Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
t Evengelie volgens Marcus 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16   

t Evengelie volgens Marcus 10


01Jezus ging doarvandoan noar kontrainen van Judea en aanderkaant Jordaan. Nog ais kwam der n tjucht volk mitnkander op hom òf. En zo as aaltied, gaf e heur onderricht. 02Der kwammen ook Farizeeërs aanzetten. Ze vruigen: "Mag n man zien vraauw votsturen?" Dat zeden ze om hom oet te perbaaiern. 03"Wat het Mozes joe veurschreven?" vruig e. 04"Mozes het ons permizzie geven n schaaidensbraif te schrieven en doar kin je heur den mit votsturen," antwoordden ze. 05"Wait ie woarom Mozes joe dit veurschrift geven het?" vruig Jezus. "Omdat ie zokse haarde koppen hebben! 06Mor van t begun òf aan, dou eerde moakt wer, het hai heur as man en vraauw moakt. 07Doarom gaait n man bie zien pa en moeke vandoan om t bie zien vraauw te holden, 08van dij gevolgen dat ze nait meer twij, mor volsloagen ain binnen. 09Wat God onder ain juk brocht het, mout gain mensk van nkander hoalen." 10 Dou ze weer thoes wazzen, kwammen leerlingen der op weerom. 11 Hai zee tegen heur: "Wèl zien vraauw votstuurt en mit n aander traauwt, brekt veur heur zien traauw. 12 En as zai bie heur man vandoan gaait en mit n aander traauwt, den is ze ontraauw." 13 Mensken brochten lutje kinder bie hom. Bedoulen was, dat hai heur aankommen zol. Mor leerlingen foeterden heur oet. 14 Dou Jezus dat vernam wer e lèlk in hoed: "Dij kinder maggen best bie mie kommen! Keer ze toch nait! Veur zokkent is Gods keunenkriek ja! 15 Zekerwoar, ik zeg joe: wèl of Gods keunenkriek nait aannemt as n kind, dij komt ter wis nait in!" 16 Hai sluig aarms om heur tou, legde heur handen op en zegende heur. 17 Dou e weer op pad ging, kwam der ain op n draf aanlopen, vuil veur hom op knijen en vruig: "Goie meester, wat mout ik doun dat ik t aiwege levent krieg?" 18 "Woarom nuim ie mie goud?" vruig Jezus. "Gainain is goud, of t mos God al wezen. 19 Ie kennen de geboden: 'Moord nait, wees nait ontraauw, steel nait, gain vaalze verkloaren ofleggen, gain mensk tekòrt doun, joen pa en moeke hoog holden.'" 20 "Meester," zee e, "doar heb ik mie aaltied aan holden, van jongs òf aan." 21 Jezus keek hom aan, mog hom vot geern lieden en zee: "Der mekaaiert bie joe nog ain ding aan: verkoop aal wat ie hebben en geef t geld aan aarme lu. Dén zel ie n kaptoal in hemel hebben. Kom den weerom en goa achter mie aan." 22 Dou e dat heurde, wer e kant sneu. Mismoudeg ging e vot - hai was ja aibels riek. 23 Jezus keek kring rond en zee tegen zien leerlingen: "Wat is t veur rieke mensken toch stoer om in Gods riek te kommen!" 24 Leerlingen wazzen kant riddersloagen deur wat of e doar zee. Doarom zee Jezus vannijs tegen heur: "Jonges, wat is t toch stoer om in Gods riek te kommen! 25 t Is makkelker veur n kemeel deur t oog van n naal te kroepen as veur n riek man om in Gods keunenkriek te kommen." 