' zee e. 'As ie t roet ter oetroppen, trek ie tougelieks koorn der ook mit oet. 30 Loat t mor mit zien baaident opgruien tou tied van maaien en mennen. Den zel ik tegen zichters zeggen: 'Pak eerst t roet bie nkander. Moak ter mor bozzen van om te verbranden. Mor sloag waait in schuur op.''" 31 Hai vertelde heur nog n geliekenis: "t Hemels keunenkriek liekt op n mosterdzoadje dat ain in zien toen zaaide. 32 t Mag t lutjeste wezen van ale zoad, mor as t ainmoal oetgruid is, is t groder as stroeken en t wordt n boom. Vogels kinnen in zien takken nuzzeln." 33 Nog n aander geliekenis vertelde hai heur: "God zien riek is krekt as zoerdaig. n Vraauw pakt ter wat van en dut dat in drij kop waaitenmeel, net zo laank tot t meel haildaal rezen is." 34 Dat aal vertelde Jezus aan t volk in geliekenizzen. Der zunder vertelde hai heur niks. 35 Zo wer woarhaid wat of profeet zegd het: "Ik zel spreken in geliekenizzen; ik zel kundeg moaken wat of bezied zat sunt t begun van wereld òf." 36 Dou stuurde Jezus t volk vot en ging noar hoes tou. Leerlingen kwammen bie hom en vruigen: "Leg ons nou ais oet wat of ie bedoulen mit dat roet op t laand." 37 Hai ging der as volgt op in: "Man dij t goie zoad oetzaaide is Menskenzeun. 38 t Baauwlaand is wereld, t goie zoad dat binnen kinder dij bie t keunenkriek heuren. t Roet dat binnen kinder dij bie duvel heuren. 39 Vijand dij t zaaid het, is duvel. t Maaien en mennen is t leste bedrief van t wereldspul. Zichters binnen engels. 40 Krekt zo as t roet bie nkander haarkt wordt en in brand stoken, zo zel t ter heergoan in t èn van wereld. 41 Menskenzeun zel zien engels der op oetsturen en ze zellen oet zien keunenkriek aal bie nkander brengen wat tou kwoad aanzet en aal dij kwoad doun! 42 Engels zellen heur in luchtende ovent smieten. Doar zellen ze jammern en mit tanden knaarzen! 43 Mor rechtveerdege lu zellen stroalen as zun in heur Voader zien riek. Wèl oren het, mout ter ook mit lustern! 44 t Hemels keunenkriek is as n schat dij in grond zit. Ain von hom en stopte hom bezied. Hai was zo blied dat e aal wat of e haar verkochde. En mit dat geld kochde hai t stok laand. 45 t Gaait mit t hemels keunenkriek krekt as mit n kiepkerel dij oet is op mooie peerls. 46 Op n goie dag zugt hai n haile kostboare. Den verkochde hai ales wat e haar om dij peerl te kopen. 47 t Is mit t hemels keunenkriek krekt as mit n sleepnet. Dij is in zee deelloaten en hai brengt hakkemak en nikkenak bie nkander. 48 As e vol is, trekken ze hom op kaant van waal. Ze goan der bie zitten, doun goien bie nkander in körven en t minne goud smieten ze vot. 49 Zo zel t ter omweg goan bie t èn van tied. Engels zellen der op oettrekken en hoalen minnen maank goien vandoan. 50 Ze zellen ze in luchtende ovent smieten. Doar zel n jammern en tandenknaarzen wezen van wonder en geweld. 51 Heb ie dit altmoal begrepen?" vruig Jezus. "Joa wis!" zeden ze. 52 Hai zee tegen heur: "Doarom liekt elke schriftgeleerde dij grepen is deur t hemels keunenkriek op n hoesvoader dij oet zien veurroad nij en old veurndag hoalt." 53 Dou Jezus dizze geliekenizzen altmoal verteld haar, ging e doarvandoan. 54 Hai ging noar stad tou doar zien volk woonde. Doar gaf e onderwies in heur sinagoge. Hai leerde heur zo dat lu van verboazen zeden: "Woar het e dij wieshaid en dij kracht heer? 55 Dit is toch ain van timmerman? Zien moeke is Maria toch? En Jakobus, Jozef, Simon en Juda binnen zien bruiers toch? 56 Zien zusters wonen toch altmoal bie ons? Woar het e dat den aal heer?" 57 Ze aargerden zok aan hom. Mor Jezus zee tegen heur: "n Profeet is naargens minder in reken as in zien aigen stad en bie zien aigen volk." 58 Doar het e den ook nait veul machtege doaden oetricht vanwege heur gebrek aan vertraauw.

t Evengelie volgens Matteüs 14


01In dij tied heurde vörrelkeunenk Herodes wat over Jezus verteld wer. 02Hai zee tegen zien knechten: "Dat is Johannes de Deuper! Hai is oet doden opwekt en doarom waarken dij krachten in hom." 03Herodes haar Johannes ja oppakken loaten en aan kettens legd. Hai haar hom in t gevang opsloten om Herodias, vraauw van zien bruier Filippus. 04Johannes haar tegen hom zegd: "Ie maggen heur nait as joen vraauw hebben." 05Hai wol Johannes ainlieks van kaant moaken, mor om t volk duurde hai dat nait aan. Zai dochten ja dat e n profeet was. 06Mor dou Herodes joareg was, daansde Herodias heur dochter wat veur gasten en dat was Herodes zo braid noar t zin 07dat e zee: "Kinst kriegen wastoe wilst! k Dou der n aid op!" 08Dou zee t wicht: "Geef mie hier op n schuddel kop van Johannes de Deuper!" Heur moeke haar heur ja opsteukeld. 09Hou stoer keunenk t ter ook mit haar, hai bestelde om dij aan heur te geven. Hai haar der ja n aid op doan doar ale gasten bie wazzen. 10 Hai luit Johannes in t gevang kop ofhaauwen. 11 Kop wer op n schuddel aan t wicht geven. Dij brochde hom noar heur moeke tou. 12 Johannes zien leerlingen gingen noar gevangenis, huilen t liek op en begruiven hom. Dou brochten ze tieden aan Jezus. 13 Dou Jezus dit heurd haar, stapte hai in boot en ging noar n ainzoam stee tou doar e allenneg wezen kon. Mor t volk heurde dit en ze kwammen tou steden oet en gingen over laand achter hom aan. 14 Dou e tou boot oetstapte, zag e n haile koppel volk. Hai kreeg slim mit heur te doun en muik heur zaiken beter. 15 Tegen oavend kwammen leerlingen hom zeggen: "t Is hier n ainzoam stee en t is al loat worden. Stuur t volk vot. Den kinnen ze in heur aigen loug eterij kopen." 16 "Ze huiven nait votgoan," zee Jezus. "Zörg ie der mor veur dat ze te eten kriegen." 17 "Wie hebben aans niks bie ons as vief broden en twij viskes," zeden ze. 18 "Breng dij hier mor," zee e. 19 Hai bestelde heur altmoal, dat ze zollen in t gras zitten goan. Hai pakte dij vief broden en dij twij viskes, keek noar hemel op en beedde zegen der over. Hai brook broden, gaf dij aan leerlingen en leerlingen gavven dij weer deur aan mensken. 20 Ze atten heur altmoal zat. Brokken dij over wazzen, huilen ze op: twaalf körfvol. 21 Der wazzen doar, vraauwlu en kinder nait mitrekend, zo'n viefdoezend man dij eten hebben. 22 Vot noatied bestelde Jezus zien leerlingen in boot te goan en veur hom oet noar aanderkaant te voaren. Hai zol in tied mensken noar hoes tou sturen. 23 Dou e t volk votstuurd haar, ging e bie baarg omhoog om in aineghaid te beden. t Was al oavend worden en hai was doar haildaal allain. 24 Boot was al n hail èn van waal òf en haar slim te lieden van golven. Wind was ja tegen. 25 Tussen drij en zès uur snaachts kwam e over t meer noar heur tou lopen. 26 Leerlingen zagen hom over t meer aankommen. Ze ruiken haildaal oetstuur. "n Spouk!" raipen ze en bèlkten t oet, zo kèl werden ze. 27 Votdoalek raip Jezus heur tou: "Hol keroazie! Ik bin t! Nait benaauwd wezen!" 28 Petrus zee: "Heer, as ie t binnen, zeg den dat ik over t wotter hèn bie joe kommen mout!" 29 "Kom mor!" zee e. Petrus stapte tou boot oet en laip over t wotter hèn noar Jezus tou. 30 Mor dou e vernam hou zo'n poest wind of ter ston, wer e benaauwd in hoed. Hai begunde te zinken en raip: "Heer, help mie toch!" 31 Jezus stook op slag zien haand oet en greep hom beet. "Dien vertraauw is mie nait veul weerd!" zee e. "Woarom bist begund te twieveln?" 32 Dou ze in boot stapt wazzen, ging wind liggen. 33 Lu in boot vuilen veur hom op knijen en zeden: "Ie binnen God zien Zeun! Zekerwoar!" 34 Dou ze noar overkaant voaren wazzen, kwammen ze in kontrainen van Gennesaret aan waal. 35 Votdoalek dou lu van dat loug zagen dat hai t was, stuurden ze tieden in aal dij kontrainen. Mensken brochten ale lu dij slim lebait wazzen noar hom tou. 36 Ze vruigen hom of zaiken allenneg mor toefke van zien klaid aankommen moggen. En elkenain dij dat dee, wer beter.

t Evengelie volgens Matteüs 15


01Dou kwammen der oet Jeruzalem Farizeeërs en schriftgeleerden bie Jezus. Ze vruigen: 02"Woarom doun joen leerlingen nait wat of ons veurolden aaltied deden? Ze wasken heur handen ja nait veur t broodeten!" 03"En ie den?" zee hai. "Woarom hol ie joe nait aan God zien gebod, mor hol ie aal vaast aan wat of joen veurolden deden? 04God het ja zegd: 'Hol joen pa en moeke in eren' en 'Wèl zien pa of moeke vervlökt, mout doodmoakt worden.' 05Mor ie moaken der van: 'Wèl of tegen zien pa of moeke zegt: "Woar of ik joe mit helpen kind haar dat heb k as n ovver votgeven,'" dij huift zien pa of moeke nait in eren holden. 06Zo heb ie God zien gebod kracht ofnomen omwille van wat of joen veurolden deden. 07Kemediespeulers bin ie! Jesaja haar geliek dou e over joe zegd het:
08'Dit volk eert mie mit zien mond, mor heur haart is wied van mie òf.

09Dat ze mie eren, het niks om hakken, wat of zai veur woarhaid oetgeven,
binnen allain mor menskengeboden.'"


10 Dou e t volk bie zok roupen haar, zee e tegen heur: "Luster en begriep mie goud! 11 Nait wat of tou mond ingaait, nee, wat of ter oetkomt, dát moakt ain onnuur!"

12 Leerlingen kwammen bie hom. "Wait ie wel," zeden ze, "dat Farizeeërs zok aargerd hebben dou ze joe dat zeggen heurden?" 13 Hai antwoordde: "Ale pootgoud dat mien Voader in hemel nait poot het, zel der oetropt worden. 14 Loat dij lu mor geworden! Zulm binnen ze blind en willen aander blinde lu t pad wiezen. En as d'aine blinde d'aander bie haand pakt, valen baaident in n koel." 15 "Leg ons dij geliekenis ais oet," zee Petrus tegen hom.

16 "Heb ie der ook nog aaltied gain besef van?" vruig e. 17 "Begriep ie nait dat aal wat of tou mond ingaait in moag te laande komt en der op t gemak weer oetkomt? 18 Mor dat wat tou mond oetgaait, komt tou t haart oet, en dát moakt mensken onnuur. 19 Oet t haart kommen ja minne gedachten, moord, traauwbreuk, ontucht, daiverij, vaalze verkloarens en godslastern. 20 Dát binnen de dingen dij n mensk onnuur moaken. Mor as ain veur t eten zien handen nait wast, dat moakt hom nait onnuur."

