Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
t Evengelie volgens Marcus 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16   

t Evengelie volgens Marcus 01


01Hier begunt goie bosschop van Jezus Christus, God zien Zeun. 02Zo as ter bie profeet Jesaja schreven staait: "Kiek! Ik stuur mien bode veur joe oet,
dij joe boan vrijmoaken zel.

03Heur! Der ropt ain in woestijn: 'Moak boan vrij veur de Heer,
moak poaden recht veur hom.'"
04Zo ging Johannes te waark: hai deupte in woestijn en verkundegde dat ze zok, as taiken van bekeren, deupen loaten mozzen. Den zollen zunden heur vergeven worden. 05Hail Judea en ale lu oet Jeruzalem gingen op hom òf. Ze luiten zok deur hom deupen in Jordaan en kwammen rondoet veur heur zunden oet. 06Johannes haar n klaid aan van kemelehoar, mit n leren raim om t lief. Hai leefde van sprinkhoanen en hunneg van wilde iemen. 07Hai verkundegde: "Noa mie komt ain dij meer maans is as ik. Ik bin nog te min om mie deel te boegen om zien schounraimen lös te moaken. 08Ik heb joe deupt mit wotter, mor hai zel joe deupen mit hillege Gaist." 09Doudestieds kwam Jezus oet Nazaret in Galilea en hai wer deur Johannes in Jordaan deupt. 10 Mit dat e tou t wotter oetkwam, zag e hemel openbreken en de Gaist as n doef op hom deelstrieken. 11 Der klonk n stem tou hemel oet: "Doe bist mien laive Zeun, doar ik zo wies mit bin!" 12 Op slag dreef de Gaist hom vot, woestijn in. 13 Vatteg doag bleef e doar. Hai wer deur soatan oetperbaaierd, leefde doar maank wilde daaiern en engels stonden veur hom kloar. 14 Noadat Johannes oppakt was, ging Jezus in Galilea goie bosschop van God verkundegen. 15 Hai zee: "Tied is ter heer! Gods keunenkriek is stoef bie! Begun n nij levent en hol joe aan goie bosschop!" 16 Dou e bie t Galileameer langs laip, zag e Simon en dij zien bruier Andreas. Ze wazzen heur netten aan t oetgooien op t meer. t Wazzen ja viskerlu. 17 "Kom achter mie aan!" zee Jezus tegen heur. "Ik zel van joe menskenviskers moaken!" 18 Op slag luiten ze heur netten liggen en gingen achter hom aan. 19 n Èndje wieder zag e Jakobus en zien bruier Johannes, Zebedeüs zien jonges. Dij wazzen dounde heur netten noa te kieken in boot. 20 Votdoalek raip e heur. Zai luiten heur voader Zebedeüs mit zien loonaarbaiders in boot achter en gingen mit hom wieder. 21 Ze trokken noar Kafarnaüm. Eerste de beste sabbat ging e in sinagoge onderricht geven. 22 Lu heurden der slim van op: hai gaf heur ja onderricht as n man van gezag en nait zo as schriftgeleerden deden. 23 Nou was ter krekt ain in sinagoge dij bezeten was deur n onnure gaist. Kerel bèlkte: 24 "Wat wil ie van ons, Jezus van Nazaret? Bin ie kommen om ons te vergraimen? Ik wait wel wèl of ie binnen: haailege van God!" 25 Jezus troefde hom òf: "Hol die stil! Goa oet hom vandoan!" 26 Onnure gaist schudde man hènneweer van wonder en geweld en mit veul gebeer ging e oet hom vandoan. 27 Ze wazzen haildaal verhilderd en d'ain vruig d'aander òf: "Hei-je der nou verstand van! n Nije leer mit gezag! Alderdeegs onnure gaisten bestelt e en ze doun wat e zegt!" 28 Zien foam ging in hail Galilea rond as n lopend vuurtje. 29 Ze gingen votdoalek noar boeten, tou sinagoge oet en kwammen mit Jakobus en Johannes in Simon en Andreas heur hoes. 30 Simon zien schoonmoeke lag mit koors op bèr en vot begunden ze der mit hom over. 31 Hai ging noar heur tou, pakte heur bie haand en hulp heur in t èn. Koors verswon en zai bedainde heur. 32 t Wer oavend, zun ging onder en mensken brochten dij der min aan tou wazzen en dij te lieden haren van onnure gaisten, altmoal bie hom. 33 Haile stad laip veur deur op n bult. 34 Hai muik n bult lu beter dij der min aan tou wazzen van aalmeugelke soorten kwoalen en veul onnure gaisten dreef e oet. Mor hai luit onnure gaisten nait vertellen dat zai wozzen wèl of hai was. 35 Hail vroug, t was nog duuster, ging e van bèr òf noar boeten tou en ging op pad noar n ainzoame stee. Doar beedde hai. 36 Simon en zien kammeroaden gingen hom achternoa. 37 Dou ze hom vonden haren, zeden ze: "Ze zuiken joe altmoal!" 38 Hai antwoordde: "Loat we woaraarns aans hèn goan, noar dörpen in omtrek tou. Doar mout ik t grode nijs ook bekendmoaken. Mit dát doul was ik ter ja op oetgoan." 39 Hai preekte in heur sinagoges en dreef onnure gaisten oet, hail Galilea deur. 40 Doar komt n meloatse man bie hom. Hai vaalt op knijen en vragt hom om hulp: "As ie willen, kin ie mie geef moaken!" Jezus kreeg meedlieden, 41 stook haand oet en kwam hom aan. "Joa!" zee e, "dat wil ik. Geef worden!" 42 Op slag verswon meloatshaid en hai wer geef. 43 Jezus stuurde hom doalek vot en woarschaauwde hom: 44 "Denk ter om, proat ter mit gainain over! Loat priester noar joe kieken en breng as ovver dat ie beter worden binnen, wat Mozes veurschreven het. Den hebben ze n bewies!" 45 Mor nog mor naauw vot, begunde man der drok over en dee overaal zien verhoal. Doarom kon Jezus nait meer vrij in stad kommen, mor bleef e boeten op ainzoame plekken. Van ale kanten kwammen lu hom doar opzuiken.