Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
t Evengelie volgens Johannes 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21   

t Evengelie volgens Johannes 06


01n Zetje loater ging Jezus doar vot. Hai stook over noar aander kaant van t Galileameer, ook wel nuimd Tiberiasmeer. 02Mor n bult volk bleef hom noalopen. Ze haren der ja bie west dou e aal dij taikens zain luit bie lu dij wat mekaaierden. 03Jezus ging bie baarg op en ging doar zitten mit zien leerlingen bie zok. 04t Laip zo'n beetje tegen t Pesach, Jeudse Pascha. 05Jezus kikt om zok tou. Hai zugt aal dat volk op zok ofkommen. "Woar mout wie dommit brood en stoet vothoalen?" vragt e Filippus. "Lu mouten toch te eten hebben?" 06Hai zee dit om hom even oet te perbaaiern. Zulm wos e ja wel wat of e in t zin haar. 07Dij zee: "Al krigt elk mor n schietbeetje, den is dat mit twijhonderd denaries nog nait betoald!" 08Andreas, ain van zien leerlingen, bruier van Simon Petrus, zegt: 09"Hier is n beudel dij vief gaarstestoetjes bie zok het en twij vizzen. Mor dat stelt ja niks veur bie zoveul volk!" 10 "Loat ze apmoal toch mor zitten goan," zee Jezus. Doar was goud wat gras op dat stee. Dat deden ze dus. Allenneg aan manlu wazzen der al tegen de viefdoezend. 11 Dou pakte Jezus dij stoetjes, bedankte God ter veur en luit ze oetdailen aan t volk dat doar zat. Dat dee e ook mit dij vizzen. Elk kreeg zoveul as e hebben wol. 12 As ze apmoal zat binnen, zegt e tegen zien leerlingen: "Ie mouten ales wat ter aan stokken stoet over is weer ophoalen, want ter mag gain krummel om haals kommen." 13 Dat deden ze. Ze haren wel twaalf körfvol gaarstestoet! En dat mit aal dij eters! 14 Mensken dij hom dit taiken doun zain haren, zeden: "Dit mout profeet wel wezen dij noar ons, mensken, onderwegens was." 15 Jezus kreeg in de goaten dat ze op hom ofkwammen en hom mit geweld keunenk moaken wollen. Dou ging e vot, baarg weer op, mouderliek allain. 16 Soavendsloat gingen leerlingen noar t meer tou. 17 Ze gingen in n boot, zetten koers noar aander kaant van t meer, noar Kafarnaüm. t Was al duuster en Jezus was nog nait weer bie heur kommen. 18 t Was roeg op t meer, omreden der ston n beste poest wind. 19 Ze haren al zo'n vieventwinneg, datteg stoadies roeid. Inains zain ze Jezus op t wotter omscharreln. Hai kwam heur kaant oet. Benaauwd dat ze t kregen! 20 Mor Jezus zegt: "Rusteg mor, ik bin t ja." 21 Op aigenste slag, dou ze hom aan boord nemen wollen, laip t schip bie waal op, krekt op t stee doar as ze ook hèn wollen. 22 Aanderdoags stonden lu dij achterbleven wazzen, aan aanderkaant meer. Dou kwam heur weer in t zin dat ter mor ain bootje legen haar. Ze wozzen dat Jezus nait tougelieks mit zien leerlingen in dat schip votgoan was: dij wazzen allenneg ofraaisd. 23 Mor der laipen aander boten Tiberias binnen, stoef bie stee doar ze eten haren van t stoet doar Jezus God eerst veur bedankt haar. 24 Dou ze zagen dat Jezus doar nait was en zien leerlingen ook nait, gingen ze in dij bootjes en roeiden noar Kafarnaüm om Jezus doar te zuiken. 25 Ze trovven hom aan aanderkaant meer. "Rabbi, wanneer bin ie hier aankommen?" vruigen ze hom. 26 "Eerlieks woar," zee Jezus, "ie hebben allenneg verlet om mie, omreden ie hebben joe zat eten in dij stoetjes. t Gaait joe der nait om woar t bie mien taikens om draait. 27 Dou toch nait zoveul muite veur eten dat toch weer bedaarft. Mor span joe in veur eten dat goud blift tot in t aiweg levent. Dat eten kin ík joe bezörgen. Ik bin Menskenzeun: God, mien Voader, het mie as zodoaneg aanwezen." 28 Dou vruigen ze hom: "Wat mout wie doun, wil t God noar t zin wezen?" 29 Hai zee: "t Ainegste wat God van joe wil, is dat ie altied vertraauw stellen in hom dij hai stuurd het." 30 "As ie willen dat wie vertraauw in joe stellen," zeden ze, "den mout ie ons eerst n taiken zain loaten. Nou, wat dou ie? 31 Destieds in woestijn hebben ons veurolders ja manna te eten had. Zo staait ter ja schreven: 'Brood van boven het e ze te eten geven.'" 32 Mor Jezus zee: "Eerlieks woar, Mozes het joe t brood van boven nait geven. Dat dut mien Voader: dij geft joe t echte brood tou hemel oet. 33 Want t brood van God dat oet hemel omdeel komt, dat is t wat levent aan mensken geft." 34 "Meneer, geef ons den aaltied van dat brood," zeden ze. 35 Dou legde hai heur oet: "Dat brood doar je van in levent blieven, dat bin ik. Wèl doarveur bie mie komt, krigt vervaast nooit meer honger, en wèl vertraauw in mie het, krigt nooit weer dörst. 