Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
t Evengelie volgens Marcus 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16   

t Evengelie volgens Marcus 15


01Votdoalek, smörgensvroug, kwammen hogepriesters mit oldsten van t volk en schriftgeleerden, haile road, bie nkander om te kieken wat of ze doun zollen. Ze sluigen Jezus in boeien, brochten hom vot en leverden hom over aan Pilatus.

02"Bin ie keunenk van Jeuden?" vruig Pilatus hom. "Zo as ie zeggen," antwoordde Jezus. 03Hogepriesters begunden hom van alderhande zoaken te beschuldegen. 04"Zeg ie niks weerom?" vruig Pilatus nog ais. "Heur toch ais aan, wat of ze altmoal tegen joe inbrengen!" 05Mor Jezus antwoordde hom der mit gain woord op. Dat dee Pilatus slim nij. 06Nou was t gebruuk dat hai bie feesten n gevangene vrij luit. t Volk mog zeggen wèl. 07Nou wol t gevaal dat ter ain vaast zat mit aander rebellen, dij bie n rebulie n moord begoan haar. Barabbas haitte hai. 08Dou kwam t volk bie trappen omhoog en begunde te aaisen dat e veur heur doun zol, wat e aaltied dee. 09"Wil ie," zee Pilatus, "dat ik veur joe keunenk van Jeuden vrij loat?" 10 Hai haar ja wel deur dat hogepriesters hom bloots oet ofgunst overleverd haren. 11 Mor hogepriesters steukelden t volk op: ze zollen zeggen dat ze laiver haren dat e Barabbas vrij loaten zol. 12 "Wat mout ik den mit man, dij ie keunenk van Jeuden nuimen?" vruig Pilatus. 13 "Aan t kruus der mit!" raipen ze weerom. 14 "Wat het e den ainlieks veur verkeerds doan?" zee Pilatus. Mor ze gingen nog meer te keer: "Aan t kruus der mit!"

15 Pilatus wol t volk mor laiver heur zin geven. Doarom luit e Barabbas lopen. Jezus luit e giezeln en doarnoa leverde hai hom oet aan soldoaten. Dij zollen hom aan t kruus sloagen.16 Soldoaten nammen hom mit in t pelaais, noar t stee doar ze pretorium tegen zeggen, en haile kompie huilen ze der bie. 17 Ze deden hom n sangen mantel om, bonden n kraans van stiekeldoorns bie nkander en zetten hom dij op kop. 18 Dou salueerden ze veur hom: "Goidag, keunenk van Jeuden!" 19 Ze sluigen hom mit n raait op kop, kwittjeden hom liek in t gezicht, vuilen veur hom op knijen en brochten hom eerbewiezen. 20 Dou ze hom veur gek holden haren, deden ze hom sangen mantel òf en trokken hom zien aigen goud weer aan. Dou brochten ze hom noar boeten tou om hom aan t kruus te sloagen. 21 n Man dij doar net langs kwam van t laand vandoan, mos van heur t kruus droagen. Dat was Simon oet Cyrene. Hai was Alexander en Rufus heur voader. 22 Ze brochten hom noar n stee, dij Golgota haitte. Dat betaikent: "Doodskopbult". 23 Ze wollen hom wien geven mit mirre der deur, mor hai wol t nait hebben. 24 Ze sluigen hom aan t kruus, verdailden zien klaaier en dobbelden der om wat of elk kriegen zol. 25 t Was negen uur smörgens dou ze hom aan t kruus sluigen. 26 Boven zien kop schreven ze woarom hai veroordaild was: "Keunenk van Jeuden". 27 Tougelieks mit hom werden twij rovers aan t kruus sloagen, ain aan zien rechter- en ain aan zien linkerkaant.f + Aander handschriften hebben veur vers 28: "Bie misdoadegers wer e rekend."f* 29 Lu dij verbie kwammen, sliepten hom oet en schudden mit kop. "Hé doe!" raipen ze. "Doe, dij tempel ofbrekst en in drij doag weer opbaauwst, 30 help diezulm nou en kom van t kruus òf!" 31 Hogepriesters en schriftgeleerden deden net zo. "Aander lu het e hulpen," zeden ze, "zokzulm helpen kin e nait! 32 De Christus, keunenk van Israël, mout nou mor ais deelkommen van t kruus. Den zel wie hom leuven!" Manlu, dij mit hom aan t kruus sloagen wazzen, scholden hom ook oet.

33 Twaalf uur smirregs wer t duuster over t haile laand, aan drij uur tou. 34 Om en bie drij uur raip Jezus mit geweld: "Eloï, Eloï, lama sabachtani?" Dat betaikent in ons toal: "Mien God, mien God, woarom heb ie mie zo allain loaten?" 35 Gounent van lu dij der omtou stonden, heurden dat en zeden: "Heur! Hai ropt om Elia!" 36 Ain van heur huil gaauw n spons, deupte dij in zoere wien, stook hom op punt van n stòk en wol hom te drinken geven. "Wacht ais," zee e, "nou kin we mooi zain of Elia komt om hom der òf te hoalen." 37 Mor Jezus raip nog ais haile haard en gaf de gaist.

38 t Gedien in tempel scheurde middendeur, van boven noar beneden. 39 Der ston n ofsier bie, liek tegen hom over. Dou dij zag hou e staarven dee, raip e: "Eerlieks woar, dij man was God zien Zeun!"

40 Op n ofstandje stonden ook vraauwlu te kieken. Maria van Magdala was ter bie en Maria, moeke van lutje Jakobus en van Joses, en Salome was ter ook. 41 Zai wazzen Jezus, dou e nog in Galilea was, aaltied achternoakommen en haren veur hom zörgd. Der stonden nog n haile rieg aander vraauwlu bie dij mit hom raaisd wazzen noar Jeruzalem tou.

42 t Was veurberaaidensdag, dat is rustdag veur sabbat, en t was al oavend worden. 43 Dou ging Josef van Arimatea noar Pilatus tou. Hai was n veuraanstoand lid van Hoge Road en zag zulm ook oet noar Gods riek. Hai woagde t ter op en vruig om t liggoam van Jezus. 44 t Dee Pilatus slim nij dat e al sturven wezen zol. Hai raip kaptaain der bie en vruig hom of Jezus al laank dood was. 45 Dou e van kaptaain vernomen haar dat dat zo was, gaf e t liggoam aan Josef. 46 Dij kochde n lap linnen, nam Jezus van t kruus òf en wikkelde hom in t linnen. Hai legde hom in n grafkoamer dij in rotsen oetkapt was. Veur ingang rolde hai n stain.

47 Maria van Magdala en Maria, Joses zien moeke, zagen woar of e deellegd was.