21 Jezus ging doarvandoan en week oet noar kontrainen van Tyrus en Sidon. 22 En loat doar nou n vraauw oet dij buurt, oet Kana, noar boeten tou kommen. "Heer, Zeun van David!" raip ze. "Heb meedlieden mit mie! Mien wichtje het slim van n kwoaie gaist te lieden." 23 Mor hai dee der gain woord tou. Zien leerlingen kwammen der bie en vruigen hom: "Dou toch wat of ze vragt! Den bin we van dat gezoes òf!" 24 Hai antwoordde: "Ik bin bloots noar verloren schoapen van t volk Israël toustuurd." 25 Mor vraauw ging veur hom op knijen liggen. "Heer, help mie toch!" zee ze. 26 Hai zee tegen heur: "t Is nait goud, kinder heur brood òf te pakken en t jonge hondjes tou te smieten!" 27 "Toch wel, Heer," zee ze, "lutje hondjes kriegen krummels toch te vreten dij van boas zien toavel ofvalen." 28 "Vraauw," zee Jezus tegen heur, "wat heb ie n groot vertraauw! t Zel zo wezen, zo as ie geern willen!" En heur dochter wer beter van dat aigenste ogenblik òf.

29 Jezus ging doarvandoan en trok bie t meer van Galilea langs. Hai ging bie baarg omhoog en zette zok doar deel. 30 Der kwam n bult volk bie hom. Ze brochten lu mit dij verlamd wazzen, blind, kreupel, doofstom en nog veul meer aander zaiken. Dij legden ze veur hom deel en hai muik heur beter. 31 Lu keken mit ale verstand dat stomme lu aan proat kwammen, hankemanken weer zonde vouten haren, lammen lopen deden en blinden weer zain konden. En ze brochten eer aan Israël zien God.

32 Jezus raip leerlingen bie zok. "t Begroot mie van aal dij mensken," zee e. "Ze binnen ja al drij doag bie mie bleven en ze hebben gain krummel te eten. k Wil ze nait mit lege moag noar hoes tou sturen. Aans valen ze mie der onderwegens nog bie deel." 33 "Woar hoal wie in dizze ainzoame streek zoveul broden vandoan dat zo'n grode koppel genog het?" zeden leerlingen. 34 Jezus zee tegen heur: "Houveul broden heb ie bie joe?" "Zeuven," zeden ze, "en nog n stokkewat viskes." 35 Hai luit mensken op grond zitten goan. 36 Dou pakte hai dij zeuven broden en dij viskes, zee t daankgebed, brook ze en gaf ze aan leerlingen. Dij gavven ze aan t volk deur. 37 Ze kregen aalmoal te eten en werden zat. Brokken dij over wazzen, huilen ze bie nkander: zeuven körfvol. 38 Vraauwlu en kinder nait mittèld, wazzen der vaaierdoezend man dij eten haren. 39 Hai stuurde t volk vot, stapte in boot en ging noar kontrainen van Magadan tou.

t Evengelie volgens Matteüs 16


01Farizeeërs en Sadduceeërs kwammen noar hom tou. Ze wollen hom oetdoagen heur n taiken oet hemel zain te loaten. 02Hai antwoordde: "As t oavend wordt, zeg ie: 'Mörgen goud weer! Lucht zugt ter ja zo mooi rood oet.' 03En smörgens: 'Vandoag störm! Lucht zugt ter ja zo gemain rood oet.' Aankiek van lucht doar wait ie ales van. Mor aankiek van dizze tied kin ie nait oetduden? 04Min volk, zunder vertraauw, vragt om n taiken, mor krigt gain aander te zain as Jona zienent." Hai ging vot en luit heur stoan.

05Leerlingen voarden noar overkaant. Loat ze nou t brood vergeten hebben! 06"Kiek goud oet," zee Jezus tegen heur. "Paas op veur zoerdaig van Farizeeërs en Sadduceeërs." 07Zai pruiten der onder nkander over deur: "Dat zegt e omdat wie gain brood mitnomen hebben." 08Jezus kreeg dat in de goaten. "Ie haalfwasgeleuvegen!" zee e. "Woarom heb ie t ter over dat ie gain broden bie joe hebben? 09Heb ie t nog altied nait onder t verstand? Denk ie den nait meer aan dij vief broden veur viefdoezend man? Houveul körf heb ie doar nait bie nkander hoald? 10 En den dij zeuven veur vaaierdoezend man, houveul ie doar nait bie nkander hoald hebben? 11 Hou is t meugelk! Heb ie nou nog nait deur dat ik t nait over gewoon brood haar? Nee, ie mouten oppazen veur Farizeeërs en Sadduceeërs heur zoerdaig!" 12 Dou eerst begrepen ze dat hai heur nait woarschaauwen wol veur zoerdaig dat in stoet bruukt wordt, mor veur dat, wat Farizeeërs en Sadduceeërs leren.

13 Dou Jezus in kontrainen van Caesarea Filippi kommen was, vruig e zien leerlingen: "Wat denken lu van Menskenzeun? Wèl is dat?" 14 "Gounent zeggen van Johannes de Deuper, aandern Elia en nog weer aandern Jeremia of ain van aander profeten!" 15 "En ie, woarveur hol ié mie?" vruig e. 16 Petrus gaf t antwoord: "Ie binnen de Messias, Zeun van God dij leeft."

17 "Doe bist n zegend man, Simon Barjona!" zee Jezus tegen hom. "Dat hestoe nait van die zulm, mor van mien Voader dij in hemel is. 18 Dit zeg ik die: doe bist Petrus, rots. En op dizze rots zel ik mien kerk baauwen. Macht van t dodenriek zel der gain boas over worden. 19 Ik zel die sleudels van t hemels keunenkriek geven. Wat ofstoe hier op eerde gelden letst dat zel in hemel gelden. En wat ofstoe hier op eerde nait gelden letst dat zel in hemel ook nait gelden." 20 Dou woarschaauwde hai zien leerlingen, ze zollen gain mensk vertellen: "Hai is de Messias."

21 Van dij tied òf aan begunde Jezus zien leerlingen dudelk te moaken dat e noar Jeruzalem mos en dat e slim te lieden kriegen zol van oldsten, hogepriesters en schriftgeleerden. Hai zol ombrocht worden en op daarde dag opwekt. 22 Petrus nam hom apaart en begunde hom t jak oet te vegen: "Mag God joe doar veur bewoaren, Heer! Dat zel joe nait overkommen!" 23 Hai draaide zok om noar Petrus. "Vot doe!" zee e. "Oet mien ogen vandoan, soatan! Bist mie n aargernis! Bist ja nait bedocht op wat God wil, mor op wat mensken willen."

24 Dou zee Jezus tegen zien leerlingen: "Wèl mit mie goan wil, mout nait aan zokzulm denken. Hai mout zien kruus op zok nemen en achter mie aan goan. 25 Want elkenain dij zien levent holden wil dij zel t verlaizen. Mor wèl of zien levent verlust om mie dij zel t vinden. 26 Wat het n mensk ter aan dat e haile wereld wint, mor doar zien aigen levent mit verknooit. Wat kin n mensk inzetten om zien levent weerom te kriegen? 27 Want Menskenzeun zel kommen mit zien engels in zien Voaders pracht en heerlekhaid. Den zel elk zien loon kriegen dat e verdaind het. 28 Zekerwoar! Ik zeg joe: maank mensken hier, binnen der gounent dij nait staarven zellen veurdat ze zain hebben dat Menskenzeun as keunenk komt."

t Evengelie volgens Matteüs 17


01Zès doag noatied nam Jezus Petrus, Jakobus en dij zien bruier Johannes mit bie n hoge baarg op. Doar was e allain mit heur. 02Veur heur ogen veraanderde zien veurkommen. Zien gezicht begunde te stroalen net as zun en zien klaaier werden krekt zo wit as t licht. 03En wat zagen ze dou? Mozes en Elia, dij mit hom stonden te proaten! 04"Heer, dat komt ja mooi oet dat wie hier binnen," zee Petrus tegen Jezus. "As ie t ter mit ains binnen, zel k hier den drij tènten moaken: ain veur joe, ain veur Mozes en ain veur Elia?" 05Hai was nog aan proat dou der n heldere wolk over heur hènvalen kwam. Oet dij wolk klonk n stem: "Dit is mien laive zeun, dij ik oetkeurd heb. Noar hom mout ie lustern!" 06Dou leerlingen dit heurden, luiten ze zok plat op grond valen, zo slim schrokken ze. 07Jezus ging op heur òf, kwam heur even aan en zee: "Mooi stoan goan! Nait baang wezen!" 08Dou ze opkeken zagen ze allenneg Jezus nog mor en aans gainent.

09Ze gingen bie baarg omdeel en hai gaf heur n inzeggen: "Zeg tegen gainain wat of ie zain hebben veurdat Menskenzeun oet doden opwekt is." 10 Leerlingen vruigen hom: "Woarom zeggen schriftgeleerden den dat Elia eerst kommen mout?" 11 Hai antwoordde: "Joa, dat is zo! Elia komt ter wel aan en zel t aalmoal in odder moaken. 12 Mor ik zeg joe: Elia het ter al west. Allenneg ze hebben nait zain dat hai t was. En ze hebben mit hom doan wat of ze mor wollen. Zo zel ook Menskenzeun deur heur te lieden kriegen." 13 Leerlingen begrepen dou dat hai t over Johannes de Deuper had haar.

14 Dou ze weer bie t volk wazzen, kwam der n man op Jezus òf. Hai vuil veur hom op knijen. 15 "Heer, heb meedlie mit mien zeun!" zee e. "Hai het mit touvalen te doun. t Is hail slim mit hom. t Is ons al n poar keer gebeurd dat e ons in t vuur of in t wotter vuil! 16 k Heb hom bie joen leerlingen brocht, mor dij hebben hom nait beter moaken kind!" 17 "Wat is dit toch n maal slag mensken!" zee Jezus. "Vertraauw hebben ze nait. Hou laank mout ik nog bie joe blieven? Hou laank joe nog verduren? Breng hom hier mor hèn!"

18 Jezus toalde kwoaie gaist stief aan en dij ging oet t jong vandoan. Van dij tied òf aan was e weer beter. 19 Mit Jezus allain, vruigen leerlingen hom: "Woarom heb wie dij gaist ainlieks nait oetdrieven kind?" 20 "Omdat ie mor zo'n beetje geleuf hebben," zee Jezus tegen heur. "Eerlieks woar, as joen geleuf mor zo is as n mosterdzoadje, den kin je tegen dij baarg doar zeggen: 'Hiervandoan en doar hèn!' en hai zel doar hèn goan. Niks zel joe te gek wezen."f + Aander handschriften hebben veur vers 21: "Dit soort kin je allenneg mor deur beden en vasten verjoagen."f*

22 In tied dat ze bie nkander in Galilea wazzen, zee Jezus tegen heur: "Menskenzeun zel wizzenzeker oetleverd worden en in mensken heur handen valen. 23 Dij zellen hom doodmoaken, mor op daarde dag zel e opwekt worden." Leerlingen haren t doar slim stoer mit.

