Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
t Evengelie volgens Marcus 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16   

t Evengelie volgens Marcus 04


01Op n keer begunde Jezus weer aan kaant van t meer onderricht te geven. Haile koppels volk stroomden op hom tou, zoveul, dat e in n boot zitten ging op t wotter. t Volk bleef op kaant van waal. 02Hai leerde heur haile veul en bruukte doar geliekenizzen bie: 03"Luster es!" zee e. "Der was ais n boer. Dij ging aan t zaaien. 04En wat wil t gevaal? Bie t zaaien vuil n dail van t zoad bie pad langs. Dou kwammen der vogels aan en dij pikten t op. 05n Aander dail kwam in staingrond te laande. Doar lag mor n dun loagje grond. t Zoad kwam al gaauwachteg op: t lag ja nait daip. 06Mor dou zun opkommen was, verbraandde t en omdat t gain worrels zet haar, verdreugde t. 07Weer n aander dail kwam maank stiekels te laande. Dij schoten op en smoorden t zoad, zodat t niks opbrochde. 08Wat ter over was, vuil in goie grond; t kwam goud op en zette vrucht: n dail smeet dattegmoal zoveul op, n dail sesteg- en nog n dail honderdmoal zoveul." 09Hai zee der bie: "Wèl oren het, mout ter ook mit lustern!" 10 Dou ze weer onder nkander wazzen, vruigen zien kammeroaden en de twaalm hom of e dij geliekenizzen oetleggen wol. 11 "Joe is t gehaaim van Gods keunenkriek aanvertraauwd," zee e, "mor boetenstoanders mouten t mit geliekenizzen doun, 12 zodat ze schaarp kieken zellen en niks zain, inspannen lustern, mor niks begriepen, aans zollen ze ja n nij levent begunnen en vergeven kriegen. 13 As ie dizze geliekenis nait begriepen," zee Jezus tegen heur, "welke begriep ie den aal? 14 Dij zaait, zaait t woord. 15 Dit binnen mensken op t pad doar of t woord zaaid wordt: mor naauw hebben ze t heurd of soatan komt en pikt heur t woord dat in heur zaaid is, òf. 16 Dit binnen de mensken dij op staingrond zaaid worden: zo gaauw as dij t woord heuren, nemen ze t blied aan. 17 Mor t het bie heur gain worrel schoten, t binnen mensken van n ogenslag. As ze loater in verdrokken kommen of achternoazeten worden, den gonnen ze der mor zo veur omliggen. 18 Nog weer aandern binnen zai dij maank stiekels valen. Dat binnen mensken dij t woord wel heurd hebben, 19 mor den kommen zörg om t bestoan en verneukerij van riekdom en longerderij noar van ales en nog wat, en dij smoren t woord. t Zet gain vrucht. 20 Dit binnen mensken dij in goie grond zaaid binnen: zai heuren t woord, nemen t aan en brengen datteg-, sesteg-, joa honderdmoal zoveul op." 21 Hai zee tegen heur: "Droag ie laamp sums aan om hom onder n spintvat of onder t bèr te zetten? Nee toch zeker! Ie zetten hom toch op n stander? 22 Der wordt ja allenneg mor wat beziedstopt, om t loater veurndag te brengen. t Wer allenneg mor gehaaimholden, om t aan t licht te brengen. 23 Wèl oren het, mout ter ook mit lustern!" 24 Hai ging wieder: "Geef acht op wat of ie heuren! Mit moat doar ie mit meten, zel ie zulm ook meten worden. Joa, ie zellen der nog wat bie kriegen. 25 Wèl wat het dij krigt ter ja nog wat bie, mor wèl niks het, dij zel ook nog ofpakt worden wat e het." 26 Hai vertelde: "t Keunenkriek van God kin je hier mit vergelieken: der was ais ain, dij zien laand inzaaid haar. 27 Den gaait e sloapen en wordt weer wakker, doagen en nachten achternkander. t Zoad lopt oet en gaait aan grui - hou of t kin: man wait t nait! 28 As vanzulm brengt grond vrucht op. Eerst t gruine goudje, den oaren en op t lest kloare korrel in oar. 29 As t zowied is, den slagt e zicht ter votdoalek in: tied is ter heer van zichten en mennen!" 30 Hai ging wieder: "Woar zel we Gods keunenkriek mit vergelieken, of wat veur beeld zel wie doarveur bruken? 31 t Liekt net op n mosterdzoadje: t lutjeste zoadje op haile wereld as t oetzaaid wordt. 32 Mor as t ainmoal zaaid is en oetlopt, wordt t groder as aal aander stroekerij en krigt t dikke takken, zodat vogels wel in zien schaar nuzzeln kinnen." 33 Mit n bult van dit soort geliekenizzen richtte hai t woord tou heur, veur en zovèr ze t onder pet kriegen konden. 34 Zunder geliekenizzen te bruken toalde hai heur nait aan. Mor as ze onder nkander wazzen, legde hai zien leerlingen t aal oet. 35 Dou dij dag op n èn laip, zee hai tegen heur: "Loat we noar overkaant tou voaren!" 36 Zai luiten t volk doar achter en nammen hom mit in boot, doar e al in zat. Der wazzen ook nog aander boten bie. 37 En begunde mie t doar nait aldergloependst te störmen! Golven sluigen over haile boot hèn en t schip laip al vol. 38 Jezus lag op t achterèn te sloapen, kop in kuzzen. Ze muiken hom wakker en zeden: "Meester! Wie verzoepen! Kin joe dat niks schelen?" 39 Hai kwam in t èn, toalde wind stief tou en zee tegen t meer: "Stil! Rusteg n beetje!" En verdold, wind ging liggen en t wer bladstil. 40 "Woarom bin ie zo benaauwd?" vruig e. "Heb ie nou vertraauw of nait?" 41 Zai werden schietensbenaauwd en zeden tegen nkander: "Wat is dat toch veur ain? Alderdeegs wind en wotter lustern ja noar hom!"