Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
t Evengelie volgens Lucas 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24   

t Evengelie volgens Lucas 01


01Hebben al verschaaident west dij zok ter tou zet hebben n verslag op te stellen over dij zoaken, dij onder ons heur beslag kregen hebben, 02zo as ons deurgeven is deur heur dij van begun òf aan ooggetugen west hebben en t woord bedaind hebben. 03Dat t leek mie nait verkeerd tou, eerzoame Theofilus, om nou k ales van meet òf aan terdege noagoan heb, dat in goud verband veur joe op te schrieven. 04Den heb ie wizzeghaid over dij zoaken doar ie over inlicht binnen. 05In tied van Herodes, keunenk van Judea, leefde der n priester Zacharias, oet ofdailen van Abia. Zien vraauw stamde van Aäron òf en haitte Elisabet. 06Ze wazzen aalbaaident in God zien dainst. Ze huilen zok aan ale geboden en veurschriften van de Heer, zunder mekaaiern. 07Ze haren gain kinder, omreden Elisabet was onvruchtboar en ze wazzen aalbaaident al op joaren. 08Dou Zacharias as priester dainst dee veur God, omreden zien ofdailen was aan beurt, 09dou vuil t veur dat e noar priesterlek gebruuk deur t löt aanwezen wer om tou God zien tempel in te goan en t reukovver op te droagen. 10 Aal t volk ston boeten te beden dou t tied was veur t reukovver. 11 Dou verscheen hom n engel van de Heer. Dij ston aan rechterkaant van t altoar. 12 Zacharias was haildaal verbalderd dou e hom zag en wer der kèl van. 13 Mor engel zee tegen hom: "Wees mor nait baang, Zacharias, omreden joen gebed is verheurd. Ie zellen bie joen vraauw Elisabet n zeun hebben en ie zellen hom Johannes nuimen. 14 Ie zellen deurhèn blied wezen en n haile bult zellen wies wezen mit zien geboorte. 15 Hai zel ja groot wezen in God zien dainst. Wien en draank zel e nait drinken, mor hai zel vol hillege Gaist wezen al van zien geboorte òf aan. 16 n Haile bult van Israëls kinder zel e weerombrengen tou de Heer, heur God. 17 Hai zel veur hom oetlopen in gaist en kracht van Elia om haarten van olders tou kinder weerom te brengen en ongeheurzoamen tou rechtschoapenhaid, om veur de Heer n volk te beraaiden dat veur hom kloarstaait." 18 Mor Zacharias zee tegen engel: "Woar kin ik dat nou aan waiten? Ik bin ja old en mien vraauw is ook nait zo jonk meer." 19 Dou zee engel tegen hom: "Ik bin Gabriël en stoa in God zien dainst. Ik bin oetstuurd om joe aan te spreken en joe dizze goie tieden te brengen. 20 Luster! Ie zellen swiegen en nait proaten kinnen aan dag tou dat dit ales gebeurt, omreden ie hebben mien woorden nait leufd dij ja op heur tied toch vervuld worden zellen." 21 t Volk ston op Zacharias te wachten en verwonderde zok ter over dat e zo laank in tempel touhuil. 22 Dou e noar boeten tou kwam, kon e gain woord tegen heur zeggen. Ze begrepen dat e in tempel n verschienen zain haar. Hai gaf heur n wenk en bleef stom. 23 Dou doagen van zien dainst verbie wazzen, ging e weer noar hoes tou. 24 Noa dij tied ruik zien vraauw Elisabet in verwachten. Ze huil zok vief moand bezied. 25 Ze zee: "Zo het de Heer mie ja doan in tied dou hai noar mie omkeek, om te zörgen dat mensken nait laanger op mie deelkieken zollen." 26 In zèsde moand wer engel Gabriël deur God noar n stad in Galilea toustuurd, noar Nazaret, 27 noar n moagd, dij traauwen zol mit n man oet t geslacht van David, dij Jozef haitte. Zai haitte Maria. 28 Dou hai der inkwam, zee e: "Dag Maria! Doe bist beveurrecht. De Heer is mit die." 29 Van dij woorden wer ze glad ontdoan en ze vruig zok òf wat dij te beduden haren. 30 Dou zee engel tegen heur: "Wees mor nait baang, Maria. Doe hest genoade vonden bie God. 31 Heur ais! Doe zelst in verwachten roaken en bevalen van n jonge zeun. En doe zelst hom Jezus nuimen. 32 Dij zel groot wezen en Zeun van Alderhoogste nuimd worden. 33 En God, de Heer, zel hom troon van zien voader David geven. Hai zel keunenk wezen over t hoes van Jakob in aiweghaid. Zien keunenkschop zel gain èn aan wezen." 34 Dou zee Maria tegen engel: "Hou zel dat bestoan? k Heb ja gain omgang mit n man." 35 Engel gaf as antwoord: "Hillege Gaist zel over die kommen en kracht van Alderhoogste zel as n schaar over die hènvalen. Doarom zel ook t haailege kind dat geboren worden zel Zeun van God nuimd worden. 36 Alderdeegs Elisabet, dij femilie tou die is, is ook nog n zeun verwachten op heur ol dag. Zai dij onvruchtboar haitte, is al in heur zèsde moand. 37 Gain woord dat van God komt, zel ja zunder kracht wezen." 38 Dou zee Maria: "Ik stoa in de Heer zien dainst. t Mag goan zo as ie zeggen." En engel ging bie heur vot. 39 Om dij tied ging Maria aan raais en muik dat ze in t baarglaand kwam, in n stad van Judea. 40 Ze ging bie Zacharias in hoes en zee Elisabet goiendag. 41 Dou Elisabet Maria heurde, gebeurde t dat t kind in heur opsprong. En Elisabet wer vol van hillege Gaist en raip haard: 42 "Doe bist zegend maank ale vraauwlu en zegend is vrucht dijstoe dragst. 43 Woar heb ik t aan te daanken dat moeke van mien Heer bie mie komt? 44 Dou k die goiendagzeggen heurde, sprong t kind in mie op van bliedschop. 45 Zoaleg is zai dij leufd het dat volbrocht worden zel wat heur vanwege de Heer touzegd is." 46 Dou zee Maria: "Mien haart verheft de Heer,

47 mien gaist is blied mit God, mien redder.
48 Hai keek om noar zien dainstmoagd in heur slichte bestoan. Ale geslachten dij priezen mie zoaleg van dit uur òf aan.

49 Machtege het ja wat groots aan mie doan, Haailege is zien noam.

50 Zien gunst is veur elk dij ontzag veur hom het, van geslacht op geslacht.

51 Mit zien aarm dut hai machtege doaden, hai verstreut trötse lu mit aal heur verbeeldens.

52 Machtege mensken stöt hai van troon òf, mindern hoalt hai omhoog.

53 Dij honger het, geft hai t goud, en rieke lu stuurt hai zo vot.

54 Hai kikt om noar zien knecht Israël, zien goudhaid indachteg,
veur Abraham en zien noazoaten veur aiweg,

55 zo as hai ons veurolden touzee." 56 Maria bleef n moand of drij bie heur en ging dou weer noar hoes tou. 57 Dou t mit Elisabet zo wied was, schonk ze t levent aan n zeun. 58 Dou heur noabers en verwanten vernammen hou of de Heer zien grode barmhaarteghaid aan heur zain loaten haar, wazzen ze mit heur blied. 59 Op aachtste dag kwammen ze om t jonkje te besnieden. Ze wollen hom noar zien voader Zacharias nuimen. 60 Mor zien moeke zee: "Nee, hai mout Johannes nuimd worden." 61 Ze zeden tegen heur: "Is ja gainain in joen femilie dij zo hait." 62 Dou bedudden ze zien voader, dat dij beslizzen zol hou of hai t kind nuimd hebben wol. 63 Hai vruig om n schriefbredje en schreef dizze woorden: "Johannes is zien noam." En ze werden aalmoal verboasd. 64 Op slag ging zien mond open en zien tong wer lös. Hai pruit en prees God. 65 In haile buurt kregen ze ontzag en alerwegens in t baarglaand van Judea wer proat over aal dij zoaken. 66 En elk dij t heurde dochde der over noa en zee: "Wat zel der oet dat jonkje gruien?" De Heer zien haand was ja mit hom. 67 Zien voader Zacharias wer vol van hillege Gaist en ging profetaaiern mit dizze woorden:
68 "Geef eer aan de Heer, aan Israël zien God. Hai keek om noar zien volk en muik heur weer vrij.

69 Hai dee in t hoes van zien knecht David n man opstoan, dij kracht het ons te verlözzen,

70 zo as hai al zegd het van tiedstieden heer deur t woord van zien haailege profeten.

71 Om ons te verlözzen oet vijand zien macht en oet handen van aal dij ons hoaten.

72 Om barmhaarteghaid te bewiezen aan ons veurolden en te denken aan zien haaileg verbond,

73 aan dij aid, dij hai swoor aan Abraham, ons voader.
74 Om ons te geven dat wie zunder zörgen, oet vijand zien handen verlöst,

75 hom weer dainen as knecht, rechtveerdeg en haaileg zo laank as wie bestoan.

76 En doe den mien jonkje, doe wordst nog es nuimd: profeet van Alderhoogste. Doe gaaist ja veur de Heer oet om wegen veur hom richteg te moaken.

77 Om zien volk waiten te loaten dat ter redden komt deur vergeven van heur zunden.

78 Omreden God het mit ons te doun en zel barmhaarteg op ons deelkieken as opgoande zun,

79 om heur dij in duustern zitten en in schaar van dood, te verlichten en ons pad van vree op te sturen."
80 t Jonkje wos op en wer krachteg van gaist. Hai huil tou in woestijn aan tied tou dat e in Israël optreedde.

t Evengelie volgens Lucas 02


01t Vuil veur in dij doagen, dat kaaizer Augustus bevel gaf om in zien haile riek n volkstellen te holden. 02Dij volkstellen wer veur eerste keer holden dou Quirinius in Syrië regaaierde.

03Dou ging elkenain aan raais om inschreven te worden, elk noar zien aigen stad tou. 04Ook Jozef ging op pad, van Nazaret in Galilea noar Judea, noar stad van David dij Betlehem hait, omreden hai stamde oet t hoes en t geslacht van David, 05om zok inschrieven te loaten mit Maria, doar e mit op traauwen ston en dij in verwachten was. 06Dou ze doar touhuilen, was t zo wied. 07Ze schonk t levent aan heur eerste zeun, won hom in douken en legde hom in n krub, omreden der was gain stee veur heur in haarbaarg.

08Der wazzen hedders in dij aigenste kontrainen dij snaachts in t veld om beurten wacht huilen bie heur kudde. 09Inains ston der n engel van de Heer bie heur. De Heer zien glorie stroalde om heur tou en ze werden slim benaauwd. 10 Dij engel zee tegen heur: "Wees mor nait baang. Ik kom ja mit n bliede bosschop dij t haile volk rakt. 11 Vandoag is Haailand veur joe geboren, Christus, de Heer, in stad van David. 12 En dit is n aanwies veur joe: ie zellen n potje vinden dij in douken wikkeld is en in n krub ligt." 13 En inains was doar bie dij aine engel n groot heerleger oet hemel. 14 Ze prezen God en zeden: "Eer veur God in hoge hemel
en vrede in wereld veur mensken,
doar hai behoagen in het."


15 Dou engels weer bie heur votgoan wazzen noar hemel tou, zeden dij hedders tegen nkander: "Loat wie noar Betlehem tougoan om te kieken wat of ter veurvalen is en de Heer ons bekendmoakt het." 16 Ze muiken dat ze der kwammen en ze vonden Maria en Jozef en t potje, dij in krub lag. 17 Dou ze t zain haren, muiken ze bekend wat of heur zegd worden was over dit kind. 18 En elkenain dij t heurde, ston verboasd over wat of heur deur dij hedders verteld wer. 19 Mor Maria onthuil aal dij zoaken en dochde der daip over noa. 20 Dou gingen hedders weerom en ze verheerlekten en prezen God om aal dat ze heurd en zain haren, net zo as heur t zegd was.

21 Dou noa aacht doagen tied ter heer was om hom te besnieden, kreeg hai noam Jezus, dij deur engel nuimd was eerdat hai in zien moeke verwekt was.

22 Noa ofloop van doagen dat ze onzuver wazzen noar Mozes zien wet, brochten ze hom noar Jeruzalem tou om hom aan de Heer veur te stellen. Zo as schreven staait in de Heer zien wet: 23 "Aal dat eerstgeboren is van t mannelk geslacht zel haaileg haiten veur de Heer." 24 En om n ovver te brengen noar wat ter in de Heer zien wet zegd wordt: n poar töddeldoeven of twij jonge doeven.

25 Nou was doar n man in Jeruzalem dij Simeon haitte. Dij was rechtschoapen en vroom. Hai keek oet noar vertroosten van Israël, en hillege Gaist was over hom. 26 Deur hillege Gaist haar e n openboaren kregen: hai zol dood nait zain, eerdat e de Heer zien Gezaalfde zain haar. 27 Hai kwam deur de Gaist in tempel. Dou dij olders ter mit t kind Jezus in kwammen om mit hom te doun noar t gebruuk van wet, 28 pakte hai t in zien aarms, prees God en zee:
29 "Nou loat ie, Heer, joen knecht in vree hèngoan noar joen woord.
30 Mien ogen hebben joen haail ja zain, dat ie kloarmoakt hebben veur t oog van ale volken.

31 Licht om haaidens pad te wiezen
32 en heerlekhaid van joen volk Israël."

33 Zien voader en moeke stonden verwonderd om wat ter van hom zegd wer. 34 Simeon zegende heur en hai zee tegen Maria, zien moeke: "Verschaaiden lu in Israël zellen - zo is t beschikt - over dit jonkje valen of deur hom in t èn kommen. Hai dragt n noam dij verzet opropt. 35 Alderdeegs deur joen aigen haart zel n sweerd hèngoan. Zo mout openboar worden wat of ter in n bult haarten omgaait."

36 Der was ook n profetes, dij Hanna haitte, n dochter van Fanuël, oet stam van Aser. Ze was al hail old en haar mor zeuven joar traauwd west. 37 Ze was nou om en bie vaaierntachteg joar wedevraauw en ze dainde God zunder opholden in tempel mit vasten en beden, dag en naacht. 38 Op t aigenste ogenblik kwam zai der bie stoan, prees God ook en pruit over hom tegen elk dij oetkeek noar verlözzen van Jeruzalem.

39 Dou ze aal dat de Heer zien wet aaiste, noakommen wazzen, gingen ze weer noar Galilea, noar heur stad Nazaret tou. 40 t Kind wos op. Hai wer flink en hail kloar deur God zien genoade.

41 Zien olders muiken elk joar mit Pesach n raais noar Jeruzalem. 42 Dou e twaalf joar worden was, trokken ze der hèn zo as bie t feest gebruuk was. 43 Dou ze noa ofloop van feestdoagen weer op hoes aan gingen, bleef t kind Jezus in Jeruzalem achter zunder dat zien olders der aarg in haren. 44 Ze raaisden n dag deur, omreden ze dochten hai was bie t raaisgezelschop en zöchten hom maank femilie en bekenden. 45 Dou ze hom nait vonden, gingen ze weer noar Jeruzalem tou om hom te zuiken. 46 Drij doag noa tied vonden ze hom in tempel. Doar zat e middenmaank leroars te lustern en te vroagen. 47 Elk dij hom heurde, ston versteld over zien inzicht en zien antwoorden. 48 Dou ze hom zagen, wazzen ze ontdoan. Zien moeke zee tegen hom: "Kind, hou konst ons dat aandoun? Dien voader en ik lopen ja doodongerust noar die te zuiken." 49 Dou zee e tegen heur: "Hou kon ie noar mie zuiken? Wos ie den nait dat ik dounde wezen mout mit t waark van mien Voader?" 50 Mor zai begrepen nait wat of e mainde mit dij woorden. 51 En hai ging mit heur weerom noar Nazaret tou en bleef heur geheurzoam. Zien moeke onthuil aal dij zoaken en dochde der daip over noa. 52 Jezus wer mit de joaren groder en wiezer. Hai kwam aal meer in gunst bie God en mensken.

t Evengelie volgens Lucas 03


01In t vieftiende joar dat Tiberius kaaizer was, dou Pontius Pilatus stadholder was van Judea en Herodes vörrelkeunenk van Galilea, zien bruier Filippus van Iturea en Trachonitislaand, en Lysanias van Abilene, onder hogepriester Annas en Kajafas, 02kreeg Zacharias zien zeun Johannes in woestijn n woord van God. 03Zo trok e deur haile kontraain van Jordaan en verkundegde, mensken zollen zok bekeren en deupen loaten om vergeven van zunden te kriegen.

04Zo staait t te bouk in woorden van profeet Jesaja: "Stem van ain dij ropt in woestijn:
'Moak weg kloar veur de Heer,
moak poaden veur hom recht!

05Elke daipte mout opvuld worden, elke baarg en heuvel ofgroaven,

06bochten zellen recht worden, bultege wegen slicht
en aal dat leeft zel God zien haail zain.'"


07Zo zee e tegen t volk dat oetlaip om zok deur hom deupen te loaten: "Adderbrud! Wèl het joe wiesmoakt dat ie op dij menaaier straf ontlopen dij joe wacht? 08Droag vrucht doar joen bekeren oet bliekt. En goa nou nait hèn en zeg bie joezulm: 'Wie stammen van Abraham òf.' Ik zeg joe, dat God maans genog is om alderdeegs oet dizze vlinten kinder veur Abraham kommen te loaten. 09Heksebiel ligt al kloar bie worrel van bomen. Elke boom dij gain goie vrucht dragt, wordt omkapt en in t vuur smeten."

10 Dou vruigen lu hom: "Wat mout wie den doun?" 11 Hai gaf heur as antwoord: "Dij n dubbeld stel klaaier het, mout dailen mit wèl of gainent het. En wèl of eten het net zo." 12 Der kwammen ook tollenoars om zok deupen te loaten. Dij zeden tegen hom: "Meester, wat mout wie doun?" 13 Dou zee e tegen heur: "Niks meer nemen as wat vaststeld is." 14 Soldoaten dij vruigen hom ook: "En wat mout wie doun?" Hai zee tegen heur: "Gain mensk bestelen en gainain geld ofdwingen, mor genougen nemen mit joen soldij."

15 Dou t volk vol van verwachten was en zai zok aalmoal ofvruigen of Johannes zulm de Christus nait was, gaf e heur as antwoord: 16 "Ik deup joe mit wotter, mor der komt ain dij meer maans is as ik. Ik bin nog te min om raimen van zien sandoalen lös te moaken. Dij zel joe deupen mit hillege Gaist en mit vuur. 17 Hai het zoadwaan in haand om t koorn te schonen en den in zien schuur op te sloagen. Mor t kaf zel e opbranden mit vuur dat nooit oetgaait."

18 Op alderhande menaaier gaf e t volk n inzeggen en brochde hai heur t evengelie. 19 Mor dou vörrelkeunenk Herodes deur hom bestraft wer om Herodias, vraauw van zien bruier, 20 en om aal dij euveldoaden dij Herodes ommaans had haar, het e boetendes dit nog oethoald, dat e Johannes in t gevangenhoes stopt het.

21 Dou aal t volk zok deupen luit, wer Jezus ook deupt. En dou hai in gebed was, ging hemel open en hillege Gaist kwam zichtboar as n doef op hom deel. 22 Oet hemel kwam n stem: "Doe bist mien laive Zeun. In die heb ik behoagen."

