Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
t Evengelie volgens Marcus 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16   

t Evengelie volgens Marcus 16


01Dou sabbat verbie was, kochten Maria van Magdala, Jakobus zien moeke Maria en Salome, lekker roekende zaalf om hom doarmit in te vrieven. 02Hail vroug, op eerste dag van week, gingen ze noar t graf tou. Zun was net op. 03"Wèl zel veur ons stain veur ingang van t graf votrollen?" zeden ze tegen nkander. 04Dou ze opkeken, zagen ze dat stain al votrold was. t Was aans n haile dikke. 05Ze gingen tou grafkoamer in en zagen n jongkerel aan rechterkaant zitten, haildaal in t wit. En kèl dat ze der van werden! 06Jongkerel zee: "Nait baang wezen! Ie zuiken Jezus van Nazaret dij aan t kruus sloagen is. Hai is tou t levent opwekt. Hier is e nait. Kiek mor, dit is stee doar ze hom hènlegd haren. 07Mor goa hier nou vandoan en zeg tegen zien leerlingen, aan Petrus ook, dat hai joe veuroet gaait noar Galilea tou. Doar zel ie hom zain, krekt as e joe verteld het."

08Zai gingen noar boeten tou en stoven bie t graf vandoan. Ze trilden der over, zo oet stuur wazzen ze! En ze zeden tegen gainain wat - zo benaauwd wazzen ze worden. ***

09Dou hai smörgensvroug op eerste dag van week opstoan was, verscheen e t eerst aan Maria van Magdala bie wèl hai zeuven onnure gaisten oetdreven haar. 10 Dij vertelde t aan manlu dij aaltied mit Jezus optrokken wazzen. Dij wazzen nog aaltied slim sneu en schraifden der over. 11 Dou ze heurden dat e leefde en dat ze hom zain haar, leufden ze der niks van. 12 Doarnoa verscheen e in n aander gedoante aan twij van zien leerlingen dij onderwegens wazzen noar t laand tou. 13 Zai gingen weerom en vertelden t aan aandern, dij der net zo min wat van leufden. 14 Doarnoa verscheen e aan de elf leerlingen dou ze aan t eten wazzen. Hai veterde heur oet omdat ze ongeleuveg wazzen en dikke stiefkoppen. Ze wollen lu dij hom zain haren noadat e opwekt was, ja nait leuven. 15 "Goa der op oet, haile wereld deur," zee e, "en vertel aan haile scheppen bliede bosschop. 16 Wèl leuven dut en zok deupen let, zel red worden. Mor dij nait leuft, zel veroordaild worden.

17 Dij leuven, dij kriegen dizze taikens te zain: in mien noam zellen ze onnure gaisten oetdrieven en in nije toalen zellen ze proaten. 18 Slangen zellen ze mit blode handen oppakken en as ze swoar vergif drinken, zel heur der niks van overkommen. Zaiken zellen ze handen opleggen en dij zellen weer beter worden."

19 De Heer wer, noadat e dit tegen heur zegd haar, opnomen in hemel. Doar ging e zitten aan God zien rechterhaand. 20 Mor zai gingen der op oet en muiken overaal t grode nijs kundeg. De Heer hulp heur en gaf kracht aan heur woorden, deur wondertaikens dij der op volgden.f + Verzen 9-20 binnen der loater bie schreven. Paardie handschriften en olde vertoalens hebben n aander, kòrter èn: "Ale opdrachten meldden zai in t kòrt aan Petrus en dij bie hom wazzen. Doarnoa verscheen Jezus zulm aan heur en luit deur heur van oost tou west, haailege en overgankelke bosschop van aiwege redden oetdroagen. Amen."f*