Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
t Evengelie volgens Johannes 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21   


t Evengelie volgens Johannes 01


01Vot in t begun was t woord ter al. t Woord was richt op God, joa, t was zúlm God.

02Hail in t begun was t bie God.
03Ales is doardeur ontstoan en der boetenom is ter haildaal niks kommen.

04Aan dat woord het aal wat ontstoan is t levent te daanken; t was t levent zulm, dat is te zeggen:
t licht dat mensken redden kin.

05Duustern rondom. Mor t licht schient! Duustern het ter gain boas over worden kind!


06Der was n man deur God stuurd. Johannes haitte hai. 07Hai was kommen om mensken te vertellen van t licht, dat elkenain bosschop heuren zol en deur hom weer vertraauw kriegen zol. 08Zulm was e t licht nait, mor hai kwam bloots om van t licht te vertellen.
09t Aigentlieke licht was ter dus al. t Schient over elk menskenkind as t op wereld komt.

10 Dou t woord ainmoal in wereld kommen was, het dij menskenwereld nait deurhad woar as t in wezen om ging.
En wereld was ter nog wel deur ontstoan!

11 Hai kwam bie zien aigen volk, mor krekt dij mensken wollen niks van hom waiten.

12 Lu dij hom aal aanveerden deden en vertraauw in hom haren, dij gaf e t veurrecht kinder van God te worden.

13 Dizzent binnen nait bloots op noatuurleke menaaier verwekt en geboren: God zulm was heur voader!

14 t Woord is n mensk worden en is maank ons touholden kommen.
Mit mond open heb wie lusterd
noar hou of e bouken van Mozes oetleggen dee:
zo wer dudelk dat e Zeun van zien Voader is, zien ainegste,
t leventege bewies dat God t goud mit ons veur het.
En ook gain klaain beetje!


15 Johannes gaf n verkloaren over hom. Hai raip mensken tou: "Van dizze man heb ik zegd dat hai noa mie veur t licht komt. Mor dou der denk om: hai is al veur mie geboren, omreden hai beston al veur mien geboorte."
16 Rejoalweg heb wie ja aine gunst over aander kregen!
17 Deur Mozes het God ons zien wet toulangd. Mor deur Jezus, dij Messias is,
het e eerst recht zain loaten hou goud of e t mit ons veur haar!

18 Gain staarveling het ooit God zain. Mor zien ainegste Zeun, dij stoef bie zien Voader aan etenstoavel aanligt,
dij het ons oetstokt wèl of e is!


19 Dit was dus Johannes zien verkloaren. Dat vuil veur, dou Jeudse gezagsdroagers tou Jeruzalem oet, priesters en Levieten op hom ofstuurd haren om hom te vroagen: "Wèl bin ie aiglieks?" 20 Hai kwam der liek veur oet en draaide der nait omtou: "Ik bin Messias nait!" 21 "Wat den? Wèl bin ie den wel?" vruigen ze hom. "Elia?" "Nee," zegt e. "Bin ie profeet den dij eerst nog kommen zol?" "Nee, dij ook nait!" 22 "Mor wèl den? Wie mouten toch wat zeggen kinnen tegen lu dij ons stuurd hebben. Wat zeg ie zulm, wèl bin ie?"

23 Dou zee e: "k Bin ain dij in woestijn haard staait te roupen:
'Moak pad slicht veur de Heer!'"
Zo het profeet Jesaja t zegd.

24 Farizeeërs haren ook heur aigen lu stuurd. 25 Dij vruigen Johannes: "Woarom deup ie aiglieks as ie Messias nait binnen, net zo min as Elia of profeet?" 26 "Doar bin k nou ainmoal veur," zee Johannes. "Middenmaank joe staait ain dij ie nog nait kennen. t Is mien leerling, mor dat is man doar t om draait! 27 Ik bin ja nog te min om raim van zien sandoal lös te moaken."

28 Dit is apmoal gebeurd in Betanië doar Johannes zo dag en deur deupte. Dat Betanië aan aanderkaant Jordaan.

29 Aanderdoags zugt e Jezus noar zok toukommen en zegt: "Kiek, God zien Laam, dat slechteghaid tou wereld oetdragt. 30 Van hom heb ik zegd: 'Hai, dij noa mie veur t licht komt, is al veur mie geboren, omreden hai beston al veur dat ik ter was.' 31 Ik kon hom net zo min as ie. Israël mout te waiten kommen, wèl of e is en doarom bin ik kommen om mit wotter te deupen." 32 Johannes gaf dizze verkloaren over hom: "k Zag gaistkracht op hom ofkommen. t Leek wel of n doef op hom deelkwam en op hom nuzzeln dee. 33 Ik kon hom ook nog nait, mor dij mie stuurd het om mensken mit wotter te deupen, dij zee tegen mie: 'Op wèl ofstoe dij gaistkracht deelkommen zugst en dij blift ter: hai is t, dij mit haailege gaistkracht deupt.' 34 Ik heb t zulm zain en k blief der bie: hai is God zien Zeun!"

35 Aanderdoags ston Johannes der weer mit twij van zien leerlingen. 36 As e Jezus doar rondlopen zugt, zegt e: "Kiek, God zien Laam." 37 Dij baaide leerlingen heurden hom dat zeggen en gingen achter Jezus aan. 38 Jezus draaide zok om. As e ze achter zok aankommen zugt, vragt e: "Wat is ter?" Ze zeden: "Rabbi (overzet betaikent dat 'meester'), woar hol ie tou?" 39 "Kom mor mit," zegt e, "den kin je t zain." t Was dou om en bie vaaier uur snoamirregs. Ze gingen mit en zagen woar of e touhuil. Dij dag bleven ze bie hom.

40 Ain van baaident dij t van Johannes heurd haar en Jezus achternoagoan was, was Andreas, Simon Petrus zien bruier. 41 t Eerste wat e dut, is zien bruier Simon opzuiken en as e hom vonden het, zegt e: "Wie hebben Messias vonden!" (Overzet: "Ain dij officieel deur God aansteld is.") 42 Andreas brochde zien bruier bie Jezus. Dou dij Simon zag, zee e tegen hom: "Doe bist Simon, ain van Johannes, mor in t vervolg zelst Kefas nuimd worden." (Overzet is dat: "Petrus")

43 Doags ter op besloot Jezus noar Galilea te goan. Den treft e Filippus en zegt tegen hom: "Kom mor mit en blief bie mie." 44 Filippus woonde in Betsaïda, net as Andreas en Petrus. 45 Filippus treft Natanaël en zegt tegen hom: "Dij, doar Mozes in zien bouken over schreven het en profeten ook, dij heb wie vonden. Hai komt oet Nazaret. t Is Jezus, zeun van Jozef." 46 Natanaël zee tegen hom: "Nazaret! Kin doar wat gouds votkommen?" "Kom den mit en kiek zulm," zegt Filippus.

47 Jezus zag Natanaël noar zok toukommen en zegt van hom: "Kiek, n echte Isreliet! Doar zit gain spier kwoad bie!" 48 "Mor," zegt Natanaël tegen hom, "hou wait ie den wel, dat k zonent bin?" "k Heb die al ais onder viegeboom zitten zain," zee Jezus, "en dat was al veur Filippus die raip." 49 "Rabbi," zee e, "ie mouten wel God zien Zeun wezen, keunenk van Israël!" 50 Jezus zee: "Doar bist van overtuugd, omreden k zag die onder viegeboom zitten? Mor zelst nog hail aans wat zain!" 51 Den zegt e: "Joa wis! k Zeg joe, ie zellen hemel openstoan zain. Engels van God goan, bie wieze van spreken, bie Menskenzeun op en deel."

t Evengelie volgens Johannes 02


01Twij doagen loater begunde der n bruloft in t Galilese dörp Kana. Jezus zien moeke was doar te gast; 02ook Jezus en zien leerlingen wazzen veur dij bruloft nuigd. 03Inains was wien op. Den zegt zien moeke tegen hom: "Wien is op!" 04"Wat heb wie der mit te moaken!" zegt Jezus, "k heb t nog nait zowied." 05Mor toch zegt zien moeke tegen lu dij bedainden: "Ie mouten mor ales doun wat of e zegt." 06Der stonden doar zès stainen wottervoaten, elk van zo'n tachteg tot honderdtwinneg kaan, veur as Jeuden zok zuvern mozzen. 07"Gooi dij voaten ais vol wotter!" zegt Jezus tegen heur. Dou goten ze dij aan kop tou vol. 08"Schep ter nou mor wat oet," zegt e, "en breng dat noar ceremoniemeester." Dat deden ze. Man wos nait wat ter gebeurd was; lu dij bedainden en t wotter oetschept haren, wozzen t aal. 09As ceremoniemeester t wotter dat wien worden was, pruifd het, ropt e brudegom bie zok 10 en zegt tegen hom: "Elkenain schenkt eerst goie wien en mindere as lu aanschoten binnen. Mor ie hebben beste wien aan t leste tou opbewoard!" 11 Doar, in Kana in Galilea, gaf Jezus t eerste sienjoal om zain te loaten hou veurtrevvelk of e was. Zien leerlingen kregen den ook feduutsie in hom. 12 Dou laip Jezus mit zien moeke, zien bruiers en zien leerlingen, omdeel noar Kafarnaüm tou. Doar bleven ze n dag of wat. 13 t Laip tegen Pesach, t Jeudse Pascha. Doarom ging Jezus op pad noar Jeruzalem tou. 14 Hai zag doar hou of lu in tempel koien, schoapen en doeven stonden te verkopen en geld zatten te wizzeln. 15 Hai knupte wat ènden taauw aan nkander en mit dij sweep bìnzelde hai ze apmoal tou tempel oet, schoapen en koien ook. t Geld van wizzeloars smeet e op grond en toavels kiepte hai ondersteboven. 16 Tegen doevekooplu zee e: "Der oet mit joen handel! Ie maggen van t hoes van mien Voader nait laanger n hoes moaken doar handeld wordt." 17 Dou schoot t zien leerlingen in t zin dat ter schreven staait: "k Heb zo aldernoarst veul mit joen hoes op,
dat k goa der aan onderdeur!"
18 Jeudse laaiders kwammen der op òf en vruigen hom: "Kin ie ons n taiken zain loaten, dat wie waiten kinnen dat ie hier t recht tou hebben?" 19 Jezus antwoordde: "Nou, sleup dizze tempel den mor en ik zel zörgen dat e der in drij doagen weer staait." 20 Jeudse laaiders zeden: "Zesenvatteg joar is der over doan om dizze tempel te baauwen en ie zollen hom der weer in drij doagen stoan hebben?" 21 Mor hai mainde mit tempel zokzulm. 22 Dou Jezus loater oet dood weer opstoan was, kwam zien leerlingen t weer in t zin dat e hier t voak over had haar en ze leufden wat in geschriften staait en wat of Jezus dou zegd haar. 23 Dou e mit Pesach in Jeruzalem was, gavven veul lu hom heur vertraauw, om taikens dij e aalweg zain luit. 24 Mor Jezus vertraauwde zokzulm nait aan heur tou, omreden hai wos hou of ze wazzen. 25 Verkloarens over zokzulm haar e nait neudeg. Wat ter in n mensk stekt, dat wos hai zulm ja wel.

t Evengelie volgens Johannes 03


01Nikodemus was ain van Jeudse laaiders; hai heurde bie Farizeeërs. 02Dizzent ging op n naacht noar Jezus tou en zee: "Rabbi, ie mouten wel n leroar wezen dij bie God zulm votkomt. Doar kin wie ja nait omtou. Want as ain zokse biezundere taikens zain let as ie doun, den kin t nait aans as dat God hom helpt." 03"Denk ter goud om," zee Jezus, "as ter ain, hou den ook, inzain kin dat God t is dij macht over ales het, den mout dij eerst vannijs geboren worden." 04"Hou kin dat nou?" zegt Nikodemus. "Ain kin toch nait veur twijde moal geboren worden? En zeker nait as e old is! Hai kin toch nait veur twijde moal weer t lief van zien moeke in en den nog ais weer geboren worden?" 05"Dou der denk om," zee Jezus weer, "enkeld as n mensk deur wotter en gaist geboren wordt, kin e inzain dat God ale macht het. 06Want elk dij geboren is volgens noatuurleke gaang van zoaken, heurt bie dij noatuur. Wat geboren is volgens gaistelke gaang van zoaken, heurt bie dij Gaist. 07Ie huiven joe der haildaal nait over verboazen as k tegen joe zeg: 'Ie mouten vannijs geboren worden.' 08Wind dut wat e wil; ie heuren hom aal, mor zain dou ie hom nait. Je waiten nait woar of e heerkomt en woar of e hèngaait. Zo gaait t as je volgens gaistelke gaang van zoaken geboren worden." 09"Mor hou gaait dat den in zien waark?" vruig Nikodemus. 10 "Wát!" zee Jezus, "ie binnen leroar van Israël en ie hebben doar gain wait van? 11 Dou der denk om, k wait woar k t over heb en dat zeg k joe. k Wait ter ales van en wat k zeg is woarhaid. Mor ie willen der nait aan! 12 Ie leuven mie al nait as k t mit joe over dingen van dizze wereld heb. Hou zel ie den leuven as k t mit joe over God heb? 13 Ik kin t waiten: allenneg as je bie God heuren en bie hom votkommen, kin dat. Ik, Menskenzeun, kom bie God vot. 14 Mor t zel mie net zo vergoan as dij bronzen slaang, vrouger in woestijn. Mozes het dij destieds op n hoge poal stoken. Ik, Menskenzeun, mout ook op n hoge poal stoken worden. 15 Elk dij vertraauw in mie het, zel veur altied leven blieven. 16 Op zo'n menaaier het God zain loaten dat e van mensken holdt: zien Zeun - zien ainegste alderdeegs! - het e der hènstuurd. Elk dij vertraauw in hom het, zel nait omkommen: dij blift leven veur altied. 17 God het zien Zeun nait omdeel stuurd noar mensken tou om heur te veroordailen. Nee, om mensken te redden! 18 Doarom wordt gain mensk dij vertraauw in hom het, veroordaild. Mor wèl dat nait het, het zien vonnes al te pakken. Haar e ainegste Zeun van God mor vertraauwen mouten! 19 Wat holdt dat vonnes in? t Licht schient middenmaank mensken. Mor laiver as in t licht, leven mensken in t duustern. Den zugt gain mensk wat veur minne dingen ze doun. 20 Elk dij minne dingen dut, het ja n hekel aan t licht; hai blift ter bie vot. Aans zol e ja aldernoarst veur schandoal stoan. 21 Mor ain dij dingen dut dij t licht aal velen kinnen, zöcht t licht aal op; den kin elk zain wat of e doan het, en hou: om God t noar t zin te moaken." 22 Dou ging Jezus mit zien leerlingen noar t Judese laand. Doar bleven ze n zetje mitnkander. Hai deupte mensken doar ook. 23 Johannes was ook aan t deupen bie Enon, n dörpke stoef bie Salim. Der was doar wotter genog. Aalvot kwammen der mensken om deupt te worden. 24 Doudestieds zat Johannes nog nait vaast. 25 Leerlingen van Johannes kregen kwezzie mit n Judeeër over t zuvern. 26 Mitnkander gingen ze noar Johannes tou. "Rabbi, wait ie nog wel, dij man dij aan aanderkaant Jordaan bie joe was, doar ie dij verkloaren over oflegd hebben? Nou deupt hai ook. Mensken goan apmoal noar hom tou." 27 Johannes zee: "Je kinnen eerst echt over wat beschikken, as je t van God kregen hebben. 28 Ie wazzen der zulm getuge van, dou k zee: 'Nait ík bin Messias, k bin bloots veur hom oetstuurd.' 29 Brudegom is dij, veur wèl bruud bestemd is. Kammeroad van brudegom zet zok veur hom in en lustert of e der al aankomt. Hai is slim blied as e brudegom zeggen heurt, dat e der aankomt. En ik, zo meroakels blied vuil ik mie den ook. 30 Zo mout dat: hai gruien, ik n stapke terog. 31 Wèl van boven komt, staait boven ales. Wèl hier bie ons weg komt, heurt haildaal hier. Wat e te melden het, het allenneg doarmit van doun. Mor dij van God komt, dij gaait boven ales oet. 32 Zo ain prat over wat of e zulm zain en heurd het. Mor zien verkloaren, doar wil gainent aan. 33 En wèl der aal aan wil, geft doarmit wis aan dat je op God aankinnen. 34 Wèl deur God stuurd is, geft bloots deur wat God zulm zegt. Hai geft hom ja zien Gaist. En dat ook nait zo'n klaain beetje! 35 Voader het zien Zeun ale macht overdroagen, zo wies is e mit hom. 36 Wèl vertraauw in dij Zeun het, leeft veur aiweg en altied. Dat geldt nait veur wèl nait noar hom lustern wil. Dij blift zitten mit Gods grammiedeghaid."