24 Dou ze in Kafarnaüm aankommen wazzen, kwammen lu dij tempelbelasten ophoalen bie Petrus en vruigen: "Betoalt joen meester wel tempelbelasten?" 25 "Noatuurlek wel!" zee Petrus. Dou e thoeskwam, was Jezus hom n slag veur mit zien zeggen: "Wat denkstoe, Simon? Van wèl vroagen keunenks rechten of belasten? Van heur aigen volk of van vremden?" 26 "Van vremden," antwoordde Petrus. "Den is t aigen volk dus vrijsteld," zee Jezus. 27 "Mor wie zellen heur nait veur de kop steuten. Doarom: goa noar t meer tou, smiet snoer oet en eerste vis dijstoe vangst, most bek openmoaken. Der zit n geldstok in. Pak hom en betoal heur veur ons aalbaaident."

t Evengelie volgens Matteüs 18


01Op dat ogenblik kwammen leerlingen bie Jezus mit de vroag: "Wèl is nou ainlieks t belangriekste in t hemels keunenkriek?" 02Dou raip e n lutje beudel bie hom, zette dij middenmaank heur hèn en zee: 03"Ik verzeker joe: as ie joe nait veraandern en net zo worden as kinder, den is ter gain sproake van dat ie t hemels keunenkriek inkommen! 04Doarom: ain dij zokzulm net zo'n beetje in reken het as dit kind hier, dij is t belangriekste in t hemels keunenkriek. 05En elkenain dij zo'n beudeltje bie zok opnemt in mien noam dij nemt mie bie zok op. 06Mor elkenain dij ain van dizze lutjekes dij op mie vertraauwen, van t goie pad ofbrengt, dij konden ze mor beter mit n meulenstain om haals midden in zee smieten. 07O wai, dizze wereld! Der is zo veul dat mensken van t goie pad ofbrengt. Joa, t mout zo wezen, mor, o wai, dij mensken der tou aanzet! 08As joen haand of vout moakt dat ie van t goie pad ofdwoalen, kap hom der den òf en smiet hom vot. Ie kinnen beter schonden of hankemank t levent ingoan as mit baaide handen of vouten in t aiwege vuur smeten worden. 09En as oog moakt dat ie van t goie pad ofdwoalen, rop hom der den oet en smiet hom vot. Ie kinnen beter mit ain oog t levent ingoan as mit baaide ogen in t hellevuur gooid worden. 10 Denk ter om: kiek nait deel op ain van dizze lutjekes. Onthol dit: heur beschaarmengels in hemel hebben hailtied mien Voader veur ogen.f + Aander handschriften hebben veur vers 11: "Doar is Menskenzeun ja veur kommen. Om te zuiken en te redden wat of verloren was."f* 12 Wat denk ie hiervan? Wat zel ain doun dij honderd schoapen het en der is ain dij zok verlopen dut? Zel e dij aander negentnegenteg nait in baargen achterloaten en der op oetgoan en t schoap dat vot is, opzuiken? 13 Neem mor van mie aan: as hai hom vindt, is e blieder over dat aine schoap dat vot was as over dij aander negentnegenteg dij zok nait verlopen hebben. 14 Net zo min wil joen Voader in hemel dat ain van dizze lutjekes verloren gaait. 15 As dien bruier verkeerd dut, geef hom onder vaaier ogen n inzeggen. As e lustert, hest dien bruier weer aan dien kaant. 16 Wil e nait noar die lustern, hoal der den nog ain of twij aandern bie. Deur twij of drij heur getugenis ligt verkloaren ja vaast. 17 As e ook noar heur nait lustern wil, leg t gevaal den aan gemainte veur. As e doar ook nog nait noar lustern wil, den most hom as n haaiden en tolboas behandeln. 18 Ik verzeker joe: dat wat ie hier op eerde vastleggen, geldt ook in hemel. En wat ie hier op eerde nait bindend verkloaren dat zel ook in hemel nait binden. 19 Ook dit zeg ik joe nog: as twij van joe hier op wereld ainpoareg wat vroagen den zellen ze t van mien Voader in hemel kriegen. 20 Want doar twij of drij bie nkander binnen in mien noam doar bin ikzulm bie heur." 21 Petrus kwam hom vroagen: "Heer, hou voak mout ik mien bruier vergeven as e mie ieder bòt vannijs onrecht aandut? Zeuven keer meschain?" 22 "Gain zeuven keer," antwoordde Jezus, "nee, seuventeg moal zeuven keer! 23 Doarom kin ie t hemels keunenkriek vergelieken mit n keunenk dij mit zien knechten ofreken wol. 24 Hai was nog mor net begund, of der wer ain veur hom brocht dij hom tiendoezend talenten schuldeg was. 25 Hai kon nait betoalen. Van dij gevolgen, dat keunenk odder gaf hom te verkopen, mit vraauw en kinder en aal wat of e haar derbie. Zo kon schuld liekmoakt worden. 26 Knecht vuil op knijen: 'Kiek t nog even aan, Heer!' zee e, 'en ik zel joe ales betoalen.' 27 Boas haar mit knecht te doun: hai luit hom lopen en schuld luit e mor zitten. 28 Dou dij knecht votging, trof e n mitaarbaider dij hom honderd zulverstokken betoalen mos. Hai greep hom bie ströt en zee: 'Betoal mie wat ik van die hebben mout!' 29 Dij mitaarbaider vuil veur hom op knijen: 'Kiek t nog even aan! Ik zel die ales betoalen!' 30 Hai wol der niks van waiten, mor luit aander alderdeegs in t gevang smieten, net zo laank tot e schuld ofbetoald haar. 31 Dou zien kammeroaden dat altmoal zagen, wazzen ze der min over te spreken en vertelden aan boas aal wat of ter gebeurd was. 32 Dou luit boas man bie zok kommen. 'Doe minne kerel!' zee e. 'Haile schuld heb ik die kwietscholden doustoe mie der om vruigst. 33 Haarstoe den ook gain meedlie hebben mouten mit dien mitaarbaider, zo as ik meedlie had heb mit die?' 34 Boas wer zo glìn in hakken, dat hai stuurde hom noar folterkoamer. Doar zol e blieven, net zo laank totdat e haile schuld liekmoakt hebben zol. 35 Krekt zo zel mien hemelse Voader mit joe doun as elk van joe zien bruier nait van haarten geern vergeft!"

t Evengelie volgens Matteüs 19


01Dou Jezus dizze woorden zegd haar, ging e tou Galilea oet noar kontrainen van Judea, aanderkaant Jordaan. 02n Koppel volk ging achter hom aan en hai muik heur doar beter. 03Der kwammen ook Farizeeërs bie hom. Ze wollen hom oetperbaaiern en vruigen: "Mag n man zien vraauw votsturen om netgliek wat veur reden?" 04"Heb ie nait lezen," antwoordde hai, "dat God, dij ales schoapen het, heur van begun òf aan as man en vraauw moakt het? 05En dat hai zegd het: 'Doarom zel n man bie zien pa en moeke vandoan goan en t bie zien vraauw holden. En dij twij zellen volsloagen ain wezen.' 06Zo binnen ze gain twij meer, nee, ze binnen ain worden. Van dij gevolgen, dat n mensk nait schaaiden mag wat God onder ain juk brocht het." 07"Woarom het Mozes den veurschreven n vraauw n schaaidensakte te geven as ze votstuurd wordt?" vruigen Farizeeërs. 08"Haarde kerels bin ie!" zee hai tegen heur. "t Is doarom dat Mozes joe permizzie geven het om joen vraauw vot te sturen. Mor in t begun was dat nait zo! 09Ik zeg joe: wèl of zien vraauw votstuurt, of t mos al wezen dat ter sproake is van ontraauw wezen, en dij n aander traauwt, begaait traauwbreuk." 10 "As t ter zo aan tougoan mout tussen man en vraauw, kin je beter mor nait traauwen," zeden leerlingen tegen hom. 11 Mor hai zee tegen heur: "Nait elkenain kin onder t verstand kriegen wat of ik doar zeg! Allenneg wèl t geven is. 12 Der binnen gounent dij lupt binnen, zo binnen ze ja ainmoal geboren. Der binnen ook lu dij deur mensken zo moakt binnen. Mor der binnen ook gounent dij van traauwen ofzain mit t oog op t hemels keunenkriek. Wèl t onder pet kriegen kin, mout ter wel muite veur doun!" 13 Dou brochten ze lutje kinder bie hom. Ze wollen geern dat hai heur handen opleggen dee en veur heur beden. Leerlingen foeterden heur oet. 14 Mor Jezus zee: "Dij kinder maggen best bie mie kommen! Keer ze toch nait! Veur zokkent is ja t hemels keunenkriek." 15 En hai legde heur handen op en ging doarvandoan. 16 Loat ter nou ain bie hom kommen mit de vroag: "Meester, wat mout ik veur gouds doun dat ik t aiwege levent krieg?" 17 Jezus zee: "Woarom vroag ie mie noar wat of goud is? Der is ter mor ain dij goud is. Mor as ie tou t levent ingoan willen, mout ie joe aan geboden holden." 18 "Welkent?" vruig e. "Dizzent!" antwoordde Jezus. "Moord nait, wees nait ontraauw, steel nait, laig nait. 19 Hol dien pa en moeke in eren en hol net zoveul van dien evenmensk as van diezulm." 20 "Doar heb ik mie aaltied aan holden!" zee jongkerel. "Wat staait mie nog te doun?" 21 Jezus antwoordde: "Astoe haildaal goud wezen wilst, most ales verkopen wastoe hest en t geld aan aarme lu geven. Den zelstoe in hemel n kaptoal hebben. Kom den bie mie weerom en goa achter mie aan." 22 Dou jongkerel dat heurde, ging e mismoudeg vot. Hai was ja aibels riek. 23 "Wis en woarachteg," zee Jezus tegen zien leerlingen, "ain dij riek is, zel t ter stoer mit hebben om in t hemels keunenkriek te kommen. 24 Joa, ik zel joe t nog staarker vertellen: t is makkelker veur n kemeel deur t oog van n naal hèn te goan as veur n riek man om in God zien keunenkriek te kommen." 25 Dou leerlingen dat heurden, wazzen ze haildaal riddersloagen. "Wèl kin den nog red worden?" zeden ze. 26 Jezus keek heur aan: "Bie mensken kin dat ook nait," zee e, "mor bie God kin ales." 27 "Wié hebben wel ales opgeven en binnen achter joe aan goan," zee Petrus tegen hom. "Hou staait t den mit ons?" 28 "Ie kinnen der wis van wezen," zee Jezus, "as ales weer vannijs begunt en Menskenzeun zit in aal zien stoatsie op troon, den zel ook ie dij achter mie aan goan binnen, op twaalf tronen zitten en rechtspreken over twaalf stammen van Israël. 29 Elkenain dij om mie ofstand doan het van hoes, bruier, zuster, pa, moeke, kinder of laand, dij zel honderdmoal zoveul weeromkriegen. Boetendes krigt e t aiwege levent. 30 Hail voak zellen eersten, lesten wezen en lesten, eersten.

