Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
t Evengelie volgens Marcus 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16   

t Evengelie volgens Marcus 14


01Twij doagen loater zol t Pesach wezen en t feest van Broden-zunder-gèst. Hogepriesters en schriftgeleerden onnaaierden mitnkander hou of ze Jezus op n filaaine menaaier in handen kriegen en ombrengen konden. 02"Mor," zeden ze, "wie mouten dat nait op t feest doun! Der kon ja ais rebulie kommen onder t volk!" 03Dou e in Betanië was bie meloatse Simon, en doar aan t eten was, stel joe ais veur: doar kwam mie n vraauw aan mit in haand n albastern vleske vol duroabele narduseulie, moakt van echte nardus! Ze sluig haals van t vleske òf en goot hom haildaal leeg op zien kop. 04Gounent aargerden zok. "Woar is dij verknapbuzzerij mit dij mirre nou goud veur!" zeden ze. 05"t Haar veur meer as drijhonderd schellenks verkocht worden kind en t geld aan aarme lu geven worden!" Ze begunden heur oet te vetern. 06"Loat heur toch geworden!" zee Jezus. "Woarom zit ie over dij vraauw heer? Zai het n goie doad veur mie doan. 07Aarme lu heb ie ja aaltied wel om joe tou en ie kinnen heur helpen wanneer of ie mor willen, mor ik zel der nait aaltied wezen. 08Zai het doan wat of ze kon: zai het mien liggoam al zaalfd veur mien begraffenis. 09Zekerwoar! Ik zeg joe: aalderwegens woar of dizze bliede bosschop verkundegd worden zel in haile wereld, zel der bie verteld worden wat of zai doan het. Zo zellen mensken aan heur denken blieven." 10 Dou ging ain van de twaalm, Judas Iskariot haitte hai, noar hogepriesters tou om hom aan heur oet te levern. 11 Dij wazzen der blied om dou ze dat heurden en verzeden hom geld te geven. En hai ging op zuik noar n goie gelegenhaid om hom over te levern. 12 t Was eerste dag van t feest van Broden-zunder-gèst, dag van t pesachlaam slachten. "Woar wil ie t pesachlaam eten?" kwammen leerlingen Jezus vroagen. "Den kin we t kloarmoaken goan." 13 Hai stuurde twij van zien leerlingen der op oet en zee tegen heur: "Goa noar stad tou. Der zel joe doar n man in muit kommen mit n kroek wotter. 14 Dij mout ie achternoagoan noar t hoes, doar e in gaait. Zeg den tegen boas van dat hoes: 'Meester vragt: woar is mien zoal, doar ik mit mien leerlingen t pesachmoal eten kin?' 15 Hai zel joe n grode bovenzoal aanwiezen. Doar staait ales wat ter wezen mout. Moak doar t aal veur mie kloar!" 16 Leerlingen gingen vot, kwammen in stad en vonden t altmoal krekt zo as hai heur verteld haar. En ze muiken t pesachlaam kloar. 17 Tegen oavendstied kwam hai der mit de twaalm aan. 18 Dou ze bie toavel zatten en aan t eten wazzen, zee Jezus: "Let op mien woorden: ain van joe zel mie overlevern. Ain dij nou mit mie aan t eten is!" 19 Leerlingen werden der slim triesterg van. Ain noa aander vruig: "Ik toch nait, wel?" 20 "Ain van de twaalm!" zee e. "Ain dij mit mie zien brood in schuddel stipt. 21 Menskenzeun gaait ja wel hèn zo as over hom in de Schriften staait, mor o wai man, deur wèl of Menskenzeun overleverd wordt. Hai haar beter mor nait geboren worden kind." 22 Onder t eten pakte Jezus n brood, sprak zegenbee der over oet, brook t in stokken, gaf heur dij en zee: "Neem dit, t is mien liggoam!" 23 En hai pakte n beker, sprak t daankgebed oet, gaf heur dij deur en zai dronken der altmoal oet. 24 Hai zee tegen heur: "Dit is mien bloud van t verbond, veur veul mensken vergoten. 25 Ik zeg joe: van nou òf aan zel ik nait meer drinken van wat of wienstòk geft, totdat ik in Gods keunenkriek van nije oogst drinken zel." 26 Dou zongen ze t loflaid en gingen op pad noar Olievenbaarg tou. 27 Jezus zee tegen heur: "Ie zellen joe altmoal aan mie aargern. Der staait ja schreven: 'Hedder zel ik sloagen en schoapen zellen oetnkander jagd worden.' 28 Mor noadat ik opstoan bin, zel ik joe veuroet goan noar Galilea tou." 29 "t Kin wezen," zee Petrus, "dat ze zok altmoal aan joe aargern, mor ikke nait, hur!" 30 "Joa wis, Petrus," antwoordde Jezus, "vannaacht nog, veur dat hoan twijmoal kraaid het, zelstoe drijmoal ontstreden hebben dastoe mie kenst." 31 Mor Petrus huil mor vol: "Al mos ik ook mit joe staarven, nooit zel ik ontstrieden dat ik joe ken." Ale aandern pruiten net zo. 32 Ze gingen noar n stee tou dij Getsemane hait. "Goa hier zitten," zee Jezus tegen heur, "den goa ik beden." 33 Hai nam Petrus, Johannes en Jakobus mit. Dou begunde hai triesterg en onrusteg te worden. 34 "t Haart begeft mie t zuver van verdrait," zee e tegen heur. "Blief hier woaken!" 