Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
t Evengelie volgens Marcus 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16   

t Evengelie volgens Marcus 03


01Hai ging nog ais in sinagoge. Doar was n man mit n verschrompeld handje. 02Ze huilen hom schaarp in t oog of e hom beter moaken zol op sabbat. Den konden ze hom ja aanbrengen. 03"Kom es hier!" zee Jezus tegen man mit zien verschrompelde haand. 04Dou vruig e heur: "Wat mag je ainlieks doun op sabbat: goud of kwoad? n Mensk in t leven loaten of hom om haals brengen?" Mor zai huilen koezen stief opnkander. 05Jezus was helleg dou e kring rondkeek, mor tougelieks ook sneu omdat ze zo'n haarde kop haren. "Steek joen haand ais oet!" zee e tegen man. Hai stook haand oet en dij wer geef. 06Farizeeërs gingen votdoalek noar boeten tou en beroadden zok mit lu van Herodes zien pertij, hou of ze hom van kaant moaken konden. 07Jezus week mit zien leerlingen oet noar t Galileameer. n Haile koppel volk ging achter hom aan. Ze kwammen tou Galilea oet, van Judea vandoan, 08oet Jeruzalem, Idumea, van aanderkaant Jordaan, en oet kontrainen van Tyrus en Sidon. Ze kwammen in grode koppels op hom ofzetten: ze haren ja heurd wat of e altmoal oetrichtte. 09Jezus zee tegen zien leerlingen dat ze n bootje veur hom bie de haand holden mozzen vanwege aal dat volk: aans kon e wel ais in knuur kommen. 10 Hai muik ja zo'n bult mensken beter dat ale lu dij wat onder leden haren hom over t mad kwammen om hom aan te kommen. 11 Alderdeegs onnure gaisten vuilen veur hom op knijen as ze hom in t oog kregen en raipen: "Ie binnen God zien Zeun!" 12 Ieder bòt verbood hai heur dat ze zeden wèl of e was. 13 Hai ging bie baarg omhoog en raip bie zok wèl of e wol. Zai kwammen bie hom. 14 Hai stelde der twaalf aan. Dij mozzen bie hom blieven. "Ik zel joe der op oetsturen," zee e, "om bliede bosschop te verkundegen, 15 mit macht om onnure gaisten oet te drieven." 16 Hai stelde dizze twaalf aan: Simon, dij e bienoam Petrus gaf, 17 Zebedeüs zien zeun Jakobus en dij zien bruier Johannes. Dij gaf e bienoam Boänerges, dat betaikent zoveul as "Dunderkerels". 18 Wieder nog: Andreas en Filippus, Bartolomeüs en Matteüs, Tomas, Jakobus, zeun van Alfeüs, Taddeüs, Simon de Verzetsman, 19 en Judas Iskariot, man dij hom overleverd het. 20 Jezus ging weer noar hoes tou. Der kwam nog ais zo'n bult volk bie nkander dat ze èns gain tied kregen tou broodeten. 21 Dou zien aigen volk dat heurde, gingen ze hom ophoalen. Der wer ja al zegd: "t Is hom deurlopen!" 22 Schriftgeleerden dij oet Jeruzalem kommen wazzen, zeden: "Hai holdt t mit Beëlzebul" en "Mit behulp van Beëlzebul, boas van onnure gaisten, kin e gaisten oetdrieven!" 23 Dou raip Jezus heur bie zok en, net of je n geliekenis vertellen, zee e tegen heur: "Hou kin soatan nou zokzulm oetdrieven? 24 As ter in n keunenkriek twijspaalk is, kin t gain standholden. 25 En as ter in n femilie twijspaalk is, zel dij femilie nait standholden kinnen. 26 As soatan tegen zokzulm opstaait en der is gain aineghaid, kin e nait standholden. Doan is t mit hom! 27 Ain kin mor zo nait in t hoes van n staarke kerel goan en zien hoesgroad stelen. Eerst mout e staarke kerel vastbinden en den kin hai t hoes leegreupen. 28 Joa wis, dit zeg ik joe: ale kwoad zel mensken vergeven worden, hou lèlk of ze God ook moakt hebben. 29 Mor wèl of hillege Gaist lèlk moakt, dij krigt gain vergeven. Nou nait en nooit nait! Hai blift veur aiweg en aaid mit schuld zitten." 30 Jezus zee dat, omdat ter van hom zegd wer: "Hai holdt t mit n onnure gaist!" 31 Dou kwammen zien moeke en zien bruiers doar. Ze bleven boeten stoan en stuurden ain noar hom tou om hom te roupen. 32 Der zat n haile koppel volk om hom tou. "Mout je ais kieken," zeden ze, "joen moeke en joen bruiers en zusters stoan boeten te wachten. Ze willen joe geern even hebben!" 33 "Mien moeke?" vruig e, "mien bruiers? Wèl binnen dat?" 34 Hai keek ale mensken aan dij in n kring om hom tou zatten, en zee: "Kiek! Dit binnen mien moeke en mien bruiers! 35 Want wèl dut wat of God wil, dij is mien bruier, mien zuster en mien moeke!"