t Evengelie volgens Matteüs 20


01t Hemels keunenkriek is ja te vergelieken mit n hereboer dij der smörgensvroug op oetging om aarbaiders veur zien droevetoen te huren. 02Dou e t mit aarbaiders aineg worden was veur n schellenk doags, stuurde hai heur noar zien droevetoen. 03Om en bie t daarde uur ging e weer op pad en zag op maart nog aander manlu stoan dij niks om handen haren. 04'Kom ook mor in mien droevetoen aarbaiden,' zee e tegen heur. 'k Zel joe geven wat recht is.' 05Zai gingen der hèn. Om t zèsde en t negende uur ging e weer noar boeten tou en dee krekt zo. 06t Was rond t elfde uur dou e weer op stroat ging en nog gounent stoan zag, 'Woarom verdoun ie hier haile dag mit niks doun?' vruig e. 07'Gainain het ons aannomen,' zeden ze. 'Nou, goa den ook mor noar mien droevetoen,' zee e. 08Tegen oavend zee boas van droevetoen tegen opzichter: 'Roup aarbaiders mor en betoal heur t loon oet. Lesten t eerst!' 09Aarbaiders dij om en bie t elfde uur aannomen wazzen, beurden n schellenk de man. 10 Dou eersten aan bòd kwammen dochten ze, ze zollen meer kriegen. Mor zai beurden ook n schellenk de man. 11 Dou ze dij oetbetoald kregen, begunden ze tegen boer te vrantern. 12 'Dijent doar, dij t lest kommen binnen, hebben mor n uur wat doan. En toch heb ie heur krekt zoveul geven as ons! En wie hebben der haile dag haard veur pokkeln mouten - in aal dij hetten!' 13 Mor hai zee tegen ain van dij lu: 'Mien laive man, ik dou die toch gain onrecht? Heb wie gain schellenk as daghuur akkedaaierd? 14 Pak den aan wat of die toukomt en goa noar hoes tou. Ik wil dizze lesten krekt zoveul geven as die. 15 Mag ik sums nait mit mien geld doun wat of k wil? Of trek ie zo'n zoer gezicht omdat ik rejoal bin?' 16 Doarom zellen lesten, eersten en eersten, lesten wezen." 17 Dou Jezus wiederging noar Jeruzalem tou, nam hai de twaalm apaart bie hom en zee onderwegens tegen heur: 18 "Zo as ie zain, bin we op pad noar Jeruzalem. Doar zel Menskenzeun aan hogepriesters en schriftgeleerden oetleverd worden. Ze zellen hom tou dood veroordailen, 19 en aan haaidens oetlevern. Dij zellen hom oetsliepen, giezeln en aan t kruus sloagen. Mor op daarde dag zel e opwekt worden." 20 Zebedeüs zien vraauw kwam mit heur zeuns noar hom tou. Ze vuil veur hom op knijen om hom wat te vroagen. 21 "Wat kin ik veur joe doun?" vruig Jezus heur. "Beloof mie," zee ze, "dat mien baaide jonges noast joe zitten zellen in joen keunenkriek: ain aan joen rechter- en ain aan joen linkerzied." 22 "Ie waiten nait woar ie om vroagen," antwoordde Jezus. "Kin ie oet beker drinken doar ik oet drinken mout?" "Joa," zeden ze, "dat kin we!" 23 Hai zee tegen heur: "Mien beker zel ie wel drinken, mor rechts en links van mie zitten dat heb ik nait veur t zeggen. Doar kommen te zitten veur wèl mien Voader dat regeld het." 24 Dou dij tien aandern dat heurden, aargerden ze zok aan baaide bruiers. 25 Mor Jezus raip heur bie zok en zee: "Ie waiten dat volken heur laaiders over heur de boas speulen en dat grode heren heur macht vuilen loaten. 26 Zo zel bie joe t nait wezen. Krekt aansom! Wèl maank joe grootste worden wil dij zel joen knecht wezen, 27 en wèl maank joe eerste worden wil dij mout elk aander veurgoan loaten. 28 Menskenzeun is ja nait kommen om zok bedainen te loaten, mor om te dainen en zien levent te geven as lösgeld veur veul mensken." 29 Dou zai tou Jericho oetgingen, laip n grode koppel volk achter hom aan. 30 En joawel hur, twij blinden aan kaant van weg, heurden hom verbie goan en raipen: "Heer, Zeun van David, heb meedlie mit ons!" 31 t Volk graauwde heur tou: "Hol joe toch stil!" Mor ze begunden nog veul haarder te bèlken: "Heer, Zeun van David, heb meedlie mit ons!" 32 Jezus bleef stoan, raip heur en zee: "Wat kin ik veur joe doun?" 33 "Dat ons ogen weer opengoan, Heer!" 34 Jezus kreeg mit heur te doun en kwam heur ogen aan. Op slag konden ze weer kieken en gingen mit hom wieder.

t Evengelie volgens Matteüs 21


01Ze kwammen stoef bie Jeruzalem, in Betfage, bie Olievenbaarg. Jezus stuurde twij van zien leerlingen der op oet mit bosschop: 02"Goa noar t loug hier tegen joe over. Doar zel je al gaauw n ezel mit n vooltje zain. Ze binnen vastbonden. Moak dij lös en breng ze bie mie. 03En as ain joe der over aansprekt, zeg den: 'De Heer mout ze bruken. Hai zel ze votdoalek weerombrengen loaten.'" 04Zo mos oetkommen wat of profeet zegd het: 05"Zeg tegen dochter van Sion: 'Joen keunenk komt noar joe tou, zaachtmoudeg is e en hai zit op n ezel, op n vool, t jong van n waarkdaaier.'"

06Leerlingen gingen der op oet en deden zo as Jezus heur besteld haar. 07Ze nammen ezel en t vooltje mit. Dou legden ze heur mantels der over hèn en Jezus ging der op zitten. 08n Haile koppel volk vlijde heur mantels op weg. Aander lu haauwden takken van bomen òf en spraaidden dij op t pad. 09t Volk dat veur hom oetlaip en dat achter hom aan ging, raip: "Hosanna, Zeun van David! Zegen over hom dij komt in de Heer zien noam. Hosanna in hemel!"

10 Dou Jezus Jeruzalem introk, kwam haile stad in t èn. "Wèl is dat?" vruigen mensken. 11 "Dat is profeet: Jezus, oet Nazaret in Galilea!" zee t volk. 12 Jezus ging tou tempel in en bìnzelde ale lu der oet dij doar aan t kopen en aan t verkopen wazzen. Toaveltjes van geldwizzeloars en doevehandeloars heur stoultjes smeet hai ondersteboven. 13 Hai zee tegen heur: "Der staait schreven: 'Mien hoes zel n hoes wezen om te beden, mor ie moaken der ja n rovershool van.'"

14 In tempel kwammen blinde en lamme lu bie hom en hai muik ze beter. 15 Hogepriesters en schriftgeleerden zagen wat veur wonderlieke dingen hai dee en hou jonges in tempel raipen: "Hosanna, Zeun van David!" Ze muiken zok ter kwoad over. 16 "Heur ie wel wat of ze roupen?" zeden ze tegen hom. "Joawel, hur!" antwoordde Jezus. "Mor heb ie nooit tekst lezen: 'Klaaine beudels en lutje potjes heb ie joe eer brengen loaten?'" 17 Hai luit heur stoan en ging tou stad oet noar Betanië tou. Doar bleef e snaachts sloapen.

18 Smörgensvroug, dou e noar stad weeromging, kreeg Jezus honger. 19 Aan kaant van weg zag e n enkele viegeboom stoan. Hai ging der op òf, mor zag dat ter bloots blad aan zat. "Vruchten zelst nait meer droagen, nou nait en nooit nait!" zee e tegen boom. En op slag verdreugde dij. 20 Leerlingen keken der mit verstand noar. "Hou komt t dat dij viegeboom zo opains verdreugd is?" vruigen ze. 21 "Ik verzeker joe," antwoordde Jezus, "as ie vertraauwen en nait twieveln, zel ie nait allenneg doun kinnen wat ik mit dij boom doan heb, mor alderdeegs tegen dizze baarg zeggen kinnen: 'Kom op en vaal in zee!' en wat ie zeggen gaait deur.

22 Joa, as ie vertraauwen, den kin ie beden wat ie willen en ie kriegen t ook!"

23 Jezus ging tou tempel in en bie zien onderricht kwammen hogepriesters en oldsten van t volk op hom tou en vruigen: "Mit welk recht doun ie dit? En wèl het joe dat recht geven?" 24 "Ik heb ook n vroag aan joe," antwoordde hai. "As ie mie doar antwoord op geven, zel ik joe ook vertellen mit wat veur gezag ik dit dou. 25 Mien vroag is: Johannes zien deupen, woar kwam dat heer? Van hemel of van mensken?" Ze begunden mitnkander te onnaaiern: "As wie zeggen: 'Van hemel,' den zel e tegen ons zeggen: 'Woarom heb ie hom den nait leufd?' 26 Mor as we zeggen: 'Van mensken,' den krieg we t mit t volk te doun. Zai binnen der ja van overtuugd: Johannes is n profeet." 27 Doarom antwoordden ze: "Dat wait we nait!" "Den vertel ik joe ook nait mit wat veur recht of ik dit dou," zee Jezus.

28 "Mor wat ducht joe hiervan? Der was ais n man dij haar twij zeuns. Hai ging noar eerste tou en zee: 'Mien jong, goa vandoag toch aan t waark in mien droevetoen.' 29 'Nee, pa!' antwoordde dij. 'Dat dou k nait!' Loater bedochde hai zok en dee t aal. 30 Voader ging noar twijde tou en zee t zulfde tegen hom. 'Goud, pa, dat zel k doun!' antwoordde dij, mor hai dee t nait. 31 Wèl van baaident het nou doan wat zien pa wol?" "Eerste!" zeden ze. "Neem van mie aan," zee Jezus tegen heur, "tolboazen en hoeren zellen eerder in God zien riek kommen as ie!f + Ale handschriften binnen hier in dit gedailte (vers 29-31) nait geliek. Wie hebben leste inzichten volgd.f* 32 Want Johannes het joe t goie pad wezen, mor ie hebben hom nait leufd. Tolboazen en hoeren deden dat aal. Dat heb ié ook wel zain, mor toch heb ie joe nait bekeerd en hom leufd.

33 Luster ais noar n aander geliekenis. Der was ais n boer dij n droevetoen aanleggen dee. Hai zette der n heeg omtou, muik ter n koel in om droeven oet te paarzen en baauwde der n oetkiekpost bie. Hai verpachtte t spul aan wienboeren en ging noar t boetenlaand. 34 Dou t zo wied was, stuurde hai zien knechten noar dij wienboeren tou. Ze zollen zien paart van vrucht ophoalen. 35 Mor wienboeren grepen dij knechten, rammelden d'aine òf, muiken d'aander dood en stainegden daarde. 36 Dou stuurde hai der nog ais aander knechten hèn, nog meer as veurege keer. Mor mit dijent deden ze t krekt zo. 37 Op t lest stuurde hai zien zeun der hèn. 'Mien zeun zellen ze toch wel mit vree loaten,' dochde hai. 38 Mor dou wienboeren zeun aankommen zagen, zeden ze tegen nkander: 'Dat is aarfgenoam! Kom op, wie sloagen hom dood! En aarvenis is mooi veur ons!' 39 Ze grepen hom beet, smeten hom tou droevetoen oet en muiken hom van kaant. 40 As nou boas van dij droevetoen zulm weeromkomt, wat zel e den mit dij pachters doun?" 41 "Hai zel dat minne volk n iezelke dood staarven loaten!" zeden ze. "En droevetoen zel e in huur geven aan aander wienboeren dij hom wel op tied opbrengst oflevern." 42 "Heb ie nooit in de Schrift lezen," vruig Jezus heur: "'Stain dij baauwers te min was,
dij is as houkstain bruukt.
Zo gaait de Heer te waark.
Is t in ons ogen gain wonder?'


43 Doarom zeg ik joe: God zien riek zel joe ofpakt worden en geven aan n volk dat vrucht ter van opbrengt. 44 Wèl over dizze stain strompelt, vaalt te pletter en op wèl of e vaalt dij zel e vergraimen."