35 Hai ging nog wat wieder, luit zok plat op grond valen en beedde dat as t aaids meugelk was, dit uur aan hom verbiegoan zol. 36 "Abba!" beedde hai. "Pabbe! Bie joe is ja ales meugelk! Bespoar mie dizze beker! Mor nait wat of ik wil, mor wat ie willen!" 37 Hai ging weerom noar zien leerlingen tou: altmoal in sloap valen! "Simon, slepst?" vruig e aan Petrus. 38 "Kinst den nog gain uurke mit mie woaken? Blief toch wakker en beed dat ie der nait onderdeur goan. Mensk zien gaist wil wel, mor noatuur is swak!" 39 Weer ging e vot en beedde t zulfde. 40 Dou e weeromkwam, zag e dat ze weer in sloap valen wazzen: ze konden ogen ja nait open holden. Ze wozzen nait, wat of ze tegen hom zeggen mozzen. 41 Hai kwam veur daarde moal en zee: "Blief nou mor sloapen en rust mor oet. t Is zowied. Menskenzeun wordt overleverd in handen van deugennaiten. 42 Tou! In t èn! Op pad! Doar komt man al aan dij mie overlevert." 43 Hai haar dit nog mor naauw zegd, of doar kwam Judas aan, ain van de twaalm. Hai haar n tjucht volk bie zok mit sweerden en knuppels. Ze wazzen der op oetstuurd deur hogepriesters, schriftgeleerden en oldsten van t volk. 44 Dij hom overleverde, haar n taiken mit heur ofproat en zegd: "Dij ik n doetje geef, dat is hom! Dij mout ie oppakken en vaaileg vaast zetten." 45 Hai ging liek op Jezus òf en zee: "Rabbi!" Dou gaf e hom n doetje. 46 Ze grepen Jezus beet en pakten hom op. 47 Ain van lu dij der omtou stonden, greep zien sweerd, haauwde op hogepriester zien knecht in: t oor der òf! 48 Jezus zee tegen heur: "Bin ik meschain n bandiet dat ie mit sweerden en knuppels der op oettrokken binnen om mie op te pakken? 49 Doagelks heb ik bie joe zeten in tempel en onderricht geven en doar heb ie gain haand noar mie oetstoken! Mor zo mos oetkommen wat of over mie schreven staait." 50 Dou trokken ale leerlingen aan hakken en luiten hom in steek. 51 n Jongkerel ging hom achternoa. Hai haar n loaken om zien blode lief sloagen: aans haar e niks aan. Ze wollen hom pakken, 52 mor hai luit t loaken glippen en naaide der in blode spits tussen oet. 53 Ze brochten Jezus bie hogepriester. Ale hogepriesters, schriftgeleerden en oldsten van t volk kwammen bie nkander. 54 Op n ofstandje ging Petrus achter hom aan, aan binnenploats van hogepriester zien hoes tou. Doar ging e maank knechten en maaiden zitten en waarmde zok bie t vuur. 55 Hogepriester en haile road perbaaierden n aanklacht tegen Jezus te vinden doar ze hom op tou dood veroordailen konden. Mor vinden deden ze niks. 56 Der wazzen wel hail wat lu dij n vaalze verkloaren tegen hom indainden, mor wat ze zeden, stemde nait mitnkander. 57 Dou kwammen der n poar in t èn en brochten dizze vaalze verkloaren tegen hom in: 58 "Wie hebben hom zeggen heurd: 'Ik zel dizze tempel dij deur menskenhanden baauwd is, ofbreken en in drij doag n aander baauwen, zunder dat ter menskenhanden aan te pas kommen.'" 59 Mor ook in dit gevaal stemde heur verkloaren nait. 60 Hogepriester kwam in t èn, laip noar t midden tou en vruig Jezus: "Heb ie doar niks op te zeggen, wat dizze lu altmoal tegen joe inbrengen?" 61 Mor Jezus gaf gain beschaaid en zee niks of naks. Nog ais vruig hogepriester hom: "Bin ie de Christus, Zeun van God - hoog te priezen is zien noam?" 62 "Krekt! Dij bin k!" antwoordde Jezus. "En ie zellen Menskenzeun zitten zain aan rechterhaand van de Machtege en hom kommen zain op wolken van hemel!" 63 Dou scheurde hogepriester zien klaaier en zee: "Woar bin wie nog meer getugen veur neudeg? 64 Ie hebben heurd hou of e God lastert! Wat ducht joe der van?" Altmoal zeden ze: "Schuldeg! Doodstraf!" 65 Gounent begunden hom te bespijen, deden hom n blinddouk veur en stompten hom. "Loat es zain ofstoe n profeet bist!" raipen ze. Knechten sluigen hom ook liek in t gezicht. 66 Petrus zat in tied beneden op binnenploats. Doar kwam ain van hogepriester zien maaiden op hom òf. 67 Dou ze Petrus zag, dij zok te waarmen zat, keek ze hom ais goud aan en zee: "Doe wast ook bie dij man oet Nazaret, bie dij Jezus!" 68 Mor hai beweerde van nait: "Ik wait nait woar ofstoe t over hest!" zee e. Dou ging e noar boeten tou, noar t poorthoes. 69 Dou maaid hom zag, begunde ze der vannijs tegen omstanders over: "Dij heurt ter ook bie!" 70 Weer zee e van nait. n Zetje loater zeden omstanders tegen Petrus: "Joa wis, doe heurst ter ook bie! Komst ja oet Galilea!" 71 Dou begunde hai te vluiken en te bandiezen en beswoor heur: "Ik ken dij man écht nait doar ie t over hebben!" 72 En mit dat e dat zee, kraaide hoan veur twijde moal. Dou kwam Petrus in t zin, wat of Jezus tegen hom zegd haar: "Nog veur hoan twijmoal kraaid het, zelstoe drijmoal ontstreden hebben dastoe mie kenst." En hai begunde aldernoarst te reren.