t Evengelie volgens Johannes 04


01Jezus vernam dat Farizeeërs heurd haren, dat e nog meer mensken tou zien leerlingen muik as Johannes en dat e dij ook deupte. 02Nou ja, dat dee e nait zulm; dat deden zien leerlingen. 03Dou ging e vot tou Judea oet, weerom noar Galilea tou. 04Doarveur mos e dwaars deur Samaria. 05Zo komt e in Sichar, n stad in Samaria, stoef bie t stok laand dat Jakob doudestieds aan zien zeun Jozef geven haar; 06doar haar je Jakobswèl. Bekòf van raais luit Jezus zok bie wèl deelvalen. t Was om en bie mirregstied. 07Den komt ter n vraauw oet dij kontrainen om wotter te putten. Jezus zegt tegen heur: "Mag k wat wotter van joe?" 08Dat vruig e heur, omreden zien leerlingen wazzen stad ingoan om eterij op maart te kopen. 09"Wat," zegt dij vraauw oet Samaria tegen hom, "ie as Jeud, vroagen mie, n Samaritoanse, om drinken?" Jeuden willen ja gain gedounte mit Samaritoanen hebben. 10 Jezus zee weerom: "As ie ais wozzen wat God te geven het en wèl joe om drinken vragt, den zol ie hóm t vroagd hebben, en hai zol joe wotter geven hebben doar je van in levent blieven." 11 "Meneer," zegt vraauw, "ie hebben èns gain putemmer en wèl is daip. Hou kom ie den aan dat wotter, doar je van in levent blieven? 12 Bin ie den van meer pertansie as ons veurvoader Jakob dij ons dizzent wèl noaloaten het? Hai het ter ja zulm nog oet dronken! Net as zien zeuns en zien vij." 13 "Elk dij van dit wotter drinkt, krigt vannijs dörst," zee Jezus. 14 "Mor dij van t wotter drinkt dat ík hom geef, krigt nooit weer dörst. Dat wotter dat ik hom geef wordt n wèl in hom doar wotter oet brobbelt dat hom aiweg levent geft." 15 "Meneer," zegt vraauw, "geef mie dát wotter! Den krieg k gain dörst weer en huif k nait haildaal meer hierhèn om te putten." 16 "Tou, roup joen man ais," zegt Jezus, "en kom mit joen baaident weerom." 17 "k Bin nait traauwd," zee vraauw. "Zo is t mor net," zee Jezus, "ie binnen nait traauwd. 18 Ie hebben traauwd west mit vief manlu, mor doar ie nou bie binnen, doar bin ie nait mit traauwd. t Is krekt zo as ie zeggen." 19 "Meneer," zegt vraauw, "k zai dat ie n profeet binnen! 20 Ons Samaritoanse veurolders hebben hier op dizze baarg God vereren doan en ie Jeuden zeggen dat Jeruzalem t stee is doar lu God vereren mouten." 21 "Neem mor van mie aan," zegt Jezus, "tied komt dat mensken nait op dizze baarg en ook nait in Jeruzalem God, ons Voader, vereren zellen. 22 Ie Samaritoanen waiten ja nait wat of ie vereren. Wie Jeuden waiten aal wat of wie vereren, omreden Jeuden waiten hou God mensken redt. 23 Mor tied komt, joa, t is al zowied, den zel God zien Gaist mensken aanpittjen om Voader te vereren zo as bie hom paast, en hom eerlieks aanbeden zo as hai dat wil. 24 God is zulm Gaist, en allenneg deur kracht van dij Gaist kinnen mensken hom aanbeden zo as echt bie hom paast." 25 "k Wait dat Messias komt," (dij "Christus" nuimd wordt)," zegt vraauw. "As dij komt, zel e ons ales oetstokken." 26 "En doar proat ie nou net mit!" zegt Jezus tegen heur. 27 Dou kwammen zien leerlingen weerom. Ze keken der van op dat e mit n vraauw te proaten ston. Mor gainent zee tegen heur: "Wat wilst?" of vruig hom: "Woarom proat ie mit heur?" 28 Dou luit vraauw heur wotterkroek stoan, ging weerom noar stad en zegt tegen lu doar: 29 "Kom mit kieken! Der is doar n man, dij kon mie aal wat k doan heb vertellen. t Zol Messias toch nait wezen?" 30 Dou ging t volk tou stad oet noar Jezus tou. 31 In tied vruigen leerlingen hom: "Rabbi, zol ie nait wat eten?" 32 Hai zee weerom: "Wat ik te eten heb, doar heb ie gain wait van." 33 "Der zol toch nait ain wezen dij hom wat te eten brocht het?" zeden leerlingen tegen nkander. 34 "Wat mie in levent holdt," zegt Jezus tegen heur, "is doun wat hai dij mie stuurd het, van mie wil: t waark ofmoaken dat hai mie te doun geven het. 35 Zeg ie nait aaltied: 'Nog vaaier moand, den kin wie inhoalen?' Mor k zel joe ais wat zeggen: t zoad staait ter riep veur. t Kin zo zicht en inhoald worden! 36 Zichter wordt nou al oetbetoald en hoalt oogst veur t aiweg levent in. Zaaier en zichter kinnen dus tougelieks feestvieren goan. 37 'Ain zaait en d'aander zicht,' slagt hier krekt op. 38 Ik heb joe der op oetstuurd om oogst in te hoalen, doar ie nait veur knooid of kraabd hebben; aandern hebben t swoare waark doan en ie hebben der wil van." 39 Veul Samaritoanen oet dij stad kregen feduutsie in hom, deurdat vraauw rondoet zegd haar: "Aal wat k doan heb, kon e mie vertellen." 40 Dou Samaritoanen bie hom kommen wazzen, vruigen ze hom of e nait n zetje bie heur blieven wol; doarom bleef e doar twij doagen. 41 Nog veul meer gingen dou in hom leuven om wat hai zulm te zeggen haar. 42 Tegen vraauw zeden ze: "Wie leuven nait meer om wastoe zegd hest. Wie hebben t nou ja zulm heurd en nou wait wie dat hai t is dij vervaast haile wereld redden komt." 43 Noa dij twij doagen raaisde hai òf noar Galilea. 44 Jezus zulm haar al ais rondoet zegd dat ain dij van God oet sprekt nait eerd wordt in zien aigen kontrainen. 45 Mor dou e in Galilea aankwam, wazzen mensken toch nait ofwiezend tegen hom, omreden ze haren zain wat e apmoal mit Pesach in Jeruzalem doan haar. Doar haren zai ja zulm ook hèn west. 46 Zo kwam Jezus ook weer in Kana in Galilea, doar e van wotter wien moakt haar. Doar was ook n hoge amtenoar oet Kafarnaüm, dij zien zeun doodzaik was. 47 Dou dizze man heurd haar dat Jezus tou Judea oet in Galilea weeromkommen was, ging e noar hom tou en vruig hom mit te kommen om zien zeun beter te moaken, omreden dij lag op staarven. 48 Jezus zee tegen hom: "Ie apmoal leuven eerst in mie as k grootse taikens zain loat." 49 Hoge amtenoar zegt tegen hom: "Meneer, kom toch mit, veurdat mien jonkje oet tied komt." 50 "Goa mor! Joen zeun blift leven," zegt Jezus tegen hom. Man vertraauwde op wat Jezus zee en ging noar hoes tou. 51 Onderwegens kwammen zien sloaven hom al in muit mit t nijs: "Joen zeun is weer opknapt." 52 Hai vruig heur sunt wanneer t beter ging. "Gustermirreg om ain uur verswon koors," zeden ze. 53 Zien voader besefte dat op aigenste tied Jezus zegd haar: "Joen zeun blift leven," en ze kregen vertraauw in hom, man zulm en aal t volk bie hom in hoes. 54 Dit was t twijde taiken dat Jezus in Galilea zain luit; dizze moal kwam e van Judea.

t Evengelie volgens Johannes 05


01Dou der ais n Jeuds feest was, ging Jezus noar Jeruzalem tou. 02In dij stad ligt stoef bie Schoappoort n badhoes, op zien Hebreeuws Betzata; t het vief gallerijen. 03In dij gaangen lag t vol mit zaiken: blinden, kreupeln en lammen.f + In summege handschriften staait: "Zai wachtten doar dat t wotter in bewegen kwam. 4 Aalgedureg kwam n bode van de Heer omdeel en den kwam t wotter in bewegen. Wèl den t eerst in t wotter kwam, wer beter, wat hom ook mor scheelde." In veul belangrieke handschriften komt dit nait veur.f* 05Doar was n man bie dij al achtendatteg joar zulfde kwoal haar. 06Jezus haar hom liggen zain en kwam der achter dat man al zo laank zaik was. Hai vragt hom: "Wil ie geern beter worden?" 07"Meneer," zee zaike man, "k heb ja gain mensk om mie t wotter in te helpen as dat in bewegen komt. As ik den onderwegens bin, let n aander zok al in t wotter zakken." 08Jezus zegt tegen hom: "Kom in t èn, krieg joen metras en goa mor ais aan loop!" 09Man was votdoalek vereg; hai kreeg zien metras en ging aan loop. Mor dij dag was t sabbat! 10 Jeudse laaiders zeden tegen man dij weer beter moakt was: "t Is sabbat en den magst dien metras èns nait oppakken." 11 Hai gaf beschaaid: "Dij mie weer beter moakt het, zee tegen mie: 'Krieg joen metras en goa mor ais aan loop.'" 12 "Wèl was t den wel, dij dat tegen die zegd het?" vruigen ze. 13 Mor man dij weer beter moakt was, wos nait wèl t west haar, omreden Jezus was stiekem tussen t volk doar verswonnen. 14 Loater treft Jezus hom in tempel. Hai zee tegen hom: "Luster ais! Ie binnen nou weer beter; mor hol nou op mit verkeerd doun, aans wordt t nog slimmer mit joe!" 15 Man ging vot en vertelde Jeudse laaiders dat Jezus t west haar dij hom beter moakt haar. 16 Omreden Jezus dit op sabbat doan haar, gingen zai achter hom heer. 17 Mor Jezus zee tegen heur: "Mien Voader waarkt aalweg en doarom dou ik dat ook." 18 Jezus ging dus nait allenneg tegen sabbatregels in, mor zee ook nog dat God zien aigen Voader was en stelde zok doarmit aan God geliek. Dat was veur Jeudse laaiders nog meer aanlaaiden om hom dood te moaken. 19 "Neem dit van mie aan," zee Jezus tegen heur, "Zeun kin op aigen gezag niks doun; hai dut allenneg wat e zien Voader doun zugt. Wat dij dut, dut zien Zeun krekt zo. 20 Mien Voader is ja wies mit zien Zeun en let hom ales zain wat of e zulm dut. Hai zel hom nog vernoamer dingen zain loaten. Doar zel ie nog versteld van stoan! 21 Net as mien Voader doden opstoan let en weer leventeg moakt, krekt zo moak ik weer leventeg wèl of ik wil. 22 Mien Voader oordailt ja gainent, mor aal t oordailen het e aan mie aanvertraauwd, 23 mit bedoulen dat elkenain mie hoog het, krekt geliek as ze mien Voader hoog hebben. Wèl mie nait hoog het, het mien Voader ook nait hoog! En dij is t ja dij mie stuurd het! 24 Neem dit van mie aan: wèl goud noar mie lustert en vertraauwt op dij mie stuurd het, het nou t aiweg levent al. Dij komt nait veur t gerecht, mor het overstap oet dood noar t levent al moakt. 25 Neem dit mor van mie aan: Tied komt, joa t is al zowied, dat dode mensken stem van God zien Zeun heuren zellen. Aal dij noar hom lusterd hebben, zellen weer leventeg worden. 26 Zo as mien Voader zulm levenswèl is, zo het hai ook n levenswèl moakt van mie, zien Zeun. 27 Ook mag k van hom rechtspreken, omreden k bin ja "Menskenzeun". 28 Kiek ter mor nait roar van op: der komt n tied dat aal dij sturven binnen mie roupen heuren zellen 29 en tou t graf oetkommen: mensken dij doan hebben wat God vruig, zellen leven, mor dij der dwaars tegenin goan binnen, zellen t oordail te heuren kriegen. 30 Op aigen gezag kin ik niks doun; zo as God mie t zegt, zo oordail k. Mien oordail is zuver. k Dou ja nait mien aigen zin, mor wat God wil dij mie stuurd het, dat dou k. 31 As ik n verkloaren over miezulm ofleg, is dat nait deurslaggevend; 32 mor der is nog ain dij n verkloaren over mie oflegt en ik wait vervaast dat dij verkloaren woar is. 33 Ie hebben mensken noar Johannes tou stuurd en hai het woarhaid over mie sproken. 34 Nait dat ik n verkloaren van n mensk neudeg heb, mor k zeg zukswat veur joen behold. 35 Johannes was dij brandende lanteern dij licht oetstroalde en ie hebben der wel n zetje plezaaier van had. 36 Mor ik heb nog n verkloaren en dij is belangrieker as Johannes zienent; kiek mor wat k dou. t Waark dat k van mien Voader tot t èn tou kloarmoaken mout, doaraan kin je zain dat mien Voader mie stuurd het. 37 Wèl of ik bin, doarover het hai, dij mie stuurd het, zulm ja n verkloaren oflegd. Ie hebben hom nooit heurd en waiten ook nait hou of e der oetzugt. 38 Zien bosschop zegt joe ja niks, omreden ie vertraauwen hom nait dij hai stuurd het. 39 Ie pluzen bouken oet en denken dat ie doar t aiwege levent in kriegen kinnen. En dat dij nou net over mie goan, heb ie nait in de goaten. 40 Mor bie mie wil je nait kommen veur t aiwege levent. 41 Wat of mensken der apmoal van moaken, doar heb ik gain bosschop aan. 42 Mor k heb joe wel deur: laifde veur God heb ie nait echt. 43 Mien Voader het mie stuurd, mor mie huif ie nait! Aál ain dij ons nait stuurd is en veur zokzulm prat. 44 Hou kin je leuven as je allenneg bie mekoar te roade goan en joe nait ofvroagen wat of God maint. 45 Denk mor nait dat ík t bin dij joe bie mien Voader aankloagen zel. Nee, dat is Mozes, doar ie alderdeegs joen hoop op zet haren. 46 As je Mozes vertraauwen deden, zol je mie ook vertraauwen; over mie het hai ja schreven. 47 Mor as je gain vertraauw hebben in Mozes zien bouken, hou zel je den vertraauw hebben in wat ik aalvot zeg?"

