Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
t Evengelie volgens Marcus 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16   

t Evengelie volgens Marcus 06


01Hai raaisde doarvandoan òf en kwam in stad doar e groot worden was. Zien leerlingen gingen mit. 02Dou t sabbat worden was, begunde hai lu in sinagoge onderricht te geven. Der wazzen n bult mensken. Dou ze hom heurden, stonden ze der versteld van en zeden: "Woar hóált e t heer? Hou komt e aan dij wieshaid? En den ook nog dij machtege doaden dij hai dut! 03Dat is dij timmerman toch? Maria heur zeun, dij bruier van Jakobus, Joses, Judas en Simon? En zien zusters wonen dij hier ook nait?" Ze aargerden zok aan hom. 04Jezus zee tegen heur: "n Profeet is overaal in reken, behaalve in ploats doar e vandoan komt, bie zien femilie ook nait en bie zien aigen volk net zo min." 05Hai kon doar gain enkele machtege doad oetrichten, of t mos al wezen n poar zaike mensken beter moaken deur heur handen op te leggen. 06Jezus verwonderde zok dat ze gain vertraauw in hom haren. Hai ging dörpen in de buurt òf om onderricht te geven. 07Hai raip de twaalm bie zok en begunde ze op pad te sturen: twij bie twij, en hai gaf heur macht over onnure gaisten. 08"Neem niks mit veur onderwegens, bloots n handstòk," bestelde hai heur, "en gain brood, gain pong veur op raais, ook gain geld in buus. 09Maggen wel sandoalen aandoun, mor trek gain dubbeld stel klaaier aan." 10 Hai zee der nog bie: "As ie woaraarns onderdak hebben, blief doar den tot ie weer wieder mouten. 11 Kom je op n stee doar ze joe nait hebben willen, goa doar den vandoan. Stub t stof van joen vouten òf: dat is zo te reken n aanklacht tegen heur!" 12 Ze gingen op pad en raipen t volk op n nij levent te begunnen. 13 Ze dreven n bult duvelse gaisten oet, zaalfden veul zaike lu mit eulie en muiken heur beter. 14 Keunenk Herodes heurde ook van hom. Jezus zien noam was aalderwegens bekend worden. "Dat is Johannes de Deuper! Dij is opwekt oet doden!" zeden mensken. "Doarom waarken dij krachten in hom!" 15 Aandern mainden: "t Is Elia!" en weer aandern: "t Is n profeet, zo as je dij vrouger haren!" 16 Dou Herodes der van heurde, zee e: "Dat mout Johannes wezen! Dij ik kop ofhaauwen heb, is weer opstoan!" 17 Herodes zulm haar Johannes ja oppakken loaten en in t gevang zet. Dat haar e doan om Herodias, vraauw van zien bruier Filippus. Herodes was mit heur traauwd 18 en Johannes haar tegen hom zegd: "Dat mag nait! Ie maggen vraauw van joen bruier nait hebben!" 19 Doarom was Herodias verbraand op hom en wol ze hom van kaant hebben. Mor zai kon dat nait veurnkander kriegen. 20 Herodes haar ja ontzag veur Johannes. Hai wos wel dat e n rechtschoapen en haaileg man was en huil hom haand boven kop. As e noar Johannes lusterde, was e der voak mit aan. Mor hai mog hom geern heuren. 21 Op n goie dag was Herodes joareg. Hai gaf n feest veur de hoge heren, zien ofsieren en veur vernoamste lu oet Galilea. 22 Doar kwam Herodes zien dochter in feestzoal! Ze daansde hom wat veur. Dat was Herodes en zien gasten zo braid noar t zin dat keunenk tegen t wicht zee: "Vroag mor wat ofstoe hebben wilst. Doe krigst t van mie!" 23 Joa, hai dee der n aid op: "Magst vroagen wast wilst: doe krigst t van mie! Al was t ook haalfschaid van mien keunenkriek!" 24 Zai ging tou zoal oet, noar heur moeke tou. "Wat zel k vroagen?" vruig ze. "Johannes de Deuper zien kop!" zee moeke. 25 Votdoalek ging ze noar binnen, liek op keunenk òf. "Ik wil op slag Johannes de Deuper zien kop hebben!" zee ze. "Op n schuddel!" 