Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
t Evengelie volgens Johannes 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21   

t Evengelie volgens Johannes 18


01Dou e dit apmoal zegd haar, ging Jezus mit zien leerlingen noar aanderkaant baargbeek Kidron. Doar was n toen; doar ging e mit zien leerlingen in. 02Judas, zien verroader ja, wos ook woar of dij toen was. Jezus haar der ja voak mit zien leerlingen west. 03Doar gaait Judas ook hèn; hogepriesters en Farizeeërs haren hom n kohort Romaainse soldoaten en n stokkewat tempelwachters mitgeven. Fakkels en lanteerns haren ze bie zok, en woapens. 04Jezus dij wos wat hom apmoal te wachten ston, ging der op òf. Den zegt e: "Wèl zuik ie?" 05"Jezus oet Nazaret," zeden ze. "Dat bin ik!" zegt e. 06Judas, dij verroader, ston middenmaank heur. Bie woorden van Jezus: "Dat bin ik!" sluigen ze van schrik staail achterover op grond. 07"Wèl zuik ie?" zee e aandermoal en zai zeden weer: "Jezus oet Nazaret." 08"k Zeg joe toch, dat ik dat bin!" zee e. "As ik t bin dij ie zuiken, loat dizze lu den lopen." 09Zo kwam t oet wat e zegd haar: "Van dijent dij ie mie aanvertraauwd haren, heb k gainain in steek loaten." 10 Simon Petrus haar n mès bie zok; dij greep e en ruik zo knecht van hogepriester; hai snee hom doarbie rechteroor òf. Man zien noam was Malchus. 11 "Steek votdoalek dien mès weer bie die," zee Jezus tegen Petrus. "Denkst toch nait dat ik weg dij Voader mie toudocht het, nait lopen zel?" 12 Dou grepen t kohort soldoaten mit heur kommedant en lu van tempelwacht Jezus en bonden hom handen vaast. 13 Eerst brochten ze hom bie Annas. Annas was schoonvoader van Kajafas, hogepriester van dat joar. 14 Aigenste Kajafas dij Jeudse laaiders al n moal aanroaden haar: "Ie winnen der ales bie as ter ain doodgaait en nait ons haile volk." 15 Simon Petrus en nog n aander, ook n aanhanger, wazzen Jezus noakommen. Dij aander was n kennes van hogepriester; doarom kon e den ook tougelieks mit Jezus op binnenploats van t hoes van hogepriester kommen. 16 In tied dat Petrus boeten bie t hek ston, kwam dij aander aanhanger, dij kennes van hogepriester, noar boeten en smoesde even mit portierster. Dou nam e Petrus mit noar binnen. 17 "Doe bist toch ook gainent van aanhangers van dij man?" zegt t wichtje aan t hek den tegen Petrus. "Beslist nait," zegt Petrus. 18 Knechten en tempelwachters haren in tied n vuur stookt, t was kold mout je reken. Doar stonden ze zok te waarmen. Petrus ston der ook bie zok te waarmen. 19 Hogepriester begunde Jezus te vroagen noar zien aanhangers en zien bosschop. 20 "Ik heb in t openboar en tegen elkenain vrijoet t woord richt," zee Jezus. "k Heb mien onderwies aalvot in sinagoge of tempel geven, doar woar Jeuden aaltied bie nkander kommen. Nooit heb k stiekem wat zegd. 21 Woarom ondervroag ie mie den nog? Vroag lu dij mie belusterd hebben! Zai waiten ja zuver wat k zegd heb." 22 Dou Jezus dij woorden zee, gaf ain van bewoakers dij stoef bie hom ston, hom n bats in t gezicht. "Is dat n menaaier om tegen hogepriester te proaten?" zee dij. 23 "As k wat verkeerd zegd heb, verkloar mie den wat ter verkeerd aan was," zee Jezus tegen hom. "Mor as wat k zeg aal goud is, woarom slagst mie den aiglieks?" 24 Dou luit Annas hom, nog aal mit handen vastbonden, overbrengen noar hogepriester Kajafas. 25 Simon Petrus ston nog aalweg bie t vuur om zok te waarmen. "Doe bist toch ook gainent van zien leerlingen, wel?" vruigen ze hom. "Beslist nait!" schudkopte Petrus. 26 "Zag ik die zo net ook nait bie hom in toen?" vragt ain van hogepriester zien knechten. Hai was femilie van man van wèl Petrus n oor ofsloagen haar. 27 Mor Petrus schudkopte weer. Op t aigenste ogenblik kraaide n hoan. 28 In tied haren ze Jezus bie Kajafas vandoan noar gerechtsgebaauw brocht. t Was nog vroug. Dij hom doar hènbrocht haren, gingen zulm nait noar binnen. Dat kon nait, omreden ze wazzen den veur wet nait laanger zuver en den moggen ze nait miteten mit t seidermoal. 29 Dat zodounde kwam Pilatus noar heur tou, noar boeten. "Woar beschuldeg ie dizze man van?" vragt e. 30 "As hai gain misdoadeger was, den zol wie hom toch nait aan joe oetleverd hebben?" zeden ze. 31 Pilatus zee: "Neem hom den zulm mor mit om hom volgens joen aigen wet te berechten." Mor Jeuden zeden: "Wie hebben t recht ja nait, wèl den ook terecht te stellen." 32 Zo kwam oet wat Jezus zegd haar op wat veur menaaier hai oet tied kommen zol. 33 Dou ging Pilatus t gerechtsgebaauw in. Hai luit Jezus bie zok kommen: "Ie zollen Jeudenkeunenk wezen?" vruig e. 34 "Bin ie doar zulm opkommen of hebben aandern t mit joe over mie had?" zee Jezus. 35 "Bin ík den n Jeude?" zee Pilatus. "Opperpriesters, gounent van joen aigen volk, dij binnen t dij joe aan mie oetleverd hebben. Wat heb ie doan?" 36 Jezus zee: "Mien gezag as keunenk is nait zo as dat in dizze wereld tougaait. As dat aal zo was, den haren mien knechten zok wel op kroag òf verweerd om mie oet handen van Jeudse laaiders te holden. Nee, ik bin n hail aander soort keunenk." 37 Aandermoal vruig Pilatus: "Mor keunenk bin ie dus aal?" Jezus zee: "Dat binnen joen woorden. Ik bin mor mit ain bedoulen geboren en hierhèn kommen: opkommen veur wat woar is! Elk dij hom doardeur laaiden let, lustert noar wat ik te zeggen heb." 38 "Woarhaid? Wat mag dat wel nait wezen?" zegt Pilatus tegen hom. Noa dizze woorden ging Pilatus weer noar Jeuden boeten deur. "Wat mie aanbelangt, ik kin gain enkele grond vinden om n aanklacht tegen hom in te dainen," zegt e tegen heur. 39 "Mor zo as ie zo stoadegaan van mie wènd binnen, loat k joe mit Pesach aaltied ain vrij. Wat wil ie? Zel k joe 'keunenk van Jeuden' den mor vrij loaten?" 40 "Nee, dij nait!" raipen en reerden ze. "Wie willen Barabbas!" Dij Barabbas was n stroekrover.