t Evengelie volgens Johannes 06


01n Zetje loater ging Jezus doar vot. Hai stook over noar aander kaant van t Galileameer, ook wel nuimd Tiberiasmeer. 02Mor n bult volk bleef hom noalopen. Ze haren der ja bie west dou e aal dij taikens zain luit bie lu dij wat mekaaierden. 03Jezus ging bie baarg op en ging doar zitten mit zien leerlingen bie zok. 04t Laip zo'n beetje tegen t Pesach, Jeudse Pascha. 05Jezus kikt om zok tou. Hai zugt aal dat volk op zok ofkommen. "Woar mout wie dommit brood en stoet vothoalen?" vragt e Filippus. "Lu mouten toch te eten hebben?" 06Hai zee dit om hom even oet te perbaaiern. Zulm wos e ja wel wat of e in t zin haar. 07Dij zee: "Al krigt elk mor n schietbeetje, den is dat mit twijhonderd denaries nog nait betoald!" 08Andreas, ain van zien leerlingen, bruier van Simon Petrus, zegt: 09"Hier is n beudel dij vief gaarstestoetjes bie zok het en twij vizzen. Mor dat stelt ja niks veur bie zoveul volk!" 10 "Loat ze apmoal toch mor zitten goan," zee Jezus. Doar was goud wat gras op dat stee. Dat deden ze dus. Allenneg aan manlu wazzen der al tegen de viefdoezend. 11 Dou pakte Jezus dij stoetjes, bedankte God ter veur en luit ze oetdailen aan t volk dat doar zat. Dat dee e ook mit dij vizzen. Elk kreeg zoveul as e hebben wol. 12 As ze apmoal zat binnen, zegt e tegen zien leerlingen: "Ie mouten ales wat ter aan stokken stoet over is weer ophoalen, want ter mag gain krummel om haals kommen." 13 Dat deden ze. Ze haren wel twaalf körfvol gaarstestoet! En dat mit aal dij eters! 14 Mensken dij hom dit taiken doun zain haren, zeden: "Dit mout profeet wel wezen dij noar ons, mensken, onderwegens was." 15 Jezus kreeg in de goaten dat ze op hom ofkwammen en hom mit geweld keunenk moaken wollen. Dou ging e vot, baarg weer op, mouderliek allain. 16 Soavendsloat gingen leerlingen noar t meer tou. 17 Ze gingen in n boot, zetten koers noar aander kaant van t meer, noar Kafarnaüm. t Was al duuster en Jezus was nog nait weer bie heur kommen. 18 t Was roeg op t meer, omreden der ston n beste poest wind. 19 Ze haren al zo'n vieventwinneg, datteg stoadies roeid. Inains zain ze Jezus op t wotter omscharreln. Hai kwam heur kaant oet. Benaauwd dat ze t kregen! 20 Mor Jezus zegt: "Rusteg mor, ik bin t ja." 21 Op aigenste slag, dou ze hom aan boord nemen wollen, laip t schip bie waal op, krekt op t stee doar as ze ook hèn wollen. 22 Aanderdoags stonden lu dij achterbleven wazzen, aan aanderkaant meer. Dou kwam heur weer in t zin dat ter mor ain bootje legen haar. Ze wozzen dat Jezus nait tougelieks mit zien leerlingen in dat schip votgoan was: dij wazzen allenneg ofraaisd. 23 Mor der laipen aander boten Tiberias binnen, stoef bie stee doar ze eten haren van t stoet doar Jezus God eerst veur bedankt haar. 24 Dou ze zagen dat Jezus doar nait was en zien leerlingen ook nait, gingen ze in dij bootjes en roeiden noar Kafarnaüm om Jezus doar te zuiken. 25 Ze trovven hom aan aanderkaant meer. "Rabbi, wanneer bin ie hier aankommen?" vruigen ze hom. 26 "Eerlieks woar," zee Jezus, "ie hebben allenneg verlet om mie, omreden ie hebben joe zat eten in dij stoetjes. t Gaait joe der nait om woar t bie mien taikens om draait. 27 Dou toch nait zoveul muite veur eten dat toch weer bedaarft. Mor span joe in veur eten dat goud blift tot in t aiweg levent. Dat eten kin ík joe bezörgen. Ik bin Menskenzeun: God, mien Voader, het mie as zodoaneg aanwezen." 28 Dou vruigen ze hom: "Wat mout wie doun, wil t God noar t zin wezen?" 29 Hai zee: "t Ainegste wat God van joe wil, is dat ie altied vertraauw stellen in hom dij hai stuurd het." 30 "As ie willen dat wie vertraauw in joe stellen," zeden ze, "den mout ie ons eerst n taiken zain loaten. Nou, wat dou ie? 31 Destieds in woestijn hebben ons veurolders ja manna te eten had. Zo staait ter ja schreven: 'Brood van boven het e ze te eten geven.'" 32 Mor Jezus zee: "Eerlieks woar, Mozes het joe t brood van boven nait geven. Dat dut mien Voader: dij geft joe t echte brood tou hemel oet. 33 Want t brood van God dat oet hemel omdeel komt, dat is t wat levent aan mensken geft." 34 "Meneer, geef ons den aaltied van dat brood," zeden ze. 35 Dou legde hai heur oet: "Dat brood doar je van in levent blieven, dat bin ik. Wèl doarveur bie mie komt, krigt vervaast nooit meer honger, en wèl vertraauw in mie het, krigt nooit weer dörst. 36 Mor k zee net nog: Ie hebben áál zain wat k doun kin, mor op mie vertraauwen, ho mor ! 37 Elk dij mien Voader mie toudocht het, zel noar mie toukommen. En elk dij noar mie toukomt, zel k deur nait wiezen. Eerliekswoar! 38 Want k bin nait oet hemel omdeel kommen om mien aigen zin te doun, mor om te doun wat hai wil, dij mie stuurd het. 39 Wat hai wil? Niks aans as dit: van ales wat hai mie geven het, mag niks om haals kommen. Ales mout op leste dag weer op bainen brocht worden. 40 Want dit wil mien Voader ja: dat elk dij mie zugt as zien Zeun en op mie vertraauwt, aiweg leven blift. Ik zel hom ja op leste dag opstoan loaten." 41 In tied wazzen Jeuden aan t aggewaaiern, omreden hai haar zegd: "Ik bin t echte brood dat oet hemel omdeel kommen is." 42 "Dat is toch dij Jezus, Jozef zien zeun?" zeden ze. "Wie in elks gevaal kennen zien pa en moe. Hou duurt e den zeggen: 'k Bin tou hemel oetkommen?'" 43 "Hol toch ais op, aal te aggewaaiern," zee Jezus. 44 "Wèl noar mie toukommen wil, krigt dat nait veurmekoar as mien Voader dij mie stuurd het, homzulm nait noar mie tousleept het. Den zel ik hom op leste dag weer in t èn helpen. 45 Bie profeten staait te lezen: 'Ze hebben apmoal bie God op schoul zeten.' Elkenain dij noar mien Voader lustert en der van leerd het, komt bie mie terecht. 46 Dat wil nait zeggen dat zonent mien Voader zulm zain het. Allain dij bie hom weg komt, dij het hom zain. 47 Eerlieks woar, wèl doarop vertraauwt, leeft veur altied. 48 Dat brood doar je van in levent blieven, dat bin ik. 49 Joen veurolders hebben in woestijn manna eten, mor ze binnen aal oet tied kommen. 50 Mor mit t echte brood, dat tou hemel oet omdeel komt, gaait t hail aans: doarvan eten betaikent dat je nait doodgoan. 51 Dat brood oet hemel dat levent geft, dat bin ik. Elk dij doarvan et, leeft veur altied. t Brood dat ik oetdailen zel, is mien liggoam, dat zörgt ter veur dat mensken in levent blieven." 52 Jeuden wazzen mit mekoar aan t hikhakken en zeden: "Hou kin dij ons zien liggoam te eten veurzetten?" 53 "Eerlieks woar," zee Jezus, "as je nait eten van t liggoam van Menskenzeun en van zien bloud nait drinken, den krieg je t levent nait binnen. 54 Elk dij áál et van mien liggoam en drinkt van mien bloud, krigt t levent veur altied in zok. Op leste dag zel ik hom in t èn zetten. 55 Want mien liggoam, dat is t rechte eten en mien bloud t rechte drinken. 56 Wèl van mien liggoam et en drinkt van mien bloud, dij leeft in mie en ik leef in hom. 57 Mien Voader het mie stuurd. Hai leeft zulm. Hai leeft in mie. Deur hom leef ik. Zo gaait t ook mit elk dij mie et: deur mie zel e altied leven blieven. 58 Dat zodounde: dit hier is t brood dat tou hemel oetkommen is. Hail wat aans as wat joen veurolders eten hebben: want dij binnen ja oet tied roakt. Wèl van dit brood et, zel veur altied leven blieven." 59 Dit leerde Jezus heur in sinagoge in Kafarnaüm. 60 Veul van zien leerlingen dij hom dit apmoal zeggen heurd haren, zeden: "t Is ja nait om aan te heuren!" 61 Jezus vernam dat ze doarover aan t mòtjen wazzen. Hai zee den ook: "Heb ie t hier al zo stoer mit? 62 Hou mout t den wel nait as ie Menskenzeun mit aigen ogen omhoog goan zain, noar woar of e votkommen is? 63 t Is bloots hillege Gaist dij leven geft. n Mensk zulm krigt allain niks veurmekoar. Dat, wat ik net tegen joe zegd heb, dat is Gaist: dij staait ter börg veur dat je in levent blieven. 64 Mor gounent van joe willen der nait aan." Van begun òf aan wos Jezus ja al wèl of t wazzen, dij hom nait vertraauwden en wèl of hom verroaden zol. 65 Jezus ging wieder: "k Heb ja tegen joe zegd: gainain kin bie mie kommen as mien Voader hom der nait tou nuigd het." 66 Doarom keerden veul van zien volgelingen hom rug tou. Zai wollen nait laanger mit hom rondtrekken. 67 Tegen zien twaalf leerlingen zee Jezus den ook: "Ie den, ie willen toch nait ook votgoan?" 68 Simon Petrus was t dij antwoord gaf: "Meneer, noar wèl mout wie den? Joen bosschop moakt dat wie veur aaltied leven! 69 Wie hebben doar aal vertraauw in. Wie hebben ja wel deur dat ie Haailege binnen en bie God votkommen!" 70 Dou zee Jezus: "Ik heb joe ale twaalm ja zulm oetzöcht. Toch is ain van joe n duvel." 71 Doar mainde hai Judas mit, ain van Simon zienent oet Kariot; dizzent, dij nog wel ain van zien twaalf leerlingen was, zol hom ja zien vijanden in handen speulen.

t Evengelie volgens Johannes 07


01Hiernoa bleef Jezus nog n tied van dörp noar dörp rondtrekken in Galilea. In kontrainen van Judea wol e dat nait doun, omreden Jeudse lu dij t veur t zeggen haren, wazzen der op oet hom om haals te brengen. 02In tied ston t Jeudse Loofhuttenfeest der aan te kommen. 03Jezus zien bruiers zeden den ook tegen hom: "Most hier nait blieven. Judea, doar most wezen. Den kinnen dien leerlingen doar ja ook zain wat ofst apmoal dust! 04Ast bekend worden wilst, most zain loaten wat ofst dust! Dust dit ja apmoal aal: loat t elk den toch ook zain!" 05Alderdeegs zien bruiers haren gain feduutsie in hom! 06"Mie komt t nou nog nait oet," zegt Jezus, "mor joe komt t altied wel oet. 07t Is nait meugelk dat mensken joe hoaten. Mie hoaten ze aal, omreden ik loat heur zain dat heur menaaier van doun verkeerd is. 08Goan ie mor noar dat feest. Ik goa nait. Ik bin der nog nait kloar veur." 09Zo gaf e heur beschaaid. Zulm bleef e in Galilea. 10 Mor zo gaauw zien bruiers noar t feest ofraaisd wazzen, ging Jezus der zulm ook op òf. Hai wol nait opvalen, doarom ging e zunder dat mensken deurharen wèl of e wel was. 11 Jeudse laaiders keken op t feest al noar hom oet. "Woar blift e toch?" vruigen ze. 12 Onder t volk wer der drok over hom aggewaaierd. Paardie lu zeden: "t Is n kerel oet ain stok!" "Nee," vonden aander lu, "hai brengt mensken op biesterboan." 13 Mor gainent zee dat haardop, bunzelachteg as ze wazzen veur Jeudse laaiders. 14 Eerst dou t feest op haalfschaid was, ging Jezus noar tempel tou. Doar gaf e aalgedureg onderwies. 15 Jeudse laaiders stonden der versteld van en zeden: "Hou wait hai dit apmoal? Hai het ter èns nait veur deurleerd." 16 "Wat ik mensken veurhol, heb k nait van miezulm," zee Jezus, "t komt van dij mie stuurd het. 17 As ain der op oet is om te doun wat God wil, den komt e der zulm wel achter of wat k joe veurhol bie God votkomt of dat k t zulm opbedocht heb. 18 Wèl op aigen gezag sprekt, is t om zien aigen eer te doun. Mor wèl t te doun is om eer van dij hom stuurd het, dij is betraauwboar. Zokkent zit gain spier kwoad bie. 19 Wet heb ie van Mozes kregen, nait den? En gainain holdt zok ter aan. Woarom perbaaier ie mie den om t levent te brengen?" 20 "Ie binnen stoapelgek," zee t volk, "wèl wil joe den oet tied helpen?" 21 "Ain grode doad heb k doan," zee Jezus, "en ie kieken der mit verstand noar. 22 Doudestieds het Mozes opdracht geven jonges te besnieden - aiglieks was t Mozes nait, mor joen veurolders dij der mit begund binnen -, en alderdeegs op sabbat dou ie dat! 23 As ain op sabbat besneden worden mag, omreden wet van Mozes wordt aans nait noakommen, woarom bin ie den zo kwoad op mie omreden k heb op sabbat ain haildaal beter moakt? 24 Ie mouten nait aalweg oordailen noar wat je zain. Kiek hou t in t echt in mekoar zit en goa doar noar vot." 25 n Stokkewat Jeruzalemmers zeden dou: "Dat is toch dij man dij ze noar t levent stoan? 26 En nou staait e doar zomor vrijoet te proaten, zunder dat ain der wat tegen inbrengt. Ons laaiders binnen toch nait denken goan dat hai Messias is? 27 Hou kin dat nou: as dij Messias komt, den wait gainain woar of e heerkomt. Van dizzent wait wie t ja aal." 28 Dou vuil Jezus tegen heur oet - in tied nog aal aan t onderwiezen in tempel - : "Ie waiten wèl of ik bin? En ie waiten ook ales over mien komòf? Mor dou der denk om: nait oet miezulm bin k kommen. Der is ain dij mie stuurd het en op hom kin je aan. Ié kennen hom nait, 29 mor ík aal: ik kom ja bie hom vot, hai het mie hier hènstuurd." 30 Dou wollen ze hom geern pakken. Mor der was gainain dij hom griepen dee: t was zien tied nog nait. 31 Mor van t gewone volk kregen der n bult feduutsie in hom: "Messias, as dij komt," zeden ze, "zel wis nait méér bewiezen levern kinnen, as hai al doan het!" 32 Farizeeërs kregen in de goaten dat t volk hier t onder mekoar over haar. Doarom stuurden zai, soamen mit hogepriesters, tempelplietsie op hom òf om hom op te pakken. 33 "k Bin nog mor n luk schòftke bie joe," zee Jezus. "Den goa k vot, weerom noar dij mie stuurd het. 34 Ie goan wis nog wel noar mie op zuik, mor vinden zel je mie nait. Woar ik hèngoa, doar kin ie nait kommen." 35 Jeudse laaiders zeden dou bie zokzulm: "Woar zol e den toch hèngoan, dat wie hom alderdeegs nait vinden kinnen? Hai zel toch nait in t zin hebben noar steden in t boetenlaand tou te goan om doar aan dij Grieken onderwies te geven? 36 Wat zol e toch mainen mit: 'Ie goan vaast nog wel noar mie op zuik, mor vinden zel je mie nait' en 'Ie kinnen nait kommen woar ik hèngoa"?' 37 Op leste dag van t feest, dat is t hoogtepunt ter van, ston Jezus nog aalweg in tempel. Dou raip e zo haard as e kon: "Elk dij dörst het, kom mor hier, om te drinken!
Vertraauw mor op mie!

38 Over zonent wer schreven: Zien haart zel n wèl wezen,
doar stromen wotter oetkommen doar je van in levent blieven!"
39 Hai bedoulde doar de Gaist mit. Lu dij vertraauw in hom haren, zollen dij Gaist kriegen. God haar dij dou ja nog nait geven: omreden Jezus haar nog nait ereploats kregen dij hom toukwam. 40 Van aal dij mensken dij hom dit zeggen heurd haren, wazzen der dij zeden: "Dit is eerlieks profeet dij kommen zol." 41 Aandern zeden: "Hai is Messias." Weer aandern: "Mor dij komt toch nait van Galilea heer? 42 Der staait ja in Bouken dat Messias van David stamt en van Betlehem kommen zel doar David ook heerkwam." 43 Zo kwam der onder t volk dikke rebulie over wèl of e aiglieks was. 44 Der wazzen gounent dij hom griepen wollen, mor gainain dij t dee. 45 Tempelplietsie kwam dus weerom bie hogepriesters en Farizeeërs. Doar kregen ze te heuren: "Woarom heb ie hom nait opbrocht?" 46 "Wie binnen nog nooit ain tegenkommen dij zien mond zo goud op stee het as hai," zeden ze. 47 "t Is toch nog nait zowied dat e ook joe van wies brocht het?" vruigen Farizeeërs. 48 "Der is toch ook gainain van laaiders of van Farizeeërs dij feduutsie in hom kregen het? 49 Aal dij lu ook, dij èns nait waiten wat ter in wet staait, je zóllen ze wat!" 50 Mor ain van heur, Nikodemus, man dij vrouger al ais bie Jezus langs west haar, zegt: 51 "Volgens dij wet van ons, kinnen wie ja gainain veroordailen of hai mout eerst verheurd worden en t mout dudelk wezen woar of e mit dounde is." 52 "Doe komst toch zeker ook nait oet Galilea?" zeden ze tegen hom. "Trek t mor noa en zelst zain, dat ter oet Galilea gain profeet komt." 53f + Dit dail (kepittel 7:53 - 8:11) komt in veul vrouge handschriften en olde vertoalens nait veur; aander handschriften zetten t noa Lucas 21:38. Mainstekaans is dit stok eerst loater in t Evengelie van Johannes opnomen.f* Dou ging elk op hoes aan,

