Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
t Evengelie volgens Marcus 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16   

t Evengelie volgens Marcus 09


01Hai ging wieder: "Ik verzeker joe: der binnen gounent bie joe dij hier stoan, dij nait oet tied kommen zellen, veur en aleer ze Gods keunenkriek mit wonder en geweld aankommen zain hebben."

02Zès doag loater nam Jezus Petrus, Johannes en Jakobus mit en brochde heur noar boven, bie n hoge baarg op. Doar was e mit heur allain. En veur heur ogen veraanderde zien veurkommen. 03Zien klaaier werden blinkend, helder wit, krekt zo as t licht; zó wit, as gain blaiker op haile wereld veurnkander krigt. 04En wat zagen ze? Elia en Mozes dij mit hom stonden te proaten! 05"Rabbi, dat komt ja mooi oet dat we hier binnen," zee Petrus tegen Jezus. "Zel k hier drij tènten moaken? Ain veur joe, ain veur Mozes en ain veur Elia?" 06Hai wos ja nait wat of e zeggen mos: zo slim haren ze schrik in bainen. 07Der kwam n wolk mit zien schaar over heur hènvalen. Doar klonk n stem oet: "Dit is mien laive Zeun! Noar hom mout ie lustern!" 08Op ainmoal zagen ze, dou ze om zok tou keken, Jezus allenneg nog mor en aans gainent meer.

09Ze gingen bie baarg omdeel. Hai gaf heur n inzeggen, ze zollen gainain vertellen wat of ze zain haren, veurdat Menskenzeun oet doden opstoan was.

10 En woar: ze huilen t stil. Mor ze haren t ter wel onder nkander over wat dat ainlieks betaikent: oet doden opstoan. 11 Doarom vruigen ze hom: "Woarom zeggen schriftgeleerden toch dat Elia eerst kommen mout?" 12 Hai antwoordde: "Elia komt eerst en zel ales in odder moaken. Mor woarom staait ter den over Menskenzeun schreven dat e veul lieden mout en e nait in reken wezen zel? 13 Nou, ik zeg joe: Elia het ter al west en ze hebben mit hom doan wat of ze mor wollen, netgliek zo as ter over hom schreven staait."

14 Dou ze bie de aander leerlingen kwammen, zagen ze lu manje bie kereltje om heur tou stoan. n Poar schriftgeleerden wazzen mit heur aan t kekeln. 15 Verboasd dat mensken wazzen, dou ze hom aankommen zagen! Ze kwammen in n draf op hom òf en zeden hom goidag. 16 "Wat bin ie toch mit heur aan t hikhakken?" vruig Jezus. 17 t Antwoord kwam van ain oet t volk: "Meester, k heb mien jong bie joe brocht. Dij het t mit n duvelse gaist te doun en doarom kin e nait proaten. 18 As dij gaist hom gript, smit e hom op grond. t Schoem staait hom den op mond, hai knaarst mit tanden en wordt hailemoal stief. Tegen joen leerlingen heb k zegd, ze mozzen gaist oetdrieven. Mor ze konden t nait veurnkander kriegen!" 19 "Wat is dit toch n ongeleuveg slag volk!" zee Jezus. "Hou laank mout ik nog bie joe blieven? Hou laank mout ik joe nog verduren? Breng hom mor hier!" 20 Dat deden ze. Dou gaist Jezus zag, schudde hai t jong deurnkander. Hai vuil om en rolde hènneweer mit schoem op mond. 21 "Hou laank het jong dit aal?" vruig Jezus aan pa. "Van lutjeke òf aan," antwoordde man. 22 "Dij gaist het hom voak in t vuur smeten en ook in t wotter. Hai wil hom verongelokken loaten. Mog ie der wat aan doun kinnen, heb den omdenken en help ons!" 23 "Wat zeg ie?" vruig Jezus. "Mog ie wat doun kinnen? Ales kin! As ie mor vertraauw hebben!" 24 Op slag raip pa van t kereltje: "Ik héb vertraauw! Mor te min!" 25 Dou Jezus vernam dat ter veul volk op n bult laip, toalde hai onnure gaist stief aan: "Doe stomme en dove gaist! Ik bestel die: der oet! En der nait weer in!" 26 Gaist bèlkte t oet en schudde jong hènneweer. Dou was e op ainmoal vot. t Jonkje bleef as liek achter en hoast elkenain dochde den ook al: "Dij het ter west!" 27 Mor Jezus kreeg hom bie haand en hulp hom in t èn. En t jong ging stoan.

