Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
t Evengelie volgens Marcus 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16   

t Evengelie volgens Marcus 12


01Hai begunde heur in geliekenizzen aan te toalen: "Der was ais n man, dij n droevetoen aanleggen dee. Hai zette der n heeg omtou, muik ter n koel in om droeven oet te paarzen en baauwde der n oetkiekpost bie. Dou verpachtte hai t spul aan wienboeren en ging op raais noar t boetenlaand. 02Dou t zowied was, stuurde hai n knecht noar dij wienboeren tou. Ze zollen zien paart ophoalen van wat of droevetoen opsmeten haar. 03Mor pachters grepen man beet, truvelden hom òf en stuurden hom mit lege handen weerom. 04Boas stuurde nog n aander knecht noar heur tou. Dij gavven ze op kop en scheerden hom gek aan. 05Hai stuurde der nóg ain op òf. Dij brochten ze om haals. En zo ging t nog mit n haile rieg: gounent rammelden ze òf, aandern sluigen ze dood. 06Dou haar e nog mor ain over: zien zeun, doar e slim wies mit was. Op t lest stuurde hai dij noar heur tou. Hai dochde: 'Mien zeun zellen ze ja wel woaren!' 07Mor dij wienboeren zeden tegen nkander: 'Dat is aarfgenoam! Kom op! Wie haauwen hom dood! Den is aarvenis mooi veur ons!' 08Ze grepen hom beet, muiken hom van kaant en smeten hom tou droevetoen oet. 09Wat zel boas van droevetoen nou doun? Hai zel der zulm op òf goan, dij wienboeren doodhaauwen en droevetoen aan aander pachters geven. 10 Heb ie nooit in de Schrift lezen: 'Stain, dij baauwers te min was,
dij is as houkstain bruukt.

11 Zo gaait de Heer te waark. Is t in ons ogen gain wonder?'"


12 Ze perbaaierden hom op te pakken, mor ze wazzen baang veur t volk. Ze haren ja mor al te goud deur dat e mit dizze geliekenizzen heur maind haar. Ze luiten hom doarom mit vree en gingen vot.13 Dou stuurden ze n poar Farizeeërs en paardie lu van Herodes zien pertij op hom òf om hom op zien aigen woorden te vangen. 14 Ze kwammen bie hom. "Meester," zeden ze, "wie waiten dat ie n man binnen doar je van op aan kinnen. Ie trekken joe van gainain wat aan en kieken gain mensk noar ogen. Ie zeggen eerlieks hou of God wil dat je leven zellen. Hou is t ainlieks: mag men kaaizer belasten betoalen? Aal betoalen of naít betoalen, dát is de vroag!" 15 Hai haar wel deur hou filaain ze wazzen. "Woarom wil ie mie der in lopen loaten?" zee e. "Loat mie ais n zulverstok zain!" 16 Ze langden hom ain tou. "Wèl zien kop is dit en wèl zien opschrift?" vruig e. "Kaaizer zienent!" zeden ze. 17 Dou zee Jezus tegen heur: "Geef den aan kaaizer, kaaizer zienent, en aan God, God zienent!" Doar stonden ze versteld van.

18 Sadduceeërs kwammen ook op hom òf. Dat binnen lu dij ontstrieden dat doden opstoan. Ze zeden tegen hom: 19 "Meester, Mozes het ons dit veurschreven: 'As ain zien bruier oet tied komt en dij let n vraauw achter zunder kinder, den mout zien bruier mit dij wedevraauw traauwen en veur noazoaten zörgen.' 20 Nou wazzen der ais zeuven bruiers. Oldste traauwde en kwam oet tied zunder kinder. 21 Dou traauwde twijde mit dij vraauw, mor hai kwam ook oet tied zunder kinder. Bie daarde ging t nait aans. 22 Joa, mit ale zeuven: gain noazoaten! t Lest van altmoal kwam vraauw ook oet tied. 23 Nou vroag wie joe: as ze oet dood opstoan, wèl zien vraauw zel zai den wezen? Ale zeuven hebben ja mit heur traauwd west!" 24 "Ie zitten der haildaal noast!" antwoordde Jezus heur. "Dat komt omdat ie de Schriften nait kennen en Gods macht ook nait! 25 t Is ja zo: as doden opstoan, traauwen manlu en vraauwlu nait mitnkander. In hemel binnen mensken ja net as engels. 26 En wat opstoan oet dood aanbelangt: heb ie in t bouk van Mozes t verhoal over brommelbos nait lezen? Hou of God tegen Mozes zegd het: 'Ik bin Abraham zien God, Isaak zien God en Jakob zien God'? 27 Hai is gain God van doden mor van leventegen. Ie zitten der glad noast!"

28 Ain van schriftgeleerden dij bie hom kwam, haar lusterd noar kekelderij tussen Jezus en Sadduceeërs. Hai von dat e heur n mooi antwoord geven haar en kwam mit vroag: "Wat is nou ainlieks t belangriekste gebod?" 29 Jezus zee doarop: "t Eerste gebod is dit: 'Heur Israël! De Heer ons God, de Heer is ain. 30 Ie mouten van de Heer joen God, holden van top tou toon en mit ales wat in joe is!' 31 t Twijde gebod is: 'Ie mouten van joen noaste holden as van joezulm.' n Belangrieker gebod as dizze twij, bestaait ter nait!" 32 "Krekt as ie zeggen, meester!" zee schriftgeleerde. "t Is woar wat ie zeggen: de Heer is allenneg God en der is gain aander as hai. 33 Van hom holden van top tou toon en mit ales wat in joe is, is ja meer weerd as brandovvers of netgliek wat veur aander ovver." 34 Jezus zag dat man mit verstand antwoord geven haar. Hai zee tegen hom: "Ie binnen nait wied van Gods riek òf!" Gainain duurde hom nog wat te vroagen.

35 Bie zien onderricht in tempel vruig Jezus: "Hou kommen schriftgeleerden der ainlieks bie dat de Christus de zeun van David is? 36 David zegt zulm ja - en dat is hom deur hillege Gaist ingeven: 'De Heer het tegen mien Heer zegd: goa rechts van mie zitten, aan tied tou dat ik vijanden joe onder vouten leg.' 37 As David zulm hom 'Heer' nuimt, hou kin e den tougelieks zien zeun wezen?" Hail wat lu moggen hom geern heuren.

38 Bie zien onderricht zee hai ook ais: "Woar joe veur schriftgeleerden. Ze paraderen geern mit laange mantels aan en binnen der gek op dat mensken op maart heur goidag zeggen. 39 Ze willen geern op veurste rieg zitten in sinagoges en aan t bovenèn van toavel. 40 t Haile hebben en holden van wedevraauwen vreten ze op, en om de schien op te holden, preveln ze ellenlaange gebeden. Zai zellen slim schaarp oordaild worden!"

41 Hai ging zitten tegen ovverkist over en keek hou mensken der geld in deden. Hail wat rieke lu smeten der n bult in. 42 Dou kwam der n aarme wedevraauw aan, dij der twij kopern muntjes in valen luit. Dat is zoveul as n haalf stuver - hoast niks. 43 Hai raip zien leerlingen en zee: "Ik zeg joe, dizze wedevraauw het meer in kist gooid as aal dij aandern. 44 Dij konden best wat missen van wat of ze over haren. Mor zai het van heur aarmoudje ales wat ze haar der in doan: ales gaf ze doar ze van leven mos."