Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
t Evengelie volgens Marcus 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16   

t Evengelie volgens Marcus 08


01In dij doagen was der weer ais n grode koppel volk bie nkander. Ze haren niks te eten. Hai raip zien leerlingen dou bie zok. 02"Ik heb slim te doun mit dizze mensken," zee e. "Al drij doag binnen ze bie mie en ze hebben gain krummel te eten. 03As ik ze mit n lege moag votstuur, valen ze mie der onderwegens nog bie deel. Boetendes kommen gounent van wied weg." 04Leerlingen vruigen: "Woar hoal je in dizze ainzoame streek genog brood vandoan om aal dij mensken eten te geven?" 05"Houveul brood heb ie bie joe?" vruig Jezus. "Zeuven!" zeden ze. 06Hai luit mensken op grond zitten goan. Dou pakte hai dij zeuven broden, zee t daankgebed, brook ze en gaf ze aan leerlingen om aan t volk oet te dailen. Dat deden ze. 07Ze haren ook nog wat viskes. Hai sprak zegenbee weer oet en luit dij ook onder t volk verdailen. 08Mensken kregen altmoal te eten en werden zat. Wat ter aan brokken overbleef, huilen ze bie nkander: zeuven körfvol. 09Der wazzen om en bie vaaierdoezend mensken. Dij stuurde hai noar hoes tou. 10 Hai stapte op slag mit zien leerlingen in boot om noar kontrainen van Dalmanuta te goan. 11 Dou kwammen Farizeeërs der aan en begunden mit hom te kekeln. Ze wollen van hom n taiken oet hemel om hom oet te perbaaiern. 12 Hai poestte t oet en zee: "Woarom wil dit slag volk n taiken? Ik zeg joe, dit volk zel wis en woarachteg gain taiken zain! Zekerwoar nait!" 13 Hai luit heur stoan, ging weer aan boord en voarde noar aanderkaant. 14 Loat ze nou vergeten hebben brood mit te nemen! Ze haren in t schip mor ain stoetje bie zok. 15 "Woar joe veur Farizeeërs heur zoerdaig en veur Herodes zienent," woarschaauwde hai heur. 16 Ze haren t ter ja mitnkander over had dat ze zunder brood zatten. 17 Dou e dat in de goaten kreeg, zee e tegen heur: "Woarom heb ie t ter over dat ie gain brood hebben? Heb ie t nog nait onder t verstand? Krieg ie t nog nait onder pet? Heb ie n haart van stain? 18 Ie hebben toch ogen: zain ie den nait? Ie hebben toch oren: heur ie den nait? 19 Kin ie joe der niks van heugen houveul körf ie ophoald hebben, dou ik de vief broden brook veur de viefdoezend?" "Twaalf," zeden ze. 20 "En dij aander keer mit dij zeuven broden veur vaaierdoezend mensken? Houveul körfvol heb ie dou ophoald?" "Zeuven," zeden ze. 21 "En begriep ie t nou nóg nait?" vruig e. 22 Ze kwammen in Betsaïda. Doar brochten lu n blinde man bie hom en vruigen of hai hom aankommen wol. 23 Jezus kreeg blinde man bie haand en brochde hom boeten dörp. Hai spijde hom op ogen en legde hom handen op. "Zugst al wat?" vruig e. 24 Blinde man keek omhoog en zee: "Ik zai mensken! As bomen zai k ze lopen!" 25 Dou legde hai nog ais handen op zien ogen. Man dee ogen wiedopen en kon ales weer dudelk zain. 26 Jezus stuurde hom noar hoes tou en zee der bie: "t Loug nait ingoan!" 27 Jezus en zien leerlingen trokken noar dörpen bie Caesarea Filippi. Onderwegens vruig e heur: "Veur wèl holden lu mie ainlieks?" 28 "Gounent zeggen van Johannes de Deuper," zeden ze, "Aandern Elia en nog weer aandern: ain van profeten." 29 "En ie, woarveur hol ié mie?" Petrus gaf t antwoord: "Ie binnen de Christus." 30 Hai woarschaauwde heur doar nait over te proaten. Mit gainain! 31 Hai begunde heur oet te leggen: "Menskenzeun zel slim lieden mouten en deur oldsten, hogepriesters en schriftgeleerden verstöt en om haals brocht worden. Drij doag loater zel e weer opwekt worden." 32 Dit zee e liekoet. Petrus nam hom apaart en begunde hom t jak oet te vegen. 33 Mor Jezus draaide zok om, keek leerlingen aan en veterde Petrus oet: "Vot doar, achter mie, doe soatan! Doe bist nait bedocht op wat God wil, mor op wat mensken willen!" 34 Dou raip hai zien leerlingen mit t aander volk bie zok: "Dij mit mie goan wil, mout nait aan zokzulm denken. Hai mout zien kruus op zok nemen en achter mie aan goan. 35 Want elkenain dij zien levent holden wil, dij zel t verlaizen. Mor wèl of zien levent verlust om mie en om t evengelie, dij zel t vinden. 36 Wat het n mensk ter aan dat e haile wereld wint, mor doar zien aigen levent mit verknooit? 37 Wat kin n mensk inzetten om zien levent weerom te kriegen? 38 Dij of zok schoamt veur mie en mien woorden bie dit ontraauwe en zundege slag volk, veur heur zel Menskenzeun zok schoamen as e mit zien Voaders stoatsie en haailege engels om hom tou, aanzetten komt."