Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
t Evengelie volgens Johannes 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21   


t Evengelie volgens Johannes 01


01Vot in t begun was t woord ter al. t Woord was richt op God, joa, t was zúlm God.

02Hail in t begun was t bie God.
03Ales is doardeur ontstoan en der boetenom is ter haildaal niks kommen.

04Aan dat woord het aal wat ontstoan is t levent te daanken; t was t levent zulm, dat is te zeggen:
t licht dat mensken redden kin.

05Duustern rondom. Mor t licht schient! Duustern het ter gain boas over worden kind!


06Der was n man deur God stuurd. Johannes haitte hai. 07Hai was kommen om mensken te vertellen van t licht, dat elkenain bosschop heuren zol en deur hom weer vertraauw kriegen zol. 08Zulm was e t licht nait, mor hai kwam bloots om van t licht te vertellen.
09t Aigentlieke licht was ter dus al. t Schient over elk menskenkind as t op wereld komt.

10 Dou t woord ainmoal in wereld kommen was, het dij menskenwereld nait deurhad woar as t in wezen om ging.
En wereld was ter nog wel deur ontstoan!

11 Hai kwam bie zien aigen volk, mor krekt dij mensken wollen niks van hom waiten.

12 Lu dij hom aal aanveerden deden en vertraauw in hom haren, dij gaf e t veurrecht kinder van God te worden.

13 Dizzent binnen nait bloots op noatuurleke menaaier verwekt en geboren: God zulm was heur voader!

14 t Woord is n mensk worden en is maank ons touholden kommen.
Mit mond open heb wie lusterd
noar hou of e bouken van Mozes oetleggen dee:
zo wer dudelk dat e Zeun van zien Voader is, zien ainegste,
t leventege bewies dat God t goud mit ons veur het.
En ook gain klaain beetje!


15 Johannes gaf n verkloaren over hom. Hai raip mensken tou: "Van dizze man heb ik zegd dat hai noa mie veur t licht komt. Mor dou der denk om: hai is al veur mie geboren, omreden hai beston al veur mien geboorte."
16 Rejoalweg heb wie ja aine gunst over aander kregen!
17 Deur Mozes het God ons zien wet toulangd. Mor deur Jezus, dij Messias is,
het e eerst recht zain loaten hou goud of e t mit ons veur haar!

18 Gain staarveling het ooit God zain. Mor zien ainegste Zeun, dij stoef bie zien Voader aan etenstoavel aanligt,
dij het ons oetstokt wèl of e is!


19 Dit was dus Johannes zien verkloaren. Dat vuil veur, dou Jeudse gezagsdroagers tou Jeruzalem oet, priesters en Levieten op hom ofstuurd haren om hom te vroagen: "Wèl bin ie aiglieks?" 20 Hai kwam der liek veur oet en draaide der nait omtou: "Ik bin Messias nait!" 21 "Wat den? Wèl bin ie den wel?" vruigen ze hom. "Elia?" "Nee," zegt e. "Bin ie profeet den dij eerst nog kommen zol?" "Nee, dij ook nait!" 22 "Mor wèl den? Wie mouten toch wat zeggen kinnen tegen lu dij ons stuurd hebben. Wat zeg ie zulm, wèl bin ie?"

23 Dou zee e: "k Bin ain dij in woestijn haard staait te roupen:
'Moak pad slicht veur de Heer!'"
Zo het profeet Jesaja t zegd.

24 Farizeeërs haren ook heur aigen lu stuurd. 25 Dij vruigen Johannes: "Woarom deup ie aiglieks as ie Messias nait binnen, net zo min as Elia of profeet?" 26 "Doar bin k nou ainmoal veur," zee Johannes. "Middenmaank joe staait ain dij ie nog nait kennen. t Is mien leerling, mor dat is man doar t om draait! 27 Ik bin ja nog te min om raim van zien sandoal lös te moaken."