36 Mor k zee net nog: Ie hebben áál zain wat k doun kin, mor op mie vertraauwen, ho mor ! 37 Elk dij mien Voader mie toudocht het, zel noar mie toukommen. En elk dij noar mie toukomt, zel k deur nait wiezen. Eerliekswoar! 38 Want k bin nait oet hemel omdeel kommen om mien aigen zin te doun, mor om te doun wat hai wil, dij mie stuurd het. 39 Wat hai wil? Niks aans as dit: van ales wat hai mie geven het, mag niks om haals kommen. Ales mout op leste dag weer op bainen brocht worden. 40 Want dit wil mien Voader ja: dat elk dij mie zugt as zien Zeun en op mie vertraauwt, aiweg leven blift. Ik zel hom ja op leste dag opstoan loaten." 41 In tied wazzen Jeuden aan t aggewaaiern, omreden hai haar zegd: "Ik bin t echte brood dat oet hemel omdeel kommen is." 42 "Dat is toch dij Jezus, Jozef zien zeun?" zeden ze. "Wie in elks gevaal kennen zien pa en moe. Hou duurt e den zeggen: 'k Bin tou hemel oetkommen?'" 43 "Hol toch ais op, aal te aggewaaiern," zee Jezus. 44 "Wèl noar mie toukommen wil, krigt dat nait veurmekoar as mien Voader dij mie stuurd het, homzulm nait noar mie tousleept het. Den zel ik hom op leste dag weer in t èn helpen. 45 Bie profeten staait te lezen: 'Ze hebben apmoal bie God op schoul zeten.' Elkenain dij noar mien Voader lustert en der van leerd het, komt bie mie terecht. 46 Dat wil nait zeggen dat zonent mien Voader zulm zain het. Allain dij bie hom weg komt, dij het hom zain. 47 Eerlieks woar, wèl doarop vertraauwt, leeft veur altied. 48 Dat brood doar je van in levent blieven, dat bin ik. 49 Joen veurolders hebben in woestijn manna eten, mor ze binnen aal oet tied kommen. 50 Mor mit t echte brood, dat tou hemel oet omdeel komt, gaait t hail aans: doarvan eten betaikent dat je nait doodgoan. 51 Dat brood oet hemel dat levent geft, dat bin ik. Elk dij doarvan et, leeft veur altied. t Brood dat ik oetdailen zel, is mien liggoam, dat zörgt ter veur dat mensken in levent blieven." 52 Jeuden wazzen mit mekoar aan t hikhakken en zeden: "Hou kin dij ons zien liggoam te eten veurzetten?" 53 "Eerlieks woar," zee Jezus, "as je nait eten van t liggoam van Menskenzeun en van zien bloud nait drinken, den krieg je t levent nait binnen. 54 Elk dij áál et van mien liggoam en drinkt van mien bloud, krigt t levent veur altied in zok. Op leste dag zel ik hom in t èn zetten. 55 Want mien liggoam, dat is t rechte eten en mien bloud t rechte drinken. 56 Wèl van mien liggoam et en drinkt van mien bloud, dij leeft in mie en ik leef in hom. 57 Mien Voader het mie stuurd. Hai leeft zulm. Hai leeft in mie. Deur hom leef ik. Zo gaait t ook mit elk dij mie et: deur mie zel e altied leven blieven. 58 Dat zodounde: dit hier is t brood dat tou hemel oetkommen is. Hail wat aans as wat joen veurolders eten hebben: want dij binnen ja oet tied roakt. Wèl van dit brood et, zel veur altied leven blieven." 59 Dit leerde Jezus heur in sinagoge in Kafarnaüm. 60 Veul van zien leerlingen dij hom dit apmoal zeggen heurd haren, zeden: "t Is ja nait om aan te heuren!" 61 Jezus vernam dat ze doarover aan t mòtjen wazzen. Hai zee den ook: "Heb ie t hier al zo stoer mit? 62 Hou mout t den wel nait as ie Menskenzeun mit aigen ogen omhoog goan zain, noar woar of e votkommen is? 63 t Is bloots hillege Gaist dij leven geft. n Mensk zulm krigt allain niks veurmekoar. Dat, wat ik net tegen joe zegd heb, dat is Gaist: dij staait ter börg veur dat je in levent blieven. 64 Mor gounent van joe willen der nait aan." Van begun òf aan wos Jezus ja al wèl of t wazzen, dij hom nait vertraauwden en wèl of hom verroaden zol. 65 Jezus ging wieder: "k Heb ja tegen joe zegd: gainain kin bie mie kommen as mien Voader hom der nait tou nuigd het." 66 Doarom keerden veul van zien volgelingen hom rug tou. Zai wollen nait laanger mit hom rondtrekken. 67 Tegen zien twaalf leerlingen zee Jezus den ook: "Ie den, ie willen toch nait ook votgoan?" 68 Simon Petrus was t dij antwoord gaf: "Meneer, noar wèl mout wie den? Joen bosschop moakt dat wie veur aaltied leven! 69 Wie hebben doar aal vertraauw in. Wie hebben ja wel deur dat ie Haailege binnen en bie God votkommen!" 70 Dou zee Jezus: "Ik heb joe ale twaalm ja zulm oetzöcht. Toch is ain van joe n duvel." 71 Doar mainde hai Judas mit, ain van Simon zienent oet Kariot; dizzent, dij nog wel ain van zien twaalf leerlingen was, zol hom ja zien vijanden in handen speulen.