Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Wieshaid 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19   

Wieshaid 04


01Beter is t gain kinder te hebben, as nait deugdzoam te leven. Want deugd blift veur aaid in herinnern, omreden God en mensken hebben dij hoog. 02Doar deugd is, dut men der noar en men het ter verlangst noar as dij der nait is. Veur aaid het ze kraans van overwinnen op kop, want ze het streden om n pries dij nait vergaait. 03Al hebben goddelozen n nust kinder, t geft heur aalmoal niks: aal dat noageslacht van onechten zel gain worrel zetten en nait standholden kinnen. 04Ook al zetten veur n tiedje twiegen oet, zo gaauw as wind waaien gaait, bliekt hou wankel of ze stoan, en as störm opstekt, knappen worrels òf. 05Toeken breken al òf veur en aleer ze oetgruid binnen, heur vruchten worden nait riep, ze binnen nait te eten, en men kin der niks mit. 06Kinder dij oet n verboden omgang geboren worden, binnen op dag van t oordail n aanklacht tegen heur olders. 07Mor as rechtveerdege veur zien tied staarft, zel e rust vinden. 08Want aanzain berust nait op olderdom of wordt nait ofmeten noar t aantal levensjoaren. 09Nee, n verstandeg oordail, dat moakt mensken tou n echte grieskop, n zuver levent dat moakt woare olderdom. 10 Der het ooit ain west doar God nocht aan haar en dij e zo geern lieden mog dat hai hom vothuil tussen zundege mensken vandoan. 11 Hai wer vothoald dat t kwoad zien inzicht nait bedaarven en gain bedrog hom verlaaiden zol. 12 Beteuvern van ondeugd verduustert t goie, en moalstroom van begeerte trekt onschuld in daipte. 13 Al was zien levent kòrt, toch is e haildaal tou wasdom kommen. 14 Hai was ain doar de Heer nocht aan haar en doarom ging hai der veur t kwoad vandeur. Lu zagen dat en konden der nait bie. t Kwam haildaal nait bie heur op 15 dat ter genoade is en barmhaarteghaid veur dij e oetkeurd het en dat ter woak holden wordt over zien haaileg volk. 16 Rechtveerdege zel noa zien dood goddelozen dij leven, tou schaande zetten, en n jongkerel dij vroug tou volmoakthaid komt, zet dij old worden is in t kwoad, veur spot. 17 Onwiezen zain wieze zien dood aal, mor ze begriepen nait wat de Heer mit hom veur het en woarom hai hom in vaaileghaid brengt. 18 Ze hebben wat of ze zain nait in reken, mor de Heer laagt om heur. 19 As ze dommit dood binnen, zel heur liggoam gain eer bewezen worden, n aiwege schimp en schaande onder doden is heur dail. Hai zel heur ommeneden hoalen en sproakeloos veurover valen loaten. Ze zellen vergoan van pien en gainent dij meer aan heur denkt. 20 Doodsbenaauwd zellen ze aanzetten kommen as reken van heur zunden opmoakt wordt; wat ze misdoan hebben, zel heur aankloagen en beschuldegen.