45 Dou opperpriesters en Farizeeërs zien geliekenizzen heurd haren, kregen ze deur dat hai heur mainde. 46 Doarom haren ze hom geern oppakken wild, mor ze wazzen baang veur t volk. Dij zagen ja n profeet in hom.

t Evengelie volgens Matteüs 22


01Jezus sprak vannijs tegen heur in geliekenizzen: 02"t Hemels keunenkriek liekt hier op: der was ais n keunenk dij veur zien zeun n bruloft regelde. 03Hai stuurde zien knechten der op oet. Dij zollen, dij e veur bruloft nuigd haar, oproupen. Mor ze wollen nait kommen. 04Vannijs stuurde hai aander knechten der op oet. Dij zollen tegen lu dij nuigd wazzen, zeggen: 'Kiek ais, ik heb t feest veur joe kloar! Bollen en vedde kaalver binnen slacht. Ales is veurmekoar. Kom op bruloft.' 05Mor ze deden of ze niks heurden. Elkenain ging vot, ain noar zien laand tou, d'aander noar zien affeer. 06Der wazzen ook nog gounent, dij grepen knechten beet, tiggelden heur òf, joa, sluigen heur dood. 07Keunenk wer hoagels. Hai stuurde zien soldoaten der op òf en luit moordenoars ombrengen. Heur stad stook e in brand. 08Dou zee e tegen zien knechten: 'Ales was kloar veur bruloft, mor dij nuigd binnen, wazzen t nait weerd. 09Goa op kruuspunten stoan en nuig elkenain dij ie mor vinden kinnen.' 10 Knechten gingen stroat op en brochten elkenain mit dij ze mor vinden konden: minnen en besten - t was heur netgliek. Al gaauw zat feestzoal vol mensken. 11 Dou keunenk zoal in kwam om ais te kieken noar gasten aan toavel, zag e ain zunder bruloftsklaaieroazie. 12 Hai zee tegen hom: 'Mien laive man, hou bistoe zunder bruloftsklaaier aan hier heer kommen?' Doar wos man niks op te zeggen. 13 Dou zee keunenk tegen zien bedaindes: 'Knevel hom handen en vouten en smiet hom der oet, in t duustern. Doar zellen ze hoelen en mit tanden knaarzen!' 14 Hail veul binnen ja roupen, mor oetkeurd binnen der mor n poar!" 15 Farizeeërs gingen vot en onnaaierden mitnkander hou ze Jezus op zien aigen woorden vangen konden. 16 Ze stuurden heur leerlingen noar hom tou mit paardie lu van Herodes zien pertij. "Meester," zeden ze, "wie waiten dat ie n man binnen doar je van op aan kinnen en eerlieks zeggen hou of God wil dat je leven zellen. Ie trekken joe van gainain wat aan en kieken gain mensk noar ogen. 17 Zeg ons doarom ais wat ie hier van denken: mag wie kaaizer aal of nait belasten betoalen?" 18 Mor Jezus haar votdoalek deur hou filaain ze wazzen en zee: "Ie hugelders! Woarom wil ie mie der inlopen loaten? 19 Loat mie munt ais zain dij we veur belasten bruken." Ze langden hom ain tou. 20 "Wèl zien kop is dit en wèl zien opschrift?" vruig Jezus. 21 "Kaaizer zienent!" zeden ze. "Geef den aan kaaizer, kaaizer zienent," zee e tegen heur, "en aan God, God zienent!" 22 Doar stonden ze versteld van. Ze luiten hom mit vree en gingen vot. 23 Aigenste dag stapten Sadduceeërs op hom òf. Dat binnen lu dij ontstrieden dat doden weer opstoan. 24 "Meester," zo begunden ze, "Mozes het toch zegd: 'As n traauwd man oet tied komt zunder kinder, den mout zien bruier wedevraauw traauwen. Dij kin der den veur zörgen dat zien overleden bruier toch noazoaten krigt.' 25 Nou wazzen der bie ons ais zeuven bruiers. De eerste traauwde en kwam oet tied. Omdat hai gain kinder haar, kwam zien vraauw aan zien bruier. 26 Zo ging t ook mit twijde, mit daarde, joa, mit ale zeuven. 27 Op t leste kwam vraauw ook oet tied. 28 As ze nou oet dood opstoan, wèl zien vraauw zel zai den wezen? Ze hebben ja ale zeuven mit heur traauwd west!" 29 "Ie zitten der haildaal noast!" was Jezus zien antwoord. "Dat komt omdat ie de Schriften nait kennen en God zien macht ook nait. 30 As doden opstoan, traauwen manlu en vraauwlu ja nait mitnkander. In hemel binnen mensken ja net as engels. 31 En wat opstoan oet doden aanbelangt: heb ie nait lezen wat God tegen joe zegd het: 32 'Ik bin Abraham zien God, Isaak zien God en Jakob zien God?' Hai is gain God van doden mor van leventegen." 33 Dou t volk dat heurde, stonden ze versteld van wat hai heur leerde. 34 Farizeeërs heurden dat Jezus Sadduceeërs stil kregen haar. Ze kwammen weer bie nkander 35 en ain van heur, n wetgeleerde, perbaaierde hom der inlopen te loaten. Hai vruig hom: 36 "Meester, wat is nou vernoamste gebod in wet?" 37 Hai antwoordde: "Hol van de Heer, joen God, van top tou toon en mit ales wat in joe is. 38 Dat is t eerste gebod en ook t vernoamste. 39 t Twijde is krekt zo belangriek: ie mouten van joen noaste holden as van joezulm. 40 Haile wet van Mozes en aal wat profeten leerd hebben, draait om dizze twij geboden." 41 Dou Farizeeërs bie nkander stonden, vruig Jezus heur: 42 "Wat ducht joe van de Christus? Woar is hai n zeun van?" "Van David," zeden ze. 43 "Mor hou kin dat den," vruig e, "dat David hom, influsterd deur hillege Gaist, 'Heer' nuimt? Hai zegt ja: 44 'De Heer het tegen mien Heer zegd: "Goa rechts van mie zitten, aan tied tou dat ik vijanden joe onder vouten leg."' 45 Doarom: as David hom 'Heer' nuimt, hou kin e den tougelieks zien zeun wezen?" 46 Gainent kon hom doar antwoord op geven en net zo min duurde ain hom van dij dag òf aan nog wat te vroagen.

t Evengelie volgens Matteüs 23


01Dou zee Jezus tegen t volk en tegen zien leerlingen: 02"Schriftgeleerden en Farizeeërs binnen op Mozes zien leerstoul zitten goan. 03Dou doarom ales wat of zai tegen joe zeggen. Hol joe aan heur woorden, mor dou nait noar heur doaden. Wat ze zeggen, doun ze ja zulm nait! 04Ze binden swoare pakken bie nkander en leggen dij mensken op nek, mor zulm steken ze der gain vinger noar oet. 05Bie ales wat ze doun, komt t ter bie heur allenneg mor op aan: opvalen bie mensken! Zo moaken ze braide gebedsraimen om kop en om aarms en toefkes aan heur klaaier moaken ze laanger. 06Bie t eten willen ze geern aan t bovenèn zitten en in sinagoges op veurste rieg. 07Op maart willen ze geern dat mensken heur goidagzeggen en dat ze aansproken worden mit rabbi. 08Mor ie mouten joe nait aantoalen loaten mit rabbi. Ie hebben ja mor ain dij joen meester is. Zulm bin ie altmoal bruiers en zusters onder nkander. 09Tegen ain op eerde mout ie ook nait voader zeggen. Ie hebben ja mor ain voader: joen Voader in hemel. 10 Loat joe ook nait laaidsman nuimen. Der is mor ain joen laaidsman: de Christus. 11 Mor vernoamste maank joe mout joen knecht wezen. 12 Elkenain dij zokzulm hoog in reken het, zel niks in reken wezen. Dij zokzulm niks in reken het dij zel hoog in reken wezen. 13 O wai joe, schriftgeleerden en Farizeeërs! Wat bin ie toch kemediespeulers! Ie doun t hemels keunenkriek veur mensken op slöt . Zulm goan ie doar ja nait in, en loaten aandern dij der aal in willen, nait geworden.f + Aander handschriften hebben veur vers 14: "O wai joe, schriftgeleerden en Farizeeërs! t Haile hebben en holden van wedevraauwen eet ie op, en om schien op te holden, prevel ie ellenlaange gebeden. Ie zellen slim schaarp oordaild worden!"f* 15 O wai joe, schriftgeleerden en Farizeeërs! Wat bin ie toch kemediespeulers! Ie swaalken zee en laand rond om ain mensk te bekeren. As e zo wied is, moak ie der n duvelskind van, helfte slimmer as ie zulm. 16 O wai joe, blinde laaiders! Ie zeggen: 'As ain n aid oflegt bie tempel, den telt dat nait. Mor as e bie t gold van tempel sweert, mout e zok ter aan holden.' 17 Haalfwieze en blinde lu! Wat is nou meer weerd: t gold, of tempel dij t gold haaileg moakt het? 18 Wieder nog: 'As ain n aid sweert bie t altoar, den het dat niks om hakken. Mor as hai dat dut mit de goave der op, mout e zok ter aan holden.' 19 Wat bin ie toch blind! Wat is nou meer weerd: de goave of t altoar dat goave haaileg moakt? 20 Doarom: wèl sweert bie t altoar, sweert tougelieks bie ales wat ter op ligt. 21 En wèl of sweert bie tempel, sweert ook bie hom dij doar touholdt. 22 En wèl of bie hemel sweert, sweert tougelieks bie God zien troon en bie hom dij der op zit. 23 O wai joe, schriftgeleerden en Farizeeërs! Wat bin ie toch kemediespeulers! Ie ovvern ja aal t tiende paart van kruzemunt, anies en kemien, mor wat of t swoarste wegen dut in wet doar loat ie joe niks aan gelegen liggen: recht, omdenken en traauw. t Aine mout je doun, mor t aander nait loaten! 24 Blinde laaiders dat ie binnen! n Mug visk ie wel oet, mor n kemeel sloek ie deur! 25 O wai joe, schriftgeleerden en Farizeeërs! Kemediespeulers! Boetenkaant van beker en schuddel moak ie schoon, mor aan binnenkaant zitten ze vol roverij en gemaineghaid. 26 O, blinde Farizeeërs! Moak eerst beker vanbinnen schoon, den komt boetenkaant ook wel. 27 O wai joe, schriftgeleerden en Farizeeërs! Kemediespeulers dat ie binnen! Ie lieken ja op witkaalkte grafkelders! Vanboeten zain ze der mooi oet, mor vanbinnen zitten ze vol doodsbonken en aander onnuur goudje. 28 Zo is t ook mit joe: veur t oog van t volk, aan boetenkaant hail deugdzoam, mor vanbinnen zo vaals en gemain as de moord! 29 O wai joe, schriftgeleerden en Farizeeërs! Wat bin ie toch kemediespeulers! Ie baauwen ja grafstainen veur profeten en versieren gedenkstainen van rechtschoapen lu. 30 Den zeg ie: 'As wie in tied van ons veurolders leefd haren, zol we nait aan moord op profeten mitdoan hebben.' 31 Doar geef ie zulm mit tou dat ie kinder binnen van lu, dij profeten ombrocht hebben. 32 Moak mor òf doar joen voaders mit begund binnen! 33 Slangen dat ie binnen! Adderbrud! Hou zel ie ontkommen aan t oordail dat joe noar hel verwist? 34 Knup dit goud in oren: doarom stuur ik profeten, wieze manlu en schriftgeleerden noar joe tou. Paardie van heur zel ie doodmoaken en aan t kruus sloagen, aandern giezeln in joen sinagoges en achter heur heer joagen van t aine loug noar t aander. 35 Zó zel aal t rechtveerdege bloud dat op dizze wereld vergoten is op joen kop deelkommen. Van rechtveerdege Abel zien bloud òf, aan dat van Zecharja, Berechja zien zeun, tou. Dij heb ie ja ombrocht tussen tempelgebaauw en altoar. 36 Zekerwoar, ik zeg joe: aal dizze dingen zellen op kop deelkommen van dizze generoatsie. 37 Jeruzalem, Jeruzalem, stad dij profeten vermoordt en lu dij noar joe toustuurd binnen mit stainen doodgooit. Hou voak heb ik joen kinder nait bie nkander brengen wild, net as n klok zien kukens onder vleugels, mor ie hebben nait wild. 38 Paas op! Ik loat joe mit n leeg hoes zitten! 39 Joa, ik verzeker joe: van nou òf aan zel ie mie nait meer zain, totdat ie zeggen: 'Hoog te priezen is hai dij komt in de Heer zien noam!'"

t Evengelie volgens Matteüs 24


01Jezus kwam tou tempel oet en ging wieder. Zien leerlingen kwammen noar hom tou en wezen hom op tempelgebaauwen. 02"Kiek joe dat altmoal ais aan," zee Jezus tegen heur. "Mor neem van mie aan: gain stain dervan zel op n aander liggen blieven. Ales gaait tegen de vlakte!"

