Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
t Evengelie volgens Johannes 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21   

t Evengelie volgens Johannes 05


01Dou der ais n Jeuds feest was, ging Jezus noar Jeruzalem tou. 02In dij stad ligt stoef bie Schoappoort n badhoes, op zien Hebreeuws Betzata; t het vief gallerijen. 03In dij gaangen lag t vol mit zaiken: blinden, kreupeln en lammen.f + In summege handschriften staait: "Zai wachtten doar dat t wotter in bewegen kwam. 4 Aalgedureg kwam n bode van de Heer omdeel en den kwam t wotter in bewegen. Wèl den t eerst in t wotter kwam, wer beter, wat hom ook mor scheelde." In veul belangrieke handschriften komt dit nait veur.f* 05Doar was n man bie dij al achtendatteg joar zulfde kwoal haar. 06Jezus haar hom liggen zain en kwam der achter dat man al zo laank zaik was. Hai vragt hom: "Wil ie geern beter worden?" 07"Meneer," zee zaike man, "k heb ja gain mensk om mie t wotter in te helpen as dat in bewegen komt. As ik den onderwegens bin, let n aander zok al in t wotter zakken." 08Jezus zegt tegen hom: "Kom in t èn, krieg joen metras en goa mor ais aan loop!" 09Man was votdoalek vereg; hai kreeg zien metras en ging aan loop. Mor dij dag was t sabbat! 10 Jeudse laaiders zeden tegen man dij weer beter moakt was: "t Is sabbat en den magst dien metras èns nait oppakken." 11 Hai gaf beschaaid: "Dij mie weer beter moakt het, zee tegen mie: 'Krieg joen metras en goa mor ais aan loop.'" 12 "Wèl was t den wel, dij dat tegen die zegd het?" vruigen ze. 13 Mor man dij weer beter moakt was, wos nait wèl t west haar, omreden Jezus was stiekem tussen t volk doar verswonnen. 14 Loater treft Jezus hom in tempel. Hai zee tegen hom: "Luster ais! Ie binnen nou weer beter; mor hol nou op mit verkeerd doun, aans wordt t nog slimmer mit joe!" 15 Man ging vot en vertelde Jeudse laaiders dat Jezus t west haar dij hom beter moakt haar. 16 Omreden Jezus dit op sabbat doan haar, gingen zai achter hom heer. 17 Mor Jezus zee tegen heur: "Mien Voader waarkt aalweg en doarom dou ik dat ook." 18 Jezus ging dus nait allenneg tegen sabbatregels in, mor zee ook nog dat God zien aigen Voader was en stelde zok doarmit aan God geliek. Dat was veur Jeudse laaiders nog meer aanlaaiden om hom dood te moaken. 19 "Neem dit van mie aan," zee Jezus tegen heur, "Zeun kin op aigen gezag niks doun; hai dut allenneg wat e zien Voader doun zugt. Wat dij dut, dut zien Zeun krekt zo. 20 Mien Voader is ja wies mit zien Zeun en let hom ales zain wat of e zulm dut. Hai zel hom nog vernoamer dingen zain loaten. Doar zel ie nog versteld van stoan! 21 Net as mien Voader doden opstoan let en weer leventeg moakt, krekt zo moak ik weer leventeg wèl of ik wil. 22 Mien Voader oordailt ja gainent, mor aal t oordailen het e aan mie aanvertraauwd, 23 mit bedoulen dat elkenain mie hoog het, krekt geliek as ze mien Voader hoog hebben. Wèl mie nait hoog het, het mien Voader ook nait hoog! En dij is t ja dij mie stuurd het! 24 Neem dit van mie aan: wèl goud noar mie lustert en vertraauwt op dij mie stuurd het, het nou t aiweg levent al. Dij komt nait veur t gerecht, mor het overstap oet dood noar t levent al moakt. 25 Neem dit mor van mie aan: Tied komt, joa t is al zowied, dat dode mensken stem van God zien Zeun heuren zellen. Aal dij noar hom lusterd hebben, zellen weer leventeg worden. 26 Zo as mien Voader zulm levenswèl is, zo het hai ook n levenswèl moakt van mie, zien Zeun. 27 Ook mag k van hom rechtspreken, omreden k bin ja "Menskenzeun". 28 Kiek ter mor nait roar van op: der komt n tied dat aal dij sturven binnen mie roupen heuren zellen 29 en tou t graf oetkommen: mensken dij doan hebben wat God vruig, zellen leven, mor dij der dwaars tegenin goan binnen, zellen t oordail te heuren kriegen. 30 Op aigen gezag kin ik niks doun; zo as God mie t zegt, zo oordail k. Mien oordail is zuver. k Dou ja nait mien aigen zin, mor wat God wil dij mie stuurd het, dat dou k. 31 As ik n verkloaren over miezulm ofleg, is dat nait deurslaggevend; 32 mor der is nog ain dij n verkloaren over mie oflegt en ik wait vervaast dat dij verkloaren woar is. 33 Ie hebben mensken noar Johannes tou stuurd en hai het woarhaid over mie sproken. 34 Nait dat ik n verkloaren van n mensk neudeg heb, mor k zeg zukswat veur joen behold. 35 Johannes was dij brandende lanteern dij licht oetstroalde en ie hebben der wel n zetje plezaaier van had. 36 Mor ik heb nog n verkloaren en dij is belangrieker as Johannes zienent; kiek mor wat k dou. t Waark dat k van mien Voader tot t èn tou kloarmoaken mout, doaraan kin je zain dat mien Voader mie stuurd het. 37 Wèl of ik bin, doarover het hai, dij mie stuurd het, zulm ja n verkloaren oflegd. Ie hebben hom nooit heurd en waiten ook nait hou of e der oetzugt. 38 Zien bosschop zegt joe ja niks, omreden ie vertraauwen hom nait dij hai stuurd het. 39 Ie pluzen bouken oet en denken dat ie doar t aiwege levent in kriegen kinnen. En dat dij nou net over mie goan, heb ie nait in de goaten. 40 Mor bie mie wil je nait kommen veur t aiwege levent. 41 Wat of mensken der apmoal van moaken, doar heb ik gain bosschop aan. 42 Mor k heb joe wel deur: laifde veur God heb ie nait echt. 43 Mien Voader het mie stuurd, mor mie huif ie nait! Aál ain dij ons nait stuurd is en veur zokzulm prat. 44 Hou kin je leuven as je allenneg bie mekoar te roade goan en joe nait ofvroagen wat of God maint. 45 Denk mor nait dat ík t bin dij joe bie mien Voader aankloagen zel. Nee, dat is Mozes, doar ie alderdeegs joen hoop op zet haren. 46 As je Mozes vertraauwen deden, zol je mie ook vertraauwen; over mie het hai ja schreven. 47 Mor as je gain vertraauw hebben in Mozes zien bouken, hou zel je den vertraauw hebben in wat ik aalvot zeg?"