23 Jezus was bie zien optreden zo'n datteg joar. Noar ze dochten n zeun van Jozef, zeun van Eli, 24 zeun van Mattat, zeun van Levi, zeun van Melchi, zeun van Jannai, zeun van Josef, 25 zeun van Mattatias, zeun van Amos, zeun van Naüm, zeun van Hesli, zeun van Naggai, 26 zeun van Maät, zeun van Mattatias, zeun van Semeïn, zeun van Josech, zeun van Joda, 27 zeun van Joänan, zeun van Resa, zeun van Zerubbabel, zeun van Sealtiël, zeun van Neri, 28 zeun van Melchi, zeun van Addi, zeun van Kosam, zeun van Elmadan, 29 zeun van Er, zeun van Jozua, zeun van Eliëzer, zeun van Jorim, zeun van Mattat, 30 zeun van Levi, zeun van Simeon, zeun van Juda, zeun van Josef, zeun van Jonan, 31 zeun van Eljakim, zeun van Melea, zeun van Menna, zeun van Mattatta, zeun van Natan, 32 zeun van David, zeun van Isaï, zeun van Obed, zeun van Boäz, zeun van Selach, zeun van Nachson, 33 zeun van Amminadab, zeun van Admin, zeun van Arni, zeun van Chesron, zeun van Peres, zeun van Juda, 34 zeun van Jakob, zeun van Isaak, zeun van Abraham, zeun van Terach, 35 zeun van Nachor, zeun van Serug, zeun van Reü, zeun van Peleg, zeun van Eber, zeun van Selach, 36 zeun van Kenan, zeun van Arpachsad, zeun van Sem, zeun van Noäch, 37 zeun van Lamech, zeun van Metuselach, zeun van Henoch, zeun van Jered, zeun van Mahalalel, zeun van Kenan, 38 zeun van Enos, zeun van Set, zeun van Adam, zeun van God.

t Evengelie volgens Lucas 04


01Jezus kwam vol van hillege Gaist van Jordaan weerom en wer deur de Gaist in woestijn rondlaaid. 02Doar wer e vatteg doagen oetdoagd deur duvel. Aal dij tied at e niks, en dou dij vatteg doagen om wazzen, haar e honger. 03Dou zee duvel tegen hom: "As ie Zeun van God binnen, zeg den tegen dij stain doarzo dat e brood worden mout." 04Mor Jezus zee: "Der staait schreven: 'n Mensk zel nait enkeld van brood leven.'"

05Dou laaidde hai hom omhoog en luit hom in ain tel ale keunenkrieken van wereld zain. 06Duvel zee tegen hom: "Ik zel joe aal heur macht en heerlekhaid geven. t Is mie ja in handen legd en ik geef t aan dij ik wil. 07As ie mie aanbeden is t aalmoal joenent." 08Mor Jezus zee: "Goa vot! Der staait schreven: 'Ie zellen de Heer, joen God, aanbeden en hom allain dainen.'" 09Hai laaidde hom noar Jeruzalem tou, zette hom op raand van tempeldak en zee tegen hom: 10 "As ie God zien Zeun binnen, spring hier den es òf. Staait ja schreven: 'Hai zel zien engels veur joe bestellen om joe te bewoaren' 11 en 'Op heur handen zellen ze joe droagen, dat ie joen vout nait aan n vlint steuten zellen.'" 12 Mor Jezus zee: "Der is zegd: 'Ie zellen de Heer, joen God, nait oetdoagen.'" 13 Dou duvel mit aal zien oetdoagerij kloar was, luit e hom mit vree en wachtte zien tied òf.

14 Jezus trok in kracht van hillege Gaist weer noar Galilea tou. Doar ging roup van hom oet in haile omgeven. 15 Hai gaf onderricht in heur sinagoges en elkenain prees hom.

16 Dou kwam e in Nazaret doar e grootbrocht was. En hai ging, zo as e wènd was, op sabbat noar sinagoge tou. 17 Dou ging e stoan om veur te lezen. En ze langden hom t bouk van profeet Jesaja tou. Hai dee t bouk open en von t stee doar schreven staait:
18 "De Heer zien Gaist rust op mie. Hai het mie ja zaalfd,
om aarme stumpers bliede bosschop te brengen.
Hai het mie stuurd,
om dij vastzitten aan te zeggen dat ze lös kommen
en blinden dat ze weer zain kinnen,
om heur dij in boeien zitten in vrijhaid goan te loaten,

19 om aan te zeggen t joar van de Heer zien genoade."

20 Dou dee e t bouk dicht, langde hom weer tou aan dij dainst dee en ging zitten. 21 Hai begunde heur te zeggen: "Op t heden is dit schriftwoord dat ie net heurd hebben, woarhaid worden." 22 Ze luiten aalmoal blieken dat ze t mit hom ains wazzen en verwonderden zok over woorden van genoade dij hom over lippen kwammen en zeden: "Is dat nait ain van Jozef?" 23 Hai zee tegen heur: "Ie zellen vanzulm wel aanzetten kommen mit t taimke: Dokter, moak joe zulm beter! Dou aal dij dingen dij der noar t zeggen in Kafarnaüm gebeurd binnen nou ook es hier in joen voaderstad. 24 Mor," zee e, "eerlieks woar, dit zeg ik joe, der is gainain profeet dij in zien aigen stad in reken is. 25 t Is woar wat of ik joe zeg: der wazzen n bult wedevraauwen in Israël in Elia zien tied dou hemel drij joar en zès moand laank dicht bleef en der grode hongersnood kwam in t haile laand. Toch wer Elia noar gainain van heur toustuurd, 26 mor aal noar n wedevraauw in Sarepta bie Sidon. 27 In Elisa zien tied wazzen der n bult meloatsen in Israël en gainain wer genezen. Mor Naäman, de Syriër, aal." 28 In sinagoge werden ze aalmoal vergrèld dou ze dat heurden. 29 Ze sprongen in t èn, juigen hom tou stad oet en dreven hom noar raand van baarg tou doar heur stad op baauwd was, om hom der òf te steuten. 30 Mor hai laip midden tussen heur deur en ging vot.

31 Dou ging e noar Kafarnaüm, n stad in Galilea, en gaf heur aalgedureg onderricht op sabbatdoagen. 32 Ze stonden verboasd over zien leer. Zien woord haar gezag. 33 In sinagoge was ter ain mit n duvelse gaist. Dij begunde haard te roupen: 34 "Wat heb ie mit ons in t zin, Jezus oet Nazaret? Bin ie kommen om ons te verdaarven? Ik wait best wèl of ie binnen: God zien haailege!" 35 Mor Jezus gaf hom n goie inzeggen: "Hol die stil en goa oet hom vandoan!" En duvel smeet hom middenmaank mensken en ging oet hom vot zunder hom n spier kwoad te doun. 36 Ze werden aalmoal verbalderd en zeden tegen nkander: "Wat binnen dat toch veur woorden, dat e mit gezag en macht duvelse gaisten bestelt en ze goan vot!" 37 Zo ging der n grode roup van hom oet in t haile kontraain.

38 Dou kwam e in t èn en ging tou sinagoge oet noar Simon zien hoes tou. Simon zien schoonmoeke haar hoge koors. Ze raipen hom bie heur. 39 Hai boog zok over heur hèn en gaf koors n inzeggen. Dij ging vot en op slag ston ze op en bedainde heur.

40 Dou zun onderging, brochten ale lu dij zaiken haren mit wat veur kwoal ook, dij noar hom tou. Hai legde elkenain van heur handen op en muik heur weer beter. 41 Bie n haile bult gingen der duvels vot, dij oetraipen: "Ie binnen God zien Zeun!" Hai woarschaauwde heur, hai wol nait lieden dat ze dat zeden. Ze wozzen ja dat hai de Christus was.

42 Aanderdoagsmörgensvroug ging e vot noar n ainzoam stee tou. Mor t volk zöchte hom en kwam bie hom. Ze perbaaierden hom tegen te holden dat e nait weer bie heur votgoan zol. 43 Mor hai zee tegen heur: "Ook aan aander steden mout ik t evengelie verkundegen van God zien riek. Doar bin ik ja veur stuurd." 44 Hai preekte aaldeur in sinagoges van Judea.

t Evengelie volgens Lucas 05


01t Vuil veur dat t volk noar hom tou drong om noar God zien woord te lustern, dat e aan t kaant van t Gennesaretmeer ston. 02Hai zag twij schepen aan kaant liggen. Viskerlu wazzen der oetgoan om heur netten te spoulen. 03Hai ging in ain van dij schepen, Simon zienent, en vruig hom n èndje van waal òf te goan. Dou ging e zitten en leerde t volk van schip òf. 04Dou e oetsproken was, zee e tegen Simon: "Voar noar daip wotter en gooi joen netten oet om te visken." 05Simon zee tegen hom: "Wie hebben ons haile naacht verweerd, mor niks vongen. Mor k zel netten oetgooien, omreden ié zeggen t." 06Dou ze dat doan haren, huilen ze n haile praan vizzen op. Netten scheurden der kant van! 07Ze wenkten heur kammeroaden in t aander schip. Ze zollen kommen en pakken mit heur aan. Dij kwammen en zai muiken baaide schepen boorndevol, bie t zinken om òf. 08Dou Simon Petrus dat zag, vuil e veur Jezus op knijen en zee: "Heer, goa toch bie mie vot. Ik bin ja zo zundeg!" 09Hai, en elk dij bie hom was, was ja verboasd dat ze zo'n zood vizzen vongen haren. 10 Zo ging t ook mit Jakobus en Johannes, Zebedeüs zien zeuns, dij t mit Simon in man deden. Mor Jezus zee tegen hom: "Wees mor nait baang. Van nou òf aan zelstoe mensken vangen." 11 Dou zetten ze heur schepen op waal, luiten t aal achter, en gingen mit hom. 12 t Gebeurde ais, dou e woaraarns in n stad was, dat doar n man touhuil dij meloats was. Hai zat ter onder! Dou e Jezus zag, vuil e veur hom deel en smeekte hom: "Heer, as ie willen, kin ie mie geef moaken." 13 Hai stook haand oet, kwam hom aan en zee: "Dat wil ik. Wor geef!" En op slag was meloatshaid over. 14 Hai druig hom op, hai zol t tegen gain mensk zeggen. "Mor," zee e, "goa hèn en teun joe aan priester en breng t ovver veur joen beterschop zo as Mozes veurschreven het, as n getugenis veur heur." 15 Mor toch ging t gerucht over hom aal wieder. En der kwam n bult volk op òf om hom te heuren en zok genezen te loaten van heur kwoalen. 16 Mor hai ging heur altied weer oet weeg noar ainzoame ploatsen tou om te beden. 17 Op n goie dag dou e aan t onderwiezen was, zatten der ook Farizeeërs en schriftgeleerden. Dij wazzen kommen oet ale dörpen van Galilea en Judea en oet Jeruzalem. Hai haar kracht van de Heer, dat hai mensken beter moaken kon. 18 En doar kwammen lu mit n verlamde man op n droagbèr. Ze deden heur best om hom in hoes te kriegen en veur hom deel te leggen. 19 Mor dou ze gain kaans zagen om hom in hoes te droagen vanwegens aal t volk, gingen ze op t dak en luiten hom deur daktegels deel mit bèr en aal middenmaank mensken, vlak veur Jezus. 20 Dou hai heur geleuf zag, zee e tegen man: "Vrund, dien zunden binnen die vergeven!" 21 Dou vruigen schriftgeleerden en Farizeeërs zok òf: Wat is dat wel veur ain dat e zokke godslasterlieke dingen zegt? Wèl kin nou zunden vergeven as God allain? 22 Mor Jezus haar heur wel deur. Hai zee tegen heur: 23 "Woar prakkezaaier ie over? Wat is makkelker, te zeggen: 'Dien zunden binnen die vergeven' of te zeggen: 'Stoan goan en lopen'? 24 Mor k zel joe zain loaten dat Menskenzeun macht het in wereld zunden te vergeven." Dou zee e tegen dij verlamde: "Die zeg ik: goa stoan! Pak dien bèr op en goa noar hoes tou!" 25 Ze zagen aalmoal dat e votdoalek stoan ging, zien bèr doar e op legen haar, mitnam, en noar hoes tou ging, mit lof en daank aan God. 26 Ze ruiken aalmoal boeten zokzulm en prezen God. Vol ontzag zeden ze: "Vandoag heb wie wonderboarlieke zoaken zain." 27 Dou ging e vot. Veur t tolhoes zag e n tollenoar zitten. Dij haitte Levi. Hai zee tegen hom: "Goa mit mie!" 28 Dou luit e ales achter en ging mit hom. 29 Levi luit in zien hoes n grode moaltied veur hom kloarmoaken. Der was n haile koppel tollenoars en aander lu dij bie heur aan toavel wazzen. 30 Farizeeërs en schriftgeleerden naarden tegen zien leerlingen en zeden: "Woarom eet en drink ie mit tollenoars en zundoars?" 31 Jezus zee tegen heur: 32 "Dij zond binnen, hebben gain verlet om dokter, mor dij zaik binnen aal. Ik bin nait kommen om rechtveerdegen te roupen, mor zundoars dat ze zok bekeren." 33 Mor zai zeden: "Johannes zien leerlingen vasten haalftied en doun heur gebeden. Farizeeërs heurent ook. Mor joenent eten en drinken." 34 Jezus zee tegen heur: "Ie kinnen gasten op bruloft toch nait vasten loaten as brudeman bie heur is? Mor der zel n aander tied kommen. 35 As brudeman van heur votnomen is, den zellen ze vasten. As dij tied ter heer is." 36 Hai vertelde heur ook n geliekenis: "Gain mensk scheurt n lap van n nij stok klaaier òf en zet dij op n old stok. Den zol e ja nait allain t nije stokkend scheuren, mor dij nije lap paast ook nait bie dij olde klaaier. 37 Gainain dut nije wien in olde zakken. Aans zel dij nije wien zakken scheuren loaten en der oetlopen. Den binnen zakken ook nait meer te bruken. 38 Mor nije wien heurt in nije zakken. 39 Gainain dij olde wien wènd is, wil nije drinken. Hai zegt: 'Dij olde is goud!'"

t Evengelie volgens Lucas 06


01t Gebeurde ais op n sabbat dat e tussen stokken koorn deurlaip. Zien leerlingen tepten oaren, dij ze tussen handen oetvreven om op te eten. 02Gounent van Farizeeërs zeden: "Wat dou ie doar? Dat mag ja hail nait op sabbat!" 03Jezus antwoordde heur: "Heb ie den nait lezen wat of David doan het dou hai en zien manlu honger haren? 04Hou of e God zien hoes inging en teunbroden pakte, doarvan at en oetdailde aan zien manlu? Doar mag ja ook gainain van eten as allenneg priesters?" 05Hai zee tegen heur: "Menskenzeun is boas over sabbat." 06Op n aander sabbat wol t gevaal dat e sinagoge inging en onderricht gaf. Doar was ain, dij zien rechterhaand was verschrompeld. 07Schriftgeleerden en Farizeeërs huilen hom goud in de goaten of e op sabbat ook ain weer beter moaken zol, om n aanklacht tegen hom te vinden. 08Mor hai haar deur wat ze in t zin haren en hai zee tegen man mit zien verschrompelde haand: "Goa ais stoan en kom noar veuren tou!" Man kwam in t èn en ging noar veuren tou. 09Jezus zee tegen heur: "Ik vroag joe wat of mag op sabbat: goud doun of kwoad doun? Ain redden of omkommen loaten?" 10 Dou keek e kring rond en zee tegen man: "Steek joen haand ais oet!" Dat dee e, en zien haand wer weer beter, krekt as aander. 11 Ze werden haildaal verbiesterd en pruiten der mitnkander over wat veur moatregels ze tegen Jezus nemen zollen. 12 Doudestieds gebeurde t dat e noar baarg tou ging om te beden en haile naacht deur in gebed was mit God. 13 Dou dag aanbroken was raip e zien leerlingen bie zok en koos der twaalf oet, dij hai ook noam gaf van apostels: 14 Simon, dij hai ook Petrus nuimde, Andreas, zien bruier, Jakobus, 15 Johannes, Filippus, Bartolomeüs, Matteüs, Tomas, Jakobus, Alfeüs zien zeun, 16 Simon, mit bienoam Vrijhaidsstrieder, Judas, Jakobus zien zeun, en Judas Iskariot, dij verroader worden is. 17 Hai ging mit heur omdeel en bleef stoan op n vlak stee. Doar was n dikke koppel van zien leerlingen en n bult volk oet t haile Jeudse laand en Jeruzalem en ook oet kuststreek van Tyrus en Sidon. 18 Dij wazzen kommen om noar hom te lustern en om van heur kwoalen òf te kommen. Ook dij ploagd werden deur duvelse gaisten werden genezen. 19 Aal t volk perbaaierde hom aan te kommen, omreden der ging kracht van hom oet. En hai muik elkenain beter. 20 Dou sluig e ogen op noar zien leerlingen en zee: "Zoaleg dij aarm binnen, t keunenkriek van God is joenent. 21 Zoaleg dij nou honger lieden, ie zellen overvloud hebben. Zoaleg dij nou reren, ie zellen lagen. 22 Zoaleg bin ie as mensken joe hoaten en as ze joe oetsteuten en belastern en joen noam tou schaande moaken om Menskenzeun zien wil. 23 As dij dag komt, daans mor van bliedschop. Joen loon is ja groot in hemel. Op zulfde menaaier hebben heur veurolden ja doan mit profeten. 24 Mor o wai joe, dij riek binnen! Ie hebben joen dail al had. 25 O wai joe, dij nou overvloud hebben! Ie zellen honger lieden. O wai joe, dij nou lagen! Ie zellen kloagen en reren. 26 O wai joe, as mensken joe priezen! Op zulfde menaaier hebben heur veurolden ja doan mit vaalze profeten. 27 Mor tegen joe dij noar mie lustern, zeg ik: heb joen vijanden laif. 28 Dou goud aan wèl of joe hoaten. Zegen dij joe vervluiken. Beed veur dij joe min behandeln. 29 As ain joe op waang slagt, keer hom ook aander tou. As ain joen jak ofpakt, loat hom t hemd ook nemen. 30 As ain wat van joe vragt, geef hom t. As ain wat nemt dat joenent is, vroag t nait weerom. 31 Zo as ie willen dat mensken joe doun, dou heur net zo. 32 As ie laifhebben dij joe laifhebben, wat veur daank kin ie doarveur verwachten wezen? Ook zundoars hebben ja laif dij heur laifhebben. 33 As ie gouddoun aan wèl of joe gouddoun, wat veur daank kin ie doarveur verwachten wezen? 34 Zundoars dounen dat ook ja. As ie lainen aan lu doar ie van hopen dat ie t weeromkriegen, wat veur daank kin ie doarveur verwachten wezen? Ook zundoars lainen aan zundoars om gliekeveul weerom te kriegen. 35 Nee: heb joen vijanden laif. Dou heur goud en lain wat oet zunder te verwachten dat ie t weeromkriegen. Den zel joen loon groot wezen. Ie zellen kinder van Alderhoogste wezen. Hai is ja goud veur ondankboare en minne lu. 36 Wees barmhaarteg zo as joen Voader barmhaarteg is. 37 En oordail nait, den zel der over joe ook nait oordaild worden. Spreek vrij, den zel ie vrijsproken worden. 38 Geef, den zel der aan joe geven worden: n goie, aanstampte, schudde, boorndevolle moat zellen ze joe geven. Mit zulfde moat doar ie mit meten, zel ie weeromkriegen." 39 Hai vertelde heur ook n geliekenis: "Kin n blinde ook n blinde laaiden? Zellen ze nait baaident in n put valen? 40 n Leerling staait nait boven zien meester, mor elk dij volleerd is, zel geliek wezen aan zien meester. 41 Woarom zain ie splinter in t oog van joen bruier aal, mor baalk in joen aigen oog verneem ie nait? 42 Hou kin ie tegen joen bruier zeggen: 'Bruier, loat mie dij splinter oet dien oog hoalen!' zo laank as ie baalk in joen aigen oog nait zain? Hugelder! Dou eerst baalk tou joen aigen oog oet. Den zel ie schaarp genogt zain kinnen om splinter oet joen bruier zien oog te hoalen. 43 Is ja gain goie boom dij minne vruchten geft. Net zo min geft n minne boom goie vruchten. 44 Elke boom ken ie ja aan zien aigen vruchten. Van stiekels pluk ie gain viegen en van n brommelbos krieg ie gain droeven. 45 n Goud mensk brengt oet goie veurroad in zien haart t goie veurndag. En n min mensk oet minne veurroad t minne. Doar t haart vol van is, lopt mond van over. 46 Hou kin ie mie "Heer" nuimen en nait doun wat of ik zeg? Elkenain dij bie mie komt en mien woorden heurt en der ook noar dut, 47 ik zel joe zain loaten woar of dij op liekt: 48 dij liekt ja op ain, dij bie t baauwen van n hoes daip groaven het om t fonnement op rots te leggen. Dou der wottersnood kwam en golven tegen t hoes aansluigen, konden dij t nait aan t waggeln kriegen omreden t was goud baauwd. 49 Mor wèl of heurt en der nait noar dut, liekt op ain dij n hoes op grond baauwt zunder fonnement. Dou golven der tegen aan sluigen vuil t op slag in. En t hoes wer haildaal verrinnewaaierd."