03Op Olievenbaarg ging e zitten en zien leerlingen kwammen bie hom. Dou ze mit hom allain wazzen, vruigen ze: "Nou mout ie ons toch ais vertellen wanneer dat dat wezen zel en woar of je aan zain kinnen dat ie weer kommen en dat wereld op t èn lopt." 04"Wees ter op verdocht dat gainent joe wat wiesmoakt," was Jezus zien antwoord. 05"Der zellen hail wat kommen onder mien noam en zeggen: 'Ik bin de Christus.' Doar zellen ze hail wat lu mit op biesterboan brengen. 06Ie zellen van oorlogen en van proat over oorlogen heuren. Mor loat joe nait oetstuur brengen. Dat mout altmoal gebeuren, mor t èn is dat vot nog nait. 07t Aine volk zel ja tegen t aander in opstand kommen en t aine keunenkriek tegen t aander. Der zellen hongersnoden wezen en eerdbevens, nou hier en den doar. 08Mor dat is altmoal nait meer as t begun van ale ellèn. 09Den zellen ze joe onder drok zetten en doodmoaken. Ale volken zellen joe mit n schaive nek aankieken omreden ie kommen veur mie oet. 10 En den zellen n bult mensken t opgeven, nkander verroaden en hoaten. 11 Den zellen veul vaalze profeten aantreden dij mensken op t verkeerde pad brengen. 12 En omdat t levent zunder god of gebod aal meer aanwazen dut, zel laifde onder mensken kold worden. 13 Mor wèl volholdt aan t èn tou dij zel red worden. 14 Bliede bosschop van t keunenkriek zel over haile wereld bekend moakt worden as n getugenis veur ale volken. En den zel t èn der heer wezen.

15 As ie den in dizze haailege stee 'iezelke ofbroak' stoan zain, profeet Daniël het t ter over had, - en wèl of t leest, mout goud acht geven - 16 den mouten lu dij in Judea touholden, baargen in vluchten. 17 Wèl of op t platdak van zien hoes touholdt, mout nait ommeneden kommen om zien hoesgroad op te hoalen. 18 Dij boeten op t laand is, mout nait weeromkommen om zien jak op te hoalen. 19 Aarme stumpers van vraauwlu dij in dij doagen in verwachten binnen of n lutje aan bòrst hebben! 20 Beed mor gaauw dat t gain winter of sabbat is as ie aan hakken trekken mouten. 21 Want t zel der n big om weg goan, zo as wereld nog nooit mitmoakt het van t begun òf, aan nou tou. En zo slim zel t ook nooit weer worden. 22 As dij doagen nait inkòrt worden zollen, gain mensk zol t ter ofredden. Mor om heur dij oetkeurd binnen, zellen dij doagen inkòrt worden. 23 Leuf t mor nait, as ain tegen joe zegt: 'Kiek, hier is de Christus,' of: 'Doar is e.' 24 Der zellen ja hail wat lu kommen dij beweren dat ze de Christus binnen, of n profeet. Grode taikens en wonders zellen ze doun om, as t aaids meugelk wezen zol, alderdeegs dij oetkeurd binnen op biesterboan te brengen.

25 Paas op! Ik heb joe aaltied al woarschaauwd! 26 As mensken tegen joe zeggen: 'Kiek es, hai is in woestijn,' goa doar den nait hèn. Of as ze zeggen: 'Kiek es, hai is doar in hoes,' leuf der den niks van. 27 t Zel mit Menskenzeun zien komst krekt zo goan as t mit weerlicht gaait. Dij komt oet t oosten en in t westen zai je hom nog. 28 Overaal doar n dood daaier ligt, doar kommen gieren mitnkander op òf.

29 Votdoalek noa ale kripsie van dij tied zel zun duuster worden, moan zel nait laanger schienen, steerns zellen van hemel ofvalen en hemelse machten wibberg worden. 30 En den zel Menskenzeun zien taiken aan lucht te zain wezen. Ale volken op eerde zellen jammern en jeuzeln en ze zellen Menskenzeun kommen zain op wolken van hemel, mit grode macht en stoatsie. 31 Grode bezuun zel klinken en hai zel zien engels oetsturen. Dij zellen dij e oetkeurd het, bie nkander brengen oet ale vaaier windstreken vandoan, van t aine èn van wereld aan t aander tou.

32 Ie mouten van geliekenis over viegeboom dizze les leren: As dij zien toeken waik worden en knoppen oetkommen den wait ie: nou is zummer nait wied meer vot. 33 Zo mout ie ook waiten as ie dat altmoal gebeuren zain: t staait veur deur! 34 Ik verzeker joe: dizze generoatsie zel dat altmoal nog beleven. 35 Hemel en eerde zellen vergoan. Mien woorden vervaast nait!

36 Mor wanneer of dij dag of dat uur kommen zel dat wait gainain. Engels in hemel nait, Zeun nait, mor allain de Voader wait t. 37 En zo as t ter aan tou ging in Noäch zien tied, zo zel t ter ook heer goan as Menskenzeun komt. 38 In tied van grode vloud gingen lu rusteg deur mit etendrinken, manlu nammen n vraauw, vraauwlu kregen n man, aan dag tou dat Noäch tou aark inging. 39 Ze huilen naargens reken mit, tot grode vloud lösbrook en heur altmoal votspoulde. Krekt zo zel t goan as Menskenzeun komt. 40 Den zellen der twij op t laand touholden: ain zel mitnomen worden, aander achterloaten. 41 Twij vraauwlu zellen aan t moalen wezen: aine zel mitnomen worden, aander achterloaten. 42 Doarom: blief woakzoam! Ie waiten ja nait op wat veur dag joen Heer kommen zel. 43 Ie mouten hier mor om denken: as boas van t hoes waiten haar hou loat of daif kommen zol den was e wel wakker bleven en haar e nait in zien hoes inbreken loaten. 44 Doarom mout ie ook kloarstoan. Menskenzeun komt ja op n tied doar ie der nait op reken.

45 Welke knecht is nou zo traauw en verstandeg dat zien boas hom over t waarkvolk aanstellen kin om op tied veur heur gerak te zörgen? 46 Dij knecht mag van gelok spreken as zien boas as e thoeskomt, zugt dat zien knecht doar dounde mit is. 47 Ik verzeker joe: zien boas zet hom over aal wat e het. 48 Mor as knecht nait deugt en bie zokzulm denkt: 'Boas komt nog lange nait thoes,' 49 en hai begunt aander knechten te sloagen en mit klokjebruiers te vreten en te zoepen, 50 den komt dij knecht zien boas net op dag dat e zoks nait verwachten dee en net in t uur dat e nait wos. 51 Boas zel hom den n flink pak laaiter geven en hom stee aanwiezen bie mooiweerspeulers. Doar zellen ze hoelen en mit tanden knaarzen!

t Evengelie volgens Matteüs 25


01Den zel t mit t hemels keunenkriek goan as mit dij tien wichter dij brudeman in muit gingen - laamp in haand. 02Vief van heur wazzen wies, vief nait. 03Dij onwieze wichter nammen ja wel heur lanteerns mit, mor gain eulie. 04Mor wieze wichter nammen nait allenneg lanteerns mit, mor ook n klipke eulie. 05Nou luit brudeman wat laank op zok wachten en wichter werden soesderg en vuilen in sloap. 06Midden in naacht wer der roupen: 'Doar komt brudeman aan! Hom in muit!' 07Dou kwammen ale jongwichter in t èn en muiken heur lanteerns in odder. 08'Geef ons wat eulie van joe!' zeden onwieze wichter tegen wiezen. 'Lanteerns goan ons ja oet!' 09'Nee hur!' zeden dij, 'dat dou we nait! Den heb we meschain nait genogt, en ié ook nait! Goa mor noar paitereuliekerel tou en koop joe doar wat!' 10 En krekt dou ze vot wazzen om eulie te kopen, kwam brudeman dou nait! Wichter dij kloar wazzen, gingen mit hom noar bruloft en deur ging op slöt. 11 Eefkes loater kwammen dij aander wichter weerom. 'Hé, heer, loat ons der ook in!' raipen ze. 12 Mor hai zee: 'Ik ken joe nait! Zekerwoar, nait!' 13 Doarom mout ie woaks wezen! Ie waiten ja nait van uur of tied! 14 t Is ja net as mit n man dij noar t boetenlaand ging. Hai raip zien knechten bie zok en vertraauwde heur zien haile boudel aan. 15 Aan ain gaf e vief talenten, n aander twij en n daarde gaf e ain - noar wat elk aan kon. Dou raaisde hai òf. 16 Dij vief talenten kregen haar, ging der mit aan slag en verdainde der nog vief bie. 17 Krekt zo verdainde man dij twij kregen haar der twij bie. 18 Mor knecht dij ain kregen haar, dee t aans: hai muik n gat in grond en stopte doar boas zien geld in bezied. 19 Boas bleef laank vot en dou e weeromkwam, rekende hai mit knechten òf. 20 Dij vief talenten kregen haar, kwam en legde der nog vief bie. 'Boas,' zee e, 'ie hebben mie vief talenten geven. Mout je ais kieken: k heb ter nog vief mit verdaind.' 21 'Mooi zo!' zee boas. 'Doe bist n goie en traauwe knecht. Mit n luk beetje bist traauw omgoan, over n haile bult zel ik die aanstellen. Kom der in, goa mit boas feestvieren!' 22 Twijde kwam der ook aan. 'Boas,' zee e, 'twij talenten heb ie mie aanvertraauwd. Kiek ais hier: k heb ter nog twij mit verdaind!' 23 'Mooi zo!' zee boas. 'n Beetje hestoe goud beheerd, over n bult zel ik die aanstellen. Kom der in, goa mit boas feestvieren!' 24 Man mit dat aine talent kwam ook. 'Boas,' zee e, 'k wait dat ie gain makkelke binnen! Ie zichten wat of ie nait zaaid hebben en ie mennen wat ie nait oetstreud hebben. 25 k Was benaauwd veur joe en heb joen talent in grond bezied stopt. Kiek, hier heb ie joenent weerom!' 26 'Wat bistoe veur n minne en lòie knecht!' zee boas tegen hom. 'Doe wost ja, dat ik zicht wat ik nait zaaid heb en dat ik men wat ik nait oetstreud heb! 27 Haarst ja mien geld op baank zetten kind. Den haar ik dou k thoeskwam, mien geld mit rente weeromkregen. 28 Doarom: pak hom dat talent òf en geef dij aan hom dij al tien het. 29 Want elk dij wat het, krigt ter nog wat tou. Den het e meer as genog. Mor wèl of niks het, zel ook nog ofpakt worden wat of e het. 30 Smiet dij onnut van n knecht der mor oet, in t routduustern. Doar zellen ze hoelen en mit tanden knaarzen!' 31 As Menskenzeun nou komt in ale stoatsie mit aal zien engels, den zel e op zien keunenkstroon zitten goan. 32 Ale volken zellen den veur hom bie nkander brocht worden en hai zel ze van nkander schaaiden zo as hedder dat dut mit zien schoapen en bokken. 33 Schoapen zet e aan rechterkaant, bokken aan linkerkaant. 34 Den zel keunenk tegen dijent aan zien rechterkaant zeggen: 'Kom lu, zegend bin ie deur mien Voader. Aarf t keunenkriek dat joe toudocht is van begun van wereld òf aan. 35 Ik haar ja honger en ie hebben mie eten geven. Ik haar dörst en ie hebben mie drinken geven. Ik was n swaarver en ie hebben mie onderdak geven. 36 Ik was noakend en ie hebben mie aankled, zaik, en ie hebben noar mie omkeken. Ik zat in t gevang en ie hebben mie opzöcht.' 37 Den zellen rechtveerdegen tegen hom zeggen: 'Heer, wanneer heb wie den zain dat ie honger leden en heb wie joe eten geven, dat ie dörst haren en heb wie joe drinken geven? 38 Wanneer heb wie den zain dat ie n swaarver wazzen en joe onderdak geven, of noakend en joe aankled? 39 Wanneer heb we joe zaik zain of in t gevang en heb we joe opzöcht?' 40 En den zel keunenk antwoorden: 'Ik geef joe de verzekern: aal wat ie doan hebben veur ain van mien bruiers of zusters hier, as was t de minste ook, dat heb ie doan veur mie!' 41 En den zel e ook tegen dij links stoan zeggen: 'Moak dat ie votkommen, vervlökt dat ie binnen! In t aiwege vuur dat veur duvel en zien trawanten bestemd is! 42 Ik haar ja honger en ie hebben mie gain eten geven. Ik haar dörst en ie hebben mie gain drinken geven. 43 Ik was n swaarver en ie hebben mie gain onderdak geven. Ik was noakend en ie hebben mie nait aankled. Ik was zaik, zat in t gevang, en ie hebben nait noar mie omkeken.' 44 Zai zellen den tegen hom zeggen: 'Heer, wie hebben nooit zain dat ie honger of dörst haren, dat ie n swaarver wazzen of noakend, zaik wazzen of in t gevang zatten. Hou haar we joe den helpen kind?' 45 Den zel hai heur antwoorden: 'Neem mor van mie aan: dou ie niks deden veur ain van dizze minste lu, dee ie niks veur mie.' 46 Dij zellen aiwege straf kriegen, mor rechtveerdegen t aiwege levent."

t Evengelie volgens Matteüs 26


01Aan t èn van aal zien zeggen, zee Jezus tegen zien leerlingen: 02"Ie waiten dat t over twij doagen Pesach wezen zel. Den wordt Menskenzeun oetleverd om kruzegd te worden."

