Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
t Evengelie volgens Johannes 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21   

t Evengelie volgens Johannes 08


01mor Jezus ging noar Olievenbaarg. 02Aanderdoagsmörgens was e al op tied in tempel. Aal t volk kwam weer op hom òf. Hai zat doar al kloar om heur les te geven. 03Gounent van schriftgeleerden en van Farizeeërs brochten dou mitnkander n vraauw bie hom dij trappaaierd was bie klongeln. Ze kon midden in kring stoan goan. 04"Meester," zeggen ze tegen Jezus, "dizze vraauw is op doad en deel trappaaierd bie overspul. 05Noar Mozes zien wet vot, mout ze tou dood brocht worden deur staingooien. Dat vin ie den toch ook?" 06Zai zeden dit om hom der inlopen te loaten, omreden ze wollen hom aankloagen. Mor Jezus boog zok veurover en schreef mit vinger zo mor wat in t zaand. 07Dou ze mor deurvroagen bleven, ging e in t èn zitten en zee: "Wèl van joe nog nooit wat mins doan het, mout as eerste mit staingooien begunnen." 08Hai boog zok weer veurover en schreef vannijs in t zaand. 09Dou ze dat heurden, dropen ze ain veur ain òf. Van t oldste òf aan. Jezus bleef allain over mit vraauw, dij doar nog aal in t midden ston. 10 Hai ging weer in t èn zitten en vruig heur: "Zeg vraauw, woar binnen ze bleven? Is ter den gainent achterbleven om joe te veroordailen?" 11 "Nee, meneer," zee ze. "Nou, ik veroordail joe ook nait," zee Jezus. "Goa mor vot en dou in t vervolg gain minne dingen meer!" 12 n Aander moal zee Jezus tegen lu: "t Licht veur ale mensken? Dat bin ik! Wèl zok bie mie aansloet, zel t licht hebben doar je in leven kinnen. Zonent huift vervaast nooit meer in duustern omscharreln." 13 Dou zeden Farizeeërs: "Ie leggen over joezulm n verkloaren òf. Dat het haildaal gain weerde." 14 Mor Jezus zee, om zok te verantwoorden: "k Leg wel n getugenis over miezulm òf, mor geldeg is t aal! k Wait ja woar of k vandoan kom en woar of k hèngoa. Mor ie waiten ja nait woar of k votkommen bin en al haildaal nait woar of k noar onderwegens bin. 15 Ie oordailen allain mor noar moat van mensken; ik oordail haildaal gainain. 16 Mor ook al geef ik n oordail, den is mien oordail toch geldeg. k Bin ja nait allenneg. Wie binnen mit zien baaident: mien Voader dij mie stuurd het en ik. 17 In joen wet staait toch dat je aankinnen op n ainsludende getugenis van twij personen? 18 Nou den, ik getuug van miezulm en mien Voader dij mie stuurd het zegt t zulfde as ik." 19 Zai vruigen mor deur: "Woar is joen voader aiglieks?" "Ie kennen mie nait en mien Voader ook nait. Kon ie mie, den kon ie mien Voader ook." 20 Dat zee Jezus in tempel doar e les gaf stoef bie ovverkisten. Gain mensk dij hom oppakte. t Was zien tied nog nait. 21 Weer n aander moal zee e tegen heur: "Eerdoags goa ik vot. Ie zellen nog wènst van mie kriegen. Ie kinnen joen dood nait ontlopen, want ie blieven mor mit joen slechteghaid deurgoan. Woar ik hèngoa, doar kin ie nait noar tou." 22 Dou zeden Jeudse laaiders: "Hai zel zok toch nait van kaant moaken, dat e zegt: 'Woar ik hèngoa, doar kin ie nait noar tou?'" 23 Mor Jezus zee: "Ie kommen hier weg. Ik kom van boven weg. Ie binnen in dizze wereld thoes, mor ik nait. 24 Dat mainde k zo net dou k zee: 'Ie kinnen joen dood nait ontlopen. Ie blieven mor deurgoan mit joen slechteghaid.' Want as ie der nait aan willen dat ik bin dij k zeg te wezen, zel ie staarven, omreden ie blieven aal mor slechteghaid doun." 25 Zai bleven mor aanholden: "Wèl bin ie den?" "k Dou aans niks as joe dit oetleggen," zee Jezus. 