Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
t Evengelie volgens Johannes 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21   

t Evengelie volgens Johannes 13


01t Was stoef veur Pesach. Jezus wos dat t gaauw tied was om tou dizze wereld oet te goan: hai zol weeromgoan noar zien Voader. Mor in zien laifde veur zien aigen volk doar e hier aaid zo wies mit west haar, zol e eerst nog tot t alderuterste goan. 02t Was n moal onder t eten. Duvel haar Judas, ain van Simon oet Kariot, al t plan instuupt om Jezus te verroaden aan zien vijanden. 03Mor Jezus wos wat of e te doun haar: zien Voader haar hom ale macht geven, hai was bie God votkommen en nou zol e weeromgoan noar God. 04Inains gaait e bie toavel vot, dut zien bovenklaaier oet en knupt zok n linnen douk om t lief. 05Hai dut wotter in waskoem en hai begunde vouten van leerlingen te wasken en òf te dreugen mit douk dij e om haar. 06Simon Petrus komt zo ook aan beurt. "Meneer, mien vouten wasken? Joe?" vragt e hom. 07"Nou snapstoe der nog niks van wat of ik dou," zee Jezus, "mor loater zelst t apmoal deurkriegen!" 08Mor Petrus zegt: "Gain denken aan, doar komt niks van in dat ie mien vouten wasken!" "Mor as ik dien vouten nait wasken dou, den heurst nait meer bie mie!" zee Jezus. 09Den vragt Simon Petrus: "Meneer, wask den nait allenneg mien vouten, mor ook mien handen en mien kop!" 10 "Wèl zok wosken het, is haildaal schoon," zegt Jezus den. "As je den eten goan, huif je allain joen vouten nog mor te wasken. Ie binnen ook schoon! Aal houwel nait apmoal!" 11 Hai wos ja al, wèl of zien verroader was; doarom zee e: "Nait apmoal!"

12 Dou e elk zien vouten wosken haar, dee e zien klaaier weer aan en ging bie toavel. "Heb ie wel goud deur wat of k net doan heb?" vruig e. 13 "Ie zeggen aaltied 'heer en meester' tegen mie. Dat is goud, want dat bin k ja ook!

14 As ik, as joen heer en meester, joen vouten wask, den mout ie ook mekoars vouten wasken. 15 k Heb joe t ja veurdoan. Ie mouten t van nou òf aan net zo doun as ik doan heb. 16 Zekerwoar, n sloaf staait nait boven zien boas en n ofgezant is minder belangriek as dij hom stuurd het. 17 Nou wait ie dit, mor ie binnen eerst echt goud òf as ie hier ook waark van moaken! 18 k Heb t nait over joe apmoal. Ik wait vanzulm wel, wèl of k oetkozen heb. Mor bekende zinsnee zegt ja nait veur niks: 'Ain at mit mie zien stoetje op,
en toch het dij mie n trap noa geven!'


19 Dit zeg k joe votdoalek mor; as t den zowied is, zel ie inzain dat ik t bin. 20 Dou der denk om: wèl ain in hoes let dij deur mie stuurd is, let mie der in. En wèl mie der den in let, let ook hom der in dij mie stuurd het."

21 Dou e dit zegd haar, ruik hai haildaal van slag en mit klem zee e: "k Wait vervaast, ain van joe gaait mie aan mien vijanden verroaden." 22 Leerlingen keken mekoar vroagend aan: over wèl zol e t hebben? 23 Ain van heur, doar Jezus t slim mit op haar, lag stoef noast hom aan toavel. 24 Simon Petrus bedudt hom: "Vroag hom ais op wèl of dat slagt." 25 Dij leerling leunt den nog wat meer noar Jezus over en vragt: "Wèl bedoul ie den, meneer?" 26 "Dij k t stok stoet geven zel dat ik nou in koem stip, dij is t," zee Jezus. Hai stipt n stok stoet in koem en geft dat aan Judas, Simon zien zeun, oet Kariot. 27 Judas nam t aan. Dou wer Soatan op slag boas over hom. "Goa nou votdoalek mor doun wat ofst toch al van plan wast!" zegt Jezus den. 28 Gainain aan toavel haar deur wat of Jezus doar mit veur haar. 29 Judas was puutholder. Paardie lu dochten den ook dat Jezus zegd haar: "Goa mor wat kopen veur t feest." of "Goa mor wat aan aarme mensken geven." 30 Judas pakte t stok stoet aan en ging noar boeten tou. t Was naacht.

31 As Judas vot is, zegt Jezus: "Menskenzeun is nou in t openboar eerd, en deur hom God zulm. 32 As God nou in t openboar eerd is deur hom, zel God ook hom eren, en wel op slag! 33 Jonges, k heb langste tied bie joe west. Ie zellen slim wènst van mie kriegen. k Zeg tegen joe t zulfde as k ook tegen aander Jeuden zegd heb: ie kinnen nait mitkommen noar t stee doar ik nou hèngoa. 34 k Geef joe n nije opdracht: blief van nkander holden! Ik heb van joe holden, krekt zo mout ie ook van nkander holden. 35 As ter laifde onder joe blift, zel elkenain votdoalek zain kinnen dat ie leerlingen van mie binnen."

36 Simon Petrus vragt Jezus: "Woar goan ie aiglieks hèn, meneer?" Jezus zee: "Stee doar ik hèngoa, doar kinst nou nait mit hèn. Mor loater zelst mie aal achternoakommen." 37 "Mor, meneer," vragt Petrus, "woarom kin k doalek nait mit joe mit? Mien levent heb k ja veur joe over!" 38 Mor Jezus zegt: "Doe? Doe hest dien levent veur mie over? k Zeg die, veur dat ter n hoan kraaid het, zelst al drijmoal zegd hebben dast mie èns nait kinst.