t Evengelie volgens Johannes 08


01mor Jezus ging noar Olievenbaarg. 02Aanderdoagsmörgens was e al op tied in tempel. Aal t volk kwam weer op hom òf. Hai zat doar al kloar om heur les te geven. 03Gounent van schriftgeleerden en van Farizeeërs brochten dou mitnkander n vraauw bie hom dij trappaaierd was bie klongeln. Ze kon midden in kring stoan goan. 04"Meester," zeggen ze tegen Jezus, "dizze vraauw is op doad en deel trappaaierd bie overspul. 05Noar Mozes zien wet vot, mout ze tou dood brocht worden deur staingooien. Dat vin ie den toch ook?" 06Zai zeden dit om hom der inlopen te loaten, omreden ze wollen hom aankloagen. Mor Jezus boog zok veurover en schreef mit vinger zo mor wat in t zaand. 07Dou ze mor deurvroagen bleven, ging e in t èn zitten en zee: "Wèl van joe nog nooit wat mins doan het, mout as eerste mit staingooien begunnen." 08Hai boog zok weer veurover en schreef vannijs in t zaand. 09Dou ze dat heurden, dropen ze ain veur ain òf. Van t oldste òf aan. Jezus bleef allain over mit vraauw, dij doar nog aal in t midden ston. 10 Hai ging weer in t èn zitten en vruig heur: "Zeg vraauw, woar binnen ze bleven? Is ter den gainent achterbleven om joe te veroordailen?" 11 "Nee, meneer," zee ze. "Nou, ik veroordail joe ook nait," zee Jezus. "Goa mor vot en dou in t vervolg gain minne dingen meer!" 12 n Aander moal zee Jezus tegen lu: "t Licht veur ale mensken? Dat bin ik! Wèl zok bie mie aansloet, zel t licht hebben doar je in leven kinnen. Zonent huift vervaast nooit meer in duustern omscharreln." 13 Dou zeden Farizeeërs: "Ie leggen over joezulm n verkloaren òf. Dat het haildaal gain weerde." 14 Mor Jezus zee, om zok te verantwoorden: "k Leg wel n getugenis over miezulm òf, mor geldeg is t aal! k Wait ja woar of k vandoan kom en woar of k hèngoa. Mor ie waiten ja nait woar of k votkommen bin en al haildaal nait woar of k noar onderwegens bin. 15 Ie oordailen allain mor noar moat van mensken; ik oordail haildaal gainain. 16 Mor ook al geef ik n oordail, den is mien oordail toch geldeg. k Bin ja nait allenneg. Wie binnen mit zien baaident: mien Voader dij mie stuurd het en ik. 17 In joen wet staait toch dat je aankinnen op n ainsludende getugenis van twij personen? 18 Nou den, ik getuug van miezulm en mien Voader dij mie stuurd het zegt t zulfde as ik." 19 Zai vruigen mor deur: "Woar is joen voader aiglieks?" "Ie kennen mie nait en mien Voader ook nait. Kon ie mie, den kon ie mien Voader ook." 20 Dat zee Jezus in tempel doar e les gaf stoef bie ovverkisten. Gain mensk dij hom oppakte. t Was zien tied nog nait. 21 Weer n aander moal zee e tegen heur: "Eerdoags goa ik vot. Ie zellen nog wènst van mie kriegen. Ie kinnen joen dood nait ontlopen, want ie blieven mor mit joen slechteghaid deurgoan. Woar ik hèngoa, doar kin ie nait noar tou." 22 Dou zeden Jeudse laaiders: "Hai zel zok toch nait van kaant moaken, dat e zegt: 'Woar ik hèngoa, doar kin ie nait noar tou?'" 23 Mor Jezus zee: "Ie kommen hier weg. Ik kom van boven weg. Ie binnen in dizze wereld thoes, mor ik nait. 24 Dat mainde k zo net dou k zee: 'Ie kinnen joen dood nait ontlopen. Ie blieven mor deurgoan mit joen slechteghaid.' Want as ie der nait aan willen dat ik bin dij k zeg te wezen, zel ie staarven, omreden ie blieven aal mor slechteghaid doun." 25 Zai bleven mor aanholden: "Wèl bin ie den?" "k Dou aans niks as joe dit oetleggen," zee Jezus. 26 "k Zol n haile bult over joe zeggen kinnen woarom k joe veroordailen kin. Mor allenneg wat k van hom hierboven heurd heb, geef ik deur, want dij mie stuurd het doar kin je ja van op aan." 27 Ze begrepen nait dat e t aalweg over zien Voader haar. 28 "Eerst zel ie Menskenzeun nog op n hoge poal stoken hebben," ging Jezus wieder. "Den zel je gewoar worden, dat ik bin wèl k zeg te wezen. k Dou niks op aigen bandevout, mor bloots wat mien Voader mie veurholden het, dat dou k. 29 Hai het mie stuurd, mor hai is ook nog aalweg bie mie. Hai let mie nooit zakken, want ik moak hom t aaltied noar t zin." 30 Verschaaiden Jeuden dij hom dit apmoal zeggen heurden, kregen feduutsie in hom. 31 Tegen dijent zee Jezus: "As ie joe holden aan wat ik joe veurhol, bin ie echt volgelingen van mie. 32 Den zel je der achter kommen wat woar is. Doar wor je vrij man van." 33 Mor ze zeden: "Wie stammen òf van Abraham, en nog nooit heb wie ain zien sloaf west. Wat main ie aiglieks mit dat 'vrij man' worden?" 34 "Dou der denk om," zee Jezus tegen heur, "elkenain dij wat mins dut, is ter sloaf van. 35 n Sloaf blift ter nait aal zien levent bie heuren, n zeun aal. 36 Eerst as zeun n vrij man van joe moakt, bin je echt vrij man. 37 Dat ie van Abraham ofstammen, wait k ja wel. Toch wil ie mie dood hebben, want mien bosschop, doar wil ie nait aan. 38 k Heb t over wat ik bie mien Voader zain heb. Ie doun toch ook wat joen Voader joe veurholdt?" 39 "Wie hebben Abraham as stamvoader." zeden ze. Dou zee Jezus: "As ie echt van Abraham ofstammen deden, zol je ook doun zo as hai. 40 Mor nee, ie willen mie doodmoaken, en k heb niks aans doan as joe woarhaid deurgeven dij k van God heurd heb. Zukswat dee Abraham nait. 41 Ie doun net as joen voader." Dou zeden ze: "Wie binnen gain onechten, wie hebben mor ain Voader en dat is God zulm." 42 "As God eerlieks joen Voader was," zee Jezus, "den zol je wies mit mie wezen. Ik bin ja bie God votkommen en nou bin k hier. k Bin nait oet miezulm kommen. Hai is t dij mie stuurd het. 43 Wait ie den nait woarom t nait tot joe deurdringt wat ik zeg? Begriepen wat ik joe zeg, dat kin ie haildaal nait! 44 Dat komt omreden ie stammen van duvel òf! En wat dij voader van joe in t zin het, dat wil ie ook. Hai het altied al n doodsloager west. Hai het nooit aan kaant van woarhaid stoan. Woarhaid en hai kinnen haildaal nait mitnkander. Hai het gain spier woarhaid in zok. Hai lugt altied en dat dut e, omreden t zit in zien oard. Joa, hai is alderdeegs stamvoader van leugen. 45 Mor ik, wat ik zeg is woar en doarom leuf ie mie nait. 46 Wèl van joe kin bewiezen wat k verkeerd doan heb? As k zeg wat woar is, woarom leuf ie mie den nait? 47 Ain dij n kind van God is, lustert toch noar wat God zegd het! Doar snap ie niks van. Mor ja, ie binnen ja ook gain kinder van God!" 48 Jeuden zeden tegen hom: "Ie binnen n dikke Samaritoan! Der hoest n kwoaie gaist in joe, dat mout ja wel!" 49 Mor Jezus zee: "Der hoest gain kwoaie gaist in mie. t Is net aansom: ik acht mien Voader hoog, terwiel dat ie mie verachten. 50 Ik bin nait oet op aigen eer, dat dut n aander aal en dij kin der over oordailen. 51 Eerliekswoar: ain dij leeft noar wat of ik zegd heb, zel dood vervaast nooit in ogen kieken." 52 Dou zeden Jeuden tegen hom: "Nou begriep wie dat ter n kwoaie gaist in joe hoest. Abraham is doudestieds sturven, profeten ook. Hou kom je der bie om te zeggen: 'Ain dij leeft noar wat ik zegd heb, zel vervaast nooit gewoar worden wat doodgoan is!' 53 Ie binnen toch nait belangrieker as stamvoader Abraham! Dij is oet tied kommen net as profeten. Wat verbeel ie joe aiglieks wel!" 54 Jezus zee: "As ik miezulm eer, stelt dat niks veur. Mien Voader, dij eert mie en van hom zeg ie: 'Hai is ons God,' 55 mor ie waiten èns nait wèl of e is. Ik ken hom aal. As k zeggen zol: 'Ik ken hom nait,' den zol k net zo'n leugenpuut wezen as ie. Mor k ken hom ja aal en k leef noar wat e zegd het. 56 Joen stamvoader Abraham het ter noar oetkeken om mien gloriedag mit te moaken. En dou e dij zain haar, was e slim blied." 57 Dou zeden Jeuden: "Ie binnen nog gain fiefteg en ie hebben Abraham zain?" 58 "k Verzeker joe," zee Jezus weerom, "eer Abraham der was, bin ik ter." 59 Dou pakten ze stainen van grond òf om hom der mit te gooien. Mor hai kroop bezied en ging tou tempel oet.

t Evengelie volgens Johannes 09


01Dou e wiederging, zag e onderwegens n man dij bie zien geboorte al blind was. 02"Rabbi," vruigen zien leerlingen, "wèl het ter verkeerd doan, dat e blind geboren is? Hai of zien ollu?" 03Jezus zee: "Zien blindhaid het niks van doun mit wat hai of zien ollu verkeerd doan hebben. Hai is blind om ons zain te loaten wat of God apmoal kin. 04Zolaank as t daglicht ter is, mout wie dounde wezen mit t zulfde wat of hai dut dij mie stuurd het. Den wordt t naacht en is t niks weerd om te waarken. 05Zolaank k nog bie mensken bin, bin k t licht veur heur." 06Dou e dat zegd haar, spijde hai op grond, muik ter wat smurrie van en smeerde dij op man zien ogen. 07"Goa t ter mor ofwasken in badhoes Siloäm," zee e dou tegen hom. (Siloäm betaikent stuurd.) Man ging der hèn, wosk zien gezicht en dou e weeromkwam, kon e zain. 08Zien noabers en lu dij hom vrouger zulm as bedelder kend haren, vruigen den ook: "Is dat kerel nait dij altied zat te schooien?" 09"Joa, dat is hom," zeden gounent, mor aandern zeden: "Nee, t is hom nait, hai liekt ter op." Man zulm zee dou: "Ik bin t aal!" 10 Ze vruigen: "Mor hou bestaait t dast inains zain kinst?" 11 Hai zee: "n Man, Jezus hait e, muik wat smurrie en smeerde dat op mien ogen. Dou zee e tegen mie, k mos noar Siloäm goan en t ter weer ofwasken. Dou k hèngoan was en t ter ofwosken haar, kon k weer zain." 12 Zai vruigen hom: "Woar is dij man?" "Dat wait k nait," zegt e. 13 Dou brochten ze man dij blind west haar noar Farizeeërs tou. 14 Nou was t net sabbat dou Jezus smurrie moakt haar en man van zien blindhaid ofhulpen haar. 15 Farizeeërs vruigen hom ook hou of t kwam dat e inains zain kon. "Hai dee mie wat smurrie op ogen," zee e, "dou mos k dat ter weer ofwasken en nou kin k zain." 16 n Stokkewat Farizeeërs zeden: "Hai holdt sabbat nait; den kin dij man nait bie God votkommen." Mor aandern zeden: "Hou kin ain dij zo slecht is, zokse taikens zain loaten?" Ze wazzen t haildaal nait mitnkander ains. 17 "Wat vindst zulm van hom?" vroagen Farizeeërs vannijs. "Doe bist ja dij e t licht in ogen weeromgeven het!" "Hai mout wel n profeet wezen," zee e. 18 Jeuden wollen der nait aan dat man altied blind west haar en nou inains weer zain kon. Doarom luiten ze zien ollu kommen. 19 Ze vruigen heur: "Is dit joen zeun en beweer ie dat e van kindsdoagen òf aan blind west het? Hou kin t den dat e nou aal zain kin?" 20 "Wie waiten dat dit ons zeun is en ook dat e blind geboren is," zeden zien ollu. 21 "Mor wat ter gebeurd is dat e nou zain kin of wèl hom van zien blindhaid ofhulpen het, doar wait wie niks van. Mor vroag hom t zulm, hai is maans genog om t zulm te zeggen!" 22 Zien ollu deden dit, omreden ze wazzen baang veur Jeudse laaiders; dij haren al mitnkander ofproat: "Elk dij Jezus as Messias erkennen zol, huift hier nait weer in sinagoge te kommen." 23 Doarom haren zien ollu zegd: "Hai is maans genog om t zulm te zeggen." 24 Aandermoal luiten ze man dij blind west haar bie heur roupen. Ze zeden: "Sweer dast woarhaid zeggen zelst! Wie veur ons waiten dat dij man n minne is." 25 "Of e deugt of nait, dat wait k nait," zee e, "mor ain ding wait k aal: eerst was k blind en nou inains kin k zain." 26 Dou zeden ze: "Wat het e den mit die doan? Hou het e dien ogen beter moakt?" 27 Hai zee: "Dat heb k joe al zegd, mor ie lustern ja nait. Woarom wil ie t nou nog weer heuren? Ie willen toch gain leerlingen van hom worden, net as dij aandern?" 28 Dou raagden ze hom oet en zeden: "n Leerling van hom! Dat bist zulm! Mor wie, wie binnen Mozes zien leerlingen! 29 Van Mozes wait wie dat God mit hom proat het, mor dizzent, wie waiten èns nait woar of e heerkomt!" 30 "Dat is ja vremd," zee man, "dat ie nait waiten woar of e heerkomt! En hai het mie t licht in ogen weer geven! 31 Wie waiten toch van God, dat e nait lustert noar wèl nait deugt, mor aal noar dij ontzag veur hom het en dij leeft zo as hai t geern zugt. 32 t Is ja nog nooit veurkommen dat ogen van ain dij blind geboren is, beter moakt binnen! 33 As dij man nait bie God votkommen was, haar e hier haildaal niks kloarkriegen kind." 34 Dou zeden ze tegen hom: "Doe bist n minhoed van dien geboorte òf aan en doe wilst ons wat vertellen?" En ze smeten hom boeten deur. 35 Jezus heurde dat ze hom boeten deur smeten haren. Hai keek of e hom zag en dou e hom gewoar wer, vruig e hom: "Doe den, hestoe vertraauw in Menskenzeun?" 36 Hai zee: "Vertel mie den toch wèl dat is, meneer, den kin k eerst vertraauw in hom kriegen." 37 Jezus zee: "Hai staait veur die. Dij mit die te proaten staait, dat is hom." 38 "k Vertraauw joe, meneer," zee man en ging veur hom op knijen liggen. 39 Dou zee Jezus: "Ik bin noar mensken toukommen om onderschaaid tussen heur oetkommen te loaten. Wèl nait zain kin, zel den zain kinnen en dij zain kinnen, zellen blind worden." 40 Paardie Farizeeërs dij stoef bie hom stonden, heurden dit. "Ie mainen toch nait dat wie ook blind binnen?" vruigen ze. 41 Jezus zee: "As ie echt blind wazzen, wer joe t nait aanrekend, mor nou ie zeggen: 'Wie kinnen aal zain,' wordt joe t aal aanrekend.

