Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
t Evengelie volgens Johannes 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21   

t Evengelie volgens Johannes 20


01Op eerste dag van week ter op, gaait Maria oet Magdala, hail vroug, t was nog duuster, noar t graf tou. Doar komt ze tot ontdekken dat stain veur ingang vothoald was. 02Ze lopt den gaauw noar Simon Petrus en noar aander leerling, dij, doar Jezus slim wies mit was. "Ze hebben meneer tou t graf oethoald," zegt ze tegen heur, "en wie waiten nait woar ze hom deellegd hebben." 03Dou gingen Petrus en dij aander leerling op pad noar t graf tou. 04Ze laipen aalbaaident haard, mor dij aander laip haarder as Petrus en kwam den ook as eerste bie t graf aan. 05Hai bogt zok veurover en zugt linnen winsels liggen, mor hai ging der nait in. 06Simon Petrus komt achter hom aan. Dij ging t graf aal in: den zugt e mit aigen ogen linnen winsels liggen 07en douk ook dij over Jezus zien kop legen haar. Dij was apaart oprold en lag aans woaraarns. 08Dou eerst ging ook aander leerling dij as eerste bie t graf aankommen was, noar binnen. Deur wat of e zag, kwam e tot geleuf. 09Veurtied haren ze nog nait deur dat ter staait: "Hai mout tou dood oet opstoan." 10 Dou gingen leerlingen weer op hoes aan. 11 In tied ston Maria boeten bie t graf te schraiven. Aal schraivend boog ze zok veurover noar t graf tou. 12 Doar zugt ze twij engels in stroalend widde klaaier; ze zatten op plek doar t liggoam van Jezus legen haar, ain aan kopèn, aander aan voutenèn. 13 "Woarom schraif ie?" vroagen ze heur. "Ze hebben meneer vothoald," zegt ze, "en k wait nait woar of ze hom deellegd hebben." 14 Dou ze dat zegd haar, draaide ze zok om: doar zugt ze Jezus stoan. Mor ze wos nait dat Jezus t was. 15 "Woarom schraifst?" zegt Jezus tegen heur. "Wèl zöchst?" Zai denkt dat toenman t is. Doarom zegt ze: "Meneer, as ie t binnen dij hom vothoald hebben, zeg mie den woar ie hom deellegd hebben, den hoal ik hom doar vot." 16 "Maria," zegt Jezus tegen heur. Den draait ze zok om en zegt op zien Aramees: "Rabboeni!" (Dat betaikent: "meester".) 17 "Most nait perbaaiern om mie vaast te holden," zegt Jezus tegen heur, "k bin nog nait boven bie mien Voader. Goa noar mien bruiers en zeg tegen heur: 'k Goa noar boven tou noar mien Voader, ook joen Voader ja, noar mien God, ook joen God ja.'" 18 Den gaait Maria oet Magdala noar leerlingen tou en zegt tegen heur: "k Heb meneer zain!" En ze vertelt wat e tegen heur zegd het. 19 Loater op oavend op dij eerste dag van week wazzen leerlingen bie nkander. Ze haren deuren op slöt, omreden ze wazzen baang veur Jeudse laaiders. Dou kwam Jezus bie heur. Inains ston e middenmaank heur. "Goidag, apmoal," zegt e. 20 Noadat e dat zegd haar, luit e heur zien handen zain en zien zied. Leerlingen wazzen blied dou ze hom zagen. 21 "Goidag, apmoal," zegt Jezus vannijs tegen heur. "Mien Voader het mie stuurd. Op mien beurt stuur ik joe nou op pad." 22 Dou e dit zegd haar, poestte hai in heur richten en zegt: "Asjeblieft, hier heb ie hillege Gaist. 23 As ie in t vervolg ain zien schulden kwietschelden, den is e dij ook echt kwiet. Mor as ie dat nait doun, den blift e der mit zitten." 24 Tomas (dat betaikent "twijling"), ain van twaalf leerlingen, was ter nait bie dou Jezus bie heur west haar. 25 "Wie hebben meneer zain," zeden aander leerlingen tegen hom. Mor hai zee: "Ik wil zulm dèllen van spiekers in zien handen zain en dij vuilen mit mien vinger. Ik wil mit mien aigen haand zien zied vuilen. Aans leuf k ter vervaast niks van!" 26 n Week loater wazzen leerlingen weer bie nkander; nou was Tomas der aal bie. Deuren wazzen op slöt. Den komt Jezus. Inains ston e middenmaank heur. 27 "Goidag, apmoal," zee e. Den kikt e Tomas aan. "Kom den op mit dien vinger en kiek noar mien handen! Kom den op mit dien haand en vuil mien zied. Twievel nait laanger, mor leuf den toch!" 28 Tomas zee: "Heer, mien God!" 29 "Allain omdast mie zain hest, leufst in mie?" zegt Jezus. "t Is n filesetoatsie weerd as lu in mie leuven, ook al hebben ze mie nooit zain." 30 Jezus het nog veul meer taikens zain loaten doar zien leerlingen bie wazzen. Ze binnen nait apmoal in dit bouk optaikend. 31 Mor dij aal in dit bouk stoan, binnen opschreven dat ie ook in toukomst leuven blieven dat Jezus Messias is, Zeun van God. As ie dat leuven, zel ie deur zien toudoun in levent blieven.