Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
t Evengelie volgens Johannes 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21   

t Evengelie volgens Johannes 12


01Zès doagen veur t Pesach ging Jezus noar Betanië, t dörp doar Lazarus woonde dij e tou dood oet opwekt haar. 02Ze haren doar eten veur hom kloarmoakt. Marta was aan t bedainen en Lazarus zat mit Jezus maank gasten. 03Dou pakte Maria n haile kroek vol lekker roekende baalzem, moakt van echte, dure narduseulie. Doar zaalfde ze Jezus zien vouten mit en wiste ze òf mit heur hoar. Dij baalzemgeur rook je al gaauw deur t haile hoes hèn. 04Doarop zegt Judas, n man oet Kariot, ain van zien leerlingen dij hom loater aangeven zol: 05"Dij roekeulie haar best drijhonderd denaries opbrengen kind! Wie haren dij sènten ja beter aan aarme lu geven kind!" 06Mor dat zee e nait, omreden hai haar zoveul mit aarme lu op. Nee man, t was n daif! Hai was puutholder en zodounde kon e aalgedureg wat in aigen buus stoppen. 07Mor Jezus zee: "Loat heur toch mit rust. Ze het dij baalzemeulie apaart veur mien begraffenis opbewoard! 08Aarme lu, dij heb ie aalweg bie joe, mor mie nait." 09n Haile bult Jeuden haren der van heurd dat Jezus doar touhuil. Doarom gingen ze der ook op òf: nait bloots om Jezus, nee, ze wollen Lazarus ook wel ais zain dij e tou dood oet opwekt haar. 10 Opperpriesters haren dou al plannen om Lazarus ook om te brengen, 11 omreden der laipen n bult Jeuden over en gingen in Jezus leuven: ze haren ja zain wat ter mit hom gebeurd was. 12 Aanderdoags laip t volk dat veur t Pesach noar Jeruzalem kommen was, mit paalmtoeken in haand tou stad oet. Ze haren heurd dat Jezus onderwegens was noar Jeruzalem. 13 Dou laipen ze hom in muit. Ze raipen zo haard as ze konden: "Hosanna! Hoera, bode van God komt ter aan!
Keunenk dij over Israël regaaiern zel!"
14 Dou zöchte Jezus zok n ezel op. Dou e dij vonden haar, ging e der op zitten. Zo staait t ja ook schreven:
15 "Wees mor nait baang, Sion, mien wicht! Doar komt dien keunenk ja aan: hai ridt op n ezelsvool."
16 Eerste tied begrepen zien leerlingen dit apmoal nog lang nait. Loater, dou Jezus al in t hemelse licht opnomen was, kwam heur t in t zin dat dit apmoal op hom sluig en dat t doarom ook zo goan was. 17 Lu dij der bie west haren dou Jezus Lazarus tou t graf oet raip en hom tou dood oet opwekt haar, haren doar over verteld. 18 Doarom laipen dij hom in muit: ze haren ja van dat taiken van Jezus heurd. 19 "Zugst nou wel," zeden Farizeeërs den ook tegen nkander, "ales gaait gloeiend mis! Kiek mor, haile wereld lopt achter hom aan!" 20 Onder mensken dij noar t feest gingen om God te aanbeden, wazzen ook n stokkewat Grieken. 21 Zai gingen noar Filippus, dij oet Betsaïda in Galilea weg kwam. Ze zeden: "Meneer, wie zollen Jezus geern even hebben willen." 22 Filippus gaait t votdoalek aan Andreas vertellen en mit zien baaident goan ze t tegen Jezus zeggen. 23 Jezus zegt tegen heur: "t Is nou zowied dat Menskenzeun eerd wordt. 24 k Geef joe verzekern: as n waaitkorrel nait in grond vaalt en doar nait doodgaait, blift e mor allenneg. Mor as e aal doodgaait, geft e n bult zoad. 25 Wèl te veul aan t levent vastholdt, dij zel t kwiet worden. Mor wèl in dizze wereld niks om zien levent geft, zel t holden. En zo zel e alderdeegs t aiweg levent holden. 26 As ter ain is dij mie dainen wil, mout e zok bie mie aansloeten: en doar ik bin, zel hai ook wezen, dij mie helpt. As ain mie helpt, dij zel ale eer kriegen van mien Voader! 27 Mor k wait nait meer hou of k t heb. Wat zel k ter aiglieks nog van zeggen? Voader, bespoar mie asjeblieft wat mie te wachten staait? Mor doar bin k ja veur kommen: dit mout ik deurmoaken. 28 Voader, loat zain wèl of ie wel nait binnen!" Dou klonk ter n stem tou hemel oet: "k Heb ja al zain loaten wèl of k bin. Mor k zel t nóg n moal zain loaten." 29 Lu dij der omtou stonden en dij t apmoal heurd haren, zeden: "Dat was n dunderslag!" Aander lu zeden: "n Engel het wat tegen hom zegd!" 30 Mor Jezus zee: "Dij stem was ter nait veur mie, mor veur joe. 31 Der vaalt nou n beslizzen in dizze wereld. Dij t in dizze wereld veur t zeggen het, wordt ter oetsmeten! 32 As k in lucht stoken bin, hier bie mensken vot, zel ik ze apmoal bie mie hoalen!" 33 Doar wol e mit zeggen hou of e staarven zol. 34 Mensken zeden den ook: "Mor wie hebben oet ons aigen wet vernomen dat Messias veur altied aan macht blieven zel. Hou kin ie den beweren dat Menskenzeun in lucht stoken wordt? Dij Menskenzeun, wat is dat den veur ain?" 35 Jezus zee: "t Licht is nou nog bie joe, mor dat duurt nait zo laank meer. Blief onderwegens, zolaank as t nog licht is. Aans zel duustern joe nog overvalen. Want wèl in t duustern lopt, wait nait woar of e hèngaait. 36 Zolaank as ie t licht bie joe hebben, mout ie doar op vertraauwen; den zel ie der ook bie heuren." Dou e dat zegd haar, ging e vot en kroop veur heur bezied. 37 Ze haren bie ale taikens west dij e zain loaten haar en toch leufden ze nog altied nait in hom. 38 Zo kwam oet wat of profeet Jesaja al zegd haar: "Heer, wèl leufde aiglieks wat wie verteld hebben?
En hai het nog wel aan elkenain zain loaten
hou machteg of e wel nait was!"
39 Ze konden t nait leuven, omreden Jesaja haar ja ook zegd:
40 "Hai het heur ogen blind moakt en heur haart swil bezörgd.
Aans zollen ze wel beter keken hebben
en wel meer inzicht kregen hebben.
Den zollen ze vervaast in de goaten kregen hebben,
wat of ze verkeerd doan haren
en den zol k ze nou van heur blindhaid ofhelpen kinnen."
41 Jesaja zee dit, omreden hai haar zain wèl of Jezus was; aiglieks haar e t ja over hom. 42 Toch wazzen der onder laaiders van t volk ook n bult dij zien kaant kozen. Mor om Farizeeërs duurden zai der nait veur oetkommen, omreden ze werden den tou sinagoge oetsmeten. 43 Want ze wazzen laiver in aanzain bie mensken as bie God. 44 Dou zee Jezus mit klem: "Wèl feduutsie in mie het, vertraauwt nait bloots op mie. Aiglieks geft e zien vertraauw aan hom dij mie stuurd het. 45 Kiek goud noar mie, den zai je hom dij mie stuurd het. 46 Ik bin as n licht in wereld kommen. Elk dij aan mie zien vertraauw geft, blift nait in t duustern zitten. 47 As ain heurt wat of ik te vertellen heb, mor hai holdt zok ter nait aan, bin ik t nait dij over hom oordailt. k Bin ja kommen om mensken te redden en nait om over heur te oordailen. 48 Wèl niks van mie waiten wil en nait aannemt wat of ik te zeggen heb, het al n rechter: aal wat k zegd heb, dat zel op leste dag over hom oordailen. 49 Ik heb ja nait oet miezulm proat. Mien Voader, dij het mie stuurd, en dij het mie besteld wat of k tegen joe zeggen mos. 50 Bosschop dij k van hom breng, geft zekerhaid, dat wait ik vervaast, over leven veur aiweg en altied. Aal wat ik zeg, zeg ik krekt zo, as mien Voader mie t besteld het."