26 Dou wer keunenk hail slim sneu. Mor hai kon nait weerom. Hai haar der ja n aid op doan doar ale gasten bie wazzen. 27 Hai stuurde votdoalek n soldoat van wacht mit opdracht Johannes zien kop te brengen. Dij ging noar t gevang en sluig Johannes kop òf. 28 Dij nam e mit op n schuddel en hai gaf hom aan t wicht. Zai brochde hom noar heur moeke tou. 29 Dou Johannes zien leerlingen dat vernammen, huilen ze t liek op en legden t in n graf. 30 Apostels kwammen bie Jezus weerom en deden verslag van wat ze altmoal oetricht en onderwezen haren. 31 Der laip zoveul volk òf en aan dat ze alderdeegs gain tied haren om te eten. Doarom zee e tegen heur: "Kom mit! Ie mouten ais noar n ainzoame stee doar je allenneg binnen en oetrusten kinnen." 32 Mit n bootje voarden ze dou noar n ainzoame stee tou doar ze allenneg wezen konden. 33 Mor lu zagen heur votvoaren en verschaaident wozzen woar of ze hèn gingen. Oet ale steden laipen ze der over laand gaauw hèn en zai wazzen der nog eerder. 34 Dou Jezus tou boot oetstapte, zag e aal dij mensken. Hai kreeg slim mit heur te doun. Ze leken ja net op schoapen, dij gain hedder hebben. En hai begunde heur veul te leren. 35 Dou t al loat worden was, kwammen leerlingen noar hom tou. "t Is hier n ainzoame stee," zeden ze, "en t wordt ook al loat. 36 Stuur mensken vot. Den kinnen ze op boerenlougen en in dörpen hier in omtrek eterij kopen." 37 Mor hai zee: "Iezulm mouten heur te eten geven." "Mout we den veur twijhonderd schellenks brood kopen goan," vruigen ze, "en heur eten geven? Dat kin ja nooit!" 38 "Houveul brood heb ie bie joe? Goa ais kieken!" Ze gingen t noa en zeden: "Vief! En twij viskes!" 39 Jezus zee tegen zien leerlingen der veur te zörgen dat mensken in koppels op t gras zitten gingen. 40 Dat deden ze: in koppels van honderd en fiefteg man. 41 Dou pakte hai dij vief broden en dij twij vizzen, keek noar hemel op en beedde zegen der over. Hai brook dij broden en gaf ze aan leerlingen dat dij ze aan mensken oetdailden. Ook dij twij vizzen verdailde hai onder heur. Ze kregen altmoal wat. 42 En ze atten en werden aalmoal zat. 43 Ze huilen op wat ter over was: twaalf körfvol brood en vis. 44 t Wazzen wel viefdoezend man dij doar te eten had haren. 45 Vot noatied bestelde Jezus zien leerlingen in boot te stappen en alvast veuroet te voaren noar overkaant tou, noar Betsaïda. Hai zol in tied mensken noar hoes tou sturen. 46 Dou e ofschaaid van heur nomen haar, ging e bie baarg omhoog om te beden. 47 t Was al loat worden: boot was midden op t meer en Jezus was aan waal, allenneg. 48 Hai zag hou zai zok ofbeulden mit roeien: ze haren t ja in de wind op. Tegen naachtèn kwam e over t meer op heur toulopen en wol heur verbiegoan. 49 Leerlingen zagen hom over t wotter lopen. Ze dochten dat ze mit n spouk te doun haren en bèlkten t oet. 50 Altmoal zagen ze hom en ruiken haildaal oet stuur. Votdoalek toalde hai heur tou: "Stil mor, nait benaauwd wezen!" 51 Hai stapte bie heur in boot en wind ging liggen. Ze wazzen haildaal verbiesterd! 52 Wat of ter mit t brood gebeurd was, doar wazzen ze niks wiezer van worden. Heur haart was zo haard as n vlint. 53 Ze stoken over noar vaaste waal en legden aan in Gennesaret. 54 Mor naauw wazzen ze tou boot oetstapt of mensken zagen dat hai t was. 55 Joa, heurden lu dat e hier of doar was, den laipen ze haile kontraain deur en kwammen mit heur zaiken op bèr op hom ofzetten. 56 Woar of e ook mor kwam, in dörpen, steden, boerenploatsen, overaal legden ze op t maartplaain heur zaiken deel en vruigen hom of zaiken allenneg mor even toefke van zien mantel aankommen moggen. En altmoal dij hom aankwammen, werden beter.