t Evengelie volgens Johannes 10


01Dou der denk om! Wèl nait deur as tougang van schoapkove nemt, mor der woaraarns aans inklimt, dat is n daif, n rover. 02Mor hedder van schoapen, dij nemt deur om der in te kommen. 03Veur hom holdt wachter deur open en schoapen lustern noar hedder zien stem. Hai ropt zien aigen schoapen bie noam en nemt heur mit noar boeten tou. 04As e ze apmoal noar boeten dreven het, lopt e veur heur oet. Achter hom sjaauwen ze aan, ze kennen zien stem ja. 05Van n vremde mouten ze niks hebben, doar lopen ze bie vot: aandermans stem kennen ze ja nait." 06Dit was n vergelieken dij Jezus heur veurhuil. Mor zai vuilden nait woar e t over haar. 07Jezus zee doarom aandermoal: "Dou der denk om! Deur, doar schoapen hèn noar binnen mouten, bin ik. 08Aal dij lu dij veur mie aan wazzen, binnen daiven en rovers. Schoapen hebben den ook nait noar heur lusterd. 09Dij deur, dat bin ik. Wèl deur mie hèn noar boeten gaait, kin gerust wezen. Dij zel mit mie mitgoan, noar binnen en noar boeten lopen en stee vinden om te waaiden. 10 n Daif komt bloots om te stelen, te vergraimen en dood te moaken. Mor ik bin kommen om te zörgen dat ze leventeg blieven en zat te eten hebben. 11 Dij goie hedder, dat bin ik. n Goie hedder staait mit zien levent in veur zien schoapen. 12 n Knecht dij inhuurd is, is gain echte hedder: t binnen zien aigen schoapen ja nait. As e n wolf aankommen zugt, let e schoapen in steek; wolf gript ze en jagt koppel oetmekoar. 13 n Knecht gaait ter vandeur; hai is ja bloots inhuurd en doarom het e gain omdenken. 14 Dij goie hedder, dat bin ik. Ik ken mien schoapen en mien schoapen kennen mie, 15 net as mien Voader mie kent en ik mien Voader ken. Veur mien schoapen heb k mien levent over. 16 k Heb ook nog aander schoapen, nait oet dizze kove. Doar mout ik ook achterheer; noar mien stem zellen ze lustern goan. Den zel der ain koppel schoapen mit ain hedder wezen. 17 Doarom holdt mien Voader van mie; mien levent stel ik zulm dispeniebel, ook om t vannijs te vatten. 18 Gainent pakt mie t òf. Ik stel mien levent oet vrije wil dispeniebel. Dij toak heb ik: t priesgeven en t vannijs vatten. Zo het mien Voader mie t besteld." 19 Om dizze woorden kwam der onder Jeuden weer hikhakkerij. 20 "Hai is bezeten! Hai is stoapel!" zeden verschaaident. "Woarom luster ie nog noar hom?" 21 "Mor," zeden aandern, "dit is toch gain proat van ain dij bezeten is?" En weer aandern: "Ain dij bezeten is, kin ogen van n blinde toch nait beter moaken?" 22 Op aigenste tied was in Jeruzalem feest van Tempelinwijden; t was winterdag. 23 Jezus kuierde wat hènneweer in galerij van Salomo bie tempel. 24 Jeuden gingen om hom tou stoan en vruigen: "Hou laank hol je ons nog in t onwizze? Zeg nou ais eerlieks: bin ie nou Messias of nait?" 25 "Dat heb k joe ja al zegd, mor ie leuven t nait," zee Jezus. "Aal wat ik dou in mien Voader zien noam, sprekt veur mie. 26 Ie willen der wel nait aan, mor ie heuren ook ja nait bie mien schoapen. 27 Mien aigen schoapen lustern aal noar mien stem, ik ken heur en zai goan achter mie aan. 28 Ik zel der veur zörgen dat ze aaid leventeg blieven. Gainent zel ze mie ofstelen! 29 Wat hai, mien Voader, mie geven het, is belangrieker as aal t aander. Gainent kin mien Voader t ofstelen! 30 Mien Voader en ik binnen ja ain!" 31 Vannijs zammelden Jeuden stainen om hom der mit dood te gooien. 32 "Ik heb op bestel van mien Voader joe verschaaiden goie dingen dudelk moakt," zee Jezus tegen heur, "veur wat veur zoak wil ie mie den mit stainen doodgooien?" 33 Jeuden zeden: "Nait om joen goie dingen wil wie joe mit stainen doodgooien, mor om joen lastertoal! Ie binnen ja mor n gewoon man en toch zeg ie dat ie God binnen." 34 Jezus vruig heur: "Staait ter nait in joen aigen wet: 'Ik heb zegd: Ie binnen apmoal goden'? 35 Schrift verlust nooit zien kracht en alderdeegs dij nuimt lu tegen wèl God sproken het 'goden'. 36 Mien Voader het mie veur zien waark oetkozen en wereld instuurd. Hou duur ie mie den schuld geven van lastertoal, as k zeg: 'k Bin God zien Zeun!' 37 As k nait dou wat mien Voader wil dat k dou, den huif je nait op mie òf goan. 38 Dou k dat aal en ie vertraauwen mie den nog nait, heb den teminnent in reken wat of ik dou. Vervaast goan ie den inzain dat mien Voader ain mit mie is en ik mit hom." 39 Dou wollen ze hom weer griepen, mor hai bleef heur oet handen. 40 Jezus ging weerom, Jordaan over, noar stee doar Johannes in t begun deupt haar. Doar bleef e n zetje. 41 Veul volk kwam doar bie hom. "Johannes het den wel gain taikens zain loaten," zeden ze, "mor hai het veul over dizze man verteld en dat was apmoal woar." 42 Zo kregen doar veul mensken feduutsie in hom.

t Evengelie volgens Johannes 11


01Der was ain zaik. t Was Lazarus oet Betanië, dörp van Maria en heur zuster Marta. 02Maria haar doudestieds Jezus baalzemd mit mirre en zien vouten mit heur hoar ofwist; Lazarus dij zaik was, was heur bruier. 03Zien zusters stuurden ain om Jezus mit bosschop: "Meneer, heur ie toch ais, joen goie vrund is zaik." 04Dou Jezus dat heurd haar, zee e: "Dit is gain kwoal doar e dood aan gaait, mor hierdeur zel ie ais zain hou geweldeg God is en zien Zeun krekt zo!" 05Jezus hong slim aan Marta, aan heur zuster en aan Lazarus. 06Dou e heurd haar dat Lazarus zaik was, bleef e toch nog twij doagen doar of e was. 07Den eerst zegt e inains tegen zien leerlingen: "Loat wie weeromgoan noar Judea." 08"Mor rabbi," zeggen zien leerlingen tegen hom, "kòrtsleden nog perbaaierden Jeudse laaiders aalvot joe mit stainen dood te gooien en nou wol ie der aal weer hèn?" 09"t Is doags toch twaalf uur licht," zee Jezus. "Ain dij op kloarlichten dag op pad is, lopt naargens tegenaan, omreden hai kin bie daglicht goud zain. 10 Mor in duustern kin e aal overaal tegenaan lopen. t Is den ja nait licht!" 11 Den gaait e wieder: "Lazarus, ons vrund, is insloapen, mor k goa hom weer wakker moaken." 12 "Mor meneer," zeden zien leerlingen tegen hom, "as e slept, zel e toch juust beter worden." 13 Jezus mainde vanzulm dat hai oet tied kommen was, mor zai dochten dat e t over sloapen haar. 14 Dou zee Jezus liekoet: "Lazarus is dood! 15 Om joe bin k blied dat k ter nait bie was; nou kin je feduutsie in mie kriegen. Loat wie mor noar hom tougoan." 16 "Loat wie den ook mor mitgoan," zee Tomas ("twijling"), tegen zien pazzipanten, "en staarven mit hom." 17 Dou Jezus doar aankwam, vernam e dat Lazarus al vaaier doagen in t graf lag. 18 Betanië ligt stoef bie Jeruzalem, nog èns gain vieftien stoadies der vanòf. 19 Der wazzen den ook nog al wat Jeuden noar Marta en Maria kommen om heur te troosten mit t verlais van heur bruier. 20 Dou Marta vernam dat Jezus der aan kwam, laip zai hom in muit; Maria bleef in hoes. 21 "Meneer," zee Marta tegen Jezus, "haar ie hier west, den zol mien bruier nou nait oet tied wezen. 22 Mor ook nou wait ik ja, dat God joe ales geven zel woar ie hom om vroagen zellen." 23 "Joen bruier zel vervaast weer opstoan," zegt Jezus tegen heur. 24 "Dat wait k ja wel," zegt Marta, "hai zel weer opstoan bie opstanden op leste dag." 25 Jezus zee: "Opstanden en levent, dat bin ík. Wèl feduutsie in mie het, zel weer tot leven kommen, ook al is e dood. 26 Elk dij nou leeft en vertraauw in mie het, zel vervaast nooit meer oet tied kommen. Dat waist toch zeker wel?" 27 "Joa meneer," zegt ze, "ik wait zeker dat ie Messias binnen, God zien Zeun, dij noar ons apmoal toukommen zol." 28 Dou e dit zegd haar, ging ze heur zuster Maria roupen. Flusternd zee ze: "Meneer is ter! Hai vragt noar die." 29 Dou Maria dat heurde, kwam ze op slag in t èn en ging noar hom tou. 30 Jezus was dou nog nait in t dörp, mor op t stee doar Marta hom trovven haar. 31 Jeuden dij bie heur in hoes wazzen om heur te troosten, zagen heur hoasteg in t èn kommen en noar boeten goan. Ze gingen heur achternoa, omreden ze dochten dat ze noar t graf ging om te schraiven. 32 Maria kwam op t stee doar Jezus was. Dou ze hom zag, vuil ze veur hom op knijen en ze zee: "Haar ie hier west, den zol mien bruier nait sturven wezen." 33 Jezus zag heur schraiven en Jeuden ook dij heur noakommen wazzen. Hai wer inwendeg kwoad en ruik haildaal van slag. 34 Hai vruig: "Woar heb ie hom hènlegd?" "Hierzo! Kiek mor," zeggen ze. 35 Dou begunde Jezus te reren. 36 "Kiek es hou e aan hom hong!" zeden Jeuden onder nkander. 37 Gounent zeden: "Hai het ogen van dij blinde toch ook beter moakt? Haar e t den nait zo regeln kind dat Lazarus nait oet tied kwam?" 38 t Gemoud schut Jezus weer vol. Hai gaait noar t graf tou, n grot mit n stain der veur. 39 "Dou dij stain ais vot," zee e. "Mor meneer," zegt Marta, zuster van dij sturven was, "t zel nait vris roeken. Hai is ja al drij doagen dood!" 40 Mor Jezus zegt tegen heur: "k Heb die ja al zegd wat God wel nait kloarkrigt, ast mor vertraauw in hom hest." 41 Dou deden ze toch stain mor vot. Jezus keek noar hemel en zee: "Voader, bedankt dat ie noar mie lusterd hebben. 42 Zulm wos ik ja wel dat ie aaltied noar mie lustern, mor k zee dit om aal t volk dat om mie tou staait. Dij lu zellen nou toch wel overtuugd roaken dat ie t binnen dij mie stuurd het." 43 Dou e dit zegd haar, raip e haard: "Lazarus, kom ais noar boeten tou!" 44 En hai kwam noar boeten mit winsels om handen en vouten en n swaitdouk om kop tou. "Moak hom mor lös," zegt Jezus, "den kin e zien gaang goan." 45 Hail wat Jeuden dij bie Maria west haren, keken vol bewondern noar wat Jezus kloarkregen haar en kregen feduutsie in hom. 46 Mor gounent gingen noar Farizeeërs en zeden wat Jezus doan haar. 47 Dou raipen Jeudse laaiders en Farizeeërs Hoge Road bie nkander. "Wat dou we," zeden ze. "Dij man let n bult taikens zain. 48 As wie hom geworden loaten, zel elk mit hom votlopen en zellen Romaainen niks van tempel en van ons volk hail loaten." 49 Ain van heur, Kajafas, dij hogepriester van t joar was, zee: "Ie begriepen hail nait woar of t om gaait. 50 Snap ie den nait dat ie der ales bie winnen as ter ain doodgaait veur t haile volk en nait hail ons volk ombrocht wordt!" 51 Dat zee e nait oet zokzulm: hai was ja hogepriester van t joar en doarom kon e nou al zeggen dat Jezus staarven zol veur t volk. 52 En nait bloots veur heur, mor ook om aal God zien kinder bie nkander te brengen, dij nou over haile wereld oetnkander jagd binnen. 53 Van dij dag òf aan wazzen ze vaast van plan, ze zollen Jezus van kaant moaken. 54 Doarom wol Jezus nait meer zo vrij onder Jeuden touholden, mor ging e doar vot, noar Efraïm, n stad stoef aan woestijn. Doar bleef e mit zien leerlingen. 55 t Zol gaauwachteg Pesach wezen, t Jeudse Pascha, en oet t haile laand ging n bult volk al veur t feest noar Jeruzalem om zok zuver te moaken. 56 Lu keken noar Jezus oet. Dou ze nkander in tempel trovven, zeden ze: "Hai komt vervaast nait noar t feest, denk ie ook nait?" 57 Jeudse laaiders en Farizeeërs haren ja opdracht geven aan te droagen woar of Jezus touhuil, den konden ze hom griepen.

t Evengelie volgens Johannes 12


01Zès doagen veur t Pesach ging Jezus noar Betanië, t dörp doar Lazarus woonde dij e tou dood oet opwekt haar. 02Ze haren doar eten veur hom kloarmoakt. Marta was aan t bedainen en Lazarus zat mit Jezus maank gasten. 03Dou pakte Maria n haile kroek vol lekker roekende baalzem, moakt van echte, dure narduseulie. Doar zaalfde ze Jezus zien vouten mit en wiste ze òf mit heur hoar. Dij baalzemgeur rook je al gaauw deur t haile hoes hèn. 04Doarop zegt Judas, n man oet Kariot, ain van zien leerlingen dij hom loater aangeven zol: 05"Dij roekeulie haar best drijhonderd denaries opbrengen kind! Wie haren dij sènten ja beter aan aarme lu geven kind!" 06Mor dat zee e nait, omreden hai haar zoveul mit aarme lu op. Nee man, t was n daif! Hai was puutholder en zodounde kon e aalgedureg wat in aigen buus stoppen. 07Mor Jezus zee: "Loat heur toch mit rust. Ze het dij baalzemeulie apaart veur mien begraffenis opbewoard! 08Aarme lu, dij heb ie aalweg bie joe, mor mie nait." 09n Haile bult Jeuden haren der van heurd dat Jezus doar touhuil. Doarom gingen ze der ook op òf: nait bloots om Jezus, nee, ze wollen Lazarus ook wel ais zain dij e tou dood oet opwekt haar. 10 Opperpriesters haren dou al plannen om Lazarus ook om te brengen, 11 omreden der laipen n bult Jeuden over en gingen in Jezus leuven: ze haren ja zain wat ter mit hom gebeurd was. 12 Aanderdoags laip t volk dat veur t Pesach noar Jeruzalem kommen was, mit paalmtoeken in haand tou stad oet. Ze haren heurd dat Jezus onderwegens was noar Jeruzalem. 13 Dou laipen ze hom in muit. Ze raipen zo haard as ze konden: "Hosanna! Hoera, bode van God komt ter aan!
Keunenk dij over Israël regaaiern zel!"
14 Dou zöchte Jezus zok n ezel op. Dou e dij vonden haar, ging e der op zitten. Zo staait t ja ook schreven:
15 "Wees mor nait baang, Sion, mien wicht! Doar komt dien keunenk ja aan: hai ridt op n ezelsvool."
16 Eerste tied begrepen zien leerlingen dit apmoal nog lang nait. Loater, dou Jezus al in t hemelse licht opnomen was, kwam heur t in t zin dat dit apmoal op hom sluig en dat t doarom ook zo goan was. 17 Lu dij der bie west haren dou Jezus Lazarus tou t graf oet raip en hom tou dood oet opwekt haar, haren doar over verteld. 18 Doarom laipen dij hom in muit: ze haren ja van dat taiken van Jezus heurd. 19 "Zugst nou wel," zeden Farizeeërs den ook tegen nkander, "ales gaait gloeiend mis! Kiek mor, haile wereld lopt achter hom aan!" 20 Onder mensken dij noar t feest gingen om God te aanbeden, wazzen ook n stokkewat Grieken. 21 Zai gingen noar Filippus, dij oet Betsaïda in Galilea weg kwam. Ze zeden: "Meneer, wie zollen Jezus geern even hebben willen." 22 Filippus gaait t votdoalek aan Andreas vertellen en mit zien baaident goan ze t tegen Jezus zeggen. 23 Jezus zegt tegen heur: "t Is nou zowied dat Menskenzeun eerd wordt. 24 k Geef joe verzekern: as n waaitkorrel nait in grond vaalt en doar nait doodgaait, blift e mor allenneg. Mor as e aal doodgaait, geft e n bult zoad. 25 Wèl te veul aan t levent vastholdt, dij zel t kwiet worden. Mor wèl in dizze wereld niks om zien levent geft, zel t holden. En zo zel e alderdeegs t aiweg levent holden. 26 As ter ain is dij mie dainen wil, mout e zok bie mie aansloeten: en doar ik bin, zel hai ook wezen, dij mie helpt. As ain mie helpt, dij zel ale eer kriegen van mien Voader! 27 Mor k wait nait meer hou of k t heb. Wat zel k ter aiglieks nog van zeggen? Voader, bespoar mie asjeblieft wat mie te wachten staait? Mor doar bin k ja veur kommen: dit mout ik deurmoaken. 28 Voader, loat zain wèl of ie wel nait binnen!" Dou klonk ter n stem tou hemel oet: "k Heb ja al zain loaten wèl of k bin. Mor k zel t nóg n moal zain loaten." 29 Lu dij der omtou stonden en dij t apmoal heurd haren, zeden: "Dat was n dunderslag!" Aander lu zeden: "n Engel het wat tegen hom zegd!" 30 Mor Jezus zee: "Dij stem was ter nait veur mie, mor veur joe. 31 Der vaalt nou n beslizzen in dizze wereld. Dij t in dizze wereld veur t zeggen het, wordt ter oetsmeten! 32 As k in lucht stoken bin, hier bie mensken vot, zel ik ze apmoal bie mie hoalen!" 33 Doar wol e mit zeggen hou of e staarven zol. 34 Mensken zeden den ook: "Mor wie hebben oet ons aigen wet vernomen dat Messias veur altied aan macht blieven zel. Hou kin ie den beweren dat Menskenzeun in lucht stoken wordt? Dij Menskenzeun, wat is dat den veur ain?" 35 Jezus zee: "t Licht is nou nog bie joe, mor dat duurt nait zo laank meer. Blief onderwegens, zolaank as t nog licht is. Aans zel duustern joe nog overvalen. Want wèl in t duustern lopt, wait nait woar of e hèngaait. 36 Zolaank as ie t licht bie joe hebben, mout ie doar op vertraauwen; den zel ie der ook bie heuren." Dou e dat zegd haar, ging e vot en kroop veur heur bezied. 37 Ze haren bie ale taikens west dij e zain loaten haar en toch leufden ze nog altied nait in hom. 38 Zo kwam oet wat of profeet Jesaja al zegd haar: "Heer, wèl leufde aiglieks wat wie verteld hebben?
En hai het nog wel aan elkenain zain loaten
hou machteg of e wel nait was!"
39 Ze konden t nait leuven, omreden Jesaja haar ja ook zegd:
40 "Hai het heur ogen blind moakt en heur haart swil bezörgd.
Aans zollen ze wel beter keken hebben
en wel meer inzicht kregen hebben.
Den zollen ze vervaast in de goaten kregen hebben,
wat of ze verkeerd doan haren
en den zol k ze nou van heur blindhaid ofhelpen kinnen."
41 Jesaja zee dit, omreden hai haar zain wèl of Jezus was; aiglieks haar e t ja over hom. 42 Toch wazzen der onder laaiders van t volk ook n bult dij zien kaant kozen. Mor om Farizeeërs duurden zai der nait veur oetkommen, omreden ze werden den tou sinagoge oetsmeten. 43 Want ze wazzen laiver in aanzain bie mensken as bie God. 44 Dou zee Jezus mit klem: "Wèl feduutsie in mie het, vertraauwt nait bloots op mie. Aiglieks geft e zien vertraauw aan hom dij mie stuurd het. 45 Kiek goud noar mie, den zai je hom dij mie stuurd het. 46 Ik bin as n licht in wereld kommen. Elk dij aan mie zien vertraauw geft, blift nait in t duustern zitten. 47 As ain heurt wat of ik te vertellen heb, mor hai holdt zok ter nait aan, bin ik t nait dij over hom oordailt. k Bin ja kommen om mensken te redden en nait om over heur te oordailen. 48 Wèl niks van mie waiten wil en nait aannemt wat of ik te zeggen heb, het al n rechter: aal wat k zegd heb, dat zel op leste dag over hom oordailen. 49 Ik heb ja nait oet miezulm proat. Mien Voader, dij het mie stuurd, en dij het mie besteld wat of k tegen joe zeggen mos. 50 Bosschop dij k van hom breng, geft zekerhaid, dat wait ik vervaast, over leven veur aiweg en altied. Aal wat ik zeg, zeg ik krekt zo, as mien Voader mie t besteld het."