03Dou kwammen hogepriesters en oldsten van t volk bie nkander in hogepriester Kajafas zien pelaais. 04Ze onnaaierden mitnkander om Jezus op n filaaine menaaier in handen te kriegen en om te brengen. 05"Mor," zeden ze, "nait op t feest. Der kon ja ais rebulie van kommen bie t volk."

06Op n keer, dou Jezus in Betanië bie meloatse Simon thoes aan t eten was, 07kwam der n vraauw op hom tou mit n albastern vleske vol aibels duroabele mirre. Loat ze dij nou haildaal op zien kop leeggaiten! 08Leerlingen aargerden zok dou ze dat zagen: "Wat n geldsmieterij!" zeden ze. 09"Haren ja n bult geld veur dat goudje kriegen kind om t aan aarme lu te geven." 10 Jezus haar dat wel in de goaten. "Woarom zit ie over dij vraauw heer?" zee e. "Zai het n goie doad veur mie doan. 11 Aarme lu heb ie ja aaltied om joe tou, mor ik zel der nait aaltied wezen. 12 Dou zai dij mirre over mie hèn goot, dee zai dat alvast veur mien begraffenis. 13 Zekerwoar! Ik zeg joe: aalderwegens woar of dizze bliede bosschop verkundegd worden zel in haile wereld, zel der bie verteld worden wat of zai doan het. Zo zellen mensken aan heur denken blieven."

14 Dou ging ain van de twaalm, Judas Iskariot haitte hai, noar hogepriester tou. 15 "Wat heb ie der veur over," zee e, "as ik hom aan joe overlever?" Ze muiken t òf op datteg zulverstokken. 16 Van dou òf aan ging e op zuik noar n goie gelegenhaid om hom over te levern.

17 t Was eerste dag van t feest van Broden-zunder-gèst. "Woar wil ie t pesachlaam eten?" kwammen leerlingen Jezus vroagen. "Den kin we t kloarmoaken." 18 Hai zee: "Goa stad in noar dij en dij, en zeg tegen hom: 'Meester let joe waiten: t is mien tied zowat. Ik wil bie joe t pesachmoal holden mit mien leerlingen.'" 19 Leerlingen deden zo as Jezus heur besteld haar en muiken t pesachmoal kloar.

20 Dou t oavend worden was, schikte hai mit de twaalm aan. 21 Onder t eten zee e: "Ain van joe zel mie overlevern, let op mien woorden!" 22 Leerlingen werden der slim triesterg van. Ain noa d'aander vruig: "Ie mainen mie toch nait, Heer?" 23 "Dij mit mie in schuddel stipt dij zel mie overlevern," antwoordde hai. 24 "Menskenzeun gaait wel hèn zo as over hom in de Schriften staait, mor o wai, man deur wèl Menskenzeun overleverd wordt. Hai haar beter mor nait geboren worden kind." 25 "Main ie mie meschain, rabbi?" vruig Judas, man dij hom overlevern wol. "Krekt!" zee Jezus.

26 Onder t eten pakte Jezus n brood, sprak zegenbee der over oet, brook t in stokken en gaf dij aan leerlingen. "Neem en eet, dit is mien liggoam," zee e.

27 Ook pakte hai n beker, sprak t daankgebed oet, gaf heur dij en zee: "Drinkt ter allemoal oet! 28 Want dit is mien bloud, bloud van t verbond, veur n bult mensken vergoten om zunden te vergeven. 29 Ik zeg joe: van nou òf aan zel ik nait meer drinken van wat wienstòk geft, totdat ik mit joe in mien Voader zien keunenkriek van nije oogst drinken zel." 30 Dou zongen ze t loflaid en gingen op pad noar Olievenbaarg.

31 "Vannaacht zel ie joe altmoal aan mie aargern!" zee Jezus tegen heur. "Der staait ja schreven: 'Ik zel hedder sloagen en schoapen zellen oetnkander jagd worden.' 32 Mor noadat ik opstoan bin, zel ik joe veuroet goan noar Galilea tou." 33 "t Kin wezen," zee Petrus, "dat ze zok altmoal aan joe aargern, mor ík nooit!" 34 "Joa wis, Petrus," antwoordde Jezus, "vannaacht, nog veur hoan kraaid het, zelstoe drijmoal ontstreden hebben dastoe mie kenst." 35 Mor Petrus zee: "Al mos ik ook mit joe staarven, nooit zel ik ontstrieden dat ik joe ken!" Aal zien leerlingen pruiten net zo.

36 Dou ging Jezus mit heur noar stee tou dij Getsemane hait. "Goa hier zitten," zee e tegen heur, "den goa ik doar aan t beden." 37 Petrus en Zebedeüs zien twij zeuns nam e mit. Dou begunde hai triesterg en onrusteg te worden. 38 Hai zee tegen heur: "t Haart begeft mie t zuver van verdrait. Blief hier mit mie aan t woaken." 39 Hai ging nog wat wieder, luit zok plat op grond valen en beedde: "Voader, as t aaids kin, loat dizze beker den aan mie verbiegoan. Mor nait zo as ik wil, mor zo as ie dat willen!" 40 Hai ging weerom noar zien leerlingen. En wazzen ze mie doar nait in sloap valen! "Kinst den nog gain uurke mit mie wakker blieven?" vruig e aan Petrus. 41 "Blief toch wakker en beed dat ie der nait onderdeur goan. Mensk zien gaist wil wel, mor noatuur is swak!" 42 Veur twijde moal ging e bie heur vandoan en beedde: "Voader, as dizze beker nait aan mie verbiegoan kin zunder dat ik hom drink, loat den mor kommen wat ie willen!" 43 Dou e weeromkwam, zag e dat ze weer in sloap valen wazzen; ze konden heur ogen nait open holden. 44 Hai luit heur geworden, ging weer vot en beedde t zulfde - veur daarde moal. 45 Dou ging e noar zien leerlingen weerom. "Nog aaltied mor aan t sloapen en aan t oetrusten?" zee e. "Nou is t zo wied! Menskenzeun wordt overleverd in handen van deugennaiten. 46 Kom, in t èn! Op pad! Kiek, doar komt man dij mie overlevert al aan!"

47 Hai haar dat nog mor naauw zegd of Judas kwam der aan, ain van de twaalm. Hai haar n haile koppel volk bie zok mit sweerden en knuppels. Ze wazzen der op oetstuurd deur opperpriesters en oldsten van t volk. 48 Dij hom overleverde, haar n taiken mit heur ofproat en zegd: "Dij ik n doetje geef, dat is hom! Dij mout ie pakken!" 49 Hai ging liek op Jezus òf en zee: "Goidag, rabbi!" en gaf hom n doetje. 50 "Mien laive man," zee Jezus tegen hom, "bistoe doarveur hier?" Dou kwammen ze op hom tou, pakten Jezus vaast en nammen hom gevangen. 51 En verdold, ain van leerlingen greep zien sweerd, sluig noar hogepriester zien knecht: t oor der òf! 52 "Steek dien sweerd weer bie die," bestelde Jezus hom. "Elk dij t sweerd bruukt, zel der deur omkommen. 53 Dochstoe meschain dat ik mien Voader nait om hulp vroagen kin? Dij zol mie votdoalek meer as twaalf legiounen engels sturen. 54 Mor hou zellen de Schriften den oetkommen dij zeggen dat t zó mout en nait aans?" 55 Op t aigenste ogenblik zee e tegen dij bende manlu: "Bin ik meschain n bandiet dat ie mit sweerden en knuppels der op oettrokken binnen om mie te pakken? Doagelks heb ik bie joe in tempel zeten om onderricht te geven en dou heb ie gain haand noar mie oetstoken! 56 Mor dit is allemoal zo goan omdat oetkommen mos wat profeten schreven hebben." Dou trokken ale leerlingen aan hakken en luiten hom in steek.

57 Lu dij Jezus oppakt haren, brochten hom noar hogepriester Kajafas. Doar wazzen schriftgeleerden en oldsten van t volk bie nkander kommen. 58 Op n ofstandje ging Petrus achter hom aan tot aan binnenploats van hogepriester zien hoes tou. Dou e der in was, ging e maank knechten en maaiden zitten om te kieken hou of t oflopen zol. 59 Opperpriesters en aal aander leden van Hoge Road perbaaierden n vaalze aanklacht tegen Jezus te vinden doar ze hom op tou dood veroordailen konden. 60 Mor vinden deden ze niks, schoon dat hail wat vaalze getugen opkwammen. Op t alderlest wazzen der toch nog twij. 61 Dij zeden: "Dij man doar, het beweerd: 'Ik kin God zien tempel ofbreken en in drij doagen weer opbaauwen.'" 62 Hogepriester kwam in t èn en vruig: "Heb ie doar niks op te zeggen, wat of dizze lu altmoal tegen joe inbrocht hebben?" 63 Mor Jezus zee niks of naks. "Ik besweer joe bie God dij leeft," ging hogepriester wieder, "zeg ons, bin ie de Christus, Zeun van God?" 64 Jezus zee tegen hom: "Zo as ie zeggen! Mor ik verzeker joe: van nou òf aan zel ie Menskenzeun zitten zain aan rechterhaand van de Machtege en hom kommen zain op wolken van hemel." 65 Dou scheurde hogepriester zien mantel en zee: "Hai het God lasterd! Woar bin we nog meer getugen veur neudeg? Ie hebben ja zulm heurd dat e God lastern dut. 66 Wat ducht joe der van?" Zai antwoordden: "Schuldeg! Doodstraf!" 67 Dou spijden ze hom liek in t gezicht en stompten hom. 68 Aandern sluigen hom mit stòkken en zeden: "Hé doe, Messias! Loat ais zain dastoe n profeet bist: wèl het die sloagen?"

69 Petrus zat nog aal in boeten op binnenploats. Doar kwam n maaid op hom tou. "Doe heurst ook bie dij Jezus oet Galilea!" zee ze. 70 Mor doar elkenain bie was, ontstree hai dat. "Ik wait nait woar ofstoe t over hest!" zee e. 71 Hai ging bie binnenploats vandoan noar poort tou, mor doar zag n aander maaid hom. "Hai heurde ook bie dij Jezus van Nazaret," zee ze tegen lu dij doar stonden. 72 Weer zee e van nait en verzekerde bie hoog en bie leeg: "Dij man ken k haildaal nait!" 73 n Zetje loater kwammen dij der stonden dichterbie en zeden tegen Petrus: "Doe heurst ter ook bie! Joa wis! Kinnen t ja aan dien proat wel heuren!" 74 Dou begunde Petrus te vluiken en te bandiezen en beswoor heur: "Dij man ken k écht nait!" En votdoalek kraaide hoan. 75 Dou kwam hom in t zin wat of Jezus zegd haar: "Nog veur hoan kraaid het, zelstoe drijmoal ontstreden hebben dastoe mie kenst!" En hai ging noar boeten tou en begunde aldernoarst te schraiven.

t Evengelie volgens Matteüs 27


01Smörgensvroug besloten ale hogepriesters en oldsten van t volk om Jezus om te brengen. 02Zai sluigen hom in boeien, brochten hom vot en leverden hom oet aan stadholder Pilatus. 03Dou Judas, dij hom overleverd haar, zag dat e veroordaild was, muitte hom dat. Hai brochde de datteg zulverstokken noar hogepriesters en oldsten weerom. 04"Ik heb ter verkeerd aan doan," zee e. "k Heb n onschuldeg man verroaden!" "Wat kin ons dat schelen!" was heur antwoord. "Doar mostoe zulm mor mit kloar kommen!" 05Dou smeet e zulverstokken in tempel, muik dat e votkwam en hong zok op. 06Hogepriesters pakten t geld en zeden: "Wie maggen t nait maank ovvergoave doun. t Is ja bloudgeld!" 07Ze besloten der poddebakker zien laand veur te kopen om der boetenlanders op te begroaven. 08Doarom hait dat stok laand tot vandoag aan tou Bloudakker. 09Zo is profeet Jeremia zien woord woar worden: "Ze pakten dij datteg zulverstokken - pries doar Isrelieten hom op schat haren - 10 en ze gavven dat geld veur poddebakker zien laand. Zo haar de Heer mie t besteld."