t Evengelie volgens Lucas 07


01Dou e kloar was mit aal zien woorden, doar t volk noar lusterde, ging e noar Kafarnaüm tou. 02n Kaptaain doarzo haar n knecht dij slim zaik was en op staarven lag. 03Hai haar n bult mit hom op. Dou e van Jezus heurde, stuurde hai n poar oldsten van Jeuden noar hom tou mit bosschop of hai kommen wol om zien knecht in t levent te holden. 04Ze kwammen bie Jezus en drongen staark bie hom aan om te helpen. 05"Hai is t ja weerd," zeden ze, "dat ie dat veur hom doun. Hai is ons volk goudgezind en ons sinagoge het hai baauwen loaten." 06Jezus ging mit heur. Dou e nait wied meer van t hoes òf was, stuurde kaptaain vrunden noar hom tou om te zeggen: "Heer, dou gain muite. Ik bin t ja nait weerd dat ie bie mie over vlouer kommen. 07Dat zodounde heb ik t ook nait woagd om noar joe tou te kommen. 08Ik stoa ja zulm onder gezag van n aander en ik heb soldoaten onder mie. Zeg ik tegen d'ain: 'Goa hèn!' den gaait e. En zeg ik tegen d'aander: 'Kom!' den komt e. En tegen mien knecht: 'Dou dat!' den dut t." 09Dou Jezus dat heurde, verwonderde hai zok over hom. Hai keerde zok noar t volk dat hom volgde en zee: "Ik zeg joe, alderdeegs in Israël heb ik zo'n staark geleuf nait vonden!" 10 Dou lu dij stuurd wazzen, weeromkwammen in t hoes, trovven ze knecht zond en wel aan. 11 n Zetje loater raaisde hai noar n stad tou dij Naïn haitte. Zien leerlingen en n haile koppel volk raaisden mit hom. 12 Dou e dicht bie stadspoort kwam, wer mie doar gain dode oetdroagen! Ainegste zeun van zien moeke, dij boetendes nog wedevraauw was. 13 n Bult volk oet dij stad volgde mit heur. Dou de Heer heur zag, was e slim mit heur begoan. 14 Hai zee tegen heur: "Reer mor nait." Hai laip ter op tou, kwam droagboar aan - droagers bleven stilstoan - en zee: "Jongkerel, ik zeg die: kom in t èn!" 15 Dode ging in t èn zitten en begunde te proaten. Hai gaf zien moeke hom weerom. 16 Ze kwammen aalmoal daip onder indrok en prezen God. Ze zeden: "n Groot profeet is onder ons opstoan," en "God het acht sloagen op zien volk." 17 Dit verhoal over hom ging hail Judea rond in wiede omtrek. 18 Johannes zien leerlingen brochten dat aalmoal aan hom over. 19 Dou raip Johannes twij van zien leerlingen bie zok en stuurde heur noar de Heer tou. Ze zollen vroagen: "Bin ie t dij kommen zol of mout wie nog op n aander wachten?" 20 Dou manlu bie Jezus kwammen, zeden ze: "Johannes de Deuper het ons noar joe toustuurd om te vroagen: 'Bin ie t dij kommen zol of mout wie nog op n aander wachten?'" 21 Net dou, hulp hai n bult mensken van heur zaiktes en kwoalen en kwoaie gaisten òf en hai gaf aan veul blinden t licht in ogen weerom. 22 Hai gaf heur as antwoord: "Goa hèn en vertel aan Johannes wat of ie zain en heurd hebben. Blinden kinnen weer zain. Lammen lopen weer. Meloatsen worden geef. Doven heuren weer. Doden worden opwekt. Aarme lu kriegen t evengelie. 23 Zoaleg is, dij zok nait aan mie aargert." 24 Dou Johannes zien boden votgoan wazzen, begunde hai tegen t volk over Johannes te zeggen: "Woar bin ie in woestijn op ofgoan? Wat wol ie doar zain? Raait, dat deur wind hènneweer zuit? 25 Mor woar bin ie den aal op ofgoan? Op n mensk mit weelderge klaaier aan? Dij mooi aantrokken binnen, wonen in pelaaizen. 26 Mor wat wol ie den toch zain? n Profeet? Joa, ik zeg joe: alderdeegs meer as n profeet! 27 Hai is t over wèl of schreven staait: 'Denk ter om! Ik stuur mien bode veur joe oet dij joen weg veur joe kloarmoaken zel.' 28 Ik zeg joe: maank aal dij van vraauwlu geboren binnen, is gainain groder as Johannes. Mor lutjeste in God zien keunenkriek is groder as hai." 29 Aal t volk dij hom heurde en tollenoars ook, hebben tougeven dat God in zien recht ston en hebben zok deupen loaten mit deup van Johannes. 30 Mor Farizeeërs en wetgeleerden hebben God zien plan ofwezen en zok nait deur hom deupen loaten. 31 "Woar zel ik mensken van dit geslacht mit vergelieken? Woar lieken ze op? 32 Ze lieken op kinder dij op maart zitten en nkander n taimke touroupen: 'Veur joe heb wie floten,
mor daanst heb ie nait.
En treurlaidjes zongen,
toch heb ie nait schraifd.'
33 Johannes de Deuper is ja kommen. At gain brood en dronk gain wien. En ie zeggen: 'Hai het n kwoaie gaist!' 34 Menskenzeun is kommen. At en dronk aal. En ie zeggen: 'Kiek dij eterd en drinkerd ais! n Vrund van tollenoars en zundoars!' 35 Wieshaid krigt geliek van aal heur kinder." 36 Ain van Farizeeërs haar Jezus nuigd, hai zol bie hom kommen te eten. Hai kwam bie Farizeeër in hoes en schikte mit aan. 37 Nou was doar n vraauw dij in dij stad bekend ston as n zundoares. Dij wer gewoar dat hai in t hoes van dij Farizeeër te gast was. 38 Ze haar n albastern kroek mit mirre bie zok. Schraivend ging ze achter hom stoan, bie zien vouten. Ze muik zien vouten nat mit heur troanen en dreugde ze òf mit heur hoar. Ze bedoetjede zien vouten en zaalfde ze mit mirre. 39 Dou Farizeeër dij hom nuigd haar dat zag, zee e bie zokzulm: "As dit n profeet was, zol e toch wel waiten wèl en wat veur mensk of dat is dij hom aankomt: dat ze n zundoares is!" 40 Jezus zee tegen hom: "Simon, ik heb die wat te zeggen!" Hai zee: "Zeg t mor, meester!" 41 "n Schuldaaiser haar twij schuldenoars. Ain was hom viefhonderd schellenk schuldeg, aander fiefteg. 42 Dou ze nait bie machte wazzen om te betoalen, schol hai ze t baaident kwiet. Wèl van heur zol den mainste laifde veur hom hebben?" 43 "Ik zol zeggen," antwoordde Simon, "dij e t mainste kwietscholden het." Jezus zee: "Dat hestoe goud bekeken!" 44 Hai draaide zok om noar dij vraauw en zee tegen Simon: "Zugst dij vraauw doar wel? Ik bin in dien hoes kommen. Doe hest mie gain wotter geven veur mien vouten. Mor zai het mit heur troanen mien vouten natmoakt en mit heur hoar ofdreugd. 45 Doe hest mie gain doetje geven. Mor zai het van stonden òf aan aalweg mien vouten bedoetjed. 46 Doe hest mien kop nait mit eulie zaalfd. Mor zai het mit mirre mien vouten zaalfd. 47 Doarom zeg ik die: heur zunden binnen heur vergeven, aal houveul of dij ook binnen. Zai het ja veul laifde bewezen. Mor ain dij waaineg vergeven wordt dij bewist waaineg laifde." 48 Hai zee tegen heur: "Joen zunden binnen joe vergeven!" 49 Aal dij doar bie hom aan toavel wazzen, zeden bie zokzulm: Wèl is dit, dat e alderdeegs zunden vergeft? 50 Hai zee tegen dij vraauw: "Joen geleuf het joe beholden. Goa hèn in vree."

t Evengelie volgens Lucas 08


01n Zetje loater raaisde hai deur loug en stad om t evengelie te verkundegen. 02De twaalf leerlingen gingen mit hom, mit n poar vraauwlu dij e beter moakt haar en dij verlöst wazzen van duvelse gaisten en kwoalen: Maria, dij Magdalena nuimd wordt, oet wèl of zeuven duvelse gaisten oetdreven wazzen 03en Johanna, vraauw van Herodes zien rentmeester Chusas, en Suzanna, mit nog verschaaiden aandern dij hom dainden mit wat of ze haren. 04Dou der n bult volk oet alderhande steden bie hom kwam, sprak e heur tou mit n geliekenis: 05"n Zaaier ging hèn om zien zoad te zaaien. Bie t zaaien vuil n gedailte op weg. t Wer vertrapt en vogels pikten t op. 06n Aander dail vuil op rotsgrond. Dou dat opkwam, verdreugde t bie gebrek aan vocht. 07Weer n aander dail vuil middenmaank stiekels. En stiekels kwammen tougelieks op en verstikten t. 08n Aander gedailte vuil in goie grond. Dou dat opkommen was, brochde t honderdmoal zoveul op." Dou e dit zegd haar, raip e: "Wèl of oren het om te heuren, mout goud lustern!" 09Zien leerlingen vruigen hom wat of e mit dij geliekenis mainde. 10 Hai zee: "Joe is t geven gehaaimen van God zien riek te kennen. Mor aandern mouten t mit geliekenizzen doun zodat ze, hou of ze ook kieken, nait zain. En hou of ze ook heuren, nait begriepen. 11 Dizze geliekenis betaikent: t zoad is God zien woord. 12 t Dail van t zoad dat op weg vuil, binnen zai dij t woord van God heurd hebben, mor den komt duvel en nemt het woord oet heur haart, zodat ze nait leuven en nait beholden worden. 13 t Dail dat op rotsgrond zaaid is, slagt op heur dij God zien woord, zo gaauw as ze t heuren, blied aannemen. Mor t zit nait daip, t het gain worrels. Ze leuven veur n zetje. As ze in verdrokken kommen, valen ze weer òf. 14 Wat of in stiekels vuil dat binnen zai dij t heurd hebben. Goandeweg binnen ze deur zörgen en riekdom en deur lusten van t levent verstikt. Heur zoad dragt gain vrucht. 15 Mor wat of in goie grond vuil, dat binnen mensken mit n goud en vroom haart, dij t woord heurd hebben, t vastholden, vruchtdroagen en volholden. 16 Gainain stekt n laamp aan en dekt hom òf mit n bak of zet hom onder bèr. Mor hai zet hom op n stander. Den kinnen wèl of ter inkommen t licht zain. 17 Der is ja niks verburgen dat nait aan t licht kommen zel. En niks gehaaim dat nait bekend worden zel en aan t licht kommen. 18 Denk ter den om hou of ie lustern: wèl of het, dij zel ja geven worden. Wèl of nait het, ook wat e maint dat e het, dat zel hom ofnomen worden." 19 Zien moeke en zien bruiers kwammen noar hom tou. Mor ze konden nait bie hom kommen deur aal t volk. 20 Der wer tegen hom zegd: "Joen moeke en joen bruiers stoan boeten en willen joe geern even hebben." 21 Mor hai zee tegen heur: "Mien moeke en mien bruiers dat binnen dijent, dij God zien woord heuren en der noar doun." 22 Dou is t gebeurd dat e aan boord van n schip ging mit zien leerlingen. Hai zee tegen heur: "Loat wie oversteken noar aanderkaant van t meer tou." Ze stoken van waal. 23 Onder t voaren vuil e in sloap. Der sluig n bui mit veul wind deel op t meer. Ze muiken wotter en wazzen in nood. 24 Ze gingen noar hom tou, muiken hom wakker en zeden: "Meester, Meester, wie vergoan!" Dou e wakker worden was, bestrafte hai wind en t wilde wotter. Dij werden rusteg en t wer stil. 25 Hai zee tegen heur: "Woar was joen geleuf?" Ze werden baang en zeden verboasd tegen nkander: "Wèl is hai toch, dat e wind en wotter komdaaiert en ze noar hom lustern doun?" 26 Ze voarden aan op Gerasenenstreek dij tegen Galilea over ligt. 27 Dou e aan waal stapt was, kwam hom n man oet stad in muit dij kwoaie gaisten in zok haar. Al laank haar e gain bovenklaaier meer aan. Hai huil ook nait in hoes tou, mor in groaven. 28 Dou e Jezus zag, luit e zok roupend en rerend veur hom deelvalen en raip haile haard: "Wat heb ie tegen mie in t zin Jezus, Zeun van alderhoogste God? Pieneg mie toch nait!" 29 Hai haar onraaine gaisten noamelk bevel geven tou man oet te kommen. Mennegmoal haar gaist hom ja mitsleurd. Om dat veur te kommen wer e mit kettens en voutklemmen vastlegd. Mor aalweg weer reet e boeien stokkend en wer e deur gaist opjagd noar ainzoame oorden tou. 30 Dou vruig Jezus hom: "Hou haistoe?" Hai zee: "Reziment!" Der wazzen ja n haile bult gaisten in hom voaren. 31 Ze smeekten hom of e heur toch nait opdroagen wol noar t ondereerdse hool tou te goan. 32 Nou laip doar op baarg n koppel swienen te waaiden. Ze vruigen hom of e t goud von dat ze doar inkropen. Dat von e goud. 33 Dou kwammen gaisten tou man oet en kropen in dij swienen. En doar stoof koppel bie staaile waand omdeel tou t meer in en verdronk. 34 Dou swiendrievers zagen wat of ter veurvalen was, gingen ze der vandeur en vertelden t in stad en laand. 35 Lu laipen oet om te zain wat of ter veurvalen was. Ze kwammen bie Jezus en trovven man aan tou wèl of gaisten oetgoan wazzen. Hai zat aan Jezus zien vouten, aantrokken en wel, en goud bie zien verstand. Zai werden baang. 36 Dij t zain haren, vertelden heur hou of bezeten man beter moakt was. 37 Dou vruig aal t volk oet Gerasenenstreek hom of e bie heur votgoan wol. Ze wazzen ja doodsbenaauwd. Hai stapte aan boord en ging weerom. 38 Man tou wèl of kwoaie gaisten oetgoan wazzen, vruig hom of e mit mog. 39 Mor hai stuurde hom vot en zee: "Goa weer noar hoes tou en vertel houveul God aan joe doan het." Dou ging e vot en bezuunde haile stad rond, aal wat of Jezus aan hom doan haar. 40 Dou Jezus weeromkwam muitte t volk hom op. Zai keken ja aalmoal noar hom oet. 41 Dou kwam der ain aan, dij Jaïrus haitte. Dij was boas van sinagoge. Hai luit zok veur Jezus zien vouten valen en smeekte hom bie hom thoes te kommen. 42 Hai haar noamelk mor ain kind, n wichtje van n joar of twaalf. Dij lag op staarven. Ondertied dat hai der hènging, drong t volk zo op hom aan dat e t benaauwd kreeg. 43 n Vraauw dij al twaalf joar aan vluien lee en dij gainain vinden kind haar dij heur beter moaken kon, 44 kwam van achtern op hom tou. Ze kwam zeum van zien klaid aan en op slag huil t vluien bie heur op. 45 Jezus vruig: "Wèl het mie aanwèst?" Aalmoal zeden ze, ze haren t nait doan. Petrus zee: "Meester, t volk om joe tou drokt joe ja zuver plat!" 46 Mor Jezus zee: "Ain het mie aanwèst. Ik heb ja vernomen dat ter kracht van mie oetgoan is." 47 Dou vraauw begreep dat e t toch vernomen haar, kwam ze trillend noader en luit zok veur hom deelvalen. Doar of aal t volk omtou ston, vertelde ze hom woarom ze hom aanwèst haar en dat ze op slag beter worden was. 48 Hai zee tegen heur: "Mien wicht, dien geleuf het die red. k Heb ter vree mit!" 49 Hai was nog aan de proat, doar komt ter ain van sinagoge aan mit bosschop: "Joen wichtje leeft nait meer. Zit mor nait laanger achter meester heer!" 50 Jezus heurde t en zee tegen hom: "Wees mor nait baang. Ie huiven allain mor te leuven. Den zel t mit heur wel goud kommen!" 51 Dou e bie t hoes kommen was, wol hai der gainain mit in hebben as Petrus, Johannes en Jakobus en voader en moeke van t wichtje. 52 Doar zatten ze aalmoal om heur te reren en zok op bòrst te sloagen. Mor hai zee: "Nait reren! Ze is nait sturven, mor ze slept." 53 Ze laagden hom oet. Zai wozzen ja wel dat ze sturven was. 54 Hai pakte heur bie haand en raip: "Kind, kom in t èn!" 55 Zai begunde weer oam te hoalen en ze ston vot op. Hai onnaaierde, ze zollen heur eten geven. 56 Heur olders stonden der versteld van. Mor hai gaf heur inzeggen aan gainain te vertellen wat of ter veurvalen was.