t Evengelie volgens Johannes 13


01t Was stoef veur Pesach. Jezus wos dat t gaauw tied was om tou dizze wereld oet te goan: hai zol weeromgoan noar zien Voader. Mor in zien laifde veur zien aigen volk doar e hier aaid zo wies mit west haar, zol e eerst nog tot t alderuterste goan. 02t Was n moal onder t eten. Duvel haar Judas, ain van Simon oet Kariot, al t plan instuupt om Jezus te verroaden aan zien vijanden. 03Mor Jezus wos wat of e te doun haar: zien Voader haar hom ale macht geven, hai was bie God votkommen en nou zol e weeromgoan noar God. 04Inains gaait e bie toavel vot, dut zien bovenklaaier oet en knupt zok n linnen douk om t lief. 05Hai dut wotter in waskoem en hai begunde vouten van leerlingen te wasken en òf te dreugen mit douk dij e om haar. 06Simon Petrus komt zo ook aan beurt. "Meneer, mien vouten wasken? Joe?" vragt e hom. 07"Nou snapstoe der nog niks van wat of ik dou," zee Jezus, "mor loater zelst t apmoal deurkriegen!" 08Mor Petrus zegt: "Gain denken aan, doar komt niks van in dat ie mien vouten wasken!" "Mor as ik dien vouten nait wasken dou, den heurst nait meer bie mie!" zee Jezus. 09Den vragt Simon Petrus: "Meneer, wask den nait allenneg mien vouten, mor ook mien handen en mien kop!" 10 "Wèl zok wosken het, is haildaal schoon," zegt Jezus den. "As je den eten goan, huif je allain joen vouten nog mor te wasken. Ie binnen ook schoon! Aal houwel nait apmoal!" 11 Hai wos ja al, wèl of zien verroader was; doarom zee e: "Nait apmoal!"

12 Dou e elk zien vouten wosken haar, dee e zien klaaier weer aan en ging bie toavel. "Heb ie wel goud deur wat of k net doan heb?" vruig e. 13 "Ie zeggen aaltied 'heer en meester' tegen mie. Dat is goud, want dat bin k ja ook!

14 As ik, as joen heer en meester, joen vouten wask, den mout ie ook mekoars vouten wasken. 15 k Heb joe t ja veurdoan. Ie mouten t van nou òf aan net zo doun as ik doan heb. 16 Zekerwoar, n sloaf staait nait boven zien boas en n ofgezant is minder belangriek as dij hom stuurd het. 17 Nou wait ie dit, mor ie binnen eerst echt goud òf as ie hier ook waark van moaken! 18 k Heb t nait over joe apmoal. Ik wait vanzulm wel, wèl of k oetkozen heb. Mor bekende zinsnee zegt ja nait veur niks: 'Ain at mit mie zien stoetje op,
en toch het dij mie n trap noa geven!'


19 Dit zeg k joe votdoalek mor; as t den zowied is, zel ie inzain dat ik t bin. 20 Dou der denk om: wèl ain in hoes let dij deur mie stuurd is, let mie der in. En wèl mie der den in let, let ook hom der in dij mie stuurd het."

21 Dou e dit zegd haar, ruik hai haildaal van slag en mit klem zee e: "k Wait vervaast, ain van joe gaait mie aan mien vijanden verroaden." 22 Leerlingen keken mekoar vroagend aan: over wèl zol e t hebben? 23 Ain van heur, doar Jezus t slim mit op haar, lag stoef noast hom aan toavel. 24 Simon Petrus bedudt hom: "Vroag hom ais op wèl of dat slagt." 25 Dij leerling leunt den nog wat meer noar Jezus over en vragt: "Wèl bedoul ie den, meneer?" 26 "Dij k t stok stoet geven zel dat ik nou in koem stip, dij is t," zee Jezus. Hai stipt n stok stoet in koem en geft dat aan Judas, Simon zien zeun, oet Kariot. 27 Judas nam t aan. Dou wer Soatan op slag boas over hom. "Goa nou votdoalek mor doun wat ofst toch al van plan wast!" zegt Jezus den. 28 Gainain aan toavel haar deur wat of Jezus doar mit veur haar. 29 Judas was puutholder. Paardie lu dochten den ook dat Jezus zegd haar: "Goa mor wat kopen veur t feest." of "Goa mor wat aan aarme mensken geven." 30 Judas pakte t stok stoet aan en ging noar boeten tou. t Was naacht.

31 As Judas vot is, zegt Jezus: "Menskenzeun is nou in t openboar eerd, en deur hom God zulm. 32 As God nou in t openboar eerd is deur hom, zel God ook hom eren, en wel op slag! 33 Jonges, k heb langste tied bie joe west. Ie zellen slim wènst van mie kriegen. k Zeg tegen joe t zulfde as k ook tegen aander Jeuden zegd heb: ie kinnen nait mitkommen noar t stee doar ik nou hèngoa. 34 k Geef joe n nije opdracht: blief van nkander holden! Ik heb van joe holden, krekt zo mout ie ook van nkander holden. 35 As ter laifde onder joe blift, zel elkenain votdoalek zain kinnen dat ie leerlingen van mie binnen."

36 Simon Petrus vragt Jezus: "Woar goan ie aiglieks hèn, meneer?" Jezus zee: "Stee doar ik hèngoa, doar kinst nou nait mit hèn. Mor loater zelst mie aal achternoakommen." 37 "Mor, meneer," vragt Petrus, "woarom kin k doalek nait mit joe mit? Mien levent heb k ja veur joe over!" 38 Mor Jezus zegt: "Doe? Doe hest dien levent veur mie over? k Zeg die, veur dat ter n hoan kraaid het, zelst al drijmoal zegd hebben dast mie èns nait kinst.

t Evengelie volgens Johannes 14


01Moak joe nou mor nait overstuur. Vertraauw nou mor op God en ook op mie. 02Mien Voader het n groot hoes. Doar kinnen n bult mensken in. As dat nait zo was, zol k den tegen joe zegd hebben: k goa der hèn om n stee veur joe kloar te moaken? 03Noatied kom k weerom om joe op te hoalen. Den zel ie ook op aigenste plak kommen doar ik den bin. 04Ie waiten weg al noar stee doar ik hèngoa." 05"Mor meneer," zegt Tomas, "wie waiten ja nait woar ie hèngoan. Hou kin wie den weg doar noar tou vinden?" 06Jezus zegt tegen hom: "Echte weg noar t levent, dat bin ik. Mensken kinnen allain bie mien Voader kommen deur mie. 07As ie ainmoal waiten wèl as ik bin, zel ie ook deur mie der achter kommen wèl mien Voader is. Van nou òf aan ken ie hom en heb ie zain wèl of hai is." 08Mor Filippus zegt: "Meneer, loat ons den toch zain wèl of joen Voader is, den bin wie tevree." 09Jezus zegt tegen hom: "Filippus, nou bin k al zo laank bie joe en nog altied begripst mie nait? Wèl mie zain het, het ja tougelieks mien Voader zain! Hou kinst den nog vroagen: loat ons ais zain wèl of joen Voader is? 10 Leufst den nait dat ik ain bin mit mien Voader en mien Voader mit mie? Wat ik tegen joe zeg, zeg k den ook nait oet miezulm, mor mien Voader dij in mie woont en waarkt, dij het mie t zo besteld. 11 Echt woar! Ik bin ain mit mien Voader en mien Voader mit mie. Leuf t den teminnent om wat k apmoal dou. 12 Dou der denk om: wèl op mie vertraauwt, zel t zulfde doun as ik. Hai zel alderdeegs dingen doun dij nog veul méér indrok moaken. Want ik goa noar mien Voader tou. 13 Ales wat ie in mien noam vroagen, dat zel k doun. Den zel deur mie, zien Zeun, blieken hou geweldeg mien Voader is! 14 As ie hom wat vroagen in mien noam, zel ik dat zeker zulm veur joe doun! 15 As ie mie geern lieden maggen, zel ie vanzulm doun wat ik zeg. 16 Ik zel mien Voader vroagen of e n aander sturen wil om joe doarbie te helpen, ain dij aaltied bie joe blift, 17 Gaist dij woarhaid dudelk moakt. Aander mensken kinnen hom nait kriegen, omreden ze zain hom nait en kennen hom ook nait. Mor ie kennen hom aal. Hai is bie joe introkken en blift aaid in joe. 18 k Loat joe nait as weeskinder achter. En zulm kom k ook bie joe weerom. 19 Nog n zetje, den zain aander mensken mie nait meer. Mor ie aal, omreden ie zain aal dat ik leven blief. Ie zellen ook leven blieven. 20 Den zel ie begriepen dat ik ain bin mit mien Voader, en ie mit mie en ik mit joe. 21 Wèl mien opdrachten goud kent en zok doaraan holdt, dij mag mie geern lieden. As ain mie geern lieden mag, mag mien Voader op zien beurt hom ook geern lieden. Ik mag ook zo ain geern lieden. En dij komt te waiten wèl of ik bin: doar zel k wel veur zörgen." 22 Den vragt Judas, nait dij oet Kariot: "Meneer, hou komt t dat ie allain aan ons zain loaten wèl of ie binnen en nait aan ale mensken?" 23 Jezus zee: "Wèl mie geern lieden mag, zel zok holden aan wat ik zeg. Mien Voader het zo ain slim hoog! Mien Voader en ik zellen noar hom tou goan en wie zellen bie hom intrekken. 24 Mor wèl n hekel aan mie het, holdt hom nait aan wat k zeg. Aal wat ie van mie heurd hebben, binnen nait mien aigen woorden: mien Voader het mie stuurd om dizze bosschop over te brengen! 25 k Zeg joe dit alvast nou k nog bie joe bin. 26 Mor hillege Gaist dij mien Voader op mien bestel sturen zel, dij zel joe helpen; hai zel joe ales oetstokken en der veur zörgen dat joe loater ales weer in t zin komt wat k joe verteld heb. 27 'Vrede' geef ik joe as mien ofschaaidskedo. Mien vrede! Dat is n aander soort vrede as mensken geven kinnen. Moak joe nou mor nait overstuur en veuraal nait benaauwd. 28 Ie hebben ja heurd dat k zegd heb: 'k Goa nou weg, mor k kom bie joe weerom.' Ie maggen mie ja geern lieden; wees den toch blied veur mie dat k weer noar mien Voader tou goa; mien Voader is ja belangrieker as ik. 29 k Vertel joe nou t apmoal al. Dus nog veurdat t gebeurt. As t den zowied is, zel ie t leuven. 30 Ik heb nait veul tied meer om mit joe te proaten, want dij t in dizze wereld veur t zeggen het, komt ter aan. Over mie het e niks te zeggen; 31 mor ale mensken mouten waiten dat k mien Voader geern lieden mag en dat k dou wat of hai mie besteld het. In t èn! Loat wie hier nou mor votgoan."

t Evengelie volgens Johannes 15


01"Echte wiendroefbos, dat bin ik, en mien Voader is wienboer. 02As ain van mien raanken gain vrucht dragt, snidt e dij vot; raanken dij aal vrucht zetten, snuit e sekuur bie om ze aan te pittjen nog betere vruchten te droagen. 03Ie binnen al biesnuid deur ales wat k joe zegd heb. 04Hol mie stief vaast en ik hol joe vaast. Want bloots as ie mit mie verbonden blieven, kin ie vrucht droagen. Wiendroefraank kin ja allain den mor vrucht droagen as ze aan wiendroefbos vastzitten blift, nait apaart van hom! 05Wiendroefbos, dat bin ik en ie binnen mien raanken. Ain dij mit mie verbonden blift en ik mit hom, brengt veul vrucht op; mor lös van mie brengt e niks op. 06Wèl mie nait vastholdt, wordt votsmeten net as n wiendroefraank dij ofsneden is. Dij verdreugt, en mit net zoksen worden ze bie nkander haarkt, in t vuur smeten en opbraand. 07As ie mie aal vastholden en as ie doun wat of ik joe veurholden heb, den kin ie vroagen wat of ie willen, en ie zellen t kriegen. 08Mien Voader zel der vervaast eer ofhoalen as ie veul vruchten droagen; doar kin ie mit zain loaten dat ie leerlingen van mie binnen. 09Ik mag joe geern lieden, net as mien Voader mie geern lieden mag. Zo mout wie veul van nkander holden blieven. 10 As ie doun blieven wat ik joe opdroag, blief k wies mit joe. Net zo as ik dou wat mien Voader mie opdragt en hai dus wies mit mie blift. 11 Mit aal wat k joe zegd heb, wil ik mien bliedschop op joe overbrengen; den zel joen bliedschop kompleet wezen. 12 Mien bestel aan joe is: ie mouten veuraal wies mitnkander wezen, net zo as ik aaid wies mit joe west heb. 13 Joen levent veur joen vrunden over hebben, groder kin joen laifde ja nait wezen. 14 Mien vrunden, dat bin ie, as ie doun wat of ik joe zeg. 15 Doarom nuim k joe nait laanger 'knechten'; n knecht wait ja nait wat zien boas aiglieks ommaans het. Nee, nou nuim k joe 'mien vrunden': aal wat k van mien Voader vernomen heb, heb k joe ja deurgeven. 16 Ie hebben mie ja nait oetkozen, nee, ik joe! En k heb joe op pad stuurd om vrucht te droagen, blievende vrucht. Mien Voader zel joe geven wat ie doarveur neudeg binnen. Mor den mout ie t hom aal in mien noam vroagen! 17 Dat is mien bestel aan joe: blief mit mekoar in ain joar! 18 Mensken zellen vervaast t graauw op joe in hebben. Mor ie mouten mor zo denken: op mie haren ze al veul eerder t graauw in. 19 As ie bie dij mensken heurd haren, den zollen ze alderdeegs wies mit joe wezen; ie wazzen ja ain van heur! Mor dij mensken hebben nou net n ofkeer van joe, omreden ik heb joe bie heur vothoald. Aiglieks heur ie der nait meer bie. 20 Denk nog ais aan wat ik joe krekt nog zegd heb: n knecht staait nait boven zien boas. Mie hebben ze achternoazeten, dat zellen ze joe ook doun. Mensken dij zok aan mien bosschop holden hebben, zellen dat ook mit joenent doun. 21 Dit apmoal zellen ze joe aandoun, omreden k heb joe dit apmoal besteld. Ze kennen hom ja nait dij mie stuurd het. 22 As ik nait bie heur kommen was om heur mien bosschop over te brengen, zollen ze naargens schuld aan had hebben. Mor nou hebben ze gain verweer veur heur misvaal. 23 Wèl van mie niks waiten wil, wil ook van mien Voader niks waiten. 24 As k nou nait middenmaank heur doan haar, wat n aander nog nooit doan het, den kon je heur niks moaken. Mor nou hebben ze t mit aigen ogen zain en toch hebben ze t graauw op mie in, en zodounde ook op mien Voader. 25 Zo komt oet wat ter in heur wet staait: 'n Dikke hekel hebben ze aan mie had!
En doar was toch zekerwoar gain reden tou?'
26 As ik bie mien Voader bin, den zel k, doar, bie mien Voader vandoan, Gaist noar joe tousturen. Dij legt n verkloaren òf, op hom kin je reken. Hai zel joe gedegen biestoan deur over mie te getugen. 27 Ie mouten ook getugen: ie hebben ja van t aldereerste begun òf aan bie mie west.