26 Dou wazzen ze haildáál verbiesterd! "Wèl kin den nog red worden?" vruigen ze. 27 Jezus keek heur aan. "Bie mensken kin dat ook nait," zee e, "mor bie God aal. Bie God kin ja ales!" 28 Dou begunde Petrus: "Mout ie ais lustern: wié hebben aal onzent ter aan geven en binnen achter joe aan goan." 29 "Ik verzeker joe," antwoordde Jezus, "elkenain dij om mie en om bliede bosschop ofstand doan het van hoes, bruiers en zusters, moeke, pa, kinder of laand, 30 dij krigt nou al honderdmoal zoveul weerom aan hoezen, bruiers en zusters, moekes, kinder en laanderijen. Mor dat gaait nait zunder dat men achternoazeten wordt. En mittertied krigt e t aiweg levent. 31 Voak zellen eersten de lesten wezen, en lesten de eersten." 32 Ze wazzen onderwegens noar Jeruzalem tou. Jezus ging heur veuroet. Ze wazzen verboasd en mensken dij achter hom aan gingen, wazzen baang. Vannijs nam hai de twaalm apaart en begunde mit heur te proaten over wat ter altmoal mit hom gebeuren goan zol. 33 "Zo as ie zain, bin we nou op pad noar Jeruzalem. Menskenzeun zel doar oetleverd worden aan hogepriesters en schriftgeleerden. Zai zellen hom tou dood veroordailen en aan haaidens oetlevern. 34 Dij zellen hom oetsliepen, op hom spijen en hom giezeln en doodmoaken. Mor noa drij doag zel e weer opstoan." 35 Jakobus en Johannes, Zebedeüs' jonges, gingen noar hom tou. "Meester," zeden ze, "wie willen geern dat ie ons touzeggen, wat wie van joe vroagen willen." 36 "Wat wil ie dat ik veur joe doun zel?" vruig Jezus. 37 "As ie op joen troon zitten in aal joen stoatsie, dat wie den noast joe te zitten kommen: ain rechts, aander links van joe!" 38 "Ie waiten nait woar ie om vroagen!" zee Jezus tegen heur. "Kin ie oet beker drinken, doar ik oet drinken mout? Kin ie deup ondergoan, dij mie te wachten staait?" 39 Zai zeden: "Joawel hur, dat kin we!" Mor Jezus zee: "Joa wis! Beker doar ik oet drink doar zel ie ook oet drinken. Deup dij mie te wachten staait, dij zel ie ook ondergoan. 40 Mor dat zitten links en rechts van mie, dat heb ik nait veur t zeggen. Dat wordt geven aan dijent veur wèl dat regeld is." 41 Dou dij tien aandern dat heurden, werden ze helleg op Jakobus en Johannes. 42 Jezus raip heur bie zok: "Ie waiten dat volken heur laaiders over heur de boas speulen en dat grode heren heur macht vuilen loaten. 43 Zo zel t bie joe nait wezen! Krekt aansom! Wèl maank joe grootste worden wil, dij zel joen knecht wezen. 44 En wèl maank joe eerste worden wil, dij mout veur elkenain kloarstoan. 45 Menskenzeun is ja nait kommen om zok bedainen te loaten, mor om zulm te dainen en zien levent te geven as lösgeld veur veul mensken." 46 Ze kwammen in Jericho. Dou hai mit zien leerlingen weer tou stad oet ging, mit n haile koppel volk achter heur aan - wat gebeurde der dou? Dou zat ter n blinde man aan kaant van weg te bedeln! Bartimeüs was de noam, Timeüs zien zeun was e. 47 Dou e heurde dat t Jezus oet Nazaret was, begunde hai te bèlken: "Jezus, Zeun van David, heb toch meedlieden mit mie!" 48 t Volk graauwde hom tou: "Hol die toch stil!" Mor hai bèlkte nog haarder: "Zeun van David, heb toch meedlieden mit mie!" 49 Jezus bleef stoan en zee: "Roup hom hier op aan!" Mensken zeden tegen blinde: "Loat moudveren nait hangen! Tou, in t èn: hai ropt die!" 50 Man schoot zien jak oet, sprong in t èn en ging noar Jezus tou. 51 "Wat wil ie dat ik veur joe dou?" vruig Jezus. "Rabbi, weer zain kinnen!" antwoordde blinde man. 52 "Goud!" zee Jezus, "joen vertraauw het joe red!" En joawel hur: op slag kon e weer zain! En hai ging mit hom wieder.