28 Dou Jezus in n hoes goan was en leerlingen mit hom allenneg wazzen, vruigen ze hom: "Woarom heb wie dij gaist nait oetdrieven kind?" 29 "Dit soort kin je allenneg mit beden verjoagen," antwoordde Jezus. "En mit niks aans!"

30 Doarvandoan raaisden ze deur Galilea. Hai wol nait lieden dat ain dat te waiten kwam: 31 hai was nou dounde zien leerlingen onderricht te geven. "Menskenzeun wordt oetleverd in handen van mensken," zee e tegen heur. "En zai zellen hom doodmoaken. Mor drij doag noa zien dood zel e opstoan." 32 Begriepen deden leerlingen dij woorden nait, mor om oetleg vroagen duurden ze ook nait.

33 Dou ze thoeskommen wazzen in Kafarnaüm, vruig e heur: "Woar heb ie t onderwegens over had?" 34 Mor zai huilen koezen stief opnkander. Onderwegens haren ze t ter ja over had wèl van heur t belangriekste was. 35 Jezus ging zitten, raip de twaalm bie zok en zee: "Wèl bie joe nummer ain wezen wil, dij mout aandern veurgoan loaten en ale lu heur knecht wezen." 36 Hai kreeg n kind bie haand, zette hom midden in kring hèn en sluig aarm om hom tou. 37 "Elkenain," zee e, "dij zo'n kind opnemt in mien noam, dij nemt miezulm op. En dij mie opnemen dut, nemt bloots mie nait op, mor hom ook dij mie stuurd het."

38 "Meester," zee Johannes tegen hom, "wie hebben ain zain dij in joen noam duvels oetdreven het. Wie hebben hom tegenholden: hai heurde ja nait bie ons!" 39 Jezus was t doar nait mit ains. "Loat hom toch geworden!" zee e. "As ain op mien gezag wonders dut, den zel e nait gaauw maal over mie proaten. 40 Dij nait tegen ons is, is veur ons. 41 As ain joen n napke kold wotter aanlangt in Christus zien noam, dij krigt zien loon doarveur. Dat beloof ik joe!

42 Wèl ain van dizze lutjekes dij op mie vertraauwen, van t goie pad ofbrengt, dij konden ze mor beter mit n meulenstain om haals midden in zee smieten. 43 As joen haand moakt dat ie van t goie pad ofdwoalen, kap hom den òf. Ie kinnen beter schonden t levent ingoan, as mit baaide handen in hel te laande kommen, in t vuur dat nooit oet wil.f + Aander handschriften hebben veur vers 44 en 46: "Doar blieven wurms mor aan vreten en t vuur gaait doar nooit oet."f* 45 En as joen vout moakt dat ie van t goie pad ofdwoalen, kap hom den òf. Ie kinnen beter hankemank t levent ingoan, as mit baaide vouten in hel te laande kommen. 47 En as joen oog moakt dat ie van t goie pad ofdwoalen, rop hom der den oet. Ie kinnen beter mit ain oog in t keunenkriek van God kommen, as mit baaide ogen in hel smeten worden. 48 Doar blieven wurms mor aan vreten en t vuur gaait doar nooit oet.

49 Elkenain zel schoonbraand worden as mit zolt. 50 Zolt is wat gouds. Mor as kracht der oet is, wèl zel t den weer bruukboar moaken kinnen? Ie mouten zolt in joezulm hebben en in vree mitnkander leven."