t Evengelie volgens Johannes 16


01Dit ales zeg k joe nou, omreden k wil nait dat ie joen vertraauw in mie kwietroaken. 02Ze zellen joe tou sinagoge oet smieten. Der zel alderdeegs n tied kommen dat lu mainen dat ze God n dainst bewiezen as ze joe doodmoaken. 03Zowied komt t mit heur, omreden ze kennen mien Voader nait en mie ook nait. 04k Vertel joe dit nou al vast; as t den zowied is, den zellen joe dizze woorden van mie weer in t zin schaiten. Dizze dingen heb k joe nait vot in t begun zegd: k was ja nog bie joe! 05Mor nou goa k bie joe vot, weerom noar dij mie stuurd het. Woarom vragt gainent van joe aiglieks: 'Woar goan ie hèn?' 06Ie binnen vanzulm aldernoarst van slag om wat k joe zegd heb. 07Mor toch is t zuver woar wat of ik joe zeg: veur joe is t beter as k votgoa. Dou k dat nait, den zel hai, dij joen zoak beplaaiten zel, nait kommen. 08Bloots as k aal goa, zel k hom noar joe tousturen. As e der ainmoal is, zel hai mensken bewiezen 09dat ze swoar in overtreden binnen - den haren ze mor op mie vertraauwen mouten; 10 dat k t recht aan mien kaant heb - k mag ja weerom noar mien Voader en ie zellen mie dus nait laank meer zain; 11 dat God vonnis wist - dij t over mensken te zeggen haar, is veroordaild. 12 Der blift nog hail wat over wat k joe aiglieks nog geern zeggen wol. Mor dat kin ie nou nog nait aan. 13 Mor as Gaist komt dij veur woarhaid opkomt, zel dij joe op weg helpen noar haile woarhaid. Hai zel nait zien aigen verhoal vertellen, hai zel bloots vertellen wat of e te heuren kregen het en joe melden wat ter kommen gaait. 14 Hai zel mie ale eer tou willen. Want aal wat hai joe meldt, het e ja van mie! 15 Aal wat mien Voader het, is ook van mie; doarom kin k zeggen dat ales wat Gaist joe meldt, tougelieks van mie komt. 16 Nog even en ie zain mie nait meer, mor even loater zain ie mie weer." 17 n Stokkewat van zien leerlingen zeden tegen nkander: "Wat zol e toch veur hebben mit: 'Nog even en ie zain mie nait meer, mor even loater zain ie mie weer' en mit 'k Goa vot, noar mien Voader tou.' 18 Wat betaikent dat: 'Even loater.' Wat zol e doar toch mit mainen?" 19 Jezus vernam wel dat zai hom dat vroagen wollen. Doarom zee e tegen heur: "Bin je aan t oetvigelaaiern wat k zevens zee: 'Nog even, den zain ie mie nait meer, mor even loater zain ie mie aal weer'? 20 k Zeg joe: ie zellen jammern en reren, mor aander mensken zellen apmoal blied wezen. Eerst zel ie verdrait hebben, mor dat zel omsloagen in bliedschop. 21 n Kroamvraauw het t swoar as ze t zowied het. Mor as t lutje potje der ainmoal is, denkt ze nait meer aan heur pien, zo blied is ze dat ze n mensk op wereld zet het. 22 Zo zel joe t ook vergoan: nou heb ie t swoar, mor as k joe weer zai, zel ie blied wezen. En dij bliedschop kin gain mensk joe weer ofpakken! 23 Mie zel ie den niks meer vroagen huiven. Vertraauw mor op mie: as je mien noam nuimen en mien Voader wat vroagen, zel e joe t geven. 24 Aan nou tou heb ie niks noamens mie vroagd. Vroag mor gerust en ie kriegen t. Ie zellen den deurhèn blied wezen. 25 Aan nou tou heb k joe ales aalvot in gehaaimtoal zegd, mor der komt n tied dat k dat nait meer doun zel. Den zel k joe in kloare toal over mien Voader vertellen. 26 Den zel je veur joezulm wat aan mien Voader vroagen en mien noam nuimen; den huif ik t nait meer veur joe doun. 27 Want mien Voader is slim wies mit joe, omreden ie binnen slim wies mit mie en hebben der wait van dat ik bie God votkom. 28 k Bin bie mien Voader votkommen en noar mensken toukommen. k Goa weer van wereld òf en goa weerom noar mien Voader." 29 Zien leerlingen zeden: "Kiek, nou proat ie kloare toal en gain gehaaimtoal meer. 30 Nou heb wie in de goaten dat ie ales waiten. Wie huiven joe dus niks meer vroagen. Wie waiten wis dat ie regelrecht bie God votkommen." 31 "Heb je dat nou eerst deur?" vruig Jezus heur. 32 "Der komt n tied - joa t is alderdeegs al zowied - dat ie oetnkander jagd worden en dat elk n kaant oetgaait en mie zitten let. Toch bin k nait allenneg. Mien Voader is ja bie mie! 33 Dit heb k joe zegd om te zörgen dat ie joe vaaileg bie mie vuilen. Want hier bie mensken krieg je t swoar te verduren. Mor hol kop ter veur! Van nou òf aan bin ik t dij t hier op wereld veur t zeggen het!"

t Evengelie volgens Johannes 17


01Dou Jezus dat apmoal zegd haar, muik e zok kloar om beden te goan. "Voader," zee e, "t is nou zowied. Bewies mie, joen Zeun, aandermoal eer dij mie toukomt en doarmit zel ik, joen Zeun, ook joe eer bewiezen! 02Ie hebben mie over ale mensken zeggenschop geven om der veur te zörgen dat elkenain dij ie mie aanvertraauwd hebben, aiweg leven blieven zol. 03'Aiweg leven' wil zeggen dat mensken inzain dat ie ainegste echte God binnen en dat zai mie, Jezus Christus, dij ie stuurd hebben, ook kennen. 04Deur t waark tou n goud èn te brengen, doar k ook opdracht veur kregen haar, heb ik joe hier op wereld eer bewezen. 05Voader, wil ie mie nou den weer bie joe weeromroupen? En mie doar bie joe hoge pezietsie weer geven zo as k dij ook haar veurdat wereld beston? 06Aan lu dij ie mie oet haile wereld aanvertraauwd haren, heb k oetstokt wèl of ie binnen. t Wazzen aiglieks joen aigen mensken, mor ie haren ze ja aan mie aanvertraauwd. Zai hebben joen veurschriften noaleefd. 07Ze zain nou den ook wel in dat ales wat ie mie geven hebben, oorspronkelk bie joe votkomt. 08k Heb heur overbrocht wat ie mie besteld haren en zai hebben dij bosschop van mie ook aannomen. Zai hebben op t lest inzain dat k bie joe votkom en zai binnen der stoadegaan van overtuugd roakt dat ie t wazzen dij mie stuurd haren. 09Veur heur beed ik joe. Veur ale mensken nait, mor wel veur heur dij ie mie aanvertraauwd hebben: dat binnen ja joen aigen mensken. 10 Aal wat van joe is, is van mie. Mor ook: wat van mie is, is van joe. Mien hoge aanzain is veur heur dudelk veurndag kommen. 11 k Bin aiglieks al nait meer in dizze wereld, ik bin ja al op pad noar joe tou. Mor zai blieven hier op eerde. Haailege Voader, beschaarm ze toch deur zulfde macht dij ie mie ook geven hebben! Loaten ze nkander stief vastholden, krekt zo as ie en ik doun. 12 Zolaank ik bie heur west heb, heb ik heur zulm beschaarmd, deur macht dij ie mie geven haren. k Heb over heur woakt. Gainain van heur is den ook omkommen, bloots ain dij al veurbestemd was om dood te goan. Zo was t al optaikend. 13 k Bin nou op pad noar joe tou. k Zeg dit apmoal, nou k nog bie mensken bin. Ze kinnen den overspould worden mit zulfde bliedschop as ik. 14 Ik heb joen bosschop aan heur deurgeven. Mensken willen niks van heur waiten: net as ik, heuren ze ja nait bie dij mensken. 15 k Vroag echt nait of ie ze tou wereld oethoalen willen. Nee, dat nait, mor hol heur goud in t oog veur as ze t slim stoer kriegen. 16 Mensken van dizze wereld, doar heuren ze ja nait meer bie, net zo min as ik. 17 Loaten ze wies mit joe wezen om joen bosschop: dij is ja betraauwboar! 18 Ik stuur ze nou noar mensken tou, krekt zo as ie mie wereld instuurd hebben. 19 Ik was slim wies mit joe veur heur. Loaten zai doardeur den ook wies mit joe wezen! 20 Mor k beed nait allenneg veur heur. k Beed ook veur aal dij lu dij zok deur bosschop dij ze deurgeven zellen, aan mie aanvertraauwen zellen. 21 Loaten ze ain wezen mitnkander, Voader, net zo as wie ain binnen mitnkander. Loaten zai ook mit ons baaident verbonden wezen. Den zellen mensken der eerst recht van overtuugd roaken dat ie t binnen dij mie noar heur toustuurd hebben. 22 Dij ereploats dij ie mie geven haren, heb ik aan heur deurgeven: den kinnen ze, net as wie, ain wezen mitnkander, 23 ik mit heur en ie mit mie. Den eerst binnen ze haildaal ain. Mensken over haile wereld zellen zo inzain kinnen dat ie mie stuurd hebben en dat ie van heur holden, net as ie van mie holden. 24 Voader, ie hebben mie t ja touzegd: woar ik dommit bin, doar wil ik heur ook geern hebben. Den kinnen ze zain wat veur hoge pezietsie ie mie geven hebben, nog veur wereld ook nog mor beston. 25 Voader, ie binnen rechtschoapen. Mensken kennen joe zo nait. Ik wait aal wèl of ie binnen. En lu hier binnen der van overtuugd roakt dat ie mie hier hènstuurd hebben. 26 k Heb heur oetstokt wèl of ie binnen. En dat zel k ook doun blieven: k wil stomme geern dat joen laifde veur mie der ook veur heur is. Zo zel ik ain wezen mit heur."

t Evengelie volgens Johannes 18


01Dou e dit apmoal zegd haar, ging Jezus mit zien leerlingen noar aanderkaant baargbeek Kidron. Doar was n toen; doar ging e mit zien leerlingen in. 02Judas, zien verroader ja, wos ook woar of dij toen was. Jezus haar der ja voak mit zien leerlingen west. 03Doar gaait Judas ook hèn; hogepriesters en Farizeeërs haren hom n kohort Romaainse soldoaten en n stokkewat tempelwachters mitgeven. Fakkels en lanteerns haren ze bie zok, en woapens. 04Jezus dij wos wat hom apmoal te wachten ston, ging der op òf. Den zegt e: "Wèl zuik ie?" 05"Jezus oet Nazaret," zeden ze. "Dat bin ik!" zegt e. 06Judas, dij verroader, ston middenmaank heur. Bie woorden van Jezus: "Dat bin ik!" sluigen ze van schrik staail achterover op grond. 07"Wèl zuik ie?" zee e aandermoal en zai zeden weer: "Jezus oet Nazaret." 08"k Zeg joe toch, dat ik dat bin!" zee e. "As ik t bin dij ie zuiken, loat dizze lu den lopen." 09Zo kwam t oet wat e zegd haar: "Van dijent dij ie mie aanvertraauwd haren, heb k gainain in steek loaten." 10 Simon Petrus haar n mès bie zok; dij greep e en ruik zo knecht van hogepriester; hai snee hom doarbie rechteroor òf. Man zien noam was Malchus. 11 "Steek votdoalek dien mès weer bie die," zee Jezus tegen Petrus. "Denkst toch nait dat ik weg dij Voader mie toudocht het, nait lopen zel?" 12 Dou grepen t kohort soldoaten mit heur kommedant en lu van tempelwacht Jezus en bonden hom handen vaast. 13 Eerst brochten ze hom bie Annas. Annas was schoonvoader van Kajafas, hogepriester van dat joar. 14 Aigenste Kajafas dij Jeudse laaiders al n moal aanroaden haar: "Ie winnen der ales bie as ter ain doodgaait en nait ons haile volk." 15 Simon Petrus en nog n aander, ook n aanhanger, wazzen Jezus noakommen. Dij aander was n kennes van hogepriester; doarom kon e den ook tougelieks mit Jezus op binnenploats van t hoes van hogepriester kommen. 16 In tied dat Petrus boeten bie t hek ston, kwam dij aander aanhanger, dij kennes van hogepriester, noar boeten en smoesde even mit portierster. Dou nam e Petrus mit noar binnen. 17 "Doe bist toch ook gainent van aanhangers van dij man?" zegt t wichtje aan t hek den tegen Petrus. "Beslist nait," zegt Petrus. 18 Knechten en tempelwachters haren in tied n vuur stookt, t was kold mout je reken. Doar stonden ze zok te waarmen. Petrus ston der ook bie zok te waarmen. 19 Hogepriester begunde Jezus te vroagen noar zien aanhangers en zien bosschop. 20 "Ik heb in t openboar en tegen elkenain vrijoet t woord richt," zee Jezus. "k Heb mien onderwies aalvot in sinagoge of tempel geven, doar woar Jeuden aaltied bie nkander kommen. Nooit heb k stiekem wat zegd. 21 Woarom ondervroag ie mie den nog? Vroag lu dij mie belusterd hebben! Zai waiten ja zuver wat k zegd heb." 22 Dou Jezus dij woorden zee, gaf ain van bewoakers dij stoef bie hom ston, hom n bats in t gezicht. "Is dat n menaaier om tegen hogepriester te proaten?" zee dij. 23 "As k wat verkeerd zegd heb, verkloar mie den wat ter verkeerd aan was," zee Jezus tegen hom. "Mor as wat k zeg aal goud is, woarom slagst mie den aiglieks?" 24 Dou luit Annas hom, nog aal mit handen vastbonden, overbrengen noar hogepriester Kajafas. 25 Simon Petrus ston nog aalweg bie t vuur om zok te waarmen. "Doe bist toch ook gainent van zien leerlingen, wel?" vruigen ze hom. "Beslist nait!" schudkopte Petrus. 26 "Zag ik die zo net ook nait bie hom in toen?" vragt ain van hogepriester zien knechten. Hai was femilie van man van wèl Petrus n oor ofsloagen haar. 27 Mor Petrus schudkopte weer. Op t aigenste ogenblik kraaide n hoan. 28 In tied haren ze Jezus bie Kajafas vandoan noar gerechtsgebaauw brocht. t Was nog vroug. Dij hom doar hènbrocht haren, gingen zulm nait noar binnen. Dat kon nait, omreden ze wazzen den veur wet nait laanger zuver en den moggen ze nait miteten mit t seidermoal. 29 Dat zodounde kwam Pilatus noar heur tou, noar boeten. "Woar beschuldeg ie dizze man van?" vragt e. 30 "As hai gain misdoadeger was, den zol wie hom toch nait aan joe oetleverd hebben?" zeden ze. 31 Pilatus zee: "Neem hom den zulm mor mit om hom volgens joen aigen wet te berechten." Mor Jeuden zeden: "Wie hebben t recht ja nait, wèl den ook terecht te stellen." 32 Zo kwam oet wat Jezus zegd haar op wat veur menaaier hai oet tied kommen zol. 33 Dou ging Pilatus t gerechtsgebaauw in. Hai luit Jezus bie zok kommen: "Ie zollen Jeudenkeunenk wezen?" vruig e. 34 "Bin ie doar zulm opkommen of hebben aandern t mit joe over mie had?" zee Jezus. 35 "Bin ík den n Jeude?" zee Pilatus. "Opperpriesters, gounent van joen aigen volk, dij binnen t dij joe aan mie oetleverd hebben. Wat heb ie doan?" 36 Jezus zee: "Mien gezag as keunenk is nait zo as dat in dizze wereld tougaait. As dat aal zo was, den haren mien knechten zok wel op kroag òf verweerd om mie oet handen van Jeudse laaiders te holden. Nee, ik bin n hail aander soort keunenk." 37 Aandermoal vruig Pilatus: "Mor keunenk bin ie dus aal?" Jezus zee: "Dat binnen joen woorden. Ik bin mor mit ain bedoulen geboren en hierhèn kommen: opkommen veur wat woar is! Elk dij hom doardeur laaiden let, lustert noar wat ik te zeggen heb." 38 "Woarhaid? Wat mag dat wel nait wezen?" zegt Pilatus tegen hom. Noa dizze woorden ging Pilatus weer noar Jeuden boeten deur. "Wat mie aanbelangt, ik kin gain enkele grond vinden om n aanklacht tegen hom in te dainen," zegt e tegen heur. 39 "Mor zo as ie zo stoadegaan van mie wènd binnen, loat k joe mit Pesach aaltied ain vrij. Wat wil ie? Zel k joe 'keunenk van Jeuden' den mor vrij loaten?" 40 "Nee, dij nait!" raipen en reerden ze. "Wie willen Barabbas!" Dij Barabbas was n stroekrover.