28 Dit is apmoal gebeurd in Betanië doar Johannes zo dag en deur deupte. Dat Betanië aan aanderkaant Jordaan.

29 Aanderdoags zugt e Jezus noar zok toukommen en zegt: "Kiek, God zien Laam, dat slechteghaid tou wereld oetdragt. 30 Van hom heb ik zegd: 'Hai, dij noa mie veur t licht komt, is al veur mie geboren, omreden hai beston al veur dat ik ter was.' 31 Ik kon hom net zo min as ie. Israël mout te waiten kommen, wèl of e is en doarom bin ik kommen om mit wotter te deupen." 32 Johannes gaf dizze verkloaren over hom: "k Zag gaistkracht op hom ofkommen. t Leek wel of n doef op hom deelkwam en op hom nuzzeln dee. 33 Ik kon hom ook nog nait, mor dij mie stuurd het om mensken mit wotter te deupen, dij zee tegen mie: 'Op wèl ofstoe dij gaistkracht deelkommen zugst en dij blift ter: hai is t, dij mit haailege gaistkracht deupt.' 34 Ik heb t zulm zain en k blief der bie: hai is God zien Zeun!"

35 Aanderdoags ston Johannes der weer mit twij van zien leerlingen. 36 As e Jezus doar rondlopen zugt, zegt e: "Kiek, God zien Laam." 37 Dij baaide leerlingen heurden hom dat zeggen en gingen achter Jezus aan. 38 Jezus draaide zok om. As e ze achter zok aankommen zugt, vragt e: "Wat is ter?" Ze zeden: "Rabbi (overzet betaikent dat 'meester'), woar hol ie tou?" 39 "Kom mor mit," zegt e, "den kin je t zain." t Was dou om en bie vaaier uur snoamirregs. Ze gingen mit en zagen woar of e touhuil. Dij dag bleven ze bie hom.

40 Ain van baaident dij t van Johannes heurd haar en Jezus achternoagoan was, was Andreas, Simon Petrus zien bruier. 41 t Eerste wat e dut, is zien bruier Simon opzuiken en as e hom vonden het, zegt e: "Wie hebben Messias vonden!" (Overzet: "Ain dij officieel deur God aansteld is.") 42 Andreas brochde zien bruier bie Jezus. Dou dij Simon zag, zee e tegen hom: "Doe bist Simon, ain van Johannes, mor in t vervolg zelst Kefas nuimd worden." (Overzet is dat: "Petrus")

43 Doags ter op besloot Jezus noar Galilea te goan. Den treft e Filippus en zegt tegen hom: "Kom mor mit en blief bie mie." 44 Filippus woonde in Betsaïda, net as Andreas en Petrus. 45 Filippus treft Natanaël en zegt tegen hom: "Dij, doar Mozes in zien bouken over schreven het en profeten ook, dij heb wie vonden. Hai komt oet Nazaret. t Is Jezus, zeun van Jozef." 46 Natanaël zee tegen hom: "Nazaret! Kin doar wat gouds votkommen?" "Kom den mit en kiek zulm," zegt Filippus.

47 Jezus zag Natanaël noar zok toukommen en zegt van hom: "Kiek, n echte Isreliet! Doar zit gain spier kwoad bie!" 48 "Mor," zegt Natanaël tegen hom, "hou wait ie den wel, dat k zonent bin?" "k Heb die al ais onder viegeboom zitten zain," zee Jezus, "en dat was al veur Filippus die raip." 49 "Rabbi," zee e, "ie mouten wel God zien Zeun wezen, keunenk van Israël!" 50 Jezus zee: "Doar bist van overtuugd, omreden k zag die onder viegeboom zitten? Mor zelst nog hail aans wat zain!" 51 Den zegt e: "Joa wis! k Zeg joe, ie zellen hemel openstoan zain. Engels van God goan, bie wieze van spreken, bie Menskenzeun op en deel."