Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
t Evengelie volgens Johannes 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21   

t Evengelie volgens Johannes 10


01Dou der denk om! Wèl nait deur as tougang van schoapkove nemt, mor der woaraarns aans inklimt, dat is n daif, n rover. 02Mor hedder van schoapen, dij nemt deur om der in te kommen. 03Veur hom holdt wachter deur open en schoapen lustern noar hedder zien stem. Hai ropt zien aigen schoapen bie noam en nemt heur mit noar boeten tou. 04As e ze apmoal noar boeten dreven het, lopt e veur heur oet. Achter hom sjaauwen ze aan, ze kennen zien stem ja. 05Van n vremde mouten ze niks hebben, doar lopen ze bie vot: aandermans stem kennen ze ja nait." 06Dit was n vergelieken dij Jezus heur veurhuil. Mor zai vuilden nait woar e t over haar. 07Jezus zee doarom aandermoal: "Dou der denk om! Deur, doar schoapen hèn noar binnen mouten, bin ik. 08Aal dij lu dij veur mie aan wazzen, binnen daiven en rovers. Schoapen hebben den ook nait noar heur lusterd. 09Dij deur, dat bin ik. Wèl deur mie hèn noar boeten gaait, kin gerust wezen. Dij zel mit mie mitgoan, noar binnen en noar boeten lopen en stee vinden om te waaiden. 10 n Daif komt bloots om te stelen, te vergraimen en dood te moaken. Mor ik bin kommen om te zörgen dat ze leventeg blieven en zat te eten hebben. 11 Dij goie hedder, dat bin ik. n Goie hedder staait mit zien levent in veur zien schoapen. 12 n Knecht dij inhuurd is, is gain echte hedder: t binnen zien aigen schoapen ja nait. As e n wolf aankommen zugt, let e schoapen in steek; wolf gript ze en jagt koppel oetmekoar. 13 n Knecht gaait ter vandeur; hai is ja bloots inhuurd en doarom het e gain omdenken. 14 Dij goie hedder, dat bin ik. Ik ken mien schoapen en mien schoapen kennen mie, 15 net as mien Voader mie kent en ik mien Voader ken. Veur mien schoapen heb k mien levent over. 16 k Heb ook nog aander schoapen, nait oet dizze kove. Doar mout ik ook achterheer; noar mien stem zellen ze lustern goan. Den zel der ain koppel schoapen mit ain hedder wezen. 17 Doarom holdt mien Voader van mie; mien levent stel ik zulm dispeniebel, ook om t vannijs te vatten. 18 Gainent pakt mie t òf. Ik stel mien levent oet vrije wil dispeniebel. Dij toak heb ik: t priesgeven en t vannijs vatten. Zo het mien Voader mie t besteld." 19 Om dizze woorden kwam der onder Jeuden weer hikhakkerij. 20 "Hai is bezeten! Hai is stoapel!" zeden verschaaident. "Woarom luster ie nog noar hom?" 21 "Mor," zeden aandern, "dit is toch gain proat van ain dij bezeten is?" En weer aandern: "Ain dij bezeten is, kin ogen van n blinde toch nait beter moaken?" 22 Op aigenste tied was in Jeruzalem feest van Tempelinwijden; t was winterdag. 23 Jezus kuierde wat hènneweer in galerij van Salomo bie tempel. 24 Jeuden gingen om hom tou stoan en vruigen: "Hou laank hol je ons nog in t onwizze? Zeg nou ais eerlieks: bin ie nou Messias of nait?" 25 "Dat heb k joe ja al zegd, mor ie leuven t nait," zee Jezus. "Aal wat ik dou in mien Voader zien noam, sprekt veur mie. 26 Ie willen der wel nait aan, mor ie heuren ook ja nait bie mien schoapen. 27 Mien aigen schoapen lustern aal noar mien stem, ik ken heur en zai goan achter mie aan. 28 Ik zel der veur zörgen dat ze aaid leventeg blieven. Gainent zel ze mie ofstelen! 29 Wat hai, mien Voader, mie geven het, is belangrieker as aal t aander. Gainent kin mien Voader t ofstelen! 30 Mien Voader en ik binnen ja ain!" 31 Vannijs zammelden Jeuden stainen om hom der mit dood te gooien. 32 "Ik heb op bestel van mien Voader joe verschaaiden goie dingen dudelk moakt," zee Jezus tegen heur, "veur wat veur zoak wil ie mie den mit stainen doodgooien?" 33 Jeuden zeden: "Nait om joen goie dingen wil wie joe mit stainen doodgooien, mor om joen lastertoal! Ie binnen ja mor n gewoon man en toch zeg ie dat ie God binnen." 34 Jezus vruig heur: "Staait ter nait in joen aigen wet: 'Ik heb zegd: Ie binnen apmoal goden'? 35 Schrift verlust nooit zien kracht en alderdeegs dij nuimt lu tegen wèl God sproken het 'goden'. 36 Mien Voader het mie veur zien waark oetkozen en wereld instuurd. Hou duur ie mie den schuld geven van lastertoal, as k zeg: 'k Bin God zien Zeun!' 37 As k nait dou wat mien Voader wil dat k dou, den huif je nait op mie òf goan. 38 Dou k dat aal en ie vertraauwen mie den nog nait, heb den teminnent in reken wat of ik dou. Vervaast goan ie den inzain dat mien Voader ain mit mie is en ik mit hom." 39 Dou wollen ze hom weer griepen, mor hai bleef heur oet handen. 40 Jezus ging weerom, Jordaan over, noar stee doar Johannes in t begun deupt haar. Doar bleef e n zetje. 41 Veul volk kwam doar bie hom. "Johannes het den wel gain taikens zain loaten," zeden ze, "mor hai het veul over dizze man verteld en dat was apmoal woar." 42 Zo kregen doar veul mensken feduutsie in hom.