t Evengelie volgens Johannes 19


01Dou luit Pilatus Jezus giezeln. 02Soldoaten vlochten n kraans van stiekeltakken, drokten hom dij op kop en gooiden hom n roodsangen mantel om scholders. 03Ze laipen op hom tou en zeden: "Hoera, veur Jeudenkeunenk!" Aalweg sluigen ze hom in t gezicht. 04Pilatus kwam nog n moal noar boeten. Hai zegt tegen t volk: "Heur ais! Ik loat hom hier veur joe noar boeten brengen. Doar kin ie oet opmoaken dat ter volgens mie haildaal gain grond is veur n aanklacht." 05Jezus kwam noar boeten mit kraans van stiekeltakken op en roodsangen mantel om. "Kiek, doar heb je hom nou den, dij stumper," zegt Pilatus tegen heur. 06Dou opperpriesters en heur knechten hom zagen, bèlkten zai: "Aan kruuspoal mit hom! Aan kruuspoal mit hom!" Pilatus zegt: "Neem hom den zulm mor mit en sloag hom aan kruuspoal. Mor volgens mie het hai naargens schuld aan." 07"Wie hebben n wet," zeden Jeuden weerom, "en noar dij wet vot, mout e dood: hai zee dat e Zeun van God was." 08Dou Pilatus dat heurde kreeg e t eerst recht benaauwd. 09Hai ging t gerechtsgebaauw weer in en vragt Jezus: "Ie den, woar kom ie heer?" Mor Jezus zee niks weerom. 10 "Tegen mie proat je nait?" zegt Pilatus tegen hom. "Wait je den nait dat ik hier t veur t zeggen heb of je vrij kommen of kruzegd worden?" 11 "Ie zollen haildaal niks over mie te zeggen hebben as joe van bovenòf gain zeggenschop geven was," zee Jezus weerom. "Doarom het wèl mie aan joe oetleverd het, dikste schuld." 12 Van dat ogenblik òf aan perbaaierde Pilatus aalvot hom lopen te loaten. Mor Jeuden bèlkten: "As je hom lopen loaten, bin ie gain 'vrund van kaaizer'. Want elk dij zok veur keunenk oetgeft, is tégen kaaizer." 13 Dou Pilatus dat heurde, luit e Jezus noar boeten brengen; hai luit hom op zien rechterstoul zitten, op Stainenplaain, "Gabbata" op zien Hebreeuws. 14 t Was veurberaaidensdag veur t Pesach, t Jeudse Pascha, zowat om mirregstied. "Doar heb je hom den, dij keunenk van joe," zegt Pilatus tegen Jeuden. 15 Mor zai bèlkten: "Vot mit hom! Dood mit hom! Aan kruuspoal mit hom!" "Joen keunenk, mout k dij kruzegen?" vragt Pilatus. Opperpriesters zeden weerom: "Ainegste keunenk dij wie hebben is kaaizer!" 16 Dou leverde hai hom aan heur oet, dat ze zollen hom aan kruuspoal sloagen. Dou nammen ze Jezus over. 17 Hai sleepte zulm dwaarsbaalk tou stad oet noar Schedelploats, "Golgota" op zien Hebreeuws. 18 Doar hiesden ze hom aan kruuspoal, geliek mit twij aandern, ain links en ain rechts van hom, mit Jezus in t midden. 19 Pilatus haar ook n bredje mit opschrift moaken loaten dat op t kruus vastmoakt wer. Doar ston op: "Jezus oet Nazaret, keunenk van Jeuden." 20 n Bult Jeuden leesden dat, stee doar Jezus kruzegd was lag ja stoef bie stad. t Ston der in Hebreeuws, Letien en Grieks. 21 Opperpriesters zeden tegen Pilatus: "Der mout nait stoan 'Keunenk van Jeuden', mor 'Hai het zegd: Ik bin keunenk van Jeuden.'" 22 "Der blift stoan wat ter staait," antwoordde Pilatus. 23 Dou soldoaten Jezus aan kruuspoal sloagen haren, pakten ze zien klaaieroazie en legden dij op vaaier bultjes, veur elke soldoat ain. Mor zien onderklaid was aan ain stok weven, van onder tot boven: der zat gain noad in. 24 "Loat wie dat nait in stokken scheuren en verdailen," zeden soldoaten tegen nkander. "Loat wie der om lötten wèl of dij krigt." Zo kwam oet wat in bekende zinsnee staait: "Ze hebben mien klaaieroazie onder nkander verdaild
en om mien klaaier hebben ze dobbeld."
Dat hebben soldoaten doan. 25 Stoef bie Jezus zien kruuspoal stonden zien moeke en heur zuster, Maria, Klopas zien vraauw, en Maria oet Magdala. 26 Jezus zag zien moeke stoan en leerling dij hai zo geern lieden mog, bie heur. Den zegt e tegen zien moeke: "Dit is van nou òf aan joen zeun." 27 Tegen dij leerling zegt e: "Dat is van nou òf aan dien moeke." Van aigenste dag òf het dij leerling heur bie zok in hoes nomen. 28 Dou wos Jezus dat ales doan was. Den zegt e: 'k Heb dörst." Doarmit kwam oet wat of in bekende zinsnee staait. 29 Der ston doar n kroek mit wienazien. Doar muiken ze n spons flink nat mit, stoken dij op n hysoptak en huilen dij veur zien mond. 30 Dou e van dij wienazien pruifd haar, zee e: "Nou is ales doan!" Dou luit e kop zakken en bluis leste oam oet. 31 t Was dij dag ja veurberaaidensdag en Jeudse laaiders wollen nait dat liggoamen sabbat over aan t kruus hangen bleven, t was ook n hail biezundere sabbat. Doarom vruigen ze Pilatus heur bainen te breken en of noatied heur liggoamen vothoald worden moggen. 32 Dou kwammen soldoaten bainen breken van manlu dij tougelieks mit Jezus aan kruuspoal hongen wazzen, eerst van ain en dou van aander. 33 Mor dou ze bie Jezus kwammen, zagen ze dat hai al sturven was en doarom broken ze zien bainen nait. 34 Ain van soldoaten stook aal nog zien laans in Jezus zien zied. Op slag laip ter bloud en wotter oet. 35 Dij dit mit aigen ogen zain het, verkloart dit as getuge, en zien verkloaren is betraauwboar, mit bedoulen dat ook joen geleuf standholdt. Haizulm wait dat t apmoal woar is! 36 Dit is altmoal zo goan om woar te moaken wat ter in zinsnee staait: "Van hom zel gain bonk broken worden."
37 Wieder staait ter in n aander zinsnee: "Ze zellen nog ais zain in wèl as ze stoken hebben!"
38 Dou vruig Jozef, ain oet Arimatea, - mor den zo dat gainent t vernam, zo baang was e veur Jeudse laaiders - aan Pilatus of e t liggoam van Jezus vothoalen mog. Hai was n aanhanger van Jezus. Pilatus von t goud. Dou huil Jozef t liggoam vot. 39 Nikodemus, man dij Jezus in t verleden snaachts opzöcht haar, kwam ook mit. Hai haar n mengsel van mirre en aloë bie zok, sikkom honderd pond. 40 Ze nammen t liggoam van Jezus mit en wikkelden der linnen douken mit baalzems omtou, zo as Jeuden dat gewoon binnen as ze ain begroaven. 41 Stoef bie plek woar Jezus aan kruuspoal hongen was, lag n hof mit doarin n nij graf. Dat was nog nooit bruukt. 42 Doar legden ze Jezus in, omreden t was veur Jeuden veurberaaidensdag en t graf lag stoef bie.

t Evengelie volgens Johannes 20


01Op eerste dag van week ter op, gaait Maria oet Magdala, hail vroug, t was nog duuster, noar t graf tou. Doar komt ze tot ontdekken dat stain veur ingang vothoald was. 02Ze lopt den gaauw noar Simon Petrus en noar aander leerling, dij, doar Jezus slim wies mit was. "Ze hebben meneer tou t graf oethoald," zegt ze tegen heur, "en wie waiten nait woar ze hom deellegd hebben." 03Dou gingen Petrus en dij aander leerling op pad noar t graf tou. 04Ze laipen aalbaaident haard, mor dij aander laip haarder as Petrus en kwam den ook as eerste bie t graf aan. 05Hai bogt zok veurover en zugt linnen winsels liggen, mor hai ging der nait in. 06Simon Petrus komt achter hom aan. Dij ging t graf aal in: den zugt e mit aigen ogen linnen winsels liggen 07en douk ook dij over Jezus zien kop legen haar. Dij was apaart oprold en lag aans woaraarns. 08Dou eerst ging ook aander leerling dij as eerste bie t graf aankommen was, noar binnen. Deur wat of e zag, kwam e tot geleuf. 09Veurtied haren ze nog nait deur dat ter staait: "Hai mout tou dood oet opstoan." 10 Dou gingen leerlingen weer op hoes aan. 11 In tied ston Maria boeten bie t graf te schraiven. Aal schraivend boog ze zok veurover noar t graf tou. 12 Doar zugt ze twij engels in stroalend widde klaaier; ze zatten op plek doar t liggoam van Jezus legen haar, ain aan kopèn, aander aan voutenèn. 13 "Woarom schraif ie?" vroagen ze heur. "Ze hebben meneer vothoald," zegt ze, "en k wait nait woar of ze hom deellegd hebben." 14 Dou ze dat zegd haar, draaide ze zok om: doar zugt ze Jezus stoan. Mor ze wos nait dat Jezus t was. 15 "Woarom schraifst?" zegt Jezus tegen heur. "Wèl zöchst?" Zai denkt dat toenman t is. Doarom zegt ze: "Meneer, as ie t binnen dij hom vothoald hebben, zeg mie den woar ie hom deellegd hebben, den hoal ik hom doar vot." 16 "Maria," zegt Jezus tegen heur. Den draait ze zok om en zegt op zien Aramees: "Rabboeni!" (Dat betaikent: "meester".) 17 "Most nait perbaaiern om mie vaast te holden," zegt Jezus tegen heur, "k bin nog nait boven bie mien Voader. Goa noar mien bruiers en zeg tegen heur: 'k Goa noar boven tou noar mien Voader, ook joen Voader ja, noar mien God, ook joen God ja.'" 18 Den gaait Maria oet Magdala noar leerlingen tou en zegt tegen heur: "k Heb meneer zain!" En ze vertelt wat e tegen heur zegd het. 19 Loater op oavend op dij eerste dag van week wazzen leerlingen bie nkander. Ze haren deuren op slöt, omreden ze wazzen baang veur Jeudse laaiders. Dou kwam Jezus bie heur. Inains ston e middenmaank heur. "Goidag, apmoal," zegt e. 20 Noadat e dat zegd haar, luit e heur zien handen zain en zien zied. Leerlingen wazzen blied dou ze hom zagen. 21 "Goidag, apmoal," zegt Jezus vannijs tegen heur. "Mien Voader het mie stuurd. Op mien beurt stuur ik joe nou op pad." 22 Dou e dit zegd haar, poestte hai in heur richten en zegt: "Asjeblieft, hier heb ie hillege Gaist. 23 As ie in t vervolg ain zien schulden kwietschelden, den is e dij ook echt kwiet. Mor as ie dat nait doun, den blift e der mit zitten." 24 Tomas (dat betaikent "twijling"), ain van twaalf leerlingen, was ter nait bie dou Jezus bie heur west haar. 25 "Wie hebben meneer zain," zeden aander leerlingen tegen hom. Mor hai zee: "Ik wil zulm dèllen van spiekers in zien handen zain en dij vuilen mit mien vinger. Ik wil mit mien aigen haand zien zied vuilen. Aans leuf k ter vervaast niks van!" 26 n Week loater wazzen leerlingen weer bie nkander; nou was Tomas der aal bie. Deuren wazzen op slöt. Den komt Jezus. Inains ston e middenmaank heur. 27 "Goidag, apmoal," zee e. Den kikt e Tomas aan. "Kom den op mit dien vinger en kiek noar mien handen! Kom den op mit dien haand en vuil mien zied. Twievel nait laanger, mor leuf den toch!" 28 Tomas zee: "Heer, mien God!" 29 "Allain omdast mie zain hest, leufst in mie?" zegt Jezus. "t Is n filesetoatsie weerd as lu in mie leuven, ook al hebben ze mie nooit zain." 30 Jezus het nog veul meer taikens zain loaten doar zien leerlingen bie wazzen. Ze binnen nait apmoal in dit bouk optaikend. 31 Mor dij aal in dit bouk stoan, binnen opschreven dat ie ook in toukomst leuven blieven dat Jezus Messias is, Zeun van God. As ie dat leuven, zel ie deur zien toudoun in levent blieven.

t Evengelie volgens Johannes 21


01Loater luit Jezus zok nog n moal aan zien leerlingen zain, bie t Tiberiasmeer. Dat ging zo in zien waark. 02Bie nkander wazzen Simon Petrus, Tomas ("twijling"), Natanaël oet Kana in Galilea, Zebedeüs zien jonges en nog twij aander leerlingen van Jezus. 03"k Goa visken," zegt Simon Petrus. "Wie goan mit die," zeggen aandern tegen hom. Ze gingen dus op pad en klommen in boot. Mor dij naacht vongen ze niks. 04t Was al zowat dag dou Jezus inains aan kaant van t meer ston, mor leerlingen haren nait deur dat Jezus t was. 05Jezus ropt: "Hou is t, jonges? Ie hebben zeker nog nait wat veur bie t eten?" "Nee," zeden ze weerom. 06"Gooi joen netten den ais over rechterkaant oet, den vang ie vervaast wat!" Dat deden ze; dou wazzen ze nait maans genog meer om t net in te hoalen, zoveul vis zat ter in. 07Leerling doar Jezus veul mit op haar, zegt tegen Petrus: "t Is meneer!" Dou Simon Petrus dat heurde, knupte hai zien klaaier op, want dij hongen lös, en sprong in t wotter. 08Mor aander leerlingen kwammen mit t schip, net vol vis op sleep. Zai wazzen stoef bie kaant, n lutje twijhonderd èl. 09As ze aan laand goan binnen, zain ze doar n holtskoolvuur op grond mit vis der op en stoet. 10 "Hoal wat vis dij je net vongen hebben," zegt Jezus tegen heur. 11 Dou ging Simon Petrus weer aan boord en sleepte t net aan waal. t Zat vol dikke vizzen, honderddrijenfiefteg; mor t net scheurde alderdeegs nait! 12 "Kom, broodeten!" zegt Jezus den tegen heur. Gainain van leerlingen duurde hom vroagen: "Wèl bin ie den?" Ze wozzen ja wel dat meneer t was. 13 Den pakt Jezus t stoet en geft heur dat; mit vis dut e t krekt zo. 14 Dit was al daarde moal dat Jezus zok aan leerlingen zain luit, noadat God hom t levent weer geven haar. 15 As t eten doan is, zegt Jezus tegen Simon Petrus: "Simon, zeun van Johannes, holdst meer van mie as zai doun?" "Joa zeker, meneer," zegt e. "Ie waiten dat k slim wies mit joe bin." "Waaid den mien lammer,"zegt Jezus. 16 Vannijs zegt e tegen hom: "Simon, zeun van Johannes, holdst van mie?" "Joa meneer, ie waiten dat k wies mit joe bin." "Waaid den mien schoapen." 17 Veur daarde moal vragt Jezus hom: "Simon, zeun van Johannes, holdst van mie?" Dou wer Petrus sneu, omreden Jezus haar hom dat nou al veur daarde moal vroagd. En hai zegt: "Meneer, ie waiten ja ales, den begriep ie ook ja wel dat k veul van joe hol!" "Zörg den veur mien schoapen. 18 Dou der denk om, doust jonger wast, trokst die zulm aan en konst dien aigen gaang goan. Mor ast old worden bist, zelst dien handen oetsteken mouten en n aander zel die aantrekken; ze zellen die brengen woarstoe laifst nait wezen wilst." 19 Woar of e mit zeggen wol, hou of Petrus deur zien menaaier van oet tied kommen God eren zol. As e dat zegd het, zegt e tegen hom: "Blief nou mor bie mie." 20 Petrus draaide zok om en zugt leerling woar Jezus veul mit op haar ook mitkommen, zulfde dij indertied bie etens achterover tegen Jezus bòrst aanleund haar en vroagd haar: "Wèl zel joe den verroaden?" 21 Den zegt Petrus tegen Jezus: "En wat wordt ter den van hom, meneer?" 22 "Stel ik wil dat e in levent blift tot ik kom, wat gaait die dat aan? Blief doe nou mor bie mie." 23 Zo kwam t proatje in wereld onder christenmensken: "Dij leerling gaait nait dood." Mor Jezus haar nait tegen hom zegd: "Hai gaait nait dood," mor: "Stel dat ik wil dat e in leven blift tot ik kom, wat gaait die dat den aan?" 24 Aigenste leerling dij der as getuge bie west het, het t ook opschreven en wie waiten dat je der van op aan kinnen. 25 Jezus het nog veul meer doan; as dat apmoal in ain waark opnomen wer, was volgens mie, op haile wereld gain stee genog veur aal dij papyrusrollen dij den volschreven worden mozzen.