11 Zo wer Jezus veur stadholder hènzet. Dij vruig hom: "Bin ie keunenk van Jeuden?" "Zo as ie zeggen!" zee Jezus. 12 En dou e beschuldegd wer deur hogepriesters en oldsten, zee Jezus niks weerom. 13 "Heur ie nait wat ze altmoal tegen joe inbrengen?" vruig Pilatus. 14 Mor Jezus antwoordde hom der mit gain woord op. Dat dee stadholder slim nij.

15 Nou was t gebruuk dat stadholder bie elk feest ain gevangene vrij luit. t Volk mog zeggen wèl. 16 Der zat dou n beruchte kerel vaast. Hai haitte Barabbas. 17 Zai wazzen nou toch altmoal bie nkander dat zodounde zee Pilatus tegen heur: "Wat wil ie? Wèl mout ik vrij loaten? Dij Barabbas of dij Jezus, doar ze Christus tegen zeggen?" 18 Hai wos ja wel dat ze hom oet ofgunst overleverd haren. 19 Dou Pilatus op zien rechtstoul zat, stuurde zien vraauw hom n bosschop: "Bemui die nait mit dizze rechtveerdege! k Heb vannaacht haile maal over hom dreumd." 20 Mor hogepriesters en oldsten haren ondertied t volk beproat: ze zollen Barabbas kaizen en Jezus doodmoaken loaten. 21 "Wèl van dij twij wil ie nou hebben?" vruig Pilatus heur. "Barabbas!" zeden ze. 22 Pilatus weer: "Mor wat mout ik den doun mit Jezus, doar ze Christus tegen zeggen?" "Aan t kruus mit hom!" raipen ze as ain man. 23 "Mor woarom? Wat het e den veur verkeerds doan?" Mor zai bèlkten aal haarder: "Aan t kruus mit hom!" 24 Pilatus vernam wel dat e zo gain stap wieder kwam; rebulie wer allenneg mor groder. Doarom luit e zok n koem mit wotter brengen en wosk zok handen dat elk t zag. Dou zee e: "Ik hol mien handen schoon van dij man zien bloud! Ie mouten zulm mor zain wat of ter van komt!" 25 Mor aal t volk raip: "Loat zien bloud mor op ons kop deelkommen en op ons kinder heurent!" 26 Dou dee Pilatus t volk zien zin: Barabbas luit e vrij, mor Jezus luit e giezeln. Doarnoa leverde hai hom over, den konden ze hom aan t kruus sloagen.

27 Dou nammen stadholder zien soldoaten hom mit noar t hoofdgebaauw. Haile kompie huilen ze der bie.

28 Ze ropten hom klaaier van t lief en deden hom n sangen mantel om. 29 Ze bonden n kraans van stiekeldoorns bie nkander en zetten hom dij op kop. In rechterhaand gavven ze hom n raaiten stòk. Dou gingen ze veur hom op knijen en scheerden hom gek aan: "Goidag, keunenk van Jeuden!" 30 Ze spijden hom liek in t gezicht, trokken hom stòk tou haand oet en gavven hom der wat mit op kop. 31 Dou ze hom genog veur gek holden haren, deden ze hom mantel òf, trokken hom zien aigen goud weer aan en brochten hom vot om hom aan t kruus te sloagen.

32 Even boeten stad trovven ze n man oet Cyrene. Hai haitte Simon. Dij mos t kruus droagen. 33 Zo kwammen ze op n plak, dij Golgota haitte, dat bedudt: "Doodskop". 34 Ze gavven hom wien te drinken mit gaal der deur. Dou hai t pruifd haar, wol e t nait hebben. 35 Doarnoa sluigen ze hom aan t kruus en verdobbelden zien klaaier onder nkander. 36 Zo zatten ze doar bie hom wacht te holden. 37 Boven zien kop schreven ze woarom e veroordaild was: "Dit is Jezus, Jeuden heur keunenk." 38 Tougelieks mit Jezus werden twij aander manlu aan t kruus sloagen: ain aan zien rechter- en ain aan zien linkerkaant. t Wazzen rovers. 39 Lu dij verbie gingen, sliepten hom oet en schudden mit kop. 40 "Hé doe!" raipen ze. "Doe, dij tempel ofbrekst en in drij doagen weer opbaauwst! Help die zulm nou astoe God zien Zeun bist! Kom nou van t kruus òf!" 41 Hogepriesters, schriftgeleerden en oldsten van t volk deden net zo: 42 "Aander lu het e hulpen, mor zokzulm helpen kin e nait! As e keunenk van Israël is, loat e den van t kruus òf kommen. Den zel we in hom leuven! 43 Hai vertraauwt op God: loat dij hom nou helpen as dij hom toudoan is! Hai het ja zegd dat e God zien Zeun is!" 44 Baaide rovers dij mit hom aan t kruus sloagen wazzen, scholden hom krekt zo oet.

45 Dou wer t van t zèsde uur òf duuster over t haile laand, aan t negende uur tou. 46 Om en bie drij uur raip Jezus mit geweld: "Eli, Eli, lama sabachtani?" Dat bedudt: "Mien God, mien God, woarom heb ie mie zo allain loaten?" 47 Gounent van lu dij der omtou stonden, heurden dat en zeden: "Hai ropt om Elia!" 48 Votdoalek ging ain aan run, pakte n spons, deupte dij in zoere wien, stook hom op punt van n stòk en perbaaierde hom drinken te geven. 49 Mor aander lu zeden: "Ho es even! Nou kin we mooi zain of Elia komt om hom te helpen!" 50 Vannijs raip Jezus haile haard en gaf de gaist. 51 Op t aigenste ogenblik scheurde gedien in tempel middendeur, van boven noar ondern. Grond schudde en rotsen broken oetnkander. 52 Groaven gingen open en liggoamen van n bult haailege mensken dij al laank dood wazzen, werden opwekt. 53 Zai kwammen tou heur groaven oet en gingen dou Jezus opstoan was, noar haailege stad tou. Doar hebben hail wat lu heur zain. 54 Dou kaptaain en zien soldoaten dij bie Jezus wacht holden haren, eerdbeven en ales wat ter nog meer gebeurde, zagen, werden ze der kèl van. "Eerlieks woar!" zeden ze, "dij man was God zien Zeun!"

55 Op n ofstandje stonden veul vraauwlu te kieken. Dij wazzen oet Galilea achter Jezus aan kommen en haren veur hom zörgd. 56 Maank heur was Maria oet Magdala, Maria moeke van Jakobus en Josef, en moeke van Zebedeüs' jonges.

57 Om oavend kwam n riek man oet Arimatea. Josef was de noam. Hai heurde ook bie Jezus zien leerlingen. 58 Dij ging noar Pilatus tou en vruig hom om Jezus zien liggoam. Pilatus gaf odders dat ze hom dij geven zollen. 59 Jozef huil t liggoam van t kruus òf en wikkelde dij in schoon linnen 60 en legde dij in zien aigen grafkoamer. Dij haar e kòrtsleden in rotsen oethaauwen loaten. Hai rolde n grode stain veur ingang en ging vot. 61 Maria oet Magdala en dij aander Maria wazzen der bie. Ze zatten tegen t graf over.

62 Aanderdoagsmörgens - t was doags noa veurberaaidensdag van Pesach - gingen hogepriesters en Farizeeërs mitnkander noar Pilatus tou. 63 "Meneer," zeden ze, "t is ons in t zin schoten dat dij bedraiger dou e nog leefde, zegd het: 'Noa drij doag zel ik weer tou t levent opwekt worden!' 64 Kin ie gain odders geven n wacht bie t graf te zetten aan dij daarde dag tou? Aans kinnen zien leerlingen kommen en hom vothoalen. En den vertellen ze mensken: ' Hai is opwekt tou dood oet!' Den zol dij leste bedraigerij nog slimmer wezen as eerste!" 65 "Hier heb ie n wacht!" zee Pilatus tegen heur. "Moak de haile bröd mor zo vaaileg as ie kinnen!" 66 Zai gingen noar t graf tou, sloten dij òf en verzegelden stain. n Wacht zetten ze der bie om t graf te bewoaken.

t Evengelie volgens Matteüs 28


01Noa sabbat, dou zun opkwam bie t begun van eerste dag van week, gingen Maria oet Magdala en aander Maria der op oet om noar t graf te kieken. 02Rompslomps kwam der n swoare eerdbeven. n Engel van de Heer kwam deel tou hemel oet. Hai ging noar t graf tou, rolde stain vot en ging der boven op zitten. 03Hai zag der oet as weerlicht en zien klaaier wazzen net zo wit as snij. 04Wachters trilden der over, zo benaauwd wazzen ze, en werden zo wit as n liek. 05Engel zee tegen vraauwlu: "Wees ie mor nait baang! Ik wait ja wel dat ie Jezus zuiken dij aan t kruus sloagen is. 06Hier is e nait. Hai is tou t levent opwekt, zo as e zegd het. Kom mor ais kieken noar t stee doar e legen het. 07En zeg mor gaauw tegen zien leerlingen: 'Hai is opwekt tou dood oet en gaait joe veuroet noar Galilea tou. Doar zel ie hom zain.' Dit haar k joe te zeggen!" 08Ze gingen votdoalek bie t graf vandoan, slim baang en haile blied. Ze runden der over om t mor gaauw aan zien leerlingen te vertellen. 09En kiek es aan, Jezus kwam heur in muit! "Goidag!" zee e. Ze gingen noar hom tou, grepen hom bie vouten en vuilen veur hom op knijen deel. 10 "Wees mor nait baang!" zee Jezus tegen heur. "Goa vot en geef aan mien bruiers en zusters tieden dat ze noar Galilea tou mouten. Doar zellen ze mie zain!" 11 Dou vraauwlu nog onderwegens wazzen, kwammen der gounent van wacht in stad en vertelden hogepriesters ales wat ter veurvalen was. 12 Dij kwammen bie nkander en besloten dit: ze gavven soldoaten goud geld en zeden der bie: 13 "Ie mouten zeggen: 'Zien leerlingen hebben hom vannaacht oet t graf stolen dou wie laggen te sloapen.' 14 As stadholder der wat van te waiten komt, zel wie der wel veur zörgen dat ie goud weg kommen." 15 Soldoaten pakten t geld aan en deden zo as heur zegd was. En dit verhoal gaait onder Jeuden rond tot vandoag aan dag tou. 16 De elf leerlingen trokken noar Galilea, noar baarg tou dij Jezus heur aanwezen haar. 17 Dou ze hom zagen, vuilen ze op knijen deel, mor der wazzen ook gounent bie dij nog twievelden. 18 Jezus kwam op heur tou en zee: "Mie is ale macht geven in hemel en op eerde. 19 Goa der op oet! Moak ale volken leerling van mie en deup heur in noam van Voader, Zeun en hillege Gaist. 20 Leer heur ales noa te kommen wat ik joe besteld heb. En dou der denk om: ik bin aaltied bie joe, tot wereld zien tied had het."