26 "k Zol n haile bult over joe zeggen kinnen woarom k joe veroordailen kin. Mor allenneg wat k van hom hierboven heurd heb, geef ik deur, want dij mie stuurd het doar kin je ja van op aan." 27 Ze begrepen nait dat e t aalweg over zien Voader haar. 28 "Eerst zel ie Menskenzeun nog op n hoge poal stoken hebben," ging Jezus wieder. "Den zel je gewoar worden, dat ik bin wèl k zeg te wezen. k Dou niks op aigen bandevout, mor bloots wat mien Voader mie veurholden het, dat dou k. 29 Hai het mie stuurd, mor hai is ook nog aalweg bie mie. Hai let mie nooit zakken, want ik moak hom t aaltied noar t zin." 30 Verschaaiden Jeuden dij hom dit apmoal zeggen heurden, kregen feduutsie in hom. 31 Tegen dijent zee Jezus: "As ie joe holden aan wat ik joe veurhol, bin ie echt volgelingen van mie. 32 Den zel je der achter kommen wat woar is. Doar wor je vrij man van." 33 Mor ze zeden: "Wie stammen òf van Abraham, en nog nooit heb wie ain zien sloaf west. Wat main ie aiglieks mit dat 'vrij man' worden?" 34 "Dou der denk om," zee Jezus tegen heur, "elkenain dij wat mins dut, is ter sloaf van. 35 n Sloaf blift ter nait aal zien levent bie heuren, n zeun aal. 36 Eerst as zeun n vrij man van joe moakt, bin je echt vrij man. 37 Dat ie van Abraham ofstammen, wait k ja wel. Toch wil ie mie dood hebben, want mien bosschop, doar wil ie nait aan. 38 k Heb t over wat ik bie mien Voader zain heb. Ie doun toch ook wat joen Voader joe veurholdt?" 39 "Wie hebben Abraham as stamvoader." zeden ze. Dou zee Jezus: "As ie echt van Abraham ofstammen deden, zol je ook doun zo as hai. 40 Mor nee, ie willen mie doodmoaken, en k heb niks aans doan as joe woarhaid deurgeven dij k van God heurd heb. Zukswat dee Abraham nait. 41 Ie doun net as joen voader." Dou zeden ze: "Wie binnen gain onechten, wie hebben mor ain Voader en dat is God zulm." 42 "As God eerlieks joen Voader was," zee Jezus, "den zol je wies mit mie wezen. Ik bin ja bie God votkommen en nou bin k hier. k Bin nait oet miezulm kommen. Hai is t dij mie stuurd het. 43 Wait ie den nait woarom t nait tot joe deurdringt wat ik zeg? Begriepen wat ik joe zeg, dat kin ie haildaal nait! 44 Dat komt omreden ie stammen van duvel òf! En wat dij voader van joe in t zin het, dat wil ie ook. Hai het altied al n doodsloager west. Hai het nooit aan kaant van woarhaid stoan. Woarhaid en hai kinnen haildaal nait mitnkander. Hai het gain spier woarhaid in zok. Hai lugt altied en dat dut e, omreden t zit in zien oard. Joa, hai is alderdeegs stamvoader van leugen. 45 Mor ik, wat ik zeg is woar en doarom leuf ie mie nait. 46 Wèl van joe kin bewiezen wat k verkeerd doan heb? As k zeg wat woar is, woarom leuf ie mie den nait? 47 Ain dij n kind van God is, lustert toch noar wat God zegd het! Doar snap ie niks van. Mor ja, ie binnen ja ook gain kinder van God!" 48 Jeuden zeden tegen hom: "Ie binnen n dikke Samaritoan! Der hoest n kwoaie gaist in joe, dat mout ja wel!" 49 Mor Jezus zee: "Der hoest gain kwoaie gaist in mie. t Is net aansom: ik acht mien Voader hoog, terwiel dat ie mie verachten. 50 Ik bin nait oet op aigen eer, dat dut n aander aal en dij kin der over oordailen. 51 Eerliekswoar: ain dij leeft noar wat of ik zegd heb, zel dood vervaast nooit in ogen kieken." 52 Dou zeden Jeuden tegen hom: "Nou begriep wie dat ter n kwoaie gaist in joe hoest. Abraham is doudestieds sturven, profeten ook. Hou kom je der bie om te zeggen: 'Ain dij leeft noar wat ik zegd heb, zel vervaast nooit gewoar worden wat doodgoan is!' 53 Ie binnen toch nait belangrieker as stamvoader Abraham! Dij is oet tied kommen net as profeten. Wat verbeel ie joe aiglieks wel!" 54 Jezus zee: "As ik miezulm eer, stelt dat niks veur. Mien Voader, dij eert mie en van hom zeg ie: 'Hai is ons God,' 55 mor ie waiten èns nait wèl of e is. Ik ken hom aal. As k zeggen zol: 'Ik ken hom nait,' den zol k net zo'n leugenpuut wezen as ie. Mor k ken hom ja aal en k leef noar wat e zegd het. 56 Joen stamvoader Abraham het ter noar oetkeken om mien gloriedag mit te moaken. En dou e dij zain haar, was e slim blied." 57 Dou zeden Jeuden: "Ie binnen nog gain fiefteg en ie hebben Abraham zain?" 58 "k Verzeker joe," zee Jezus weerom, "eer Abraham der was, bin ik ter." 59 Dou pakten ze stainen van grond òf om hom der mit te gooien. Mor hai kroop bezied en ging tou tempel oet.