t Evengelie volgens Lucas 09


01Dou raip e de twaalm bie zok en gaf heur kracht en volmacht over ale kwoaie gaisten en zaiken. 02Hai stuurde ze der op oet om God zien riek oet te roupen en om zaiken beter te moaken. 03Hai zee tegen heur: "Neem niks mit veur onderwegens. Gain stòk en gain mat. Gain brood en gain geld. Ie maggen ook gain twij onderklaiden bie joe hebben. 04Neem ie joen intrek woaraarns in n hoes, blief doar den en raais doarvandoan wieder. 05Tegen ale mensken dij joe der nait in hebben willen, mout ie as ie oet dij stad votgoan, t stof van joen vouten ofschudden as bewies van heur schuld." 06Zai gingen van loug noar loug, preekten t evengelie alerwegens en muiken zaike lu beter. 07Nou haar vörrelkeunenk Herodes heurd wat of ter aal veurvalen was. En hai wos nait recht wat of e der aan haar. Paardie lu zeden ja: 08"Johannes is oet doden opwekt." Weer aandern: "Ain van olde profeten is opstoan." 09Mor Herodes zee: "Johannes, dij heb ik ja kop ofhaauwen loaten. Wèl is dit den, van wèl of ik zukswat heuren dou?" En hai zee bie zokzulm: k Mout zain dat k hom benoader. 10 Dou apostels weeromkwammen, vertelden ze hom aal wat of ze oetricht haren. Hai nam heur allain mit en zunderde zok mit heur òf in n stad, Betsaïda. 11 Dou lu dat gewoarwerden, gingen ze hom achternoa. Hai luit heur bie zok kommen en pruit mit heur over God zien riek. Dij hulpen worden mozzen, muik hai beter. 12 Dou t tegen oavend laip, kwammen de twaalm bie hom en zeden tegen hom: "Stuur t volk vot! Den kinnen ze noar dörpen en ploatsen hieromtou goan en doar onderdak en eten kriegen. Wie binnen hier ja op n ainzoam stee." 13 Mor hai zee tegen heur: "Geef ie zulm heur eten!" Zai zeden: "Wie hebben ja aans niks bie ons as vief broden en twij vizzen. Den zol wie hèngoan mouten en kopen veur aal dit volk eten." 14 Der wazzen ja zo om en bie viefdoezend man. Dou zee hai tegen zien leerlingen: "Loat heur in koppels van zo'n man of fiefteg zitten goan." 15 Dat deden ze en ze kregen heur aalmoal te zitten. 16 Dou nam e dij vief broden en dij twij vizzen, keek noar hemel op en beedde zegen der over. Hai brook ze en gaf ze aan leerlingen, dat dij ze aan t volk veurzetten zollen. 17 Ze atten en werden aalmoal zat. Wat of ter over bleef wer deur heur opzöcht: twaalf körfvol. 18 n Moal dou hai allain in gebed was en leerlingen bie hom wazzen, vruig hai heur: "Wat zeggen lu wèl of ik bin?" 19 Zai zeden: "Johannes de Deuper. Paardie zeggen: Elia. Weer aandern: ain van olde profeten dij opstoan is." 20 Hai zee tegen heur: "En ie den, wat zeg ie wèl of ik bin?" Dou zee Petrus: "God zien gezaalfde." 21 En hai woarschaauwde heur, ze zollen dit tegen gain mensk zeggen. 22 "Menskenzeun mout veul lieden," zee e, "en deur oldsten en opperpriesters en schriftgeleerden verstöt worden. Hai zel ombrocht worden en op daarde dag opwekt worden." 23 En tegen aalmoal zee e: "As ain zok bie mie aansloeten wil den mout e nait laanger om zokzulm denken. Aal doagen mout e zien kruus op zok nemen en mit mie mitgoan. 24 Want elk dij zien levent holden wil dij zel t verlaizen. Mor wèl of zien levent om mie verlust dij zel t holden. 25 Wat het n mensk ter aan of e haile wereld wint as e zokzulm verlust of zulm schoade lidt? 26 Elk dij zok veur mie en veur mien woorden schoamen zel, veur dij zel Menskenzeun zok ja schoamen as e in zien glorie weerkomt en in glorie van de Voader en van haailege engels. 27 Dit zeg ik joe veur woar: gounent van aal dij hier stoan, zellen wis nait staarven veurdat ze God zien keunenkriek zain hebben." 28 n Dag of aacht noadat e dat zegd haar, nam e Petrus en Johannes en Jakobus mit baarg op om te beden. 29 En onder t beden kreeg zien gezicht n aander aanblik. Zien klaaier werden stroalend wit. 30 Op ainmoal stonden der twij manlu mit hom te proaten. t Wazzen Mozes en Elia. 31 Ze verteunden zok in heerlekhaid en zeden hom t leste èn van zien levensweg aan dat e in Jeruzalem oflopen zol. 32 Nou wazzen Petrus en dijent dij bie hom wazzen, min van sloap. Mor inains werden ze glìn wakker en zagen hom in zien heerlekhaid mit de baaide manlu dij bie hom stonden. 33 Dou dij bie hom votgoan wollen, zee Petrus tegen Jezus: "Meester, dat treft ja mooi dat wie hier binnen. Zel we drij tènten opzetten: veur joe ain, veur Mozes ain en veur Elia ain?" Hai wos ja nait wat of e zee. 34 Mor in tied dat e t zee, kwam der n wolk aan dij heur in schaar zette. Doar werden ze kèl van, dat dijent deur wolk insloten werden. 35 Dou kwam der n stem tou dij wolk oet: "Dit is mien Zeun, dij ik oetkeurd heb. Noar hom mout ie lustern!" 36 Ondertied dat dij stem zok heuren luit, kwam Jezus veurndag, allain. Zai hebben t stil holden en doudestieds gainain wat verteld van wat of ze zain haren. 37 Dou ze aanderdoags van baarg ofkwammen, kwam heur n bult volk in muit. 38 Doar begunde maank t volk n man te roupen: "Meester, ik smeek joe, kiek toch es noar mien jong! 39 t Is ja mien ainegst kind. En mout je ais begriepen, bietieden gript n gaist hom beet en veurdat je der op verdocht binnen giert e t oet. Hai brengt hom in termienen, zodat e t schoem op mond krigt. En hai let hom sikkom nait weer lös. En den slagt e hom bont en blaauw. 40 k Heb joen leerlingen al vroagd, ze zollen hom der oetjoagen. Mor dij konden t nait veurnkander kriegen." 41 Dou zee Jezus: "Ie ongeleuveg en dwaars slag volk! Hou laank mout ik nog maank joe touholden en joe verduren. Breng joen jong es hier heer!" 42 En ondertied dat jong onderwegens was, smeet gaist hom op grond en brochde hom in termienen. Mor Jezus bestrafte onzuvere gaist, muik jong beter en gaf hom aan zien voader weerom. 43 Dou stonden ze aalmoal versteld over God zien grode macht. Mor ofschoon elkenain vol bewondern was veur aal wat of e dee, zee e tegen zien leerlingen: 44 "Knup dizze woorden in joen oren: Menskenzeun zel in menskenhanden oetleverd worden." 45 Mor wat e zee dat kregen ze nait onder t verstand: t was heur te duuster om der wies oet te worden. Ze duzzen hom der ook nait noar vroagen. 46 Ze kregen woorden wèl of van heur vernoamste was. 47 Mor omreden Jezus wel wos wat of ter in heur haart omging, nam e n kind bie haand en zette dat bie zok deel. 48 Hai zee tegen heur: "Wèl of dit kind ter in let, dij let hom der in dij mie stuurd het. Wèl of maank joe aal minste is, dij is groot." 49 Doar zee Johannes dit op: "Meester, wie hebben zain hou of der ain op joen gezag gaisten oetdreef. En wie wollen t nait lieden. Hai gaait ja nait mit ons." 50 Jezus zee tegen hom: "Loat hom toch geworden! Wèl of nait tegen joe is, dij is ja veur joe." 51 Dou tied dat e opnomen worden zol noaderbie kwam, wol e liekoet noar Jeruzalem tou. 52 Hai stuurde boden veur zok oet. Dij gingen op pad en kwammen in n Samaritoans dörp om boudel veur hom kloar te moaken. 53 Mor ze wollen hom doar nait hebben. Hai was ja onderwegens noar Jeruzalem tou. 54 Dou leerlingen Jakobus en Johannes dat gewoarwerden zeden ze: "Heer, wil ie dat wie zeggen, dat ter vuur van hemel deelkommen zel om heur te verteren?" 55 Mor hai draaide zok om en zette heur terecht. 56 Dou gingen ze noar n aander dörp tou. 57 Dou ze onderwegens wazzen, zee ain tegen hom: "Ik goa mit joe! Netgliek woar of ie hèngoan!" 58 Mor Jezus zee tegen hom: "Vozzen hebben heur holen en vogels hebben heur nusten. Mor Menskenzeun het gain stee om kop deel te leggen." 59 Hai zee tegen n aander: "Goa mit mie!" Mor dij zee: "Vin ie t goud dat k eerst nog hèngoa en begroaf mien voader?" 60 Mor Jezus zee tegen hom: "Loat doden heur doden begroaven. Mor doe mos ter op oet om tieden van God zien riek rond te zeggen." 61 Weer n aander zee: "Ik goa mit joe, Heer! Mor loat mie eerst ofschaaid nemen van mien volk." 62 Jezus zee: "Wèl of ainmoal aan t plougen goan is en den nog achterom kikt, zo ain is veur God zien riek nait te bruken."

t Evengelie volgens Lucas 10


01Noa dij gesprekken wees de Heer nog twijenseuventeg aandern aan en stuurde heur twij bie twij veur zok oet noar elke stad en elk dörp tou doar e zulm ook hèn wol. 02Hai zee tegen heur: "Der is n bult koorn riep, mor aarbaiders binnen betuun. Ie maggen doarom boas van t laand wel beden of e aarbaiders aan t zichten zet. 03Goa den op pad! Denk ter om: ik stuur joe as lammer middenmaank wolven. 04Ie mouten gain pong, gain mat en gain schounen droagen. En onderwegens mit gainain n proatje moaken. 05Wat hoes ie ook inkommen, zeg eerst: 'Zegen over dit hoes.' 06As doar ain woont dij joe toudoan is, den blift dij touzeggen veur hom gelden. En aans wordt e weer introkken. 07Blief in zo'n hoes. Eet en drink wat of ze joe toulangen. n Aarbaider is zien loon ja weerd. Goa nait aalweg van t aine hoes noar t aander. 08As ie in n stad kommen doar ze joe vrundelk opnemen, den eet wat of ze joe veurzetten. 09Moak doar zaiken weer beter. En zeg tegen heur: 'God zien riek is stoef bie joe kommen.' 10 Mor as ie in n stad kommen doar ze joe nait opnemen doun, goa doar den stroaten op en zeg: 11 'Alderdeegs t stof van joen stad dat aan ons vouten zit, veeg wie òf as n aanklacht tegen joe! Mor wait dit wel: God zien riek is stoef bie.' 12 Ik zeg joe: Sodom zel der op dij dag beter ofkommen as zo'n stad. 13 O wai die, Chorazin! O wai die, Betsaïda! As in Tyrus en Sidon zokse staarke dingen gebeurd wazzen as bie joe, den haren ze al laank in zak en aask zeten en zok bekeerd. 14 Mor Tyrus en Sidon zellen der in t oordail beter ofkommen as ie. 15 En doe Kafarnaüm, mainst dastoe aan hemel tou verheven worden zelst? In t dodenriek zelstoe te laande kommen! 16 Wèl of noar joe lustern dut, lustert noar mie. Wèl of van joe niks waiten wil, wil ook van mie niks waiten. En wèl of van mie niks waiten wil, dij wil ook van hom niks waiten dij mie stuurd het." 17 De twijenseuventeg kwammen blied weerom en zeden: "Kwoaie gaisten binnen ons ja alderdeegs onderdoaneg as wie joen noam nuimen!" 18 Hai zee tegen heur: "Ik zag Soatan as n weerlichtslag tou hemel oetvalen! 19 Kiek es hier: ik heb joe macht geven om boven op slangen en schorpiounen te trappen. En ik heb joe macht geven tegen t haile leger van vijand. Der is niks dat joe n spier kwoad doun zel. 20 Mor toch mout ie dóár nait blied om wezen, dat gaisten joe onderdoaneg binnen. Mor dóárom, dat joen noamen te bouk stoan in hemel." 21 Op dat aigenste ogenblik jubelde hai t oet deur hillege Gaist en zee: "Ik daank joe, Voader, Heer van hemel en eerde, dat ie dit veur wiezen en verstandegen bezied holden hebben, mor aan kinder bekendmoakt. Joa, Voader, zo wol ie t ja hebben. 22 Ale dingen binnen mie aanvertraauwd deur mien Voader. En gainain wait wèl of Zeun is as allain Voader. En gainain wèl of Voader is as Zeun, en dijent dij t bekendmoaken wil." 23 Dou draaide hai zok om noar leerlingen en zee tegen heur allain: "Zoaleg dij ogen het dij zain wat of ie zain. 24 Ik zeg joe ja: hail wat profeten en keunenks haren geern zain wat of ie zain. En geern heurd wat of ie heuren doun. Mor ze hebben t nait te heuren kregen." 25 Dou kwam der n wetgeleerde aanzetten dij hom in verlegenhaid brengen wol. Hai zee: "Meester, wat mout ik doun om t aiwege levent te aarven?" 26 Jezus zee tegen hom: "Wat staait ter in wet? Wat lees ie doar?" 27 Hai antwoordde: "Ie zellen de Heer, joen God, laifhebben mit joen haile haart, mit joen haile zail en mit aal joen kracht en mit aal joen verstand, en joen noaste as joezulm." 28 Hai zee tegen hom: "Dat heb ie goud zegd! Hol joe der aan. Den zel ie leven." 29 Mor hai wol zok grootholden en zee tegen Jezus: "En wèl is mien noaste den?" 30 Doar ging Jezus op in. Hai zee: "Der was ain onderwegens van Jeruzalem noar Jericho tou. Hai vuil in handen van rovers, dij hom oetschudden deden. Boetendes gavven ze hom ook nog sloag. Dou ze votgingen luiten ze hom haalfdood liggen. 31 Dou wol t gevaal dat ter n priester langs kwam. Dij zag hom en ging der mit n boog omtou. 32 Net zo n Leviet: hai kwam doar langs, zag hom en ging der mit n boog omtou. 33 Mor n Samaritoan, dij op raais was, kwam der ook langs. En dou hai hom zag, kreeg e mit hom te doun. 34 Hai ging noar hom tou en verbon zien wonden, doar e eulie en wien op dee. Hai zette hom op zien aigen daaier, brochde hom in n haarbaarg en zörgde wieder veur hom. 35 Aanderdoags dou e votging, gaf e kastelaain twij schellenks en zee: 'Zörg veur hom. As ie meer kostens hebben den zel ik joe op weeromraais betoalen.' 36 Wat ducht joe, wèl van dizze drijent het zok as noaste gedroagen van man dij in handen van rovers valen was?" 37 Hai zee: "Dij barmhaarteg veur hom west het." Jezus zee: "Goa hèn en dou ie net zo!" 38 Dou ze wiedergoan wazzen, kwam e in ain of aander dörp. n Vraauw dij Marta haitte, ontvong hom in heur hoes. 39 Zai haar n zuster dij Maria haitte. Dij ging aan de Heer zien vouten zitten en lusterde noar zien woord. 40 Mor Marta haar handen vol mit bedainen. Zai ging bie hom stoan en zee: "Heer, ligt joe der niks aan gelegen dat mien zuster mie t aal allain doun let? Zeg heur toch, ze mout mit aanpakken!" 41 Mor de Heer zee tegen heur: "Marta, Marta, doe moakst die bezörgd en drok over veulsteveul. 42 Der is mor zo'n beetje neudeg. Of ainlieks mor ain ding! Maria het dat goie dail oetkozen en dat zel heur nait ofnomen worden!"

t Evengelie volgens Lucas 11


01Op n keer was e woaraarns aan t beden. Dou e kloar was, zee ain van zien leerlingen tegen hom: "Heer, leer ie ons beden. Net zo as Johannes t zien leerlingen leerd het." 02Hai zee tegen heur: "As ie beden, zeg den: 'Voader in hemel,
dat joen noam haailegd worden zel,
dat joen keunenkriek kommen mag.

03t Brood doar wie verlet om hebben, geef ons dat vandoag.
04En reken ons nait tou wat of wie verkeerd doun, net zo as wie vergeven elk dij ons wat aandut.
en breng ons nait in verlaaiden.'"
05Hai zee tegen heur: "Stel joe veur! Ain van joe zol n vrund hebben dij midden in naacht bie joe komt en zegt: 'Vrund, lain mie drij broden. 06n Kammeroad van mie is op deurraais bie mie aankommen en ik heb niks om hom veur te zetten.' 07Mor hai zol in hoes blieven en zeggen: 'Loat mie mit vree! Deur is al dicht. En mien kinder en ik binnen al op bèr. Ik kin nait opstoan om joe ze mit te doun.' 08Ik zeg joe: ook al zol e nait van bèr ofgoan en ze mitdoun omreden hai was zien vrund, den zol e tóch opstoan om zien vrijposteg optreden en hom geven doar e verlet om het. 09Doarom zeg ik joe: vroag en joe zel geven worden. Zuik en ie zellen vinden. Klop en veur joe zel opendoan worden. 10 Elkenain dij vragt, dij krigt ja. En dij zöcht, dij vindt. En dij klopt, dij zel opendoan worden. 11 Is ter n voader maank joe dij zien zeun n slaang geft as e om n vis vragt? 12 Of n schorpioun as e om n aai vragt? 13 As ie den, hou min of ie ook binnen, goie goaven aan joen kinder te geven waiten, houveulstemeer zel joen hemelse Voader hillege Gaist geven aan heur dij hom doar om vroagen doun." 14 Hai was ais dounde n kwoaie gaist oet te drieven dij ain sproak benam. Dou gaist oetdreven was, begunde stomme man te proaten. En t volk ston versteld. 15 Mor gounent zeden: "Mit behulp van Beëlzebul, boas van kwoaie gaisten, drift e gaisten oet." 16 Aandern doagden hom oet heur n taiken oet hemel zain te loaten. 17 Mor hai wos wat of ze in t zin haren en zee tegen heur: "Elk riek doar twijspaalk is, wordt ontvolkt. En t aine hoes noa t aander stört in. 18 As ook Soatan mit zokzulm in twijspaalk is, hou zol zien riek den standholden kinnen? Ie zeggen ja dat ik mit behulp van Beëlzebul kwoaie gaisten oetdrieven dou! 19 As ik den mit behulp van Beëlzebul kwoaie gaisten oetdrieven dou, mit behulp van wèl doun joen zeuns dat den? Doarom zellen zai rechters over joe wezen. 20 Mor as ik deur God zien vinger kwoaie gaisten oetdrieven dou, den is God zien riek over joe kommen. 21 As n machteg man, goud bewoapend, zien aigen haim bewoakt, den wordt zien bezitten mit vree loaten. 22 Mor as ain dij staarker is as hai hom aanvaalt en hom der onderkrigt, den pakt e hom aal zien woapens òf doar hai op vertraauwde en dailt oet wat of e op hom veroverd het. 23 Wèl of t nait mit mie holdt, dij staait tegen mie. Wèl of schoapen nait mit mie bie nkander drift, dij jagt ze oetnkander. 24 Zo gaauw as kwoaie gaist tou n mensk oetvoaren is, swindt e om deur dreuge streken om n vaast stee te zuiken. As e zo'n stee nait vinden kin, zegt e: 'Ik zel weeromgoan noar mien hoes doar ik heerkommen bin.' 25 En as e doar komt, vindt hai t hoes hemmeld en aan kaant. 26 Den gaait e hèn en hoalt zeuven aander gaisten op, nog kwoaier as hai zulm. En ze nemen doar heur intrek en wonen doar. Den is dij man der nog slimmer aan tou as veurtied." 27 Dou e dat aalmoal zegd haar, raip n vraauw oet t volk hom tou: "Zoaleg schoot dij joe droagen het en bòrsten doar ie aan dronken hebben!" 28 Mor hai zee: "Joa! Mor boven aal: zoaleg binnen benoam dijent dij God zien woord heuren en vastholden doun!" 29 Dou der weer veul volk op n bult laip, begunde hai en zee: "Dit geslacht is n maal geslacht. t Begeert n taiken, mor t krigt gain aander taiken te zain as t taiken van Jona. 30 Want net zo as Jona n taiken worden is veur Ninevieten, zo zel Menskenzeun ook n taiken wezen veur dit geslacht. 31 Keunegin oet t Zuden zel in t èn kommen as mensken van dit geslacht terechtstoan en heur veroordailen doun. Zai kwam ja van t èn van wereld om noar Salomo zien wieshaid te lustern. Nou den! Hier staait ain dij meer is as Salomo. 32 Lu van Nineve zellen in t oordail te stoan kommen mit mensken van dit geslacht en heur veroordailen. Zai hebben zok ja bekeerd noa Jona zien bosschop. En hier staait ain dij meer is as Jona. 33 Gainain stekt n laamp aan en zet hom den in kelder of onder n spintvat. Mor hai zet hom op n stander, dat elk dij der inkomt t licht zain kin. 34 Laamp van t liggoam is joen oog. As joen oog zuver is, den is ook joen haile liggoam helder. Mor as t oog min is, den is ook joen liggoam duuster. 35 Paas ter veur op dat t licht in joe gain duusternis is. 36 As nou joen liggoam hailemoal helder is zunder ook mor n stokje dat duuster is, den komt dat omreden, t is net of n laamp joe mit zien schiensel verlicht." 37 Dou e dat zee, nuigde hom n Farizeeër veur t mirregeten. Hai kwam der in en ging aanliggen. 38 Farizeeër aargerde zok dou e zag dat hai zok veur t eten nait eerst wosk. 39 Mor de Heer zee tegen hom: "En ie, Farizeeërs, den! Boetenkaant van beker en schuddel moak ie schoon. Mor vanbinnen zit ie vol roverij en gemaineghaid. 40 Wat bin ie toch onverstandeg! Dij boetenkaant moakt het, het binnenkaant toch ook moakt? 41 Ie zollen wat ter in zit mor laiver aan aarme mensken oetdailen. Den heb ie vot ales schoon. 42 Mor o wai joe, Farizeeërs! Ie geven ja tienden van munt en wienroet en ale kruderijen. Mor t oordail en laifde tou God, doar loat ie joe niks aan gelegen liggen. En dat leste mos ie nou net doun. Al huif ie dat eerste ook nait te loaten. 43 O wai joe, Farizeeërs! Ie binnen der ja op gesteld in sinagoge bovenaan te zitten en op maart eerbetoon te kriegen. 44 O wai joe! Ie binnen ja as groaven dij nait meer te zain binnen. Mensken dij der over hèn lopen, hebben der gain wait van." 45 Ain van wetgeleerden antwoordde hom: "Meester, as ie zukswat zeggen, den kom ie ons ook te noa." 46 Mor hai zee: "Ie wetgeleerden net zo goud! Ie leggen mensken ja n pak op dij ze nait droagen kinnen. En doar ie zulm ook nog mit gain vinger aankommen. 47 O wai joe! Ie baauwen grafsteden veur profeten, mor joen veurolden hebben heur om haals brocht. 48 Doar bewies ie mit dat ie t ains binnen mit wat of joen veurolden doan hebben. Dij hebben heur ja ombrocht. En ie zörgen veur n stain. 49 Doarom het God in zien wieshaid zegd: 'Ik zel profeten en apostels op heur ofsturen. En van dijent zellen ze paardie ombrengen en achter heur heer zitten.' 50 Den kin t bloud van aal dij profeten dat oetgoten is van begun van wereld òf, vroken worden aan dizze generoatsie. 51 Te begunnen van Abel zien bloud aan t bloud van Zecharja tou, dij ombrocht wer tussen altoar en tempelgebaauw. Joa, ik verzeker joe: t zel vroken worden aan dizze generoatsie. 52 O wai joe. wetgeleerden! Ie hebben sleudel van kennes votmoakt. Zulm bin ie der nait ingoan. En dijent dij der in wollen, dij heb ie tegenholden." 53 Dou hai doarvandoan ging, begunden wetgeleerden en Farizeeërs hom om roak aan te valen mit vroagen over van ales en nog wat. 54 Ze loerden op hom of ze hom ook pakken konden op ain van aal zien woorden.

t Evengelie volgens Lucas 12


01In tied kwammen doezenden mensken bie nkander. Dij drongen zo, dat ze gounent onder vouten laipen. Dou zee e tegen zien leerlingen: "Woar joe veur Farizeeërs heur zoerdaig." Doar bedoulde hai heur hugelderij mit. 02"Der is niks ofdekt of t zel bloot kommen. En niks achterholden of t zel bekend worden. 03Aal wat of ie bie duustern beproat hebben, zel bie lichten heurd worden. Wat of ie ain achter deur in t oor flusterd hebben, zel van doaken òf oetbezuund worden. 04Tegen joe, mien vrunden, zeg ik: wees mor nait baang veur heur dij joe t levent benemen en joe den wieder niks doun kinnen. 05Ik zel joe aanwies geven veur wèl of ie baang wezen zollen: wees baang veur hom dij macht het joe noa dood in hel te smieten. Zekerwoar! Ik zeg joe: veur hom zol ie baang wezen. 06Dounen vief muskes gain twij sènt? En toch verget God gainain van heur. 07Hoaren op joen kop binnen alderdeegs aalmoal teld. Wees doarom nait baang. Ie binnen meer weerd as n haile swaarm musken. 08Ik zeg joe: elk dij bie mensken veur mie oetkomt, veur dij zel Menskenzeun ook oetkommen bie God zien engels! 09Mor wèl of mie bie mensken nait kennen wil, van dij zel ik mien handen oftrekken bie God zien engels. 10 En elk dij n onvertogen woord zeggen zel aan t adres van Menskenzeun, dat zel hom vergeven worden. Mor wèl of hillege Gaist lèlk moakt, dat zel hom nait vergeven worden. 11 As ze joe veurlaaiden veur Jeudse roaden, magistroaten en machthebbers, moak joe den mor gain zörgen hou of ie joe verweren mouten of wat of ie zeggen mouten. 12 Hillege Gaist zel joe op t aigenste ogenblik t goie woord ingeven."13 Ain oet t volk zee tegen hom: "Meester, zeg es tegen mien bruier dat e aarvenis mit mie dailen mout." 14 Mor hai zee tegen hom: "Wèl het mie aansteld as rechter of notoares over joe?" 15 Hai zee tegen heur: "Kiek ter op tou dat ie joe woaren veur gieren en groapen. t Is ja zo: ook al het ain meer as genogt, zien bezittens binnen nait wis veur zien levent." 16 Doarom vertelde hai heur n geliekenis: "n Riek man zien gewazzen haren goud schud. 17 En hai ging bie zokzulm te roade en zee: 'Hou mout ik ter mit aan? Ik heb ja gain roemte genogt om mien vruchten op te baargen.' 18 Dou zee e: 'Waist wat? k Breek mien schuren òf en baauw grodern. En doar baarg k aal mien koorn en aal mien goud in op. 19 Den zeg k tegen miezulm: Jong, nou hest ter zo'n baarg goud liggen, kinst ter joaren mit tou. Goa mor rentnaaiern! Eet en drink en moak mor plezaaier!' 20 Mor God zee tegen hom: 'Onverstand dastoe bist! Dizze naacht zellen ze dien levent opaaisen. En wastoe veurnkander moakt hest, wèl krigt dat?' 21 Zo vergaait t ain dij veur zokzulm oppot en zien riekdom nait bruukt veur God."

22 Hai zee tegen zien leerlingen: "Doarom zeg ik joe: zit mor nait in zörg over joen moag wat of ie eten zellen. Of over joen veurkommen wat of ie aantrekken zellen. 23 Joen moag is van meer belang as joen eten en joen veurkommen as joen klaaier. 24 Denk es om kraaien! Ze zaaien nait en ze zichten nait. Ze hebben gain kelder of gain schuur. Toch vouert God heur. Ie binnen toch veul meer weerd as dij vogels? 25 Wèl van joe kin mit prakkezaaiern zokzulm n èl laanger moaken? 26 Nou, as ie t minste nait ainmoal doun kinnen, woarom zol ie den over dij aander dingen prakkezaaiern? 27 Kiek es noar lelies! Spinnen dounen ze nait en weven dounen ze ook nait. Ik zeg joe: Salomo in aal zien stoatsie was nait ains zo mooi aantrokken as ain van dijent. 28 As God nou t gras op t laand dat ter vandoag nog staait en mörgen in ovent opbraand wordt zo aankledt, den zel e joe dat toch veul meer doun? Ie mozzen hom wat beter vertraauwen! 29 Ie mouten ook nait aal vroagen: 'Wat zel wie eten?' of 'Wat zel wie drinken?' Moak joe doar mor nait drok om. 30 Dat binnen aal dingen doar mensken van wereld zok dik om moaken. Mor joen Voader wait dat ie doar verlet om hebben. 31 Nee, ie mouten joe drok moaken om zien riek. Den krieg ie dij dingen boetendes. 32 Wees mor nait baang, lutje koppeltje! Joen Voader het joe t riek ja toudocht.

33 Verkoop joen bezittens en dail t geld oet aan aarme lu. Moak joe n knip dij nait slit. Zörg veur n kaptoal in hemel dat nooit oprakt. Doar kin gain daif biekommen en gain mòt t opvreten. 34 Doar joen kaptoal is doar is joen haart ook ja.

35 Wees veerdeg aantrokken en loat joen lampen branden. 36 Wees as lu dij wachten op heur heer dij van bruloft weeromkommen mout. As dij den komt en aanklopt, kinnen ze hom ja vot deur openmoaken. 37 Dij knechten, dij wakker binnen as heer komt, dij binnen goud òf. Joa, ik verzeker joe: hai zel zok n schoet veurdoun, heur n stee aan toavel geven en heur op rieg òf bedainen. 38 En of e nou veur of noa twaalf uur komt, as e heur zo vindt den binnen ze goud òf. 39 Wait dit wel: as bewoner wos hou loat of daif kommen zol, haar e in zien hoes nait inbreken loaten. 40 Ie mouten ook kloarstoan. Op n tied dat ie t nait verwachten doun, komt Menskenzeun."

41 Petrus zee: "Heer, main ie mit dizze geliekenis bloots ons, of elkenain?" 42 De Heer zee: "Wèl is den dij traauwe en verstandege boas dij heer over zien volk aanstellen zel om heur op tied heur pozzie te doun? 43 Dij knecht, dij zien heer as e komt, doar mit dounde vinden zel, dij is goud òf. 44 Ik verzeker joe: hai zel hom over aal zien bezittens aanstellen. 45 Mor as dij knecht bie zokzulm zeggen zol: Mien heer komt nog lange nait weer, en hai zol hèngoan en sloagen t waarkvolk en hai zol eten en drinken en dronkend wezen, 46 den zel dij knecht zien heer kommen op n dag dat hai hom nait verwachten is en op n tied dij e nait wait. Den zel e hom tamtaaiern en hom behandeln as ain doar je nait van op aan kinnen. 47 n Knecht dij wait hou of zien heer t hebben wil en dij zien heer t nait noar t zin doan het, dij krigt n dik pak sloag. 48 Mor wèl of dat nait wait en dingen doan het doar e sloag veur verdaind het, dij krigt minder. Dij veul ontvongen het van dij wordt ook veul vroagd. En dij veul aanvertraauwd is van dij zel zoveul te meer vaargd worden.

49 Ik bin kommen om wereld in vuur te zetten. En wat wol ik geern dat t al aanstoken was. 50 Ik mout n deup ondergoan. En wat zai ik tegen t ogenblik aan dat dat wezen zel. 51 Haar ie docht dat ik kommen bin om vree te brengen? Gain sproake van, zeg ik joe. Eerder twijspaalk! 52 Van nou òf aan zellen vief in ain hoes tegen nkander wezen. Drij tegen twij. En twij tegen drij. 53 Voader tegen zeun, zeun tegen voader. Moeke tegen dochter, dochter tegen moeke. Schoonmoeke tegen schoondochter, schoondochter tegen schoonmoeke."

54 Hai zee ook tegen t volk: "As ie zain dat n wolk in t westen opzetten komt, zeg ie op slag: 'Der komt regen!' En t gebeurt ook. 55 En as wind oet t zuden komt, zeg ie: 't Wordt hait!' En t gebeurt ook. 56 Ie hugelders! t Weer wait ie oet te duden. Hou komt dat den dat ie dizze tied nait begriepen? 57 Woarom oordail ie zulm nait wat of recht is? 58 As ie mit joen tegenstander noar landvoogd goan, perbaaier den onderwegens van hom òf te kommen. Aans zel e joe veur rechter slepen. En rechter zel joe aan plietsie overgeven. En dij stopt joe in t gevang. 59 Ik verzeker joe: ie zellen doar vervaast nait oetkommen veurdat ie leste stuver betoald hebben."

t Evengelie volgens Lucas 13


01Net om dij tied kwammen der gounent bie hom mit tieden over Galileeërs: Pilatus haar heur bloud mongen mit t bloud van heur ovverdaaiern. 02Hai zee tegen heur: "Main ie dat dizze Galileeërs slimmer zundoars wazzen as aal aander Galileeërs, omreden dit is heur overkommen? 03Nee hur! Mor as ie joe nait bekeren, zel ie aalmoal gliekegoud omkommen. 04Neem nou dij achtien dij heur dood vonden dou t bolwaark van Siloäm op heur deelkwam. Main ie dat dij meer op heur gewaiten haren as aal aander lu dij in Jeruzalem wonen? 05Nee hur! Mor as ie joe nait bekeren, zel ie aalmoal gliekegoud omkommen!" 06Dou vertelde hai heur dizze geliekenis: "Ain haar n viegeboom in zien droevetoen stoan. Hai kwam es kieken of ter ook viegen aanzatten. Mor hai kon gainent vinden. 07Hai zee tegen man dij droevetoen verzörgde: 'Nou mout je ais begriepen! Al drij joar kom ik om te zain of ter ook vruchten aan dizze boom zitten. Mor k vin nooit ain. Haauw hom mor om! Hai is zien stee ja nait weerd.' 08Mor man zee: 'Heer, loat hom dit joar nog stoan. Ik wil eerst grond ter omtou nog es omhoaken en der mis bie doun. 09As e den kommend joar dragt: goud! En aans mout e mor om.'" 10 Op n sabbat was e aan t onderwiezen in ain van sinagoges. 11 Dou was doar n vraauw dij al achtien joar deur n gaist mit zaikte ploagd wer. Ze haar n kromme rug en kon haildaal nait liek in t èn kommen. 12 Dou Jezus heur zag, raip e heur en zee tegen heur: "Vraauw, ie binnen van joen zaikte òf!" 13 Hai legde heur handen op en vot kwam ze liek in t èn en prees God. 14 Mor boas van sinagoge was ter min over te spreken dat Jezus op sabbat ain beter moakt haar. Hai zee tegen t volk: "Der binnen zès doagen om te aarbaiden. Kom den om joe beter moaken te loaten. Mor nait op sabbatdag!" 15 De Heer antwoordde hom: "Ie hugelders! Elkenain moakt toch wis op sabbat zien os of zien ezel van krub lös en let hom oet om hom drinken te loaten. 16 En mog dizze vraauw den, n dochter van Abraham, dij Soatan mor laifst achtien joar laank vastbonden huil, nait lösmoakt worden omreden t is net sabbat?" 17 Dou hai dit zee, stonden aal zien tegenstanders beschoamd. En t haile volk was blied om aal dij machtege dingen dij hai dee. 18 Dou zee e: "Woar liekt God zien riek op? Woar zel ik t mit vergelieken? 19 t Is net as n mosterdzoadje dij ain in zien toen zaait. t Waast en t wordt n boom. En vogels zuiken schoel in zien takken." 20 Dou zee e nog n keer: "Woar zel ik God zien riek mit vergelieken? 21 t Is net as zoerdaig dat n vraauw in drij kop waaitenmeel dut, net zo laank dat t haildaal deurzuurd is." 22 Op zien raais noar Jeruzalem tou trok e deur loug en stad en leerde doar. 23 Ain vruig hom: "Heer, binnen der bloots n poar dij beholden worden?" 24 Hai zee tegen heur: "Vecht ter veur dat ie deur ènge deur binnengoan. Der zellen genogt wezen, zeg ik joe, dij perbaaiern om binnen te kommen, mor dij t nait lokt. 25 Van t ogenblik òf dat boas van t hoes in t èn kommen is en deur op knip doan het en ie den nog aanzetten kommen en roupen: 'Heer, dou ons open!' den zel hai antwoorden: 'k Wait nait woar of ie heer kommen!' 26 Den zel ie zeggen: 'Wie hebben ja in joen gezelschop eten en dronken! En in ons stroaten heb ie ja leerd!' 27 Mor hai zel weer zeggen: 'k Wait nait woar of ie heer kommen! Moak dat ie votkommen, ie aalmoal! Deugennaiten dat ie binnen!' 28 Den zel ie reren en op tanden knaarzen as ie Abraham en Isaak en Jakob zain zellen en ale profeten in God zien riek, mor zulm boetensloten binnen. 29 Ze zellen kommen van oost en west en van noord en zuud en aanschikken in God zien riek. 30 Denk ter om: gounent dij t lest wazzen, zellen bovenaan zitten. En gounent dij t eerst wazzen, zellen aan t voutenèn kommen." 31 Net dou kwammen der n stokkewat Farizeeërs noar hom tou. Dij zeden: "Goa hier vot en moak dat ie wegkommen! Herodes staait joe noar t levent." 32 Hai zee tegen heur: "Goa hèn en zeg tegen dij vos: 'Heur es! Vandoag en mörgen drief ik kwoaie gaisten oet en ik moak zaiken beter. Overmörgen bin ik aan t èn.' 33 Allain vandoag en mörgen en overmörgen mout ik nog onderwegens wezen. t Kin ja nait dat n profeet ombrocht wordt boeten Jeruzalem. 34 Jeruzalem! Jeruzalem! Doe dij profeten vermoordst en stainegst wèl of noar die toustuurd binnen. Hou voak heb ik dien kinder om mie tou hebben wild, net as n klok heur kukens onder heur vleugels. En ie hebben nait wild. 35 Nou den! Ik loat joe zitten mit joen hoes. En ik verzeker joe: ie kriegen mie vervaast nait meer te zain aan tied tou dat ie zeggen: 'Veul zegen veur hom, dij komt in de Heer zien noam!'"

t Evengelie volgens Lucas 14


01Dou hai n keer op sabbat in hoes van ain van veurmannen van Farizeeërs kwam te broodeten, huilen ze hom goud in de goaten. 02Dou wer e doar n man gewoar dij aan zuchteghaid lee. 03Jezus zee tegen wetgeleerden en Farizeeërs: "Mag ie op sabbat ain beter moaken of nait?" 04Ze zeden niks. Jezus kwam hom aan en muik hom beter. Dou luit e hom lopen. 05Mor tegen heur zee e: "As n zeun of n kou van joe in put vaalt, wèl van joe zol hom der den nait vot weer oettrekken of is t ook op sabbat?" 06Doar konden ze niks tegen inbrengen.

07Hai vertelde heur n geliekenis, omreden t vuil hom op dat gasten zok aan toavel t beste stee oetzöcht haren: 08"As ie deur ain op bruloft nuigd binnen, goa den nait bovenaan zitten. t Kin ja wezen dat ain deur hom nuigd is dij vernoamer is as ie. 09Den zel hai dij joe en hom nuigd het, op joe ofkommen en zeggen: 'Schik op veur hom!' Wat zol ie joe den schoamen as ie op t onderste stee te laande kwammen. 10 Nee, as ie nuigd binnen, goa den hèn en schik aan op t onderste stee. Den kin t wezen, dat joen gastheer as e komt tegen joe zegt: 'Kom wat wieder noar veuren, man!' Dat zel den n eer veur joe wezen in t oog van aal aandern. 11 Elk dij zokzulm noar veuren dringt, zel achteroetzet worden. Mor wèl of zokzulm achteròf holdt, dij zel noar veuren hoald worden."

12 Hai zee ook nog tegen gastheer: "Ie mouten, as ie bie t mirreg- of oavendeten gasten vroagen, nait joen vrunden of joen bruiers of joen rieke noabers vroagen. t Kon ja wezen dat dij joe weeromvroagen zollen. Den zol ie der wat veur weer kriegen. 13 Mor as ie gounent te gast vroagen, nuig den aarme lu, kreupeln, lammen en blinden. 14 Den zel ie goud òf wezen, omreden zai kinnen joe niks weeromdoun. Mor ie zellen t weeromkriegen bie opstanden van rechtveerdegen!"15 Dou ain van aander gasten dat heurde, zee e tegen hom: "Zoaleg dij broodeten zel in God zien riek." 16 Hai zee tegen hom: "Der was ain, dij n groot feestmoal gaf en nuigde veul gasten. 17 Tegen tied van t feestmoal stuurde hai zien knecht ter op oet. Dij zol tegen gasten zeggen: 'Kom! t Staait nou aal kloar!' 18 Mor ain noa aander vruig of e der veur vot kon. Eerste zee tegen hom: 'k Heb n stok laand kocht, k mout ter neudeg hèn te kieken. Neem mie nait kwoalek dat ik nait kom.' 19 n Twijde zee: 'k Heb vief span ozzen kocht en k zol der net hèn om dij te keuren. Neem mie nait kwoalek dat ik nait kom.' 20 Weer n aander zee: 'k Bin net traauwd, dat ik kin nait kommen.' 21 Knecht kwam weerom en brochde dij bosschop aan boas over. Dij wer vergrèld en zee tegen zien knecht: 'Goa votdoalek stroaten en stegen van stad in en breng aarme lu, kreupeln, blinden en lammen hier heer.' 22 Knecht dee dat en zee dou: 'Heer, wat of ie mie besteld hebben, heb k doan. En nóg is ter ploats over.' 23 Heer zee tegen knecht: 'Goa pad en weg op en dwing heur der in te kommen. Mien hoes mout en zel vol! 24 Dit wil k joe wel vertellen: gainain van dij lu dij nuigd wazzen, zel wat van mien moaltied pruiven!'"

25 De wereld volk laip achter hom aan. Dou keerde hai zok om en zee tegen heur: 26 "As ain zok bie mie aansloeten wil den mout e voader en moeke en vraauw en kinder en bruiers en zusters, joa alderdeegs zien aigen levent op twijde ploats zetten. Aans kin e gain leerling van mie wezen. 27 Wèl of nait achter mie aan zien kruus dragt, dij kin mien leerling nait wezen.

28 As ain van joe n bolwaark baauwen wil, den gaait e toch zeker der eerst veur zitten om kostens te bereken en te zain of e t kerwaai wel kloaren kin. 29 Aans zol e meschain fonnementen leggen, mor nait ofbaauwen kinnen. Den zollen aal dij t kerwaai bekieken hom de gek aanscheren en zeggen: 30 'Dij man begunde te baauwen, mor kon t nait veurnkander kriegen!' 31 As n keunenk tegen n aander keunenk optrekt om slag te levern, gaait e der toch eerst veur zitten om zok ter op te bedenken of e t mit tiendoezend man wel redden kin tegen ain mit twinnegdoezend man. 32 As e dat nait aanduurt, stuurt e, zolaank dij aander nog wiedvot is, ofgezanten en vragt om vredesveurwoarden. 33 Zo kin gainain van joe mien leerling wezen as e zok nait lösmoakt van aal wat e het. 34 Zolt is n goud ding. Mor as ook t zolt laf wordt, hou zel dat ooit weer goudkommen? 35 t Is ja naargens meer veur te bruken. Nait veur t laand en nait veur misbult. Ie gooien t vot. Wèl of oren het om te heuren, loat dij heuren!"

t Evengelie volgens Lucas 15


01Ale tollenoars en zundoars wazzen wènd bie hom te kommen om noar hom te lustern. 02Farizeeërs en schriftgeleerden pröddelden en zeden: "Dij doar, het omgang mit zundoars en et mit heur."

03Dou vertelde hai heur dizze geliekenis: 04"Wèl van joe dij honderd schoapen het en der ain van kwiet wordt, let dij aander negentnegenteg nait in t veld achter en gaait op zuik noar dij aine dij e kwiet is, net zo laank dat e hom vonden het? 05En as e hom vonden het, is e blied en tilt hom op scholders. 06As e thoeskommen is, ropt e vrunden en noabers bie nkander en zeg tegen heur: 'Wees mit mie blied! k Heb mien schoap weer dij te zuik was!' 07Ik zeg joe: zo zel der meer bliedschop in hemel wezen over ain zundoar dij zok bekeert, as over negentnegenteg goien dij gain verlet om bekeren hebben.

08Of wat vraauw dij tien munten het, zel nait as ze der ain van kwiet wordt, n laamp aansteken, t hoes aanvegen en sekuur zuiken, net zo laank dat ze hom vonden het? 09En as ze hom vonden het, den ropt ze vrundinnen en noabers bie nkander en zegt: 'Wees mit mie blied! k Heb dij munt weer dij ik kwiet was!' 10 Net zo, zeg ik joe, zellen God zien engels blied wezen over ain zundoar dij zok bekeert."

11 Dou zee e: "Der was es ain, dij haar twij zeuns. 12 Jongste zee tegen hom: 'Voader, dou mie mien aarfdail!' 13 Dou verdailde hai zien bezittens onder heur. n Dag of wat loater pakte jongste zien haile boudel bie nkander en trok noar n laand tou, wiedweg. Doar juig e haile boudel der deur in n lösbandeg levent. 14 Dou e ales opmoakt haar, kwam der n swoare hongersnood in dat laand. Zulm kreeg e ook verlet. 15 Dou ging e op stap en verhuurde zok bie ain oet dij kontrainen. Dij stuurde hom t laand in om op swienen te pazen.

16 Hai wol wel geern moag vullen mit swienevreten, mor gain mensk dij hom t gaf. 17 Dou bedochde hai zok: Houveul aarbaiders van mien voader hebben brood zat. Mor ik kom hier om haals van honger. 18 k Wil hier vot en noar voader tougoan en tegen hom zeggen: 'Voader, k heb zundegd tegen hemel en tegen joe. 19 k Bin nait meer weerd dat k n zeun van joe hait. Neem mie aan as ain van joen aarbaiders.' 20 Hai ston op en ging noar zien voader tou. Zien voader zag hom al van vèrren aankommen en wer zo aandoan dat e hom haard in muit laip en hom om haals vuil. 21 Zeun zee tegen hom: 'Voader, ik heb zundegd tegen hemel en tegen joe. k Bin nait meer weerd dat k n zeun van joe hait.' 22 Mor voader zee tegen zien knechten: 'Krieg gaauw t mooiste klaid en trek hom dat aan. Dou hom n ring om vinger en sandoalen om vouten. 23 Hoal t mestkaalf en slacht dij. Loat wie eten en feestvieren. 24 Mien zeun hier was ja dood en is weer leventeg worden! Wie wazzen hom kwiet en hai is weer vonden!' Dou begunden ze te feestvieren.

25 Oldste zeun was op t laand. Dou e dicht bie ploats kwam, heurde hai meziek en daanzen. 26 Hai raip ain van knechten en vruig wat of ter wel nait te doun was. 27 Dij zee tegen hom: 'Joen bruier is ter weer! En joen voader het t mestkaalf slachten loaten nou hai hom zond en wel weerom het.' 28 Mor hai wer kwoad en wol nait in hoes kommen. Dou kwam voader noar boeten tou om hom te beproaten. 29 Mor hai zee tegen zien voader: 'Heur es even! Nou bin k al joaren bie joe in dainst en k bin nog nooit tegen joe ingoan. En mie heb ie nog nooit n keer n segebokje geven om feest te vieren mit mien kammeroaden. 30 Mor nou dij zeun van joe weeromkommen is, dij joen goud mit lözze vraauwlu der deur jagd het, heb ie veur hom t mestkaalf slachten loaten!' 31 Hai zee tegen hom: 'Mien jong! Doe bist ja altied bie mie. En aal mienent is dienent. 32 Wie mouten toch feestvieren en blied wezen! Dien bruier hier was ja dood en is weer leventeg worden. Wie wazzen hom kwiet en hai is weer vonden!'"

t Evengelie volgens Lucas 16


01Hai zee ook tegen zien leerlingen: "Der was es n riek man. Dij haar n rentmeester. Doar was hom van verteld dat dij zien bezittens verkwaanzelde. 02Hai luit hom roupen en zee tegen hom: 'Wat heur ik doar van die? Geef rekenschop van dien beheer. Kinst nait laanger rentmeester wezen!' 03Rentmeester onnaaierde bie zokzulm: Hou mout ik ter mit aan nou mien boas mie doan waark geft? Op schop kin k nait! Bedeln schoam k mie veur! 04k Wait wat of ik dou, dat ze mie onderdak geven as k zunder waark kom. 05Dou raip e ain veur ain lu bie zok dij bie zien boas in t kriet stonden. Hai zee tegen eerste: 'Houveul bin ie mien boas schuldeg?' 06Hai zee: 'Honderd vat eulie.' Hai zee tegen hom: 'Hier heb ie joen pampier. Goa gaauw zitten. Moak ter fiefteg van!' 07Dou zee e tegen n aander: 'En ie, houveul bin ie verschuldegd?' Dij zee: 'Honderd zak waait.' Hai zee tegen hom: 'Hier heb ie joen pampier. Moak ter tachteg van!' 08Dou prees boas onrechtveerdege rentmeester dat e mit verzin te waark goan was. t Is zo: kinder van dizze wereld gonnen onder nkander mit meer verzin te waark as kinder van t licht. 09Ik road joe aan: moak joe vrunden mit behulp van onrechtveerdege mammon. Den zellen ze, as dij vot is, joe opnemen in heur aiwege tènten. 10 Dij betraauwboar is as t om n klaaineghaid te doun is, is dat ook as t om veul gaait. 11 As ie mit onrechtveerdege mammon nait betraauwboar omgoan hebben, wèl zol joe den t woare aanvertraauwen? 12 En as ie mit n aanderman zienent nait betraauwboar omgoan binnen, wèl zol joe den geven wat joenent aal is? 13 n Knecht kin gain twij boazen dainen. Hai zel ain achteroetzetten en aander veurtrekken. Of t mit ain holden en aander niks in reken hebben. Ie kinnen nait tougelieks God en mammon dainen!" 14 Dat aal heurden Farizeeërs, dij verbraand op geld wazzen, en ze haren de gek mit hom. 15 Hai zee tegen heur: "Ie hebben der n handje van joe bie mensken mooi veur te doun. Mor God wait hou of t ter in joen haart oetzugt. Wat of mensken hoog in reken hebben, het God n ofkeer van. 16 Wet en Profeten gonnen aan Johannes tou. Van dij tied òf aan wordt bliede bosschop van God zien riek verkundegd. En elkenain perbaaiert ter mit geweld in te kommen. 17 Makkelker vergonnen hemel en eerde as dat van wet ain stipke votvalen zel. 18 Elkenain dij zien vraauw verstöt en n aander traauwt, begaait traauwbreuk. En ook wèl of n vraauw traauwt dij deur heur man verstöt is. 19 Der was es n riek man. Hai laip altied in t mooiste en duurste goud en gaf aal doage groot feest. 20 En bie hom veur deur lag n aarme man, Lazarus haitte dij. 21 Hai zat onder swèllen en wol geern eten van wat of ter van rieke man zien toavel ofvalen was. Mor doar kwammen ook honden op òf. Dij slikten aan zien swèllen. 22 Dou gebeurde t dat stumper oet tied kwam. En engels druigen hom noar n stee, stoef noast Abraham. Ook rieke man kwam oet tied en wer begroaven. 23 En dou hai in t dodenriek onder aal zien pienen ogen opsluig, zag e van vèrren Abraham mit Lazarus noast hom. 24 Dou raip e: 'Voader Abraham! Heb mit mie te doun en stuur Lazarus, dat e zien vingertop even in t wotter stipt om mien tong wat vris te moaken. k Vergoa van pien in dizze vlammen!' 25 Mor Abraham zee: 'Mien jong! Dou der denk om dastoe dien pozzie gouds al had hest in dien levent. En krekt zo Lazarus zien pozzie ellèn. Nou vindt hai hier zien troost en mostoe pien lieden. 26 En boetendes: tussen ons en joe is n daibe ofgrond, dat dij van hier noar joe tou wil, dat nait doun kin. En net zo min ain doarvandoan noar ons toukommen kin.' 27 'Nou,' zee rieke, 'den vroag ik joe voader, dat ie hom noar mien olderliek hoes tou sturen. 28 k Heb ja nog vief bruiers. Loat e dij den terdeeg woarschaauwen. Aans belanden zai ook nog op dizze folterploats.' 29 Mor Abraham zee: 'Zai hebben Mozes en profeten ja! Loat ze noar heur lustern!' 30 'Wel nee, voader Abraham,' zee e, 'mor as ain oet t dodenriek noar heur tou gaait, zellen ze zok wel bekeren!' 31 Mor hai zee tegen hom: 'As ze nait noar Mozes en profeten lustern, zellen ze der ook niks noar geven as ter ain oet t dodenriek opstaait!'"

t Evengelie volgens Lucas 17


01Hai zee tegen zien leerlingen: "Verlaaidens kinnen nait oetblieven. Mor o wai wèl of dij op zien gewaiten het! 02Hai kon beter mit n meulenstain om haals in zee gooid wezen, as dat e ain van dizze lutjen aanlaaiden geven zol. 03Geef acht op nkander! As joen bruier zundegt, vermoan hom. Muit hom t, den vergeef hom. 04Alderdeegs as e op n dag zeuvenmoal tegen joe zundegt en zeuvenmoal bie joe weer komt en zeg : 't Muit mie!' - den mout ie hom vergeven!" 05Apostels zeden tegen de Heer: "Geef ons den meer geleuf!" 06Mor de Heer zee: "As ie n geleuf haren as n mosterdzoadje den zol ie tegen dizze moerbijboom zeggen: 'Riet die tou grond oet en poot die in zee!' en hai zol joe geheurzoam wezen. 07Wèl van joe zel tegen zien knecht dij veur hom plougt of op t vij paast, zeggen as e van t laand thoeskomt: 'Kom vot hier bie toavel.' 08Mor zol e nait tegen hom zeggen: 'Moak mien eten kloar. Dou n schoet veur en bedain mie. As ik t etendrinken doan heb, kinstoe eten en drinken!' 09Zol e knecht der bie gevaal veur bedaanken dat e dee wat of hom besteld was? 10 Zo mout ie ook, as ie t aal doan hebben wat of joe besteld is, zeggen: 'Wie binnen onnudde knechten. Wie hebben bloots doan wat of wie doun mozzen!'" 11 Dou e onderwegens was noar Jeruzalem, raaisde hai deur grènsstreken van Samaria en Galilea. 12 Dou e doar n dörp inging, kwammen tien meloatsen hom in muit. Dij bleven op n ofstandje stoan 13 en begunden te roupen: "Jezus! Meester! Ontfaarm joe over ons!" 14 Dou hai heur zag, zee e tegen heur: "Goa hèn en loat joe aan priesters zain!" Dou ze votgingen, werden ze geef. 15 Ain van heur kwam weerom dou e gewoar wer dat e beter worden was en prees God haardop. 16 Ain en aal dankboarhaid luit e zok veur hom deelvalen. En dat was nou net n Samaritoan. 17 Jezus zee: "Binnen ze nait ale tien geef worden? Woar holden aander negen tou? 18 Binnen der aans gainent te vinden dij weeromkommen om God eer te geven as allenneg dizze vremde?" 19 Hai zee tegen hom: "Kom mor in t èn. Joen geleuf het joe red." 20 Dou hom deur Farizeeërs vroagd wer: "Wanneer komt God zien riek?" zee e tegen heur: "God zien riek kin je nait aankommen zain. 21 Men kin nait zeggen: 'Hier is t!' of 'Doar is t!' Wees ter op verdocht: God zien riek is middenmaank joe!" 22 Dou zee e tegen zien leerlingen: "Der zel n tied kommen dat ie der noar verlangen om ook mor ain dag van Menskenzeun te beleven. En hai blift mor vot. 23 Den zellen ze tegen joe zeggen: 'Kiek, doar is e!' Goa doar nait hèn en loop ter nait achteraan. 24 Net zo as bliksem flitst en lucht van ain kaant noar aander kaant in vuur zet, zo zel t ook mit Menskenzeun wezen op zien dag. 25 Mor veurtied mout e nog veul lieden en deur dit geslacht verstöt worden. 26 Net zo as t was in Noäch zien doagen, zo zel t ook wezen in doagen van Menskenzeun: 27 der wer eten en dronken, ze nammen n vraauw, ze kregen n man, aan dag tou dat Noäch in aark ging. Dou kwam zundvloud en brochde heur aalmoal om. 28 Net zo as t ging in Lot zien tied: der wer eten en dronken, der wer kocht en verkocht, der wer poot en baauwd. 29 Mor op dag dat Lot tou Sodom oetging, dou regende t vuur en swevel tou lucht oet, dat elkenain kwam om. 30 Zo zel t ook wezen op dag dat Menskenzeun verschient. 31 Wèl of dij dag op t dak touholdt en zien boudel in hoes stoan het, mout nait ommeneden kommen om t op te hoalen. En wèl of op t laand is, mout nait weeromkommen. 32 Denk om Lot zien vraauw. 33 Wèl of ter op oet is zien levent te redden, dij zel t verlaizen. En wèl of t verlust, dij zel n nij levent weer kriegen. 34 Dit wil k joe zeggen: in dij naacht zellen der twij op ain bèr liggen. Ain wordt mitnomen, aander achterloaten. 35 Twij vraauwlu zellen mit heur baaident aan t moalen wezen. Ain wordt mitnomen, aander achterloaten."f + Aander handschriften hebben veur vers 36: "Twij manlu zellen op t laand wezen. Ain wordt mitnomen, aander achterloaten."f* 37 Dou zeden ze tegen hom: "Woarzo, Heer?" Hai zee tegen heur: "Doar t liek ligt, doar zellen gieren op ofkommen!"

t Evengelie volgens Lucas 18


01Hai leerde heur in n geliekenis dat ze altied beden zollen en dat nait versloeren loaten. 02Hai zee: "In n stad was n rechter. Dij haar gain ontzag veur God en hai steurde zok aan gain mensk. 03In dij aigenste stad woonde ook n wedevraauw. Dij kwam ieder bòt bie hom mit t verzuik: 'Help mie toch aan mien recht bie mien tegenpertij!' 04n Haile zet wol e nait, mor op n duur zee e bie zokzulm: 'Of heb k ook gain ontzag veur God en steur k mie aan gain mensk, toch zel k heur aan heur recht helpen. 05Ze zoest mie ja aal om kop! Aans kon ze mie op t lest nog wel es n blaauw oog sloagen!'" 06Dou zee de Heer: "Heur toch, wat of dij onrechtveerdege rechter zegt! 07Zol God den nait dijent aan heur recht helpen dij hai oetkozen het, dij bie dag en bie naacht aan hom roupen en noar wèl of hai altied geduldeg lustert? 08Dit wil k joe zeggen: hai zel heur mit n gaauwens aan heur recht helpen. Mor as Menskenzeun komt, zel e den t geleuf vinden in wereld?" 09Mit t oog op gounent dij der op vertraauwden dat ze zulm rechtveerdeg wazzen en ale aandern niks in reken haren, vertelde hai dizze geliekenis: 10 "Twij man gingen noar tempel tou om te beden. Ain was n Farizeeër, aander n tollenoar. 11 Farizeeër ging doar stoan en beedde bie zokzulm: 'O God, ik daank joe dat ik nait zo bin as t aander volk, dat steelt, gemain dut en t mit n aander zien vraauw aanlegt, of ook as dij tollenoar. 12 Ik vast twijmoal in week en geef n tiende van aal mien inkomsten.' 13 Mor tollenoar bleef op n ofstandje stoan. Hai dus alderdeegs zien ogen nait opsloagen noar hemel, mor hai sluig zok aingoal op bòrst en zee: 'O God! Wees mie, zundoar, genoadeg!' 14 Dit wil k joe zeggen: dizze man ging rechtveerdegd weer noar hoes tou. Mor aander nait! Elk ja, dij zokzulm noar veuren dringt, zel achteroetzet worden. Mor wèl of zokzulm achteròf holdt, dij zel noar veuren hoald worden!" 15 Ze brochten ook heur lutje kinder bie hom, dat e dij aankommen zol. Dou leerlingen dat zagen, vuilen ze tegen heur oet. 16 Mor Jezus raip heur bie zok en zee: "Loat dij kinderkes mor bie mie kommen. Hol heur nait tegen! God zien riek is ja veur zokkent. 17 Woarliek, ik zeg joe: wèl of God zien riek nait aannemt as n kind, dij komt ter vervaast nait in!" 18 n Veuraanstoand man vruig hom: "Goie meester, wat mout ik doun om t aiwege levent te aarven?" 19 Jezus zee tegen hom: "Woarom nuim ie mie goud? Gainain is goud, allain God. 20 Ie kennen geboden ja: ie zellen t nait mit n aander zien vraauw aanleggen, nait doodsloagen, nait stelen, gain vaalze verkloaren ofleggen, en ie zellen joen voader en moeke in eren holden." 21 Hai zee: "Dat bin k al van jongs òf aan noakommen." 22 Dou Jezus dat heurde, zee e tegen hom: "Nog ain ding ontbrekt joe. Verkoop aal wat ie hebben en verdail t onder aarme lu. Den zel ie n schat in hemel hebben. Kom den weer hier en goa mit mie!" 23 Dou e dat heurde wer e kant sneu, omreden hai was schatriek. 24 Jezus keek hom aan en zee: "Wat is t ja stoer veur mensken mit geld om in God zien riek te kommen. 25 n Kemeel gaait makkelker deur t oog van n naal as dat n rieke in God zien riek komt!" 26 Dij t heurd haren zeden: "Mor wèl kin den beholden worden?" 27 Hai zee tegen heur: "Wat of mensken nait kinnen, kin God aal." 28 Petrus zee: "En wie den? Wie hebben aal onzent ter aan geven en binnen mit joe goan!" 29 Hai zee tegen heur: "Ik verzeker joe: elkenain dij hoes of vraauw of bruier of olders of kinder verloaten het om God zien riek, 30 dij krigt veul en veul meer weerom in dizze tied, en in toukomst t aiwege levent." 31 Hai nam zien twaalm apaart en zee tegen heur: "Nou mout ie es lustern! Wie gonnen noar Jeruzalem tou. Aal wat of deur profeten schreven is, wordt aan Menskenzeun voltrokken. 32 Hai zel aan haaidens overleverd worden. Hai wordt bespot, mishandeld en bespijd. 33 Ze zellen hom giezeln en ombrengen. En op daarde dag zel e opstoan." 34 Doar begrepen ze niks van. Dit zeggen bleef heur duuster, ze wozzen nait wat of e bedoulde. 35 Dou e vot bie Jeruzalem kwam, zat aan kaant van weg n blinde te bedeln. 36 Dou dij heurde dat ter n bult volk verbie kwam, vruig e wat of ter toch wel nait te doun was. 37 Ze vertelden hom: "Jezus oet Nazaret komt hier langs." 38 Dou begunde hai te roupen: "Jezus, Zeun van David! Heb meedlie mit mie!" 39 Dij veuraan laipen vuilen tegen hom oet, dat e zok stil holden zol. Mor hai raip nog veul haarder: "Zeun van David! Heb meedlie mit mie!" 40 Jezus bleef stoan en luit hom bie zok brengen. Dou e dicht bie hom kommen was, vruig e hom: 41 "Wat wil ie, dat ik veur joe doun zel?" Hai zee: "Heer, k wol geern weer zain kinnen!" 42 Jezus zee tegen hom: "Zai den weer! Joen geleuf het joe red!" 43 En votdoalek kon e weer zain, ging mit hom en prees God. Aal t volk zag t en gaf God de eer.

t Evengelie volgens Lucas 19


01Dou e Jericho ingoan was, laip e stad deur. 02Nou was doar n man, dij haitte Zacheüs. Hai was boas bie tollenoars. En hai was riek. 03Hai perbaaierde te zain wat veur ain of Jezus was. Mor t lokte hom nait, omreden der was veul volk op n bainen en hai was ja mor n luk kereltje. 04Dou runde hai veuroet en kroop in n wilde viegeboom. Den kon e hom zain. Hai zol doar ja langs kommen. 05Dou Jezus bie dat stee kwam, keek e omhoog en zee tegen hom: "Zacheüs, kom op slag omdeel! k Mout vandoag bie joe wezen." 06Dou kwam e gaauw ommeneden en blied luit e hom der in. 07Dou zai t zagen, mòtjeden ze aalmoal en zeden: "Dat e bie zo'n zundeg man wezen wil!" 08Mor Zacheüs kwam in t èn en zee tegen de Heer: "Hierzo, Heer! Haalfschaid van mien haile hebben geef k aan aarme lu. As k ain wat ofzet heb den krigt t van mie dubbeld en dwaars weer!" 09Jezus zee tegen hom: "Nou is ter veur dizze hoesholden redden kommen. Hai is ook ja n zeun van Abraham. 10 Doar is Menskenzeun ja veur kommen. Om te zuiken en te redden wat of verloren was."

11 Dou lu doar noar lusterden, vertelde hai der nog n geliekenis overhèn. Hai was ja al dicht bie Jeruzalem en lu dochten dat God zien riek nou vot openboar worden zol. 12 Hai zee: "n Man van hoge komòf raaisde noar n laand tou, wiedvot, om t keunenkschop veur zok lös te kriegen en den weerom te kommen. 13 Hai raip tien van zien knechten, gaf heur elk honderd drachme en zee tegen heur: 'Dou der zo laank zoaken mit, dat ik ter weer bin.' 14 Mor zien börgers hoatten hom en stuurden hom boden achternoa mit bosschop: 'Dizze man wil wie nait as keunenk over ons hebben.' 15 Dou e toch keunenk worden was, kwam e weerom en luit knechten bie zok roupen dij hai t geld aanvertraauwd haar. Hai wol ja waiten wat of heur zoakendoun opleverd haar. 16 Eerste kwam en zee: 'Heer, joen geld het tien moal zo veul opbrocht.' 17 Hai zee tegen hom: 'Ie binnen nog es n goie knecht! Ie hebben zo'n luk bedrag goud beheerd, dat ie kriegen tien steden onder joe.' 18 Dou kwam twijde en zee: 'Joen geld, Heer, het vief moal zo veul opbrocht.' 19 Tegen hom zee e: 'Ie kriegen vief steden onder joe.'

20 Dou kwam daarde en zee: 'Heer, hier is joen geld weer. k Haar t in n buusdouk liggen. 21 k Was baang veur joe! Ie binnen ja n haarde kerel! Ie vroagen wat of ie nait geven hebben en ie zichten wat of ie nait zaaid hebben.' 22 Tegen hom zee e: 'Mit joen aigen woorden zel k joe oordailen! Ie binnen ja n minne knecht! Ie wozzen dat ik haard bin. Dat ik vroag wat of ik nait geven heb en zicht wat of ik nait zaaid heb. 23 Woarom heb ie mien geld den nait op baank zet? Den haar ik t dou k weeromkwam mit rente opvroagen kind!' 24 En tegen lu dij der bie stonden, zee e: 'Neem hom dij honderd drachme òf en geef dij aan hom dij der tien het!' 25 Ze zeden tegen hom: 'Heer, dij het ja al tien!' 26 'Ik zeg joe: elk dij het, dij zel geven worden. Van ain dij niks het, zel ook nog ofnomen worden wat of e het! 27 Mor nou nog wat: mien tegenstanders dij nait lieden wollen dat ik keunenk over heur wer, breng ze hier en moak ze veur mien ogen dood!'"

28 Dou hai dit zegd haar, ging e wieder; op pad noar Jeruzalem tou.

29-30 Dou e stoef bie Betfage en Betanië kwam, bie baarg dij ze Olievenbaarg nuimen, stuurde hai twij van zien leerlingen der op oet mit bosschop: "Goa noar t dörp tou, hier tegen joe over. Aan t begun van t dörp zel ie n vool aanbonden stoan vinden doar nog nooit ain op zeten het. Moak hom lös en breng hom hier heer. 31 As ter ain joe vragt: 'Woarom moak ie hom lös?' zeg den: 'De Heer mout hom bruken.'" 32 Dijent dij der op oetstuurd wazzen, gingen hèn en t was net zo as hai heur t zegd haar. 33 Dou ze t vool lösmuiken, zeden lu doar e van was: "Woarom moak ie t vool lös?" 34 Ze zeden: "De Heer mout hom bruken." 35 Ze brochten t vool bie Jezus, deden heur mantels der over hèn en hulpen Jezus der op. 36 Dou e vot ree, vlijden ze heur mantels op weg.

37 Dou hai op t punt ston om bie Olievenbaarg omdeel te goan, begunde haile schoare van leerlingen van bliedschop oet volle bòrst God te priezen om ale wonders dij ze zain haren. 38 Ze zongen: "Zegen over de keunenk, dij komt in de Heer zien noam! Vree in hemel en glorie hierboven!" 39 Gounent van Farizeeërs dij maank t volk stonden, zeden tegen hom: "Meester! Dat zol ie joen leerlingen verbaiden!" 40 Hai zee: "Dit zeg ik joe: as dizzent hier swiegen, den begunnen stainen te roupen!"

41 Dou e nog dichterbie kwam en stad doar liggen zag, werden troanen hom boas. 42 Hai zee: "Kreegstoe vandoag nog mor besef van wat of die vree geft. Mor nee! Doar bistoe blind veur. 43 Der zellen ja doagen over die kommen dat dien vijanden n schaans om die tou opsmieten zellen. Ze sloeten die in en drieven die van ale kanten in t naauw. 44 Ze zellen in die gain twij stainen opnkander loaten. Dat komt ter van, dastoe tied dat God noar die omkeek, verbie goan loaten hest!"

45 Dou ging e tou tempel in en bìnzelde kooplu der oet. 46 Hai zee tegen heur: "Der staait schreven: 'Mien hoes is n hoes om te beden.' Mor ie hebben der ja n rovershool van moakt!" 47 Elke dag opnijs gaf e onderricht in tempel. Opperpriesters en schriftgeleerden en ook notoabeln wazzen der op oet hom om haals te brengen. 48 Mor ze konden nait bedenken wat of ze doun mozzen, want t haile volk hong aan zien lippen.

t Evengelie volgens Lucas 20


01Op ain van dizze doagen gaf e t volk weer onderricht in tempel en hai verkundegde bliede bosschop. Dou kwammen opperpriesters en schriftgeleerden mit oldsten op hom òf en ze zeden tegen hom: 02"Zeg ons ais, wat veur recht heb ie om dat te doun. En wèl het joe t recht doartou geven?" 03Hai gaf heur as antwoord: "Ik wil joe ook wat vroagen. 04Zeg ie mie mor es: Johannes zien deup, woar kwam dij heer: van hemel of van mensken?" 05Ze onnaaierden onder nkander: "As wie zeggen 'Van hemel,' zel hai zeggen: 'Woarom wol ie hom den nait leuven?' 06Mor as wie zeggen: 'Van mensken,' den zel aal t volk hier ons mit stainen doodgooien. Ze binnen der ja van overtuugd: Johannes was n profeet!" 07Dou zeden ze, ze wozzen nait woar of dij heer kwam. 08Jezus zee tegen heur: "Den zeg ik joe ook nait mit wat veur recht of ik dit dou!"

09Dou keerde e zok noar t volk en vertelde heur dizze geliekenis: "Der was es ain, dij n droevetoen aanlegde. Hai verpachtte hom aan wienboeren en dou ging e n haile toer tou t laand oet. 10 Dou tied ter heer was, stuurde hai n knecht noar zien pachters tou, dat ze zollen hom zien paart van toenopbrengst betoalen. Mor ze raanzelden hom òf en stuurden hom mit lege handen weerom. 11 Hai luit t ter nait bie en stuurde nog es weer n knecht. Dij raanzelden ze ook òf, beschimpten hom en stuurden hom mit lege handen weerom. 12 Nog luit e t ter nait bie en stuurde n daarde. Mor dij toakelden ze ook tou en smeten hom tou droevetoen oet. 13 Dou zee boas van droevetoen: 'Hou mout ik ter nou mit aan? k Zel mien alderlaifste jong sturen. Dij zellen ze ja wel mieden!' 14 Mor dou pachters hom aankommen zagen, stoken ze koppen bie nkander en zeden: 'Dat is aarfgenoam! Loat wie hom doodmoaken. Den is aarvenis veur ons!' 15 Ze smeten hom tou toen oet en muiken hom dood. Wat zel boas van toen den mit heur doun? 16 Hai zel kommen, dij pachters ombrengen en droevetoen aan aandern geven." Dou ze dat heurden zeden ze: "Nooit van zien levensdoagen!" 17 Mor hai keek heur stief aan en zee: "Wat bedudt dij tekst den: 'Stain dij amtslu ofkeurd haren, dij is as houkstain bruukt'? 18 Elk dij doarover stroekelt, dij vaalt te pletter. En as ain hom op kop krigt, dij wordt vermorzeld!" 19 Schriftgeleerden en opperpriesters perbaaierden op dat aigenste ogenblik hom op te pakken. Mor ze wazzen baang veur t volk. Ze haren ja wel deur dat e mit dizze geliekenis heur maind haar.

20 Ze huilen hom in de goaten en stuurden spionnen op hom òf. Dij zollen net doun of ze t goud mainden, mor ze zollen hom op zien woorden vangen. Den konden ze hom oetlevern in handen van stadholder.

21 Ze vruigen hom: "Meester, wie waiten dat ie liekoet spreken en onderricht geven. En gain mensk noar ogen kieken, mor eerlieks zeggen hou of God wil dat je leven zellen. 22 Nou den: mag wie kaaizer ainlieks wel belasten betoalen of nait?" 23 Mor hai haar vot deur hou filaain of ze wazzen en zee tegen heur: 24 "Loat mie es n denarie zain! Wèl zien kop en opschrift staait ter op?" Ze zeden van: "Kaaizer zienent!" 25 Hai zee tegen heur: "Den geef aan kaaizer wat of kaaizer toukomt en aan God wat of God toukomt." 26 En zo konden ze, doar t volk bie ston, gain vat op zien woorden kriegen. Ze stonden versteld over zien antwoord en deden t swiegen der tou.

27 Nou kwammen ook gounent van Sadduceeërs bie hom. Dat binnen lu, dij ontstrieden dat doden opstoan. 28 Ze vruigen hom: "Meester, Mozes het ons veurschreven: as ain zien bruier komt te overlieden dij traauwd west het en gain kinder het, den zel dizze bruier dij wedevraauw traauwen en zo veur zien bruier veur noageslacht zörgen. 29 Nou wazzen der es zeuven bruiers. Eerste traauwde, mor sturf zunder kinder. 30 En twijde traauwde mit heur. En daarde ook. 31 Mor t ging mit ale zeuven netgliek: ze luiten bie heur dood gain kinder noa. 32 Op t leste sturf vraauw ook. 33 Dij vraauw nou, wèl krigt heur as vraauw as doden opstoan? Zai het ja mit ale zeuven traauwd west." 34 Jezus zee tegen heur: "Mensken dij in dit levent heuren, nemen n vraauw en kriegen n man. 35 Mor dijent dij goud genogt vonden worden om dat levent te kriegen en op te stoan oet dood, nemen gain vraauw en kriegen gain man meer. 36 Ze kinnen ja nait meer staarven. Ze binnen net zo as engels en heuren bie God as ze ainmoal t opstoan deurmoakt hebben. 37 Mor dat doden opstoan zellen, het Mozes ook al aandud as e vertelt wat of ter bie brandende brommelbos gebeurde. Doar nuimde hai de Heer: Abraham zien God, Isaak zien God en Jakob zien God. 38 God is ja nait doden heur God, mor leventegen heurent. Veur hom leven ze ja aalmoal!" 39 Gounent van schriftgeleerden zeden: "Meester, dat heb ie goud zegd!" 40 Ze duurden hom niks meer te vroagen.

41 Hai zee tegen heur: "Hou kinnen ze zeggen, dat de Christus n zeun van David is? 42 David zegt ja zulm in zien Psaalmbouk: 'De Heer het tegen mien Heer zegd: goa rechts van mie zitten, 43 en wacht mor even, den leg ik joen vijanden onder joen vouten.' 44 David nuimt hom dus Heer. Hou kin e den zien zeun wezen?"

45 Dou zee e tegen zien leerlingen, en aal t volk heurde dat: 46 "Woar joe veur schriftgeleerden. Dij maggen geern in laange mantels lopen. Ze binnen der op gesteld dat mensken heur op maart goiendag zeggen. In sinagoge willen ze geern op veurste rieg zitten en bie moaltieden bovenaan. 47 Dij wedevraauwen heur hoezen opeten. En om zok mooier veur te doun, stoan ze laank te beden. Zokke lu zellen swoarder straft worden!"

t Evengelie volgens Lucas 21


01Dou hai opkeek, zag e rieke lu heur goaven in ovverkist doun. 02Hai zag ook dat n aarme wedevraauw der twij kopern muntjes in dee en zee: 03"Dizze doodaarme wedevraauw het ter meer in doan as aal aandern, dat wil k joe wel zeggen. 04Dij hebben ja aalmoal geven van wat of ze over haren, mor zai het van heur aarmoudje ales der in doan doar of ze van leven mos."

05Dou gounent van tempel zeden dat e mit mooie stainen en wijgeschenken versierd was, zee e: 06"Wat of ie doar zain - der zel n tied kommen dat ter gain twij stainen opnkander blieven zellen. t Wordt aal mit grond slichtmoakt!" 07Ze vruigen hom: "Meester, wanneer zel dit wezen? En woar kin we aan zain dat t ter op aan gaait?" 08Hai zee: "Wees ter op verdocht en loat joe niks wiesmoaken. Mennegain zel kommen onder mien noam en zeggen: 'Ik bin t!' en 'Tied is ter heer!' Loop nait achter heur aan. 09En as ie heuren van oorlogen en rebulie, loat joe doar nait baang veur moaken. Dij dingen mouten ja eerst gebeuren. Mor dat is t èn vot nog nait." 10 Dou zee e tegen heur: "Volken en keunenkrieken zellen mitnkander sloags roaken. 11 Der zellen swoare eerdbevens en nou hier en den doar pest en hongersnood wezen. Ook benaauwde dingen en geweldege taikens aan lucht zellen zok veurdoun. 12 Mor veur t zo wied is, zellen ze joe oppakken en achter joe heerzitten en joe opbrengen in sinagoges en gevangenizzen, joe veur keunenks en stadholders laaiden, omreden ie kommen veur mie oet. 13 t Zel veur joe hier op oetlopen, dat ie getugen mouten. 14 Dou der den denk om dat ie nait in t veuren bedenken hou of ie joe verweren zellen. 15 Ik zel joe zokse wieze woorden in mond geven, dat joen tegenstanders doar niks tegen inbrengen kinnen. 16 Alderdeegs deur joen olders en bruiers en femilie en vrunden zel ie verroaden worden. Ze zellen gounent van joe doodmoaken. 17 Elkenain zel joe hoaten, omreden ie kommen veur mie oet. 18 Mor gain hoar van joe zel verloren goan. 19 Deur vol te holden, zel ie t levent ter òf redden.

20 Zo gaauw as ie zain dat Jeruzalem deur legers insloten wordt, reken der den mor op dat t ter aan tou is dat stad leeghoald wordt. 21 Loaten dijent dij in Judea touholden baargen in vluchten. Dij in stad binnen, mouten zain dat ze der oetkommen. Dij op t laand binnen, mouten der nait ingoan.

22 Dat binnen ja doagen van vroak. Aal wat of schreven staait, komt oet. 23 Dij aarme vraauwlu dij in dij doagen n kind onder t haart droagen of aan bòrst hebben! Den zel der grode nood over t laand kommen en n oordail gaait over t volk. 24 Ze zellen deur t sweerd omkommen. Ze worden gevangennomen en votsleept noar ale landen. Jeruzalem zel deur haaidens vertrapt worden. Net zo laank, dat dij heur tied ook verbie is. 25 Mit zun, moan en steerns zellen male dingen gebeuren. Op wereld zellen mensken doodsbenaauwd wezen en nait waiten hou of ze ontkommen mouten aan boldernde en broezende zee. 26 Mensken bestaarven t van benaauwdens veur aal wat of ter nog over wereld lösbreken zel. Hemelliggoamen zellen ja wankeln! 27 En den zellen ze Menskenzeun kommen zain op n wolk, mit grode macht en stoatsie. 28 As dat nou begunt, kom den in t èn en kiek goud oet. Den is joen verlözzen stoef bie."

29 Hai vertelde heur n geliekenis: "Dou es denk om viegeboom en aal aander bomen. 30 Zo gaauw as ze oetlopen, en ie zain dat, den wait ie oet joezulm wel dat zummer in aantocht is. 31 Zo mout ie ook, as ie dat gebeuren zain, waiten dat God zien riek stoef bie is. 32 Eerlieks woar, ik zeg joe: dizze generoatsie zel nait oetstaarven veur dat dit aalmoal gebeurd is. 33 Hemel en eerde zellen vergoan, mor mien woorden vervaast nait. 34 Mor kiek tou op joezulm. Dat joen haart joe nait ofstompt deur draank of zörgen veur t doagelks bestoan. Dat dij dag joe nait onverwachts overvaalt as n struup. 35 Hai zel ja lösbreken over ale mensken dij over haile wereld wonen. 36 Blief woakzoam! Beed gedureg dat ie kracht kriegen maggen om te ontkommen aan wat of ter aalmoal te gebeuren staait, en stand te holden veur Menskenzeun."

37 Doags zat e te leren in tempel, mor snaachts bleef e boeten op baarg, dij Olievenbaarg hait. 38 En aal t volk kwam al veur dag en daauw bie hom in tempel om noar hom te lustern.

t Evengelie volgens Lucas 22


01Nou was t Pesach op handen, zo haitte t feest van Broden-zunder-gèst. 02Opperpriesters en schriftgeleerden wazzen op zuik hou of ze hom van kaant moaken konden. Ze wazzen ja baang veur t volk. 03Dou kreeg Soatan Judas, dij Iskariot nuimd wer, ain van de twaalm, in zien macht. 04Hai ging hèn en pruit mit opperpriesters en bevelhebbers hou of e hom aan heur oetlevern zol. 05Dat ston heur wel aan. En ze stemden der in tou dat ze hom geld geven zollen. 06Doar ging hai mit akkoord en hai zöchte noar n goie gelegenhaid hom aan heur oet te levern boeten t volk om. 07Dou dag kwam van Broden-zunder-gèst, dat t pesachlaam ovverd worden mos, 08stuurde hai Petrus en Johannes der op oet en druig heur op: "Goa hèn en moak veur ons t pesachmoal kloar, dat we t eten kinnen." 09Ze zeden tegen hom: "Woar wol ie dat we t kloarmoaken?" 10 Hai zee tegen heur: "Heur es! As ie stad ingoan, zel n man joe in muit kommen dij n kroek mit wotter dragt. Goa mit hom tou t hoes in doar hai ingaait. 11 Doar mout ie tegen aigender van dat hoes zeggen: 'Meester let joe vroagen: woar is dij zoal doar ik mit mien leerlingen t pesachmoal holden kin?' 12 Hai zel joe boven n grode, bemeubelde zoal aanwiezen. Moak t doar kloar." 13 Ze gingen vot en vonden t net zo as hai tegen heur zegd haar. En ze muiken t pesachmoal kloar. 14 Dou tied ter heer was, ging e aan toavel mit zien apostels. 15 Hai zee tegen heur: "Wat heb ik doar noar oetkeken dat ik dit pesachmoal mit joe eten zol veurdat ik lieden mout! 16 Dit wil ik joe zeggen: ik zel t zekerwoar nait weer eten, veur dat t vervuld is in God zien riek." 17 Dou pakte hai n beker aan, daankte God en zee: "Neem dij beker en dail hom mitnkander. 18 Ik zeg joe: van nou òf aan drink ik nait meer van wat of wienstòk geft. Nait eerder as dat God zien riek kommen is." 19 Dou nam hai n brood, daankte God, brook t, gaf heur t en zee: "Dit is mien liggoam dat veur joe geven wordt. Dou dit tou n gedachtenis aan mie!" 20 Zo nam e ook beker noa t eten, doar e van zee: "Dizze beker is t nije verbond in mien bloud, dat veur joe vergoten wordt. 21 Mor denk ter om! Haand van mien verroader ligt mit mienent op dizze toavel. 22 Menskenzeun mout ja t pad goan dat God hom toubedocht het. Mor o wai dij man, deur wèl of e overleverd wordt!" 23 Dou begunden ze onder nkander zok òf te vroagen wèl of van heur dat wel wezen zol dij dat in t zin haar. 24 Ze kregen ook woorden over vroag wèl of van heur as grootste gelden zol. 25 Hai zee tegen heur: "Keunenks heersen over heur volken en wèl of doar de macht hebben, loaten zok weldounders nuimen. 26 Mor zo mag t bie joe nait wezen! Nee, belangriekste maank joe mout zok gedroagen as minste, en dij laaidt as ain dij daint. 27 Wèl is meer: dij aanligt of dij bedaint? Dij aanligt toch zeker? Nou den! Ik bin maank joe as ain dij bedaint. 28 Ie binnen t dij mie aalweg traauw bleven binnen dou mie t stoer moakt wer. 29 Ik vermoak joe t keunenkschop, net zo as mien Voader dat mie vermoakt het. 30 Dat ie zellen in mien keunenkriek aan mien toavel eten en drinken, op tronen zitten en rechtspreken over ale twaalf stammen van Israël. 31 Simon, Simon! Soatan het ter bot op aanstoan joe te schonen as waait. 32 Mor ik heb veur die beden dat dien geleuf nait beswieken zol. Astoe tou inkeer kommen bist, bemoudeg den dommit mien bruiers." 33 Hai zee tegen hom: "Heer, mit joe bin k ter kloar veur alderdeegs gevangenis en dood in te goan!" 34 Mor hai zee: "Ik zeg die Petrus, hoan zel vandoag nait kraaien veur dastoe drijmoal ontstreden hest dastoe mie kenst." 35 Hai zee tegen heur: "Dou ik joe op pad stuurde zunder pong of mat of schounen, heb ie dou woaraarns verlet om had?" Ze zeden: "Naargens om!" 36 Hai zee tegen heur: "Mor nou wordt t aans! Wèl of n pong het, zel dij mitnemen, en ook zien mat. En wèl of gainent het, zel zien mantel verkopen en n sweerd aanschavven. 37 Ik zeg joe, ook dit schriftwoord mout aan mie vervuld worden: 'Hai is tou misdoadegers rekend.' Wat over mie schreven is, doar gaait t nou op aan." 38 Ze zeden: "Heer, kiek, hier binnen twij sweerden!" Hai zee tegen heur: "Dat is genogt!" 39 Dou vertrok e en ging, zo as e wènd was, noar Olievenbaarg tou. Zien leerlingen gingen ook mit. 40 Dou e op dij stee aankommen was, zee e tegen heur: "Beed, dat ie nait in verlaaiden kommen!" 41 En hai ging n èndje vot, zowat zo wied as je mit n stain smieten kinnen, vuil op knijen en beedde: 42 "Voader, as dat joen wil is, loat den dizze beker aan mie verbie goan. Mor nait mien wil, joenent mout gebeuren." 43 Dou zag e n engel oet hemel dij hom kracht gaf. 44 En hai wer doodsbenaauwd en beedde aal vureger. Zien swait drupte as blouddruppen op grond. 45 Noa t beden kwam e in t èn en ging noar zien leerlingen tou. Hai zag dat ze van verdrait in sloap valen wazzen. 46 Hai zee tegen heur: "Hou kin ie nou toch sloapen! Kom in t èn, en beed dat ie nait in verlaaiden kommen." 47 Hai was nog nait oetsproken of der kwam n koppel volk aan. Man dij Judas haitte, ain van de twaalm, laip veurop. Hai kwam op Jezus òf om hom n doetje te geven. 48 Jezus zee tegen hom: "Judas, verradst doe Menskenzeun mit n doetje?" 49 Dou leerlingen dij bie hom wazzen in de goaten kregen, woar of t op aan ging, zeden ze: "Heer, zel wie mit t sweerd ter op inhaauwen?" 50 Ain van heur ruik hogepriester zien knecht en sluig hom t rechteroor òf. 51 Mor Jezus zee: "Zo is t genogt!" Hai kwam t oor aan en muik t beter. 52 Jezus zee tegen opperpriesters en ofsieren van tempelwacht en oldsten dij op hom ofkommen wazzen: "Net of ik n bandiet bin, zo bin ie der op oettrokken mit sweerden en knuppels! 53 Dou ik overdag bie joe in tempel was, heb ie gain haand noar mie oetstoken. Mor dit is joen kaans nou t duustern boas is!" 54 Dou ze hom oppakt haren, nammen ze hom mit noar hogepriester zien hoes tou. n Èndje achter heur aan laip Petrus mit. 55 Dou ze op binnenploats n vuur aanstoken haren en bie nkander zatten, ging Petrus der maank zitten. 56 n Maaid zag hom in vuurschien. Ze keek hom es goud aan en zee: 57 "Dizzent was ook bie hom!" Mor hai ontstree dat en zee: "Nee wicht! Ik ken hom nait!" 58 Even loater zag n aander hom en zee: "Ie heuren ook bie dij lu!" Mor Petrus zee: "Nee man! Ikke nait hur!" 59 Zowat n uur loater verzekerde n aander: "Joa hur! Dij was ook bie hom! Hai komt ook ja oet Galilea!" 60 Mor Petrus zee: "Man! k Begriep nait wat of ie mainen!" Nait meer as dat e dat zegd haar, kraaide n hoan. 61 De Heer draaide zok om en keek Petrus aan. Dou kwam t Petrus in t zin wat of de Heer tegen hom zegd haar: "Veurdat hoan vandoag kraait, zelstoe drijmoal beweren dastoe mie nait kenst!" 62 En hai ging noar boeten tou en begunde aldernoarst te reren. 63 Manlu dij Jezus vasthuilen, stoken hom gek aan en sluigen hom. 64 Ze deden hom n blinddouk veur en zeden: "Zeg es wèl of joe sloagen het! Ie binnen toch profeet?" 65 Ze deden nog meer lasterlieke dingen mit hom. 66 Dou t licht worden was, kwam road van oldsten van t volk, opperpriesters en schriftgeleerden, bie nkander. Ze luiten hom veurbrengen in heur vergoadern. 67 Ze zeden: "As ie de Christus binnen, zeg ons dat den!" Hai zee tegen heur: "Of zee ik joe t ook, ie zollen t toch nait leuven. 68 En of zol ik joe wat vroagen, ie zollen toch gain antwoord geven. 69 Van nou òf aan zel Menskenzeun zitten aan rechterhaand van aalmachtege God." 70 Ze zeden aalmoal: "Bin ie God zien Zeun den?" Hai zee tegen heur: "Dat heb ie goud! Ik bin t!" 71 Ze zeden: "Woar heb wie nog getugen veur neudeg? Wie hebben t ja zulm oet zien aigen mond heurd!"

t Evengelie volgens Lucas 23


01Dou kwam haile vergoadern in t èn en ze brochten hom veur Pilatus. Ze begunden hom te beschuldegen: 02"Wie binnen der achterkommen dat dij man ons volk op biesterboan brengt en nait hebben wil dat wie kaaizer belasten betoalen en zokzulm oetgeft veur de Christus, de keunenk." 03"Bin ie keunenk van Jeuden?" vroug Pilatus hom. "Net as ie zeggen," zee e. 04Pilatus zee tegen opperpriesters en tegen aal t volk: "Ik kin gain schuld in dizze man vinden." 05Mor zai huilen vol: "Hai steukelt t volk op mit wat of e leert. In t haile Jeudse laand, van Galilea doar e begund is òf, aan hier tou." 06Dou Pilatus dat heurde, vruig e of man oet Galilea kwam. 07Dou e vernam dat Jezus oet Herodes zien gerechteghaid was, stuurde hai hom deur noar Herodes tou. Dij was doudestieds ook in Jeruzalem. 08Dou Herodes Jezus zag, wer e slim blied. Hai haar hom al laank geern zain wild. Hai haar ja over hom heurd en hoopte dat e n wonder van hom te zain kreeg. 09Hai dee hom n haile bult vroagen, mor Jezus gaf hom hailemoal gain antwoord. 10 Opperpriesters en schriftgeleerden stonden hom om roak te beschuldegen. 11 Om hom min te moaken en te bespotten deden Herodes en zien soldoaten hom n prachteg klaid om. Zo stuurde hai hom weerom noar Pilatus tou. 12 Dij aigenste dag werden Herodes en Pilatus goie vrunden. Veurtied konden ze mor min mitnkander. 13 Pilatus raip opperpriesters, laaiders en t volk bie nkander en zee tegen heur: 14 "Ie hebben dizze man bie mie brocht as ain dij t volk ofvaleg moakt. Nou heb ik hom toch, doar of ie bie wazzen, verheurd, mor in dizze man gain enkeld bewies vonden van wat of ie tegen hom inbrengen. 15 Herodes gliekemin. Dij het hom ons ja weeromstuurd. Nee hur! Hai het niks doan doar of e dood mit verdaint. 16 Doarom zel k hom n ofstravven geven en hom den lopen loaten."f + Aander handschriften hebben veur vers 17: "Hai mos heur ja op t feest ain lösloaten."f* 18 Ze raipen mit man en macht: "Vot mit hom! Loat ons Barabbas vrij!" 19 Dat was ain dij vaast zat, omreden hai haar bie n rebulie in stad ain doodsloagen. 20 Pilatus kwam heur der nog n moal mit aan, zo geern wol e Jezus lösloaten. 21 Mor ze raipen der tegenin: "Aan t kruus mit hom! Aan t kruus mit hom!" 22 Hai zee veur daarde moal: "Wat kwoad het hai den toch doan? k Heb ja niks vonden doar of doodstraf op staait. k Zel hom ofstravven en hom den vrij loaten!" 23 Haard roupend huilen ze vol dat e aan t kruus sloagen worden zol. En deur heur gebèlk wonnen ze t. 24 Dou onnaaierde Pilatus, ze zollen heur wil hebben. 25 Man doar ze om raipen, luit e vrij of zat e ook vaast veur rebulie en doodslag. Mor Jezus gaf e aan heur over dat ze mit hom doun konden wat of ze wollen. 26 Dou ze hom votbrochten, huilen ze n Simon van Cyrene aan. Dij kwam net van t laand. Hom legden ze t kruus op om t achter Jezus aan te droagen. 27 n Haile koppel volk laip achter hom aan. Ook veul vraauwlu dij zok op bòrst sluigen en om hom jammerden. 28 Jezus draaide zok noar heur tou en zee: "Dochters van Jeruzalem! Reer nait om mie. Mor reer om joezulm en om joen kinder. 29 Der komt ja n tied, dou der mor denk om, dat mensken zeggen zellen: 'Gelokkeg dij vraauwlu dij gain kinder kriegen kinnen, dij gain kinder kregen hebben en gain kinder aan bòrst had hebben.' 30 Den zellen ze hèngoan en roupen tegen baargen: 'Vaal op ons deel!' En tegen heuvels: 'Bedek ons!' 31 As ze dit ja al doun mit holt dat leeft, wat zel der den mit holt dat dood is, gebeuren?" 32 Der werden nog twij misdoadegers votbrocht om mit hom kruzegd te worden. 33 Dou ze bie t stee kommen wazzen dij Schedel nuimd wordt, sluigen ze hom doar aan t kruus. Dij misdoadegers ook. Ain aan zien rechter-, aander aan zien linkerzied. 34 Jezus zee: "Voader, vergeef heur t! Ze waiten ja nait wat of ze doun." Ze verlötten zien klaaier onder nkander. 35 t Volk ston der bie te kieken. Laaiders laagden hom oet en zeden: "Aandern het e red! Loat e nou zokzulm mor redden as hai de man is dij God zaalfd en oetverkoren het!" 36 Ook soldoaten kwammen der bie en haren gek mit hom. 37 Ze zeden: "As ie keunenk van Jeuden binnen, red joezulm den!" 38 Ook op zien kruus ston: "Dit is Jeuden heur keunenk." 39 Ain van misdoadegers aan t kruus lasterde hom: "Ie binnen toch de Christus, nait? Red joezulm den, en ons der bie!" 40 Mor aander wees hom terecht en zee: "Dastoe ook al nait baang bist veur God, nou dastoe aigenste straf ondergoan most. 41 En wie mit recht! Wie kriegen ja wat of wie verdaind hebben. Mor dizzent hier het niks verkeerds doan." 42 Hai zee: "Jezus, denk om mie as ie in joen riek kommen binnen!" 43 Jezus zee tegen hom: "Ik verzeker joe, vandoag nog zel ie mit mie in t parredies wezen!" 44 t Was om en bie t zèsde uur. Dou wer t duuster over t haile laand. Aan t negende uur tou. 45 Zun wer verduusterd en t gedien in tempel scheurde middendeur. 46 Jezus raip haard: "Voader! Joen handen vertraauw ik mien gaist tou!" Dou e dat zegd haar, is e rust. 47 Dou kaptaain dat gebeuren zag, prees e God en zee: "Eerlieks woar, dizze man was rechtveerdeg!" 48 Aal t volk dat ter op ofkommen was om te kieken wat zok ter ofspeulde, sluig zok op bòrst dou ze zagen wat of ter gebeurde en ging weerom. 49 Aal zien bekenden stonden op n ofstandje te kieken. Vraauwlu dij van Galilea òf achter hom aan goan wazzen ook. 50 Nou was doar n man dij Jozef haitte. Hai zat in Hoge Road, was n goud en rechtschoapen man en was t nait ains mit wat of ze besloten en doan haren. 51 Hai kwam oet Arimatea, n Jeudse stad, en verwachtte God zien riek. 52 Dij man nou, ging noar Pilatus tou en vruig hom om Jezus zien liggoam. 53 Hai luit hom van t kruus ofhoalen, wikkelde hom in linnen en legde hom in n graf dat in rotsen oethaauwen was. Der haar nog nooit ain in legen. 54 t Was dag van veurberaaiden en hoast aan sabbat tou. 55 Vraauwlu dij mit Jezus optrokken wazzen oet Galilea, volgden. Ze bekeken t graf en hou of zien liggoam hènlegd wer. 56 Dou gingen ze weerom en muiken kruden en baalzem kloar. Op sabbat rustten ze zo as t veurschreven was.

t Evengelie volgens Lucas 24


01Op eerste dag van week, smörgens hail vroug, gingen ze noar t graf tou mit bie zok kruden dij ze kloarmoakt haren. 02Ze vonden stain veur t graf votrold. 03Dou ze der ingoan wazzen, vonden ze Jezus zien liggoam nait. 04Ze wozzen nait wat of ze der van denken mozzen. Inains stonden doar twij manlu bie heur mit blinkende klaaier aan. 05Doar werden ze zo kèl van, dat ze sluigen ogen omdeel. Dij twij manlu zeden: "Wat zuik ie dij leeft, bie doden? 06Hier is e nait. Hai is opwekt. Wait ie nog wel wat of e tegen joe zegd het dou e nog in Galilea was? 07Dat Menskenzeun oetleverd worden mos aan zundege mensken en dat e kruzegd worden mos en op daarde dag weer opstoan zol?" 08Dou kwammen zien woorden heur weer in t zin.

09Ze gingen van t graf weerom en vertelden t aalmoal aan de elm en aal aandern. 10 Dij vraauwlu wazzen Maria oet Magdala, Johanna en Maria, Jakobus zien moeke. Ook d'aander vraauwlu dij bie heur wazzen, vertelden t weer aan apostels. 11 Dizze woorden kwammen leerlingen veur as proatjes. Ze wollen heur nait leuven. 12 Mor Petrus ging stoan en runde noar t graf tou. Dou e zok bukte, zag e bloots douken liggen. Hai ging weer noar hoes tou, hail verwonderd over wat of ter veurvalen was.

13 Mor wat wil t gevaal? Dij aigenste dag wazzen twij leerlingen onderwegens noar t dörp Emmaüs. Dat ligt zowat twij uur lopen van Jeruzalem òf. 14 Ze haren t mitnkander over aal wat of ter veurvalen was. 15 Dou ze t doar over haren en dat bepruiten, kwam Jezus zulm bie heur en laip mit heur op. 16 Mor ze zagen nait dat hai t was. 17 Hai zee tegen heur: "Woar loop ie zo drok over te proaten?" Mismoudeg bleven ze stoan. 18 Ain van heur, Kleopas was de noam, zee tegen hom: "Hol ie joe den zo op joezulm en stoan ie zo boeten t levent in Jeruzalem, dat ie nait vernomen hebben wat of doar dizze doagen veurvalen is?" 19 Hai zee tegen heur: "Wat den?" "Wat of ter veurvalen is mit Jezus oet Nazaret. Dat was n profeet, machteg in woord en waark veur God en t haile volk. 20 Hou of ons opperpriesters en laaiders hom oetleverd hebben, dat hai ter dood veroordaild worden zol. En dat ze hom aan t kruus sloagen hebben. 21 Wie haren zo hoopt, hai was man dij kommen zol om Israël vrij te moaken! Mor aal mit aal is t nou al drij doagen heer dat dij dingen gebeurd binnen. 22 Toch hebben gounent van ons vraauwlu ons van wies brocht. Ze haren veur dag en daauw bie t graf west, 23 mor ze haren zien liggoam nait vinden kind. Ze kwammen ons vertellen, dat heur engels verschenen wazzen, dij zeden dat e leeft! 24 Gounent van ons binnen noar t graf tougoan en t was al net zo as vraauwlu zegd haren, mor homzulm hebben ze nait zain."

25 Hai zee tegen heur: "Domme lu! Wat duurt t ja laank veur dat joen haart ales leuven wil wat of profeten zegd hebben. 26 Mos de Christus dit nait deurmoaken om tou zien heerlekhaid te kommen?" 27 Dou begunde hai bie Mozes en ging zo ale profeten bie langs om heur oet te leggen wat of ter in aal dij geschriften over hom te lezen ston.

28 Dou ze dicht bie t dörp kommen wazzen doar of ze hèngingen, dee e net of e wiedergoan wol. 29 Mor ze huilen hom tegen en zeden: "Blief bie ons! t Lopt ja al tegen oavend en dag is dommit om!" Dou kwam e der in en bleef bie heur. 30 Dou e mit heur aan toavel goan was, pakte hai brood, sprak zegenbee oet, brook t en langde heur t tou. 31 Dou gingen heur ogen open en ze zagen, dat hai t was. Mor hai verswon. 32 Ze zeden tegen nkander: "Ston ons haart nait in vuur zo as e onderwegens tegen ons pruit en ons de Schriften dudelk muik?" 33 Votdoalek kwammen ze in t èn en gingen weerom noar Jeruzalem tou. Doar vonden ze de elm en d'aandern bie nkander. 34 Dij zeden: "t Is zo! De Heer is opwekt! Simon het hom zain!" 35 Zai vertelden wat of ze onderwegens beleefd haren en hou of ze hom weer kend haren, dou e t brood breken dee.

36 Ondertied dat ze t doar nog over haren, ston haizulm inains middenmaank heur en zee tegen heur: "Vree mit joe!" 37 Ze werden glad verallereerd en mainden dat ze n gaist zagen. 38 Hai zee tegen heur: "Woarom bin ie zo van streek? En woarom komt ter twievel in joe op? 39 Kiek mor noar mien handen en vouten. Ik bin t echt! Kom mie mor aan en bekiek mie mor. n Gaist het ja gain vlaais en bonken, zo as ie zain dat ik heb!" 40 Mit dat e dat zee, luit e heur zien handen en vouten zain. 41 Dou ze der nog nait bie konden, zo blied wazzen ze, en zok verwonderden, zee e tegen heur: "Heb ie hier ook wat te eten?" 42 Ze langden hom n stok broaden vis tou. 43 Hai pakte t aan en at t veur heur ogen op. 44 Hai zee tegen heur: "Dit was mien zeggen, dou ik nog bie joe was: t mout aal gebeuren wat of over mie schreven staait in Mozes zien wet, bie Profeten en in Psaalms." 45 Dou gaf hai heur inzicht, dat ze begrepen wat of ter schreven staait. 46 Hai zee tegen heur: "Zo staait t ter. De Christus mout lieden, en op daarde dag oet t graf weer opstoan. 47 Op zien gezag mout aan ale volken, te begunnen bie Jeruzalem, bosschop brocht worden dat ze zok bekeren mouten om vergeven van zunden te kriegen. 48 Ie binnen doar getugen van. 49 Denk ter om! Ik stuur joe wat of mien Voader beloofd het. Blief doarom in stad, net zo laank dat ie oetrust worden mit kracht van boven!"

50 Dou brochde hai heur tou stad oet aan Betanië tou, dee zien handen omhoog en zegende heur. 51 Dou e doar nog mit dounde was, ging e bie heur vot en wer opnomen in hemel. 52 Zai vuilen veur hom deel en gingen deurhèn blied weerom noar Jeruzalem. 53 Ze huilen aalweg in tempel tou en prezen God.