Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
t Evengelie volgens Johannes 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21   

t Evengelie volgens Johannes 09


01Dou e wiederging, zag e onderwegens n man dij bie zien geboorte al blind was. 02"Rabbi," vruigen zien leerlingen, "wèl het ter verkeerd doan, dat e blind geboren is? Hai of zien ollu?" 03Jezus zee: "Zien blindhaid het niks van doun mit wat hai of zien ollu verkeerd doan hebben. Hai is blind om ons zain te loaten wat of God apmoal kin. 04Zolaank as t daglicht ter is, mout wie dounde wezen mit t zulfde wat of hai dut dij mie stuurd het. Den wordt t naacht en is t niks weerd om te waarken. 05Zolaank k nog bie mensken bin, bin k t licht veur heur." 06Dou e dat zegd haar, spijde hai op grond, muik ter wat smurrie van en smeerde dij op man zien ogen. 07"Goa t ter mor ofwasken in badhoes Siloäm," zee e dou tegen hom. (Siloäm betaikent stuurd.) Man ging der hèn, wosk zien gezicht en dou e weeromkwam, kon e zain. 08Zien noabers en lu dij hom vrouger zulm as bedelder kend haren, vruigen den ook: "Is dat kerel nait dij altied zat te schooien?" 09"Joa, dat is hom," zeden gounent, mor aandern zeden: "Nee, t is hom nait, hai liekt ter op." Man zulm zee dou: "Ik bin t aal!" 10 Ze vruigen: "Mor hou bestaait t dast inains zain kinst?" 11 Hai zee: "n Man, Jezus hait e, muik wat smurrie en smeerde dat op mien ogen. Dou zee e tegen mie, k mos noar Siloäm goan en t ter weer ofwasken. Dou k hèngoan was en t ter ofwosken haar, kon k weer zain." 12 Zai vruigen hom: "Woar is dij man?" "Dat wait k nait," zegt e. 13 Dou brochten ze man dij blind west haar noar Farizeeërs tou. 14 Nou was t net sabbat dou Jezus smurrie moakt haar en man van zien blindhaid ofhulpen haar. 15 Farizeeërs vruigen hom ook hou of t kwam dat e inains zain kon. "Hai dee mie wat smurrie op ogen," zee e, "dou mos k dat ter weer ofwasken en nou kin k zain." 16 n Stokkewat Farizeeërs zeden: "Hai holdt sabbat nait; den kin dij man nait bie God votkommen." Mor aandern zeden: "Hou kin ain dij zo slecht is, zokse taikens zain loaten?" Ze wazzen t haildaal nait mitnkander ains. 17 "Wat vindst zulm van hom?" vroagen Farizeeërs vannijs. "Doe bist ja dij e t licht in ogen weeromgeven het!" "Hai mout wel n profeet wezen," zee e. 18 Jeuden wollen der nait aan dat man altied blind west haar en nou inains weer zain kon. Doarom luiten ze zien ollu kommen. 19 Ze vruigen heur: "Is dit joen zeun en beweer ie dat e van kindsdoagen òf aan blind west het? Hou kin t den dat e nou aal zain kin?" 20 "Wie waiten dat dit ons zeun is en ook dat e blind geboren is," zeden zien ollu. 21 "Mor wat ter gebeurd is dat e nou zain kin of wèl hom van zien blindhaid ofhulpen het, doar wait wie niks van. Mor vroag hom t zulm, hai is maans genog om t zulm te zeggen!" 22 Zien ollu deden dit, omreden ze wazzen baang veur Jeudse laaiders; dij haren al mitnkander ofproat: "Elk dij Jezus as Messias erkennen zol, huift hier nait weer in sinagoge te kommen." 23 Doarom haren zien ollu zegd: "Hai is maans genog om t zulm te zeggen." 24 Aandermoal luiten ze man dij blind west haar bie heur roupen. Ze zeden: "Sweer dast woarhaid zeggen zelst! Wie veur ons waiten dat dij man n minne is." 25 "Of e deugt of nait, dat wait k nait," zee e, "mor ain ding wait k aal: eerst was k blind en nou inains kin k zain." 26 Dou zeden ze: "Wat het e den mit die doan? Hou het e dien ogen beter moakt?" 27 Hai zee: "Dat heb k joe al zegd, mor ie lustern ja nait. Woarom wil ie t nou nog weer heuren? Ie willen toch gain leerlingen van hom worden, net as dij aandern?" 28 Dou raagden ze hom oet en zeden: "n Leerling van hom! Dat bist zulm! Mor wie, wie binnen Mozes zien leerlingen! 29 Van Mozes wait wie dat God mit hom proat het, mor dizzent, wie waiten èns nait woar of e heerkomt!" 30 "Dat is ja vremd," zee man, "dat ie nait waiten woar of e heerkomt! En hai het mie t licht in ogen weer geven! 31 Wie waiten toch van God, dat e nait lustert noar wèl nait deugt, mor aal noar dij ontzag veur hom het en dij leeft zo as hai t geern zugt. 32 t Is ja nog nooit veurkommen dat ogen van ain dij blind geboren is, beter moakt binnen! 33 As dij man nait bie God votkommen was, haar e hier haildaal niks kloarkriegen kind." 34 Dou zeden ze tegen hom: "Doe bist n minhoed van dien geboorte òf aan en doe wilst ons wat vertellen?" En ze smeten hom boeten deur. 35 Jezus heurde dat ze hom boeten deur smeten haren. Hai keek of e hom zag en dou e hom gewoar wer, vruig e hom: "Doe den, hestoe vertraauw in Menskenzeun?" 36 Hai zee: "Vertel mie den toch wèl dat is, meneer, den kin k eerst vertraauw in hom kriegen." 37 Jezus zee: "Hai staait veur die. Dij mit die te proaten staait, dat is hom." 38 "k Vertraauw joe, meneer," zee man en ging veur hom op knijen liggen. 39 Dou zee Jezus: "Ik bin noar mensken toukommen om onderschaaid tussen heur oetkommen te loaten. Wèl nait zain kin, zel den zain kinnen en dij zain kinnen, zellen blind worden." 40 Paardie Farizeeërs dij stoef bie hom stonden, heurden dit. "Ie mainen toch nait dat wie ook blind binnen?" vruigen ze. 41 Jezus zee: "As ie echt blind wazzen, wer joe t nait aanrekend, mor nou ie zeggen: 'Wie kinnen aal zain,